Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/68
tarix15.03.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI  
TƏHS L NAZ RL Y  
 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  
QT SAD UN VERS TET  
 
 
RAM N QURBANOV 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRK XALQLARININ  
TAR X  
 
Dərs vəsaiti 
 
II hissə 
 
 Azərbaycan  Respublikası  təhsil 
nazirinin  09.07.2010-cu  il  tarixli                                 
1069 saylı əmri ilə dərs vəsaiti kimi 
təsdiq edilmişdir. 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - 2011 
downloaded from KitabYurdu.org


 
2
Elmi redaktor:                                   
t.e.d., prof. B.M.Abdullayev 
 
Rəyçilər:                                            
t.e.d., prof. O.B.Sultanov 
 
t.e.d., prof. S.A.Məmmədov 
 
 
 
Ramin Qurbanov. Türk xalqlarının tarixi. Ali məktəblərin 
Azərbaycan bölmələri üçün dərs vəsaiti. Bakı: ” qtisad 
Universiteti” Nəşriyyatı, 2011. - 216  səh. 
 
    Azərbaycan Dövlət  qtisad Universitetinin “Beynəlxalq mü-
nasibətlər”  ixtisası  üzrə  təhsil  alan  tələbələri  üçün  nəzərdə  tu-
tulmuş dərs vəsaiti türk xalqlarının yeni və müasir dövrünün ta-
rixinə  həsr  olunmuşdur.  Burada  Rusiyanın  Orta  Asiyanı  işğal 
etməsi,  işğaldan  sonra  Rusiyanın  bölgədə  yaratdığı  hərbi-in-
zibati  idarəetmə  sisteminə,  eləcə  də  Volqaboyu,  Sibir  və 
Krımda  həyata  keçirilmiş  burjua  islahatlarına  da  yer  veril-
mişdir. Eyni zamanda türk xalqlarının Birinci və  kinci Dünya 
müharibələri  dövründə  sosial-iqtisadi  vəziyyətləri  dərs  vəsai-
tində  öz  əksini  tapmışdır.  Müasir  dövrdə  Azərbaycanın  türk 
dövlətləri ilə siyasi əlaqələri, türk dövlət başçılarının çoxtərəfli 
ə
laqələr  sistemində  iştirakı  da  işıqlandırılmışdır.  Dərs  vəsai-
tinin  məzmunu  “Türk  xalqlarının  tarixi”  fənninin  proqramına 
uyğundur.  “Azərbaycan  tarixi”  fənni  beynəlxalq  münasibətlər 
ixtisasında  ayrıca  fənn  kimi  tədris  olunduğundan  dərs  vəsai-
tində Azərbaycan türklərinin tarixinə yer verilməmişdir. 
 
 
 
©Ramin Qurbanov - 2011 
© “ qtisad Universiteti” - 2011 
downloaded from KitabYurdu.org


 
3
M Ü N D Ə R   C A T 
 
RUS YANIN ORTA AS YANI  ŞĞAL ETMƏS  
 
1. XIX əsrin birinci yarısında Rusiyanın Orta Asiya  
      xalqları ilə iqtisadi və  siyasi əlaqələri......................... 
2. Orta Asiyada Rusiya və  ngiltərə mübarizəsi................. 
3. Orta Asiyanın işğalı və bölgənin Rusiyaya  
    birləşdirilməsi………………......................................... 
4. Orta Asiyada çar Rusiyasının siyasəti. Hərbi-inzibati  
     idarəetmə...................................................................... 
 
 
XIX ƏSRDƏ VOLQABOYU, S B R VƏ KRIM 
 
1. Volqaboyu, Sibir və Krım XIX əsrin birinci  
     yarısında........................................................................ 
2. XIX əsrin 60-70-ci illərinin burjua islahatları................ 
3. Kapitalist münasibətlərinin inkişafı............................... 
 
 
OSMANLI  MPER YASI XIX-XX ƏSR N 
Ə
VVƏLLƏR NDƏ 
 
1. XIX əsrin birinci yarısında Osmanlı imperiyasının  
    iqtisadi və siyasi vəziyyəti............................................. 
2. Osmanlı imperiyası XIX əsrin ikinci yarısında.............. 
3. Gənc türklər və Balkan müharibələri............................. 
4. Osmanlı imperiyası Birinci Dünya müharibəsi  
     illərində……………………………………………..... 
 
 
TÜRK XALQLARI XX ƏSR N ƏVVƏLLƏR NDƏ 
 
 
1.Türk xalqları birinci rus inqilabı ərəfəsi və inqilab  
    illərində…………………………………...................... 
2. Rusiya Dumalarında türk deputatlarının fəaliyyəti…… 
 
downloaded from KitabYurdu.org


 
4
3. Türk xalqları yaşayan bölgələrdə Stolıpin aqrar  
     islahatının həyata keçirilməsi........................................ 
4. Türk xalqları Birinci Dünya müharibəsi illərində.......... 
5. 1917-ci il fevral inqilabından sonra Orta Asiya,  
    Volqaboyu, Sibir və Krımda ictimai-siyasi vəziyyət..... 
 
TÜRK YƏ CÜMHUR YYƏT N N YARANMASI. 
TÜRK YƏ CÜMHUR YYƏT  
 XX ƏSR N 20-80-C   LLƏR NDƏ 
 
1. Milli-azadlıq hərəkatı və Türkiyə Cümhuriyyətinin  
     yaranması...................................................................... 
2. Türkiyə Cümhuriyyəti 20-40-cı illərdə......................... 
3. Türkiyə Cümhuriyyəti 50-80-ci illərdə......................... 
 
 
TÜRK XALQLARI SSR -nin TƏRK B NDƏ 
 
1. SSR -nin təşkili. 20-30-cu illərdə türk xalqlarının  
    sosial-iqtisdi vəziyyəti……………………………….... 
2.  kinci Dünya müharibəsi və türk xalqları...................... 
3. Türk xalqları 50-80-ci illərdə......................................... 
 
 
TÜRK DÖVLƏTLƏR  XX ƏSR N 90-cı  
LLƏR -XXI ƏSR N ƏVVƏLLƏR NDƏ 
 
1. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri................................ 
2. Azərbaycan Respublikasının Orta Asiyanın türk  
    dövlətləri ilə əlaqələri………………………………..... 
3. Türk dövlətləri çoxtərəfli siyasi əlaqələr sistemində..... 
 
Ə
dəbiyyat siyahısı............................................................ 
 
 
 
 
downloaded from KitabYurdu.org
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   68


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə