Azərbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ aqrar elm məRKƏZİYüklə 0,83 Mb.

səhifə4/66
tarix23.08.2018
ölçüsü0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

inteqrasiya  münasibətlərinin  inkişafı,  istehsalın  proqnoz- 
laşdırılması,  aqrar  sahənin  investisiya  cəlbediciliyinin 
artırılması,  sahədə  investisiya  siyasətinin  prioritetlərinin 
əsaslandırılması  və  bir  sıra başqa aktual  problemlərin  həlli 
üzərində  işləyir.  Bunlardan  əlavə,  aqrar  istehsalçıların 
maliyyə  resursları  ilə  təmin  edilməsi,  kənd  yerlərinin 
sosial-iqtisadi 
inkişafmm 
sürətləndirilməsi 
və 
aqrar 
istehsalçıların 
məhsullarmm 
rəqabətə 
davamlılığınm 
artırılması  üzrə  məqsədli  kompleks  proqramlar  hazırla- 
mağın zəruriliyi  əsaslandırılmışdır.
Institutun  elmi  araşdırmalarmı  daha  uğurlu  təbliğ 
etmək  məqsədi  ilə  2000-ci  ildən  etibarən  hər 
rübdə 
"Azərbaycan  Elmi  -Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatınm  İqtisadiy- 
yatı  və  Təşkili  İnstitutunun  Elmi  Əsərləri"  adlı  elmi-praktik 
jum al  nəşr  edilir.  Jumalda  həm  Azərbaycan  Respublika- 
sında,  həm də Müstəqil  Dövlətlər Birliyinin üzvü olan başqa 
ölkələrdə 
çalışan 
elmi 
işçilərin, 
aspirantlann 
və 
dissertantlann  məqalələri  dərc  edilir.  Jumal  Ali  Attestasiya 
Komissiyasınm  elmlər  doktoru  və  elmlər  namizədi  elmi 
dərəcələri  almaq  üçün  dissertasiyalann  əsas  elmi  nəticə- 
lərinin  dərc  edilməli  olduğu  aparıcı  elmi jumallar və  nəşrlər 
siyahısma  daxil  edilmişdir.  Jumalın  redaksiya  şurasınm  və 
redaksiya heyətinin üzvləri  həm  Azərbaycan Respublikasım, 
həm  də  bir  sıra  MDB  ölkələrinin:  Rusiya,  Qazaxıstan, 
Dağıstan  və  Gürcüstanı  təmsil  edən  məşhur elm  xadimləri  -  
akademiklər, 
akademiyalarm 
müxbir 
üzvləri, 
elmlər 
doktorlan, professorlardır.
İnstitutda  aqrar  sahənin  aktual  iqtisadi  problemlərini, 
ixtisaslı  elmi  kadrların  hazırlanması  məsələlərini  müzakirə
14
edən  Elmi  Şura  fəaliyyət  göstərir.  İnstitutun  yaradılma- 
sının  ilk  günlərindən  elmi-praktik  konfranslar  keçirilmə- 
sinə  böyük  diqqət  yetirilir.  Bu  konfranslarm  işində  həm 
Azərbaycan  Respublikasında,  həm  də  Müstəqil  Dövlətlər 
Birliyinin  üzvü  olan  başqa  ölkələrdə  fəaliyyət  göstərən 
elmi  tədqiqat  təşkilatlarının,  ali  məktəblərin,  nazirlik  və 
idarələrin  nümayəndələri  iştirak  edirlər.  2001-2011-ci 
illərdə  İnstitutda  11  konfrans,  o  cümlədən  3  beynəlxalq  və 
8 respublika elmi-praktik konfransı keçirilmişdir.
İnstitutda  elmi  kadrlarm  hazırlanması  və  möhkəm- 
lədilməsi  məsələsinə  böyük  diqqət  və  qayğı  göstərilir.
1991-2011-ci  illərdə  82  nəfər  aspiranturaya,  135  nəfər 
dissertanturaya  və  42  nəfər  doktoranturaya  qəbul  edilmiş- 
dir.  Bu  müddətdə  140  nəfər iqtisad  elmləri  namizədi  və  11 
nəfər  iqtisad  elmləri  doktoru  alimlik  dərəcəsi  almaq  üçün 
dissertasiya  müdafiə  etmişdir.  Hazırda  institutda  çalışan 
112  nəfərdən  66-sı  elmi  işçi,  onlardan  8-i  iqtisad  elmləri 
doktoru  və  24-ü  iqtisad  elmləri  namizədidir.  İnstitutda 
namizədlik  və  doktorluq  dissertasiyaları  müdafıə  etmiş 
alimlərin  böyük  bir  qismi  m üxtəlif  təşkilatlarda  - 
nazirliklərdə,  idarələrdə,  elmi  və  tədris  təşkilatlarında 
rəhbər vəzifələrdə işləmişlər və hal-hazırda işləyirlər.
İnstitutun  xarici  ölkələrdəki  həmkarlarla  elmi  əlaqələri 
müvəffəqiyyətlə  inkişaf  edir.  Məsələn,  2011 -2012-ci 
illərdə aqrar profilli  on elmi  tədqiqat  institutu:Rusiya Kənd 
Təsərrüfatı  Akademiyasının  Ümumrusiya  kənd  təsərrüfa- 
tının  iqtisadiyyatı  institutu,-Ümumrusiya  kənd  təsərrü- 
fatında  istehsalın,  əməyin  və  idarəetmənin  təşkili  elmi 
tədqiqat  institutu,  A.A.Nikonov  adına  Ümumrusiya  aqrar
15


problemlər  və  informatika  institutu,  Qazaxıstan  elmi 
tədqiqat  aqrar-sənaye  kompleksinin  iqtisadiyyatı  və  kənd 
ərazilərinin  inkişafı  institutu,  Moldova  Dövlət  Aqrar 
Universiteti,-  M.M.  Cambulatov  adına  Dağıstan  Dövlət 
Aqrar 
Universiteti, 
Dağıstan 
Elmi 
Tədqiqat 
Kənd 
Təsərrüfatı  İnstitutu,  Dağıstan  Dövlət  Universiteti,Belarus 
Milli  Elmlər  Akademiyasmın  ASK-də  sistemli  tədqiqatlar 
institutu,  Sankt-Peterburq  Dövlət  Aqrar  Universiteti  ilə 
elmi  əməkdaşlıq  haqqında  müqavilələr  bağlanmışdır. 
2001-2012-ci  illərdə  institutun  aparıcı  alimləri  təcrübə 
mübadiləsi 
məqsədi 
ilə, 
həmçinin 
konfranslarda, 
simpoziumlarda,  treninqlərdə  və  sərgilərdə  iştirak  etmək 
üçün  İngiltərə,  Fransa,  Almaniya,  Norveç,  Türkiyə,  Misir, 
Hollandiya,  İsrail,  Çin,  Macarıstan,  Albaniya,  Polşa  və 
MDB  ölkələrinə ezam edilmişlər.
Azərbaycan  Elmi  Tədqiqat  Kənd  Təsərrüfatının  İqtisa- 
diyyatı  və  Təşkili  İnstitutu  mövcud  olduğu  50  il  ərzində 
ölkənin  aparıcı  aqrar-iqtisadi  tədqiqat  mərkəzlərindən  biri 
ola  bilmişdir.  İnstitut  ölkənin  aqrar  siyasətinin  strategiya- 
sının  və  elmi  əsaslarmm,  aqrar  münasibətlərin,  ərazi- 
sahəvi  əmək  bölgüsünün,  aqrar  bazarın  formalaşmasının, 
aqrar  sənaye  kompleksində  təsərrüfatçılığın  m üxtəlif 
təşkilatı-hüquqi  formalarınm  inkişafının,  aqrar  sənaye 
kompleksində  islahatların,  yüksək  effektivliyə  malik 
çoxukladlı  aqrosənaye  istehsalmın  yaranması,  formalaş- 
ması və tənzimlənməsi,  aqrar-sənaye kompleksində  innova- 
siya  proseslərinin,  təsərrüfatlararası  kooperasiyanm  və 
aqrosənaye  inteqrasiyasınm  inkişafı,  aqrar  sahədə  maddi- 
texniki  ehtiyatlar  bazarınm  formalaşması  və  idarəetmənin
16
-fZ
O
?
5
təkmilləşdirilməsi,  kəndin  sosial  inkişafı,  ölkənin  aqrar- 
sənaye  kompleksinin  səmərəliyinin  artırdması  və  başqa 
aktual  problemlərinin  həllinin  nəzəri  və  metodoloji 
əsaslarınm  işlənib  hazırlamasına  nəzərəçarpacaq  töhfələr 
vermişdir.  Əminliklə  demək  olar  ki,  islahatların  müasir 
mərhələsində  institutun  alimləri  q ü w ə   və  bacarıqlarım 
səfərbər  etməklə,  qarşıda  duran  vəzifələri  layiqincə  yerinə 
yetirəcəklər.
Az.ETKTİ və Tİ-nin direktoru,
i.e.d., professor 
S.V.Salahov
Azərbaycan  Respublikası  Prezidentirıin 
jşlər  İdarəsi
PREZİDENT  KİTABXANASI
17
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə