Azərbaycan musiqisinə dünya şöhrəti gətirmiş ilk komediya hansıdır? a "Leyli və Məcnun" b "ArşınYüklə 201,12 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.08.2018
ölçüsü201,12 Kb.
#64031


1

Azərbaycan musiqisinə dünya şöhrəti gətirmiş ilk 

komediya hansıdır?  a)"Leyli və Məcnun" b)"Arşın 

mal alan" c)"Şahsənəm" d)"Nərgiz" e)"Yeddi gözəl" 

2

İlk çoxsəsli xor neçənci ildə yaranmışdır? a)1935 b)1926 c)1927 d)1930 e)1928

3

Azərbaycanda ilk qəhrəmanlıq operası aşağıdakılardan hansıdır? a)"Şah İsmayıl" b)"Leyli 

və Məcnun" c)"Nərgiz" d)"Şahsənəm" e)"Koroğlu"

4

Aşağıdakılardan hansı Ü.Hacıbəylinin musiqili komediyasıdır? a)"Arşın mal alan" b)"Əlli yaşında 

cavan" c)"Evliykən subay" d)"Beş manatlıq gəlin" 

e)"Qızılgül"

5

Tarın yeniləşdirilməsi və notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin yaranması hansı bəstəkarın adı ilə 

bağlıdır? a)Q.Qarayev b)Ü.Hacıbəyli c)Z.Hacıbəyli 

d)M.Maqomayev e)C.Hacıyev 

6

Ü.Hacıbəyli "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" kitabını neçənci ildə bitirmişdir? a)1935 b)1925 

c)1945 d)1946 e)1950

7

Aşıq sənətinin ən çox yayılmış janrı hansısdır? a)dastan b)ustadnamə c)divani d)qıfılbənd e)təcnis

8

Asta, mülayim, süzgün  və adətən qadınlar tərəfindən ifa olunan rəqs aşaöıdakılardan hansıdır? 

a)"Uzundərə" b)"Qaytağı" c)"Qazağı" 

d)"Xançobanı" e)"Nəlbəki"

9

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professional təhsil almış ilk Azərbaycan bəstəkar kimdir? 

a)A.Zeynallı b)Ü.Hacıbəyov c)Q.Qarayev 

d)C.Hacıyev e)Ə.Bədəlbəyli

10

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə ilk milli romans, fortepiano və skripka üçün miniatürlərin 

müəllifi kimi daxil olmuş bəstəkar hansıdır? 

a)Ü.Hacıbəyli b)A.Zeynallı c)Q.Qarayev 

d)M.Maqomayev e)Ə.Bədəlbəyli

11

Ü.Hacıbəyli Azərbaycanda ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrini neçənci ildə təşkil etmişdir? a)1927 

b)1930 c)1931 d)1934 e)1936

12

Ü.Hacıbəyli "Koroğlu" operasını neçənci ildə tamamlayır? a)1936 b)1937 c)1938 d)1942 e)1948 

13

Aşağıdakılardan hansı zərbi muğamlara aiddir? a)Mənsuriyyə b)Bayatı-Qacar c)Mahur-Hindi d)Orta-

Mahur e)Zabul-Segah
14

A.Zeynallının fortepiano və skripka üçün yazdığı 

əsəri aşağıdakılardan hansıdır?b a)"Ölkəm" 

b)"Yanğın" c)"Muğamsayağı" d)"ÇAdra" e)"Səndən 

mənə yar olmaz"

15

1930-cu illərdə yaranmış ümumavropa tipli ilk Azərbaycan operası aşağıdakılardan hansıdır? 

a)"Koroğlu" b)"Nərgiz" c)"Şahsənəm" d)"Leyli və 

Məcnun" e)"Şah İsmayıl"

16

"Şah İsmayıl" operası neçə pərdədən ibarətdir a)2 b)3 c)4 d)5 e)6

17

Ə.Bədəlbəylinin 1930-cu illərdə orkestr üçün yazdığı əsəri aşağıdakılardan hansıdır? a)"Tərlan" b)"Xalqın 

qəzəbi" c)"Söyüdlər ağlamaz" d)"Qonaqların rəqsi " 

e)"Təntənəli marş"

18

Azərbaycan musiqi tarixində ilk balet aşağıdakılardan hansıdır? a)"İldırımlı yollarla" 

b)"Yeddi gözəl" c)"Minbir gecə" d)"Qızıl açar" 

e)"Qız qalası"

19

"Şah İsmayıl" operası neçənci ildə tamaşaya qoyulmuşdur? a)1912 b)1919 c)1921 d)1924 e)1935

20

"Qız qalası" baleti neçənci ildə tamaşaya qoyulmuşdur? a)1941 b)1919 c)1940 d)1924 e)1935

21

Bəstəkar, şair eyni zamanda rəssam olan Azərbaycanlı bəstəkar kimdir? a)Ə.Cavid b)Niyazi 

c)A.Zeynallı d)S.Ələsgərov e)T.Quliyev

22

Azərbaycan musiqisində ilk klassik operanın müəllifi kimdir? a)Q.Qarayev b)F.Əmirov c)Niyazi 

d)C.Cahangirov e)Ü.Hacıbəyli 

23

"Filankəs" imzası ilə məqalə və felyeton yazan bəstəkar kimdir? a)S.Hacıbəyov b)Ü.Hacıbəyli 

c)F.Əmirov d)Q.Qarayev e)C.Cahangirov

24

Azərbaycan musiqisində ilk muğam operası hansıdır? a)"Şah İsmayıl" b)"Nərgiz" c)"Sevil" d)"Əsli Kərəm" 

e)"Leyli və Məcnun"

25

Azərbaycan musiqisinə dünya şöhrəti gətirmiş ilk komediya hansıdır?  a)"Leyli və Məcnun" b)"Arşın 

mal alan" c)"Şahsənəm" d)"Nərgiz" e)"Yeddi gözəl"
26

Aşıq sənətinin ən çox yayılmış janrı hansısdır? 

a)dastan b)ustadnamə c)divani d)qıfılbənd e)təcnis

27

Ü.Hacıbəyov "Koroğlu" operasının ilk ifaçısı kim olmuşdur? a)L.İmanov b)Bülbül c)Ə.Ağdamski 

d)H.Sarabski e)C.Qaryağdıoğlu 

28

"Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" adlı elmi əsər hansı bəstəkara məxsusdur? a)F.Əmirov 

b)S.Ələsgərov c)Ü.Hacıbəyov d)A.Məlikov e)Niyazi

29

Azərbaycan musiqisində ilk qəhrəmanlıq operası hansıdır? a)"Sevil"  b)"Nərgiz" c)"Koroğlu" d)"Şah 

Abbas və Xurşudbanu" e)"Vətən"

30

"Leyli və Məcnun" operası neçə pərdə və şəkildən ibarətdir? a)2 pərdə 3 şəkil b)3 pərdə 4 şəkil c)5 

pərdə 5 şəkil d)6pərdə 5 şəkil e)5 pərdə 6 şəkil 

31

Ü.Hacıbəylinin hansı əsəri tamamlanmamışdır? a)"Şeyx Sənan" b)"Şah Abbas və Xurşid Banu" 

c)"Əsli və Kərəm" d)"Firuzə" e)"Rüstəm və Söhrab"

32

Hansı bəstəkar xalq çalğı alətləti orkestrinin tərkibinə fortepianonu daxil etməklə onların birgə ifasının 

mümkünlüyünü sübut etmişdir? a)M.Maqomayev 

b)Ü.Hacıbəyli c)F.Əmirov d)A.Zeynallı 

e)Ə.Bədəlbəyli

33

İlk dəfə döyüşçü qadın obrazı hansı operaya daxil edilmişdir? a)"Şah Abbas və Xurşudbanu" b)"Şah 

İsmayıl" c)"Koroğlu" d)"Nərgiz" e)"Əsli və Kərəm"

34

Ü.Hacıbəyli milli opera sənətinin inkişafını əsasını və peşəkar bəstəkarlıq yaradıcılığının təməlini hansı 

operası ilə qoymuşdur? a)"Leyli və Məcnun" 

b)"Söyüdlər ağlamaz" c)"Xalqın qəzəbi" 

d)"Koroğlu" e)"Şeyx Sənan"

35

Aşağıdakılardan hansı qadın və kişilərin birgə ifa etdiyi rəqsdir? a)"Nəlbəki" b)"Yordu-yordu" 

c)"Cəngi" d)"Qaytağı" e)"Qazağı"

36

1920-30-cu illərdə M.Maqomayevin yazdığı kütləvi mahnılar hansılardır? a)"Komsomolçu qız", "Od  

gəlini" b)"Süvarilər", "Qara gözlər" c)"Tarla", "Yaz", 

"Neft" d)"Qara gözlər", "Almaz" e)"Kolxoz 

çöllərində", "Siyavuş"
37

Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev Azərbaycan xalq 

mahnılarının not yazısı və işləmələrindən ibarət ilk 

məcmuəni neçənci ildə nəşr etdirmişlər? a)1924 

b)1927 c)1928 d)1930 e)1932

38

Ə.Bədəlbəyli N.Gəncəvinin yubileyi ilə əlaqədar hansı əsərini yazmışdır? a)"Xalqın qəzəbi" 

b)"Söyüdlər ağlamaz" c)"Nizami" d)"Qız qalası" 

e)"Od gəlini"

39

Ə.Bədəlbəylinin son irihəcmli əsəri hansıdır? a)"Xalqın qəzəbi" b)"Söyüdlər ağlamaz" c)"Nizami" 

d)"Qız qalası" e)"Od gəlini"

40

Ü.Hacıbəyli "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" kitabını neçənci ildə bitirmişdir? a)1935 b)1925 

c)1945 d)1946 e)1950

41

"Sürəyya", "Mən sülhə səs verirəm", "Sumqayıt", "Azərbaycan" mahnılarının müəllifi kimdir?  

a)M.Maqomayev b)Ə.Bədəlbəyli c)Q.Qarayev 

d)S.Rüstəmov e)T.Quliyev

42

Bunlardan hansı xalq dastanı əsasında rus bəstəkarı tərəfindən yazılmış klassik tipli ilk Azərbaycan 

operasıdır? a)"Koroğlu" b"Şeyx Sənan" 

c)"Şahsənəm" d)"Leyli və Məcnun" e)"Əsli və 

Kərəm"


43

Azərbaycan xalq musiqisində daha geniş yayılan 

mahnılar hansılardır? a)əmək b)mövsüm c)məişət 

d)mərasim e)xalq mahnıları

44

Coşqun, iti hərəkətli və xalq arasında xarakter və temperamentindən asılı olmayan yalnız kişilərin ifa 

etdikləri rəqs hansıdır? a)nəlbəki b)ceyran c)xalabacı 

d)qaytağı e)uzundərə

45

Azərbaycan professional musiqi yaradıcılığının təşəkkülü, bir çox janrların meydana gəlməsi, bir sıra 

professional kollektivlərin, bütün Yaxın Şərqdə ilk 

musiqili teatrın yaranması kimin adı ilə bağlıdır? 

a)M.Maqomayev b)Ü.Hacıbəyli c)F.Əmirov 

d)A.Zeynallı e)Q.Qarayev

46

Ü.Hacıbəyli ilk ibtidai təhsilini hansı ikillik məktəbdə almışdır? a)Bakı b)Şuşa c)Gürcüstan 

d)Bərdə e)Gəncə

47

"Koroğlu" operasında daha çox hansı  səhnələrdən istifadə olunur? a)xor və muğam b)rəqs və xor 

c)mahnı və rəqs d)rəqs muğam e)aşıq  və rəqs
48

M.Maqomayev neçənci ildə opera teatrının direktoru 

və bədii rəhbəri vəzifəsində çalışıb? a)1925 b)1985 

c)1924 d)1935 e)1900

49

M.Maqomayevin "Nərgiz" operası neçənci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və 

Dövlət Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur? 

a)1935 b)1934 c)1900 d)1901 e)1925

50

Variantlardan hansı "Şah İsmayıl" operasının beşinci pərdəsinə aiddir? a)Şah İsmayıl sevgilisini xilas 

edərək öz adamları ilə vətənə qayıtması. 

b)Şahzadənin təntənə ilə qarşılanması. c)Şahzadənin 

gözlərinin çıxarılması. d)Aslan şah xəstədir. Həyəcan 

və şübhələr onun qəlbini didib parçalayır. e)Aslan 

şah əyanların məsləhəti ilə oğlu İsmayılı yeni 

torpaqları zəbt etmək üçün uzaq ölkələrə göndərir və 

bu səfərdə həlak olacağına ümid bəsləyir.

51

"Koroğlu" operası neçənci ildə Moskva Azərbaycan İncəsənətinin ongünlüyündə nümayiş etdirilmişdir? 

a)1937 b)1938 c)1934 d)1900 e)1901

52

"Leylinin evi. Buraya Qeysin elçiləri gəlir. Leylinin atası gələn elçilərə rədd cavabı verir və Leylini zorla 

sevmədiyi dövlətli gəncə Əbu Səlama ərər verir." 

Söhbət neçənci pərdədən gedir? a)I pərdə b)II pərdə 

c)III pərdə d)IV pərdə e)V pərdə 

53

Ü.Hacıbəyli neçənci ildə Azərbaycanda ilk ansambl əsəri olan skripka, violençel və fortepiano üçün 

aşıqsayağı triosunu yaradır?  a)1931 b)1934 c)1935 

d)1933 e)1930

54

1948-ci ildə hansı bəstəkar dahi N.Gəncəvinin yubileyi ilə əlaqədar tamaşaya qoyulmuş "Nizami" 

operasının musiqili səhnə təcəssümünün ilk təcrübəsi 

idi? a)M.Maqomayev b)Ü.Hacıbəyli c)Ə.Bədəlbəyli 

d)F.Əmirov e)Q.Qarayev

55

Ə.Bədəlbəyli hansı irihəcmli əsərinin librettosunu özü yazmışdır? a)"Qız qalası" b)"Bütün hakimiyyət 

sovetlərə" c)"Söyüdlər ağlamaz" d)"Təntənəli marş" 

e)"Miniatürlər"56

Aağıdakılardan hansı A.Zeynallının fortepiano üçün 

yazılmış əsərləridir? a)"Kuklaların yürüşü", "İki 

fuqa" b)"Çahargah", "Uşaq suitası" c)"Ölkəm", 

"Uşaq suitası" d)"İki fuqa", "Oyun" e)"Uşaq suitası", 

"İki fuqa"

57

A.Zeynallının hansı romansı xalq mətni əsasında yazılmışdır? a)"Sual" b)"Çahargah" c)"İki fuqa" 

d)"Uşaq suitası" e)"Oyun"

58

İlk dəfə döyüşçü qadın obrazı hansı operaya daxil edilmişdir? a)"Şah Abbas və Xurşudbanu" b)"Şah 

İSmayıl" c)"Koroğlu" d)"Nərgiz" e)"Əsli və Kərəm"

59

İlk qəhrəman qadın obrazı ərəb zənginin leytmotivindən hansı bəstəkar öz operasında istifadə 

etmişdir? a)Ü.Hacıbəyli b)M.Maqoçmayev 

c)C.Hacıyev d)A.Zeynallı e)Q.Qarayev

60

"Şah İsmayıl" operasında "Gülzarla Şah İsmayılın dueti" neçənci pərdədə verilmişdir? a)I pərdə b)II 

pərdə  c)III pərdə  d)IV pərdə  e)V pərdə 

61

Ə.Bədəlbəylinin B.Zeydmanla birlikdə yazdığı irihəcmli əsər hansıdır? a)"Nizami" operası 

b)"Söyüdlər ağlamaz" operası c)"Xalqın qəzəbi" 

operası d)"Qız qalası" baleti e)"Tərlan" nağıl baleti 

62

A.Zeynallının fortepiano üçün yazdığı "İki fuqa" əsəri necə musiqinin təməlini qoydu? a)milli 

polifonik instrumental musiqinin b)simfonik suitanın 

c)milli romansın d)klassik operasnın e)lirik operanın 

63

M.Maqomayevin "Nərgiz" operası neçənci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və 

Dövlət Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur? 

a)1935 b)1934 c)1900 d)1901 e)1925

64

A.Zeynallının "Ölkəm" romansında hansı muğamdan istifadə olunmuşdur? a)"Şur" b)"Çahargah" 

c)"Humayun" d)"Rast" e)"Segah"

65

Ü.Hacıbəyli Böyük vətən müharibəsi illərində hansı mahnıları yazmışdır? a)"Tarla", "Yaxşı yol" 

b)"Şəfqət bacısı", "Yaxşı yol" c)"Yaz", "Tarla" 

d)"Neft", "Bizim kənd" e)"Şəfqət bacısı", "Yaz"

66

Yaxın şərqdə ilk musiqili teatrın yaranması kimin adı ilə bağlıdır? a)Ü.Hacıbəyli b)Ə.Bədəlbəyli 

c)M.Maqomayev d)A.Zeynallı e)Q.Qarayev

67

"Şah İsmayıl" operası hansı janrda yazılmışdır? a)klassik opera b)muğam-opera c)lirik-psixoloji 

d)qəhrəmanlıq operası e)nağıl-opera 
68

"Sənsiz" və "Sevgili canan" romansları hansı şairin 

sözləri əsasında yazılmışdır? a)Fizuli b)Nizami 

c)Nəsimi d)Xəqani e)Nəimi

69

"Nərgiz" operası neçə pərdədən ibarətdir? a)2 b)4 c)3 d)5 e)7

70

Ü.Hacıbəyli "Azərbaycan Dövlət himnini" neçənci ildə yazmışdır? a)1942 b)1945 c)1946 d)1947 e)1941

71

"Gözəllər gözəli" xalq mahnısından hansı operada istifadə edilmişdir? a)"Nərgiz"  b)"Əsli və Kərəm" 

c)"Şah İsmayıl" d)"Leyli və Məcnun" e)"Şeyx Sənan"

72

İlk milli baletin müəllifi kimdir? a)Ü.Hacıbəyli b)M.Maqomayev c)A.Zeynallı d)C.Hacıyev 

e)Ə.Bədəlbəyli 

73

Xalq poeziyasının ən müxtəlif məzmunlu şifahi poetik janr forması hansıdır? a)qoşma b)bayatı 

c)muğam d)mahnı e)rəqs

74

Xalq arasında temperamentindən asılı olmayan sırf qadınların ifa etdikləri rəqs hansıdır? a)"Cəngi" 

b)"Nəlbəki" c)"Qaytağı" d)"Qazağı" e)"Xançobanı"

75

1937-ci ildə hansı bəstəkar 50 xalq mahnısını Qaryağdının ifasında nota salmış və məcmuə 

şəklində nəşr etdirmişdir? a)Ü.Hacıbəyli 

b)M.Maqomayev c)S.Rüstəmov d)C.Hacıyev 

e)T.Quliyev

76

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində bir çox həvəskar musiqi və teatr dərnəkləri harada fəaliyyət 

göstərirdi? a)Bakıda b)Şuşada c)Həştərxanda 

d)Gəncədə e)Şamaxıda

77

M.Maqomayevin hansı əsəri 1935-ci il dekabrın 24-də M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və 

Balet teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulmuşdur? 

a)"Şah İsmayıl" operası b)"Nərgiz" operası 

c)"Ceyran" rapsodiyası  d)"Dərviş" fantaziyası 

e)"Təsnifi Şur" pyesi 

78

Hansı operanın dramaturji konfliktinin əsasını bir-birinə zidd iki qüvvənin xalqla ona düşmən olan

quldur dəstələri ilə qorunan mülkədarların qarşı-

qarşıya qoyulması təşkil edir? a)"Koroğlu" b)"Şah 

İsmayıl" c)"Nərgiz" d)"Söyüdlər ağlamaz" e)"Əsli və 

Kərəm"

79

1954-cü ildə yazılmış "Simfoniyetta" əsəri hansı bəstəkara məxsusdur? a)Ə.Bədəlbəyli b)Q.Qarayev 

c)C.Hacıyev d)Ü.Hacıbəyli e)Z.Hacıbəyov
80

Əmək mahnıları sinfinə aşağıdakılardan hansılar  

daxildir? a)əkinçilik, şum, məhsul yığımı b)toy 

mahnıları, xınayaxdı c)şəbih mərasimləri, mərsiyələr 

d)ağılar, xına yaxdı e)əkinçilik, mərsiyələr, ağılar

81

M.Maqomayevin operaları hansılardır? a)"Koroğlu", "Sevil" b)"Leyli və Məcnun", "Şah İsmayıl" c)"Şah 

İsmayıl", "Nərgiz" d)"İldırımlı yollarla", "Sevil" 

e)"Koroğlu", "Leyli və Məcnun"

82

M.Maqomayevin orkestr əsərləri hansılardır? a)"Turan", "Əsgərani" b)"Yaz", "Tarla" c)"Neft", 

"Bizim kənd" d)"Şəlalə", "Tarla" e)"Dərviş", "Neft"

83

A.Zeynallının fortepiano üçün yazdığı əsərlər hansılardır? a)"Bizim kənd", "Yaz" b)"Axşam oldu", 

"Vətən ordusu" c)"Şəfqət bacısı", "Yaxşı yol" 

d)"Çahargah", "Uşaq suitası" e)"Qılınc və qələm", 

"Pionerlər marşı"

84

Aşağıdakılardan hansılar zərbi muğamlara aiddir? a)"Mirzeyi", "Turacı" b)"Heyratı", "Vağzalı" 

c)"Qarabağ şikəstəsi", "Arazbarı" d)"Turacı", 

"Ceyranı"  e)"Heyratı", "Mirzeyi

85

"Şah İsmayıl" operasının librettosu kimə məxsusdur? a)İ.Orotovski b)M.S.Ordubadi

 

c)S.Qovorkov d)B.Zeydman e)M.Q.İsmayılov 

86

Aşağıdakılardan hansı yalnız qadınlar tıərəfindən ifa olunan rəqslərdir? a)"Yallı", "İnnabı" b)"Xançoban", 

"Əsgərani" c)"Halay", "Cəngi" d)"Qazağı", 

"Qaytağı" e)"Nəlbəki", "Ceyran"

87

"O Olmasın, bu olsun" musiqili komediyası kim tərəfindən neçənci ildə yazılmışdır? a)1917, 

Ü.Hacıbəyli b)1908, M.Maqomayev c)1910, 

Ü.Hacıbəyli d)1923, Q.Qarayev e)1915, 

M.Maqomayev

88

Ə.Bədəlbəylinin orkestr üçün yazdığı əsərlər hansılardır? a)"Xəzər balladası", "Metomorfozalar"  

b)"Pastoral", "Aşıqsayağı" c)"qobustan kölgələri", 

"Akvarellər" d)"Təntənəli marş", "Miniatürlər" 

e)"Həlin qayası", "Humay"

89

"Şah İsmayıl" operasının I pərdəsi necə başlayır? a)Ərdəbilin yeni düşərgəsi b)Şahzadənin təntənəli 

qarşılanması c)Ərəblərin yeni düşərgəsi d)Aslan 

şahın otağı e)Aslan şahın saray səhnəsi90

Yalnız kişilər tərəfindən ifa edilən rəqslər 

hansılardır? a)"Yallı", "Halay" b)"Vağzalı", 

"Uzundərə" c)"Nəlbəki", "Ceyran" d)"Cəngi", 

"Qaytağı" e)"Xalabacı", "Qazağı"

91

Aşıq nəğmələri hansılardır? a)"Kərəmi", "Simayi Şəms" b)"Misri", "Kürdü" c)"Qaytağı", "Turacı" 

d)"İnnabı", "Mənsuriyyə" e)"Ovşarı", "Yallı"

92

"Nərgiz" operası necə sonluqla bitir? a)Ağalar bəy Nərgizin gəlişi ilə şad olur b)Ağalar bəy kef məclisi 

qurur c)Kəndlilər Əliyarı və Qazarı azad edirlər 

d)Nərgizin ariyası e)Kəndlilər məsləhətləşirlər

93

A.Zeynallı "Uşaq suitası"nın sonuncu miniatürü hansıdır? a)"Kuklaların yürüşü" b)"Uşaq və buz" 

c)"Oyun" d)"Mübahisə" e)"Qoyunlar" 

94

"Türk musiqi məktəbi" neçənci ildə Konservatoriya ilə birləşmişdir? a)1930 b)1920 c)1927 d)1929 

e)1926


95

Ü.Hacıbəyov "Arşın mal alan" musiqili komediyası 

neçə dilə tərcümə olunmuşdur? a)30 b)36 c)40 d)26 

e)45 


96

M.Maqomayev "Şah İsmayıl" operasının əsası hansı 

mövzunu təşkil edir? a)vətənpərvərlik b)taxt-tac 

uğrunda mübarizə c)qəhrəmanlıq d)məhəbbət 

e)şahların zülmkarlığı

97

Ü.Hacıbəyli "Leyli və Məcnun" operasından "Bu gələn yara bənzər" xoru neçənci pərdədə səslənir? a)I 

pərdə b)II pərdə c)III pərdə d)IV pərdə e)V pərdə 

98

"Koroğlu" operasında Koroğlunun əsl adı nədir? a)Eyvaz b)Rövşən c)Həmzə d)Həsən e)Alı

99

Ü.Hacıbəylinin "Koroğli" operası neçə pərdədən ibarətdir? a)1 b)2 c)3 d)4 e)5

100


Ü.Hacıbəyli "Arşın mal alan" musiqili komediyası 

"Gülçöhrə, Asiya və Tellinin triosu" neçənci pərdədə 

verilib? a)I pərdə b)IIpərdə c)III pərdə d)IV pərdə 

e)V pərdə 

101

M.Maqomayev "Şah İsmayıl" operasında "Gülzarla Şah İsmayılın dueti" hansı xalq mahnısı üzərində 

qurulmuşdur? a)"Gözəllər gözəli" b)"Ay qadası" 

c)"Laçın" d)"Qaragilə" e)"Əlində sazın qurban"

102


Ü.Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" operası üslub 

cəhətdən necə operadır? a)xalq dastanı b)muğam 

c)zərbi-muğam d)klassik e)ümumavropa tipli103

Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" operasında Eyvaz kimdir? 

a)Həsən xanın oğıu b)Həmzə bəyin oğlu c)Alı kişinin 

d)Koroğlunun oğlu e)Ehsan paşanın oğlu

104

Ü.Hacıbəyli "Arşın mal alan" musiqili komediyasında baş qəhrəmanlar kimlərdir? a)Asiya 

və Əsgər  b)Telli və Vəli c)Süleyman və Asiya 

d)Sultan bəy və Cahan xala e)Gülçöhrə və Əsgər 

105


Ü.Hacıbəyli "Arşın mal alan" musiqili 

komediyasında Əsgər kim idi? a)bəy b)nökər c)tacir 

d)arşın malçı e)tələbə

106


Ü.Hacıbəyli "Leyli və Məcnun" operasına ilk dəfə 

kim dirijorluq edib? a)H.Ərəblinski b)Ə.Ağdamski 

c)Ə.Haqverdiyev d)Əli Abbas Rzayev e)Ə.Fərəcov 

107


Azərbaycan dilində oxuyan uşaqlar üçün ilk hesab 

dərsliyini kim tərtib etmişdir? a)M.Maqomayev 

b)S.Rüstəmov c)A.Zeynallı d)S.Hacıbəyov 

e)Ü.Hacıbəyli

108

Ü.Hacıbəylinin "Leyli və Məcnun" operasında məşhur xor hansıdır? a)"Bu gələn yara bənzər" 

b)"Heyratı" c)"Şəbi Hicran" d)Müqəddimə 

e)operanın finalında səslənən xor

109


Ü.Hacıbəyli "Koroğlu" operasında üsyan edən xalqın 

himni hesab edilən xor necə adlanır? a)"Çənlibel" 

b)"And" c)"Təngə gəldik, yox tavan" d)"Qoy rədd 

olsun xanlar, bəylər, zalımlar" e)"Bu gözəl təbiət bu 

şən mənzərə"

110


Hansı iki Azərbaycan bəstəkarı eyni ildə və tarixdə 

anadan olmuşdur? a)M.Maqomayev və Niyazi 

b)Ü.Hacıbəyov və Niyazi c)Ü.Hacıbəyov və 

F.Əmirov d)M.Maqomayev və A.Zeynallı 

e)Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayev

111


Ü.Hacıbəylinin "Koroğlu" operasında Koroğlunun 

qəhrəmanlıq xüsusiyyətləri hansı xorda öz əksini 

tapır? a)"Zalımdır Həsən xan" b)"And", "Çənlibel" 

c)"Təngə gəldik, yox tavan" d)"Qoy rədd olsun 

xanlar, bəylər, zalımlar" e)"Bu gözəl təbiət bu şən 

mənzərə"


112

"Koroğlu" operasının I pərdədəki xorunda hansı 

muğamın intonasiyalarından istifadə olunmuşdur? 

a)"Rast" b)"Şur" c)"Segah" d)"Çahargah" e)"Şüştər"

113

"Koroğlu" operasında III pərdənin mərkəzində hansı xor durur? a)"Bu gözəl təbiət bu şən mənzərə" 

b)"And" c)"Təngə gəldik, yox tavan" d)"Qoy rədd 

olsun xanlar, bəylər, zalımlar" e)"Çənlibel" 114

Ü.Hacıbəyli ilk dəfə hansı operasında ariozadan 

istifadə etmişdir? a)"Koroğlu" b)"Şah Abbas və 

Xurşud Banu" c)"Rüstəm və Söhrab" d)"Əsli və 

Kərəm" e)"Leyli və Məcnun"

115


A.Zeynallının vətənə həsr etdiyi ən məşhur romansı 

hansıdır? a)"Çahargah" b)"Ölkəm" c)"Çadra" 

d)"Vıətənə məhəbbət" e)"Muğamsayağı"

116


Tarın yeniləşdirilməsi və notlu xalq çalğı alətləri 

orkestrinin yaranması hansı bəstəkarın adı ilə 

bağlıdır? a)Q.Qarayev b)Ü.Hacıbəyli c)Z.Hacıbəyli 

d)M.Maqomayev e)C.Hacıyev 

117

Ü.Hacıbəyli "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" kitabını neçənci ildə bitirmişdir? a)1935 b)1925 

c)1945 d)1946 e)1950

118

Aşıq sənətinin ən çox yayılmış janrı hansısdır? a)dastan b)ustadnamə c)divani d)qıfılbənd e)təcnis

119


Asta, mülayim, süzgün  və adətən qadınlar tərəfindən 

ifa olunan rəqs aşağıdakılardan hansıdır? 

a)"Uzundərə" b)"Qaytağı" c)"Qazağı" 

d)"Xançobanı" e)"Nəlbəki"

120

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professional təhsil almış ilk Azərbaycan bəstəkar kimdir? 

a)A.Zeynallı b)Ü.Hacıbəyov c)Q.Qarayev 

d)C.Hacıyev e)Ə.Bədəlbəyli

121


Azərbaycanda ilk balet hansı bəstəkar tərəfindən 

bəstələnmişdir? a)Ü.Hacıbəyov b)Z.Hacıbəyov 

c)M.Maqomayev d)Ə.Bədəlbəyli e)F.Əmirov

122


"Şah Abbas və Xurşud Banu" operasının müəllifi 

kimdir?a)Ü.Hacıbəyov b)Z.Hacıbəyov 

c)M.Maqomayev d)Ə.Bədəlbəyli e)F.Əmirov

123


Bu kantatalardan hansı Ü.Hacıbəyliyə məxsusdur? 

a)"Partiyamız" b)"Fizuli" c)"Vətən və Cəbhə" 

d)"Ürək mahnısı" e)"Səadət mahnısı"

124


Simfonik orkestr üçün "Azərbaycan çöllərində", 

"Ceyran", "Turacı" əsərlərinin müəllifi kimdir? 

a)Ü.Hacıbəyli b)M.Maqomayev c)A.Zeynallı 

d)C.Hacıyev e)Ə.Bədəlbəyli 

125

Ü.Hacıbəyli "Arşın mal alan" musiqili komediyası "Gülçöhrə, Asiya və Tellinin triosu" neçənci pərdədə 

verilib? a)I pərdə b)IIpərdə c)III pərdə d)IV pərdə 

e)V pərdə 126

Hansı iki Azərbaycan bəstəkarı eyni ildə və tarixdə 

anadan olmuşdur? a)M.Maqomayev və Niyazi 

b)Ü.Hacıbəyov və Niyazi c)Ü.Hacıbəyov və 

F.Əmirov d)M.Maqomayev və A.Zeynallı 

e)Ü.Hacıbəyov və M.Maqomayev

127

A.Zeynallının vətənə həsr etdiyi ən məşhur romansı hansıdır? a)"Çahargah" b)"Ölkəm" c)"Çadra" 

d)"Vıətənə məhəbbət" e)"Muğamsayağı"

128

İlk çoxsəsli xor neçənci ildə yaranmışdır? a)1935 b)1926 c)1927 d)1930 e)1928

129


Azərbaycanda ilk qəhrəmanlıq operası 

aşağıdakılardan hansıdır? a)"Şah İsmayıl" b)"Leyli 

və Məcnun" c)"Nərgiz" d)"Şahsənəm" e)"Koroğlu"

130


Aşağıdakılardan hansı Ü.Hacıbəylinin musiqili 

komediyasıdır? a)"Arşın mal alan" b)"Əlli yaşında 

cavan" c)"Evliykən subay" d)"Beş manatlıq gəlin" 

e)"Qızılgül"

131

Tarın yeniləşdirilməsi və notlu xalq çalğı alətləri orkestrinin yaranması hansı bəstəkarın adı ilə 

bağlıdır? a)Q.Qarayev b)Ü.Hacıbəyli c)Z.Hacıbəyli 

d)M.Maqomayev e)C.Hacıyev 

132


Asta, mülayim, süzgün  və adətən qadınlar tərəfindən 

ifa olunan rəqs aşaöıdakılardan hansıdır? 

a)"Uzundərə" b)"Qaytağı" c)"Qazağı" 

d)"Xançobanı" e)"Nəlbəki"

133

Azərbaycan musiqi mədəbniyyəti tarixinə ilk milli romans, fortepiano və skripka üçün miniatürlərin 

müəllifi kimi daxil olmuş bəstəkar hansıdır? 

a)Ü.Hacıbəyli b)A.Zeynallı c)Q.Qarayev 

d)M.Maqomayev e)Ə.Bədəlbəyli

134

"Leyli və Məcnun" simfonik poeması neçənci ildə yazılmışdır və hansı bəstəkara məxsusdur?  a)1964, 

F.Əmirov b)1969, Q.Qarayev c)1908, Ü.Hacıbəyov 

d)1931, M.Maqomayev e)1960, A.Zeynallı

135


1961-ci ildə çəkilmiş "Leyli və Məcnun" filminin 

musiqisi hansı bəstəkara aiddir? a)A.Zeynallı 

b)Ü.Hacıbəyov c)Q.Qarayev d)M.Maqomayev 

e)F.Əmirov
136

Aşağıdakı variantlardan  hansı Q.Qarayevin orkestr 

üçün yazılmış əsərlərinə aiddir? a)"Vətən", "Zəriflik" 

b)"İki simli kvartet", "Kvartettino" c)"Vyetnam 

süitası", Alban rapsodiyası", "Klassik süita"  d)"İki 

simli kvartet", "Kvartettino", "Skripka və fortepiano 

üçün sonata" e)"Vyetnam süitası", "Kvartettino", 

"Skripka və fortepiano üçün sonata" 

137

"Uşaq süitası" əsəri ilə ilk dəfə Azərbaycan musiqi tarixində uşaq musiqisi repartuarının əsasını hansı 

bəstəkar qoymuşdur? a)A.Zeynallı

 

b)Ü.Hacıbəyov c)Q.Qarayev d)M.Maqomayev e)F.Əmirov

138


"Mən sizi sevirdim" romansı hansı bəstəkara 

məxsusdur?  a)A.Zeynallı b)Ü.Hacıbəyov 

c)Q.Qarayev d)M.Maqomayev e)F.Əmirov

139


1961-ci ildə çəkilmiş "Leyli və Məcnun" filminin 

musiqisi hansı bəstəkara aiddir? a)A.Zeynallı 

b)Ü.Hacıbəyov c)Q.Qarayev d)M.Maqomayev 

e)F.Əmirov

140

Azərbaycan musiqisinə dünya şöhrəti gətirmiş ilk komediya hansıdır?  a)"Leyli və Məcnun" b)"Arşın 

mal alan" c)"Şahsənəm" d)"Nərgiz" e)"Yeddi gözəl" 

141

İlk çoxsəsli xor neçənci ildə yaranmışdır? a)1935 b)1926 c)1927 d)1930 e)1928

142


Azərbaycanda ilk qəhrəmanlıq operası 

aşağıdakılardan hansıdır? a)"Şah İsmayıl" b)"Leyli 

və Məcnun" c)"Nərgiz" d)"Şahsənəm" e)"Koroğlu"

143


Aşağıdakılardan hansı Ü.Hacıbəylinin musiqili 

komediyasıdır? a)"Arşın mal alan" b)"Əlli yaşında 

cavan" c)"Evliykən subay" d)"Beş manatlıq gəlin" 

144


Tarın yeniləşdirilməsi və notlu xalq çalğı alətləri 

orkestrinin yaranması hansı bəstəkarın adı ilə 

bağlıdır? a)Q.Qarayev b)Ü.Hacıbəyli c)Z.Hacıbəyli 

d)M.Maqomayev e)C.Hacıyev 

145

Ü.Hacıbəyli "Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları" kitabını neçənci ildə bitirmişdir? a)1935 b)1925 

c)1945 d)1946 e)1950

146

Aşıq sənətinin ən çox yayılmış janrı hansısdır? a)dastan b)ustadnamə c)divani d)qıfılbənd e)təcnis


147

Asta, mülayim, süzgün  və adətən qadınlar tərəfindən 

ifa olunan rəqs aşaöıdakılardan hansıdır? 

a)"Uzundərə" b)"Qaytağı" c)"Qazağı" 

d)"Xançobanı" e)"Nəlbəki"

148


Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında professional 

təhsil almış ilk Azərbaycan bəstəkar kimdir? 

a)A.Zeynallı b)Ü.Hacıbəyov c)Q.Qarayev 

d)C.Hacıyev e)Ə.Bədəlbəyli

149

Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinə ilk milli romans, fortepiano və skripka üçün miniatürlərin 

müəllifi kimi daxil olmuş bəstəkar hansıdır? 

a)Ü.Hacıbəyli b)A.Zeynallı c)Q.Qarayev 

d)M.Maqomayev e)Ə.Bədəlbəyli

150

Ü.Hacıbəyli Azərbaycanda ilk notlu xalq çalğı alətləri orkestrini neçənci ildə təşkil etmişdir? a)1927 

b)1930 c)1931 d)1934 e)1936Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Incesenet
Incesenet -> Hansı xəlifənin dövründə Ərəbistanda islam dini sabitləşdi və geniş yayıldı? a Xəlifə Ömər b. Xəlifə
Incesenet -> "Fantastik" simfoniyasının müəllifi kimdir? a H. Berlioz b C. Verdi c A. Dvorjak d F. List
Incesenet -> Musiqi mədəniyyəti qədim dövrdə hansı ölkədə inkişaf etmişdir? a Misir,İran,Ərəbistan b Çin,İran,Azərbaycan
Incesenet -> Azərbaycan musiqisində xor a capellasının inkişafında hansı bəstəkar böyük rol oynamışdır?A Ü. Hacıbəyov
Incesenet -> 1 İ. F. Stravinski neçənci ildə anadan olmuşdur? a 1882 b 1888 c 1885 d 1880 e 1887
Incesenet -> 1399-cu ildə Əbdül Əziz Şərəfəddin oğlunun bürüncdən hazırladığı bu məmulat Ermitaj muzeyində saxlanılır. Bu
Incesenet -> İlk kompüter sayılır
Incesenet -> Asağıdakı bəndlərdən hansında kompyuterin tərkib hissələri düzgun verilmisdir? A monitor, Skaner, cd-rom b printer
Incesenet -> E Şəkidə 2 "Siyasətnamə" əsərinin müəllifi kimdir?

Yüklə 201,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə