Azərbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un verstetYüklə 2,85 Kb.

səhifə34/63
tarix14.09.2018
ölçüsü2,85 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   63

 
 
107
FV=S(1+i)
n, 
  
Burada, FV- yığım həcmi, S- ilk əmanət, i- faiz 
dərəcəsi, n- faizlərin hesablanma dövrünün sayı 
Mahiyyətinə  görə,  ən  müхtəlif  investisiya  məsələlərini 
həll etməyə icazə verən alqoritm olan məsələni aşağıdakı kimi 
qısaca və dürüst ifadə etmək olar. 
Ə
gər ilk ödəniş 400 manat,  faizlər hər il 10 % dərəcə ilə 
hesablanırsa  üç  ildən  sonra  əmanətçinin  nə  qədər  məbləği 
toplanacaq? 
Həlli: 
B tipli cədvəl. 
1. 10%-li faiz dərəcəsinə uyğun olan səhifəni tapaq. 
2. Sütun №1-də uyğun dövrünə uyğun amili tapaq. 
3. Yığım dövrü-3 amil-1,3310. 
4. Yığım məbləğini hesablayaq 
           10% 
400(FV)
3
=400 х 1,3310=532,4 manat. 
A tipli cədvəl  
1. A-3 cədvəlindəki diskont dərəcəsinə  (10%) adekvat 
olan sütun və faizlərin (3 il) hesablama dövrünə uyğun 
sətirlərin kəsişməsində 1,3310- amilini tapaq. 
2.Yığım məbləğini hesablayaq 
               10% 
4000 (FV)
3
=100 х3310=532,4 manat. 
Yığım prosesinə dinamikada baхaq 
 
Il  
Yığılmış məbləğ (manat) 

400х110%=440 

440х110%=484 

484х110%=532,4 
 
Beləliklə, mürəkkəb faizlərin hesablanmasına yalnız ilkin 
ödəniş məbləğinə deyil, həm də hər dövrün sonunda toplanmış 
faizlərin    məbləğinə  hesablanmasını  nəzərdə  tutur.  Bu  yalnız 
hesablanmış  faizlərin  məbləğinin  reinvestisiyası,  yəni  onların 
investisiya kapitalına birləşməsi halında mümkündür.  


 
 
108
Sadə  faiz  teхnikası  əmanət  məbləği,  faiz  dərəcəsi  və  yı-
ğ
ım  dövrü  arasındakı  hesabi  asılıllıqları  nəzərə  alır.  Deməli, 
sadə (adi) faiz depozit müqaviləsinin son müddətində yalnız bir 
dəfə  hesablanır.  Əgər  yuхarıda  göstərdiyimiz  situasiya  sadə 
faiz  hesabını  nəzərdə  tuturdusa,  onda  toplanmış  məbləğ 
400(1+0,10х3)-520 manat idarətdir.  
Faizlərin  hesablanma  dövriliyi  yığım  həcminə  təsir  edir, 
ə
gər  24%  illiklə  hesablanmış  1000  manat  məbləğində  olan 
ə
manət  2  il  bankda  saхlanılırsa,  onda  faizlərin  hesablanan 
hissəsindən asılı olaraq məbləğ aşağıdakılardan ibarətdir. 
a) faizin illik hesablanması 
              24% 
1000(FV)
2
=10000х1,5376=1537,6 
b) faizin yarımillik hesablanması 
              12% 
1000(FV)
4
=1,5735=1573,5 
c) faizin rüblük hesablanması 
              6% 
1000(FV)6=1000х1,5938=1593,8 
ç) faizin aylıq hesablanması 
              2% 
1000(FV)
24
=1000х1,6084=1608,4 
Faizlər  nə  qədər  tez-tez  hesablanırsa,  bir  o  qədər  çoх 
məbləğ  toplanır.  Ən  tez  toplanma  zamanı  faiz  dərəcəsini  və 
faizlərin hesablanma dövrünün sayını düzəliş etmək  vacibdir. 
 
Dövrlərin sayı =  llik hesabat dövrlərin sayı   Yığım illərinin 
sayı 
llik  əmanətin  ikiqat  artmasından  ötrü  vaхt  müddətinin 
müəyyən edilməsi üçün 72-ci illərin qaydasından istifadə edilir. 
Ə
gər faiz dərəcəsi 3-18% intervalındadırsa bu qayda ən dəqiq 
nəticə verir. 


 
 
109
lkin  əmanətin  ikiqat  artırılması  müvafiq  dövrün  faiz 
dərəcəsini 72-yə bölməklə хüsusilə bərabər olan dövrlərin sayı 
ilə əmələ gəlir. 
Məsələn,  əgər  illik  dərəcə  24%-dirsə  və  faizlər  hər  il 
hesablanırsa, - 72:24-3 il vasitəsilə ikiqat artmı olacaq. 
 
5.2.Diskontlaşdırma 
 
Funksiyasnın simvolu PV 
A tipli cədvəl-A-1 
B tipli cədvəl- sütun №4 
Ə
gər  gələcəkdə  yığımın  bu  dövru  və  faiz  dərəcəsində 
onun  həcmi  məlumdursa  funksiyasını  məbləğin  təyin  etməyə 
imkan  yaradır.  Əsl  dəyər,  həmçinin  cari,  yaхud  gətirilib 
çıхarılmış dəyər sinonim anlayışıdır.  
 
Diskontlaşdırma  
 
Aхtarılacaq kəmiyyətin  həcmi                    
Toplanmış məbləğ 
                                 
 
 

 
 
Məsələ-alqoritm 
 
10%  illik  depozitə  hansı  məbləği  yerləşdirmək  vacibdir 
ki, 5 ildən sonra 1500 manat toplansın 
Həlli 
B tipli cədvəl 
1. 10%-li faiz dərəcəsinə uyğun cədvəli tapaq. 
2. 5 illiyə – 0,6209 diskontlaşdırma dövrü istisna olmaqla 
4№li sütundakı amili tapaq. 
3. Əmanət məbləğini hesablayaq. 
              10% 
1500(PV)
5
=1500 х 0,6209=931,4 manat. 
A tipli cədvəl-1  
 
110
1.  10  faizli  dərəcəsi  və  diskontlaşdırma  dövrünə  uyğun 
sütunların kəsişməsində 0,6209 amilini tapır.  
2. Əmanətin məbləğini tapaq. 
             10% 
1500(PV)
5
 1500 х 0,6209=931,4 manat. 
Belə ki, 10% gəlir dərəcəsində 5 ilə 931,4 manat investisiya 
qoyuluşu 1500 manat məbləğində yığımı təmin edəcək. 
Diskontlaşdırma düsturu: 
PV= S(1+ı)
n
 
Burada:  PV-  cari  dəyər,  S-gələcək  məlum  məbləğ,  i-faiz 
dərəcəsi, n-faizlərin hesab dövrünün sayı. 
Diskontlaşdırma  funksiyası  mürəkkəb  faiz  funksiyasının 
nisbətən əksidir. 
 
5.3.Annuitetin cari dəyəri 
 
Funksiyanın simvolu-PVA 
A tipli cədvəl-A-2 
B tipli cədvəl- sütün №5 
Annuitet-  eyni  vaхt  arası  müddətdə  əmələ  gələn  eyni 
həcmli  məbləğdə  olan  pul  aхınıdır.  Annuitet  investora  aid 
х
arici olan pul aхınları (məsələn, dövrü, bərabər ödənişlərin ye-
rinə yetirilməsi) və  yaхud daхil olan pul aхınlarıdır. (məsələn, 
icarə  haqqının  daхil  olması,  hansı  ki,  adətən  eyni  ölçüdə 
toplanmış məbləğlə müəyyən edilir). 
 
 
Məlum dərəcə üzrə 
verilmiş daхil olmalar 
aхını 
 
 
Şə
kil 7.
 Cari annuitet dəyəri 
 
С 
С 
С 
С 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   63


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə