Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqındaYüklə 0,58 Mb.
səhifə1/17
tarix12.10.2018
ölçüsü0,58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Azərbaycan RespublİkasINIn Aİlə Məcəlləsİ


MÜNDƏRİCAT

(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın)BÖLMƏLƏR (Fəsillər)

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR (1-2)

2. NİKAHIN BAĞLANMASI VƏ NİKAHA XİTAM VERİLMƏSİ (3-5)

3. ƏR-ARVADIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ (6-9)

4. VALİDEYNLƏRİN VƏ UŞAQLARIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ (10-12)

5. AİLƏ ÜZVLƏRİNİN ALİMENT ÖHDƏLİKLƏRİ (13-17)

6. VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLAN UŞAQLARI TƏRBİYƏ FORMALARI (18-20)

7. AİLƏ QANUNVERİCİLİYİNİN ƏCNƏBİLƏRİN VƏ VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏTBİQİ

8. VƏTƏNDAŞLIQ VƏZİYYƏTİ AKTLARI (21-26)

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

Azərbaycan RespublİkasINIn Aİlə Məcəlləsİ

Azərbaycan Respublİkasının Aİlə Məcəlləsİ

MƏCƏLLƏYƏ EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 28 dekabr 1999-cu il tarixli 779-IQ nömrəli “Azərbaycan Respublikasi Ailə Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağli hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqinda” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasinin qanunvericilik toplusu, 2000-ci il, № 3, maddə 126) ilə təsdiq edilmişdir.Bİrİncİ bölmə

Ümumİ müddəalar

1-ci fəsil

Aİlə qanunverİcİlİyİ

2-ci fəsil

Aİlə hüquqlarının həyata keçİrİlməsİ və müdafİəsİ

İkİncİ bölmə

Nİkahın bağlanması və nİkaha xİtam verİlməsİ

3-cü fəsil

Nİkahın bağlanma qaydası və şərtlərİ

4-cü fəsil

Nİkaha xİtam verİlməsİ

5-ci fəsil

Nİkahın etİbarsızlığıÜçüncü bölmə

Ər-arvadın hüquq və vəzİfələrİ

Ər-arvadın şəxsİ hüquq və vəzİfələrİ

7-ci fəsil

Ər-arvadın əmlakının qanunİ rejİmİ

8-ci fəsil

Ər-arvadın mülkİyyətİnİn müqavİlə rejİmİ

9-cu fəsil

Ər-arvadın öhdəlİklərİ üzrə məsulİyyətDördüncü bölmə

Valİdeynlərİn və uşaqların hüquq və vəzİfələrİ

10-cu fəsil

Uşaqların mənşəyİnİn müəyyən olunması

11-ci fəsil

Aİlədə uşaqların hüquqları

12-ci fəsil

Valİdeynlərİn hüquq və vəzİfələrİBeşİncİ bölmə

Aİlə üzvlərİnİn alİment öhdəlİklərİ

13-cü fəsil

Valİdeynlərİn və uşaqların alİment öhdəlİklərİ

14-cü fəsil

Ər-arvadın və keçmİş ər-arvadın alİment öhdəlİklərİ

15-ci fəsil

Aİlənİn başqa üzvlərİnİn alİment öhdəlİklərİ

16-ci fəsil

Alİmentİn ödənİlməsİ barədə sazİş

17-ci fəsil

Alİmentİn ödənİlməsİ və tutulması qaydası

Altıncı bölmə

Valİdeyn hİmayəsİndən məhrum olan uşaqları tərbİyə formaları

18-ci fəsil

Valİdeyn hİmayəsİndən məhrum olan uşaqların

aşkar olunması və yerləşdİrİlməsİ

19-cu fəsil

Övladlığa götürmə

20-ci fəsil

Uşaqlar üzərİndə qəyyumluq və hİmayəYeddİncİ bölmə

Aİlə qanunverİcİlİyİnİn əcnəbİlərİn və vətəndaşlığı olmayan şəxslərİn İştİrakı İlə aİlə münasİbətlərİnə tətbİqİ

Səkkİzİncİ bölmə

Vətəndaşlıq vəzİyyətİ aktları

21-ci fəsil

Ümumİ qaydalar

22-ci fəsil

Doğumun qeydə alınması

23-ci fəsil

Nİkahın qeydə alınması

24-ci fəsil

Övladlığa götürmənİn qeydə alınması

25-ci fəsil

Nİkahın pozulmasının qeydə alınması

26-ci fəsil

Atalığın müəyyən edİlməsİnİn qeydə alınması

27-ci fəsil

Adın, ata adının və soyadın dəyİşdİrİlməsİnİn qeydə alınması

28-ci fəsil

Ölümün qeydə alınması

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

28 dekabr 1999-cu il tarixli 781-IQ nömrəli “Azərbaycan Respublikasi Ailə Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağli hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqinda” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasinin qanunvericilik toplusu, 2000-ci il, № 3, maddə 126) ilə təsdiq edilmişdir.

1.22 oktyabr 2002-ci il tarixli 374-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasinin Ailə Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqinda” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasinin qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 12, Maddə 702)

Azərbaycan Respublİkasının Aİlə Məcəlləsİ 1


Bu məcəllə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında nəzərdə tutulan əsas insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına uyğun olaraq ailə münasibətlərinin yaranmasının və möhkəmlənməsinin, onlara xitam verilməsinin prinsiplərini, ailə münasibətlərinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini, dövlət orqanlarının bu sahədə vəzifələrini, habelə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı qaydalarını tənzimləyən normaları müəyyən edir.

Bİrİncİ bölmə

Ümumİ müddəalar

1-ci fəsil

Aİlə qanunverİcİlİyİ


Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının ailə qanunvericiliyi və onun əsasları

1.1. Azərbaycan Respublikasının ailə qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Məcəllədən, bu Məcəlləyə uyğun olaraq qəbul edilmiş digər müvafiq qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.

1.2. Azərbaycan Respublikasında ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq, atalıq, uşaqlıq qanunla mühafizə edilir.

1.3. Ailə qanunvericiliyi ailənin möhkəmləndirilməsi zəruriyyətindən, ailə münasibətlərinin qarşılıqlı məhəbbət və hörmət hissləri əsasında qurulmasından, ailənin işinə hər kəsin qarışmasının yolverilməzliyindən, ailə üzvlərinin ailə qarşısında qarşılıqlı yardım və məsuliyyətindən, onların hüquqlarının maneəsiz həyata keçirilməsinin təmin olunmasından və bu hüquqların məhkəmədə müdafiəsi imkanlarından irəli gəlir.

1.4. Azərbaycan Respublikasında nikah və ailə münasibətlərinin hüquqi baxımdan tənzimlənməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir və yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanında bağlanmış nikah tanınır.

1.5. Dini kəbinkəsmə (dini nikah) hüquqi əhəmiyyətə malik deyildir. Bu müddəa müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaradılmasınadək bağlanmış dini nikahlara və onların təsdiqinə dair sənədlərə, doğum, nikahın bağlanması, nikahın pozulması və ölüm haqqında sənədlərə aid deyildir.Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər

2.1. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi (bundan sonra — bu Məcəllə) nikahın bağlanması, nikaha xitam verilməsi və onun etibarsız sayılması qaydaları və şərtlərini müəyyən edir, ailə üzvləri (ər-arvad, valideynlər və uşaqlar), eləcə də ailə qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda və həddə başqa qohumlar və digər şəxslər arasında yaranan əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzimləyir, habelə valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların tərbiyəyə götürülməsi qaydalarını müəyyən edir.

2.2. Ailə münasibətlərinin hüquqi tənzimi qadınla kişinin nikahının könüllülüyü, ər-arvadın hüquq bərabərliyi, ailədaxili məsələlərin qarşılıqlı razılıq əsasında həll olunması, uşaqların ailə tərbiyəsinin üstünlüyü, onların rifahına və inkişafına qayğı, ailənin yetkinlik yaşına çatmayan və əmək qabiliyyəti olmayan üzvlərinin hüquq və mənafelərinin müdafiəsinin təmin olunması prinsiplərinə uyğun həyata keçirilir.

2.3. Nikah kişi ilə qadının ailə qurmaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan könüllü ittifaqıdır.

2.4. Nikaha daxil olarkən və ailə münasibətlərində sosial, irqi, milli, dini və dil mənsubiyyətinə görə vətəndaşların hüquqlarının hər hansı formada məhdudlaşdırılması qadağandır.

2.5. Ailənin başqa üzvlərinin və digər vətəndaşların mənəviyyatının, sağlamlığının, hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi məqsədi ilə vətəndaşların ailədəki hüquqları yalnız qanun əsasında məhdudlaşdırıla bilər.Maddə 3. Bu Məcəllənin vəzifələri

3.0. Bu Məcəllənin vəzifələri aşağıdakılardır:

3.0.1. ailənin ümumbəşəri prinsiplər əsasında qurulması;

3.0.2. ailə münasibətlərinin qadın və kişinin könüllü nikah ittifaqı, bütün ailə üzvlərinin maddi mülahizələrdən azad olan qarşılıqlı məhəbbəti, dostluğu və hörmət hissləri əsasında qurulması;

3.0.3. ailədə uşaqların ictimai tərbiyə ilə üzvi əlaqədar şəkildə vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə edilməsi;

3.0.4. ana və uşaqların mənafeyinin hərtərəfli müdafiəsi və hər bir uşağın xoşbəxt həyatının təmin edilməsi;

3.0.5. ailə münasibətlərində zərərli adətlərin aradan qaldırılması;

3.0.6. uşaqlarda ailə və cəmiyyət qarşısında məsuliyyət hissinin tərbiyə edilməsi.Maddə 4. Ailə münasibətlərinə mülki qanunvericiliyin tətbiqi

Bu Məcəllənin 2-ci maddəsində göstərilən ailə üzvləri arasında ailə qanunvericiliyi ilə tənzimlənməyən əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərinə mülki qanunvericiliyin ailə münasibətlərinin mahiyyətinə zidd olmayan normaları tətbiq edilir.Maddə 5. Ailə qanunvericiliyinin və mülki qanunvericiliyin ailə münasibətlərinə analogiya üzrə tətbiqi

Ailə üzvləri arasında yaranan münasibətlər ailə qanunvericiliyi və ya tərəflər arasındakı sazişlə tənzimlənmədikdə və həmin münasibətləri bilavasitə tənzimləyən mülki hüquq normaları olmadıqda, ailə münasibətlərinin mahiyyətinə zidd olmayan və oxşar münasibətləri tənzimləyən ailə və (və ya) mülki hüquq normaları tətbiq olunur. Bu normalar olmadıqda isə ailə üzvlərinin hüquq və vəzifələri ailə qanunvericiliyinin və mülki qanunvericiliyin ümumi prinsiplərinə, eləcə də humanizm və ədalət prinsiplərinə uyğun olaraq müəyyən edilir.


2-ci fəsil


: mecelleler -> doc
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Ticarət gəMİÇİLİYİ MƏCƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
doc -> Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
doc -> Azərbayjan respublikasinin torpaq məJƏLLƏSİ


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə