Azərbaycan respublikasi prezidenti yanindaYüklə 67,7 Kb.

tarix11.07.2018
ölçüsü67,7 Kb.


 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI  DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

 

 

Coğrafiya fakültəsinin dekanı 

_______________dos. Ş.İ.Məmmədova 

Fakültə Tədris-Metodik Şurasının sədri 

_______________dos. H.B.Soltanova 

                

 

 

2504.01-«Geodeziya» ixtisası üzrə doktoranturaya 

 qəbul imtahanının 

 

PROQRAMI 

 

 

 

Bakı  Dövlət  Universiteti  Coğrafiya  fakültəsinin 

Elmi  Şurası  tövsiyyə  etmişdir  (protokol  №04, 

13.12.2017-ci il).   

BAKI - 2017 

 

 

 


 Ön söz 

2504.01-  «Geodeziya»  ixtisası  üzrə  doktoranturaya  qəbul  imtahanı 

proqramının əsasını aşağıdakı  ali məktəb fənləri təşkil edir: Geodeziya, Geodeziya 

ölçmələrinin riyazi hesablanması nəzəriyyəsi, Ali geodeziya, Radiogeodeziya  və 

elektrooptik  ölçmələr,  Qravimetriya,  Tətbiqi  geodeziya,  Geodezik  astronomiya, 

Kosmik geodeziya, Geodeziya istehsalatının iqtisadiyyatı. 

 

GİRİŞ 1.Geodeziyanın tarixi inkişaf yolu, predmenti və əsas elmi vəzifələri 

Geodeziya  metodlarinin  Yerin  bir  planet  kimi  öyrənilməsində,  kosmik 

fəzanın  mənimsənilməsində,  günəş  sisteminin  öyrənilməsində  və  təsərrüfat 

əhəmiyyətli məsələlərin həllində rolu. 

Rus  və  Azərbaycan  alimlərinin  geodeziya  elminin  və  təcrübəsinin 

inkişafinda rolu. 2. Yerin formasi və onun xarici qravitasiya sahəsi 

Yerin forması haqqında əsas anlayışlar və onun öyrənilmə metodları. 

Qravitasiya sahəsinin öyrənilmə metodları. 

Molodenski nəzəriyyəsi haqqinda anlayış. 

Normal yer modeli, ümumi yer ellipsoidi.  

Ağırlıq  qüvvəsi  istiqamətinin  meyl  etməsi.  Nivelir  yüksəklikləri  sistemləri. 

Yüksəklik anomaliyası.  Ağırlıq qüvvəsi  anomaliyası.  Astronomik  və  astronomik-

qravimetrik nivelirləmə. 

Fundamental  geodezik  sabitlər,  onların  təyin  edilmə  və  dəqiqləşdirilmə 

metodları. Yerin forması və xarici qravitasiya sahəsi haqqında müasir məlumatlar. 

Astronomogeodezik, 

qravimetrik, 

peyk 

müşahidələri, uzunbazisli 

radiointerferometriya və isıq lokasiyası metodlarından xarici qravitasiya sahəsi və 

onun  zamandan  asılı  dəyişmələrinin  öyrənilməsində    istifadə  imkanları və tətbiqi 

yolları.  Yer  qabığının  lokal  hərəkətlərinin  öyrənilməsində  geodezya  metodları. 

Ağırlıq qüvvəsi dəyişmələrinin öyrənilməsi. 

  3. Referens ellipsoid, reduksiya problemi 

Koordinat  sistemləri.  Referens-ellipsoidin  ölçülərinin  təyini.  Geodeziya 

koordinat sisteminin cəhətləndirilməsi. Başlanğıc geodezik məlumatlar. 

Geodeziyada  reduksiya  probleminin  mahiyyəti.  Bucaq  və  xətti  ölçmələrin 

hesablanmasında  ağırlıq  qüvvəsinin  meyletməsi  və  yüksəklik  anomaliyasının 

nəzərə  alınması.  Reduksiya  probleminin  həllində  astronomik  müşahidə 

məlumatlarının və qravimetrik planalmaların rolu. 

Ellipsoid səthində geodezik məsələlərin həlli. 

Geodeziyada 

tətbiq 

olunan 


yer 

ellipsoidindən 

müstəviyə  keçid 

proyeksiyalari.  Geodezik proyeksiyalara qoyulan tələblər. 4.  Dəqiq  astronomiya-geodezik  və  qravimetrik  ölçmələr.  Dayaq 

geodeziya və qravimetriya şəbəkələri  

Dayaq  geodeziya  şəbəkələrinin  yaradılmasının  əsas  metodları  və  onların 

dəqiqliyinin  qiymətləndirilməsi.  Dövlət  geodeziya  şəbəkəsinin  qurulmasının 

proqram  və  sxemi,  onun  elmi-texniki  əsaslandırılması.  Geodeziya  şəbəkələrinin 

dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi metodları. 

5. Geodeziya şəbəkələrində astronomik təyinetmələrin proqramı 

Astronomik  enlik,  astronomik  uzunluq  və  astronomik  azimutun  təyin 

edilməsi metodları. Laplas azimutları, onların təyinatları və dəqiqliyi.  Astronomik 

təyinetmələrdə səhvlərin mənbəyi  və onların təsirinin zəiflədilməsi metodları. 

Geodezik astronomiyada tətbiq olunan vaxt və koordinat sistemləri. Qütbün 

hərəkətinin öyrənilməsi və müşahidələri  xidməti. Astronomik müsahidələrin yerin  

orta qütbünə gətirilməsi məsələləri.  

Quruda  və  dənizdə  ağırlıq    qüvvəsinin  mütləq  və  nisbi  təyin  edilməsi  

metodları  və  onların    nəticələri    haqqinda  anlayışlar.  Dayaq  qravimetriya 

şəbəkəsinin    qurulmasının  sxemi  və  proqramı,  ölçmə  nəticələrinin  dəqiqliyi. 

Geofizika məsələlərinin həllində geodeziya və qravimetrik məlumatların rolu. 

Dayaq  Geodeziya  şəbəkələrində  müasir  bucaqölçmə  metodları.  Bucaq 

ölçmələri  nəticələrinin  dəqiqliyi  və  səhv    mənbələri.  Azimutal  təyinetmələrə  və  

bucaqölçmə  nəticələrinə  yandan  refraksiyanın  təsirinin    zəiflədilməsi  yolları  və metodları. 

Geodeziya  şəbəkələrində  xətti  ölçmə  metodları.  Uzunluq  etalonları,  müasir 

işıq və radioməsafəölçənlər, onların təsnifatı. Ölçmələr metodikası. Radio və işıq 

məsafəölçənlərində  səhv  mənbələri.  Onların  təsirinin  azaldılması.  Geodeziya 

ölçmələri  zamanı  işığın  interferensiyasından  istifadə.  Su  hövzələrində  geodeziya  

işləri, onların təyinatı, texniki vasitələri və metodları. 6. Kosmik geodeziyanın metodları 

Geodezik məqsədlərlə istifadə olunan Yerin Süni Peykləri (YSP). YSP orbiti 

nəzəriyyəsinin  elementləri.  Peyk  geodeziyasında  vaxt  və  koordinat  sistemləri. 

Yerin süni peyklərinin fotoqrafik müşahidə üsulları. Peyk məsafəölçmə  sistemləri. 

YSP-lərin radiotexniki müşahidə metodları. Peyk radioyüksəklik ölçmələri.  

7. Nivelir şəbəkələrinin qurulması 

Yüksəkdəqiqlikli  nivelirləmənin  əsas  elmi  vəzifələri.  Nivelir  şəbəkəsinin 

qurulmasının  proqram  və  sxemi.  Yüksəkdəqiqlikli  nivelirləmə    gedişlərinin 

qravimetrik  təminatı.  Nivelirləmə  üsulları  və  alətləri.  Nivelirləmədə    xəta 

mənbələri  və  onların  təsirinə  qarşı  mübarizə  üsulları.  Dağlıq,  şəhər  və  sənaye 

obyektləri  rayonunda    yüksək  dəqiqlikli    nivelirləmə  işlərinin  xüsusiyyətləri. 

Nivelirləmənin dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi üsulları.  

Triqonometrik  nivelirləmə  yüksəklik    geodeziya  şəbəkəsinin  yaradılması 

üsulu  kimi.  Triqonometrik  nivelirləmədə  səhv  mənbələri.  Yer  planetinin 

refreksiyası və onun  təsirinin zəiflədilməsi üsulları. 8. Tətbiqi geodeziya üsulları  

Mühəndisi geodeziya işlərinin xüsusiyyətləri və onların əsas növləri. 

Ərazidə tikilinin yerinin seçilməsinə qoyulan tələblər. Xətti və sahəvi tikinti 

üçün mühəndisi geodezik axtarışlar. Tikili ərazilərin geodezik planalma metodları. 

Yeraltı  kommunikasiyaların  planalınması.  Bölgü  işləri  nəzəriyyəsi.  Tikinti 

konstruksiyasının və texnoloji  avadanlıqların quraşdırılması və layihə  vəziyyətinə  

gətirilməsi. İcraedilmə planalmaları.   

Sürüşmə,  bünövrənin  çökməsi  və  mühəndis  qurğuların  deformasiyası  üzrə geodezik müşahidələr. Mühəndis-tikinti işlərində fotoqrammetrik metodlar.  

Mühəndis-geodezik dayaq şəbəkəsi. Xüsusi trianqulyasiya. Şəbəkələrin tipik 

sxemləri. Şəbəkələrin layihələrinin  dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi. Tarazlaşdırma 

xüsusiyyətləri.  

Tikinti  toru,  onların  yaradılması,  tarazlaşdırılması  və  dəqiqliyinin 

qiymətləndirilməsi metodları. Dəqiq mikrotrianqulyasiya. Yüksəklik şəbəkələri.  

Nəşriyyat, hidrotexniki, mülkü və sənaye qurğularının tikintisində geodeziya 

işləri.  Yüksək  dəqiqlikli  qurğuların    tikintisi  və  istismarı  zamanı  yerinə  yetirilən 

yüksəklik mühəndis-geodeziya işləri. 

9. Ərazinin böyük miqyaslı topoqrafik planalması üçün geodeziya 

     əsaslarının  yaradılması 

Su hövzəsinin topoqrafik planalmasının məqsəd və üsulları. Məhəllin böyük 

miqyaslı  topoqrafik  planalmasının  təyinatı,  xəritə  və  planların  dəqiqliyi.  Böyük 

miqyaslı  topoqrafik    planalmanın  plan  və  yüksəklik  planalma  əsaslarının 

yaradılmasının alət və üsulları. Relyefin kəsmə yüksəkliyi və xəritənin miqyasının 

seçilməsi.  Böyük  miqyaslı  topoqrafik  planalmanın    müasir  metodları.  Yerüstü 

planalmanın    avtomatlaşdırılmasının  üsul  və  cihazları.  Relyefin  rəqəm  modeli. 

Məlumatlar bankı. 10. Geodeziya ölçmələrinin riyazi hesablanması metodları  

Ölçmə  səhvləri  nəzəriyyəsinin  əsas    anlayış  və  postulatları.  Ölçmələrin 

sistematik  və  təsadüfi  səhvləri.  Bərabər  və  qeyri-bərabər  dəqiqlikli  ölçmələr. 

Ölçmə çəkisi anlayışı. Ölçülmüş kəmiyyətlər funksiyası haqqında anlayış və onun 

dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi.  

Bir-birindən  asılı  və  asılı  olmayan  ölçmələr.  Dispersion  və    korrelyasion 

təhlil  üsulları  haqqında  anlayışlar.  Ölçmələrin  işlənməsi  və  təhlilinin  ehtimalı-

statistik  üsulları.  Təsadüfi  funksiyalar  nəzəriyyəsi  haqqında  anlayış  və  onun 

ölçmələrin hesablanmasına tətbiqi.  

Ən  kiçik  kvadratlar  metodu.  Həndəsi  şərtlərlə  əlaqəli  olan  ölçmələrin 

tarazlaşdırılması. Tarazlaşdırmanın parametrik üsulu. Asılı ölçmələr üçün ən kiçik  

kvadratlar  metodu.  Tarazlaşdırılmış  kəmiyyətlər  funksiyalarının    dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi  metodları.  Böyük  ölçülü  xətti  cəbri  tənliklər  sisteminin  həlli 

metodları.  

Plan  geodeziya  şəbəkələrinin  tarazlaşdırılması  metodları.  Astronomik  

geodeziya  şəbəkəsinin    tarazlaşdırılması  metodları.  Nivelir  şəbəkələrinin 

tarazlaşdırılması. 

11.  Topoqrafiya-geodeziya  işlərinin  planlaşdırılması,  təşkili  və 

iqtisadiyyatı haqqında əsas məlumatlar  

Topoqrafiya-geodeziya 

müəssisələrinin 

istehsalat-təşkilat 

strukturu. 

Topoqrafiya-geodeziya    işlərinin  idarə  edilməsi  və  planlaşdırılmasının  

xüsusiyyətləri və metodları. Topoqrafiya–geodeziya  işlərinin  planlaşdırılmasında 

riyazi    proqramlaşdırılmanın  rolu.  Əməyin  elmi  təşkili  məsələləri.  Topoqrafiya-

geodeziya  işlərinin  yerinə  yetirilməsi  zamanı    təhlükəsizlik    texnikası,  əməyin  

mühafizəsi və iqtisadi məsələlər.        

                                   

 

                                                       ƏDƏBİYYAT 

 

1.

 Абалакин  В.К.,  Краснорылов  И.И.,  Плахов  Ю.В.  Геодезическая 

астрономия    и  астрометрия.  Справочное  пособие  -М.:  Картгеоцентр  – 

Геодеиздат, 1996 , 435 с. 

2.

 Варанов В.Н., Бойко Е.Г., Краснорылов И.И. и др. Космическая геодезия 

м.: 1996, 144с 

3.

 

Бойко  Е.Г.  Высшая  геодезия.  Частъ  II.  Сферическая  геодезия  –  М.: Картгеоцентр – Геодеиздат, 2002 , 144 с. 

4.

 Болъшаков  В.Д.,  Деймлих  Ф.,  Василъев  В.  П.,  Голубев  А.Н. 

Радиогеофизические и электрооптические измерения – М., Недра, 1985. 

5.

 

Брыкин  П.А.  Организация,  планирование  и  управление  геодезическим производством – М., Недра, 1986. 

6.

 Qocamanov  M.H.,  Bağmanov  Z.A.  Geodeziya  ölçmələrinin  riyazi 

hesablanması. Ali məktəblər üçün dərslik. - Bakı: - BDU nəşriyyatı, 2000, 176 s. 

7.

 

Qocamanov M.H. Geodeziya ölçmələrinin hesablanması və tarazlaşdırılması. 

Bakı: - BDU nəşriyyatı, 2014, 276 s.  

8.

 

Красовский Ф.Н. Избранные сочинения.т. IV-М.:Геодездат, 1965, 57 с. 9.

 

Левчук Г.П,, Новак В.Б., Конусов В.К. Прикладная геодезия – М.: Недра, 1981. 


 

10. 

Маркузе  Ю.М.,  Бойко  Е.  Ф.,  Голубев  В.В.  Геодезия.Справочное 

пособие-М.: Роскартографя, 1994,432 с. 

11.


 

Огородова  Л.В.  Высшая  геодезия.  Теоретичеслфя  геодезия.  Учебник 

для вузов- М.: Геодезкартиздат,2006, 386 с. 

12.


 

Огородова  Л.В.,  Тимбирев  Б.П.,  Юзефовия  А.П.  Гравиметрия  –  М.: 

Недра, 1978,323с 

13.


 

Пеллинен Л.П. Высшая геодезия. М.: Недра,1978, 264с 

14.

 

Яковлев Н.В, Высшая геодезия - М.:Недра, 1989, 455с.  

   


                                   

          

2504.01 - “Geodeziya”ixtisası üzrə doktoranturaya 

qəbul imtahanının sualları 

1. Geodeziyanın tarixi inkişaf yolu, predmeti və əsas elmi vəzifələri 

2. Geodeziya metodlarının Yerin bir planet kimi öyrənilməsində rolu 

3. Rus və Azərbaycan alimlərinin geodeziya elminin və təcrübəsinin             

inkişafinda rolu 

4. Yerin forması haqqında əsas anlayışlar və onun öyrənilmə metodları 

5. Qravitasiya sahəsinin öyrənilmə metodları 

6. Molodenski nəzəriyyəsi haqqında anlayış 

7. Normal yer modeli, ümumi yer ellipsoidi  

8. Ağırlıq qüvvəsi istiqamətinin meyl etməsi 

9. Yüksəklik sistemləri 

10. Yüksəklik anomaliyası 

11. Astronomik və astronomik-qravimetrik nivelirləmə 

           12. Fundamental geodezik sabitlər, onların təyin edilmə və dəqiqləşdirilmə    

metodları 

13. Yerin forması və xarici qravitasiya sahəsi haqqında müasir məlumatlar 

14. Astronomogeodezik, qravimetrik, peyk müşahidələri  uzunbazisli     

radiointerferometriya və işıq lokasiyası metodlari 

15. Yer qabığınin lokal hərəkətlərinin öyrənilməsində geodeziya metodları 

16. Koordinat sistemləri. Referens-ellipsoidin ölçülərinin təyini  

17.Geodeziya koordinat sisteminin cəhətləndirilməsi. Başlanğıc geodezik   

məlumatlar. 

18. Geodeziyada reduksiya probleminin mahiyyəti  

19. Bucaq və xətti ölçmələrin hesablanmasında ağırlıq qüvvəsinin  meyletməsi və        

yüksəklik anomaliyasının nəzərə alınması 

20. Reduksiya probleminin həllində astronomik təyinetmələrin və  qravimetrik    

planalmaların rolu 

21. Ellipsoid səthində geodezik məsələlərin həlli 

22. İstinad geodeziya və qravimetriya şəbəkələri  

23. Geodeziyada tetbiq olunan yer ellipsoidindən müstəviyə keçid  proyeksiyaları.

 24. İstinad geodeziya şəbəkələrinin yaradılmasının əsas metodları   

25. Dövlət geodeziya şəbəkəsinin qurulmasının proqram və sxemi, onun  elmi-  

texniki əsaslandırılması.  

26. Geodeziya şəbəkələrinin dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi  
 

27. Astronomik enlik, astronomik uzunluq və astronomik azimutun təyin   edilməsi metodları 

28. Laplas azimutları, onların təyini  və dəqiqliyi   

29. Geodezik astronomiyada tətbiq olunan vaxt və koordinat sistemləri 

30. Qütbün hərəkətinin öyrənilməsi  və müşahidələri  xidməti  

31. Quruda və dənizdə ağırlıq  qüvvəsinin mütləq və nisbi təyin edilməsi    

metodları  

32. Geodeziya və geofizika məsələlərin həllində məlumatlarin rolu  

33. Dövlət Geodeziya şəbəkələrində müasir bucaq ölçmə metodları  

34. Bucaq ölçmələri nəticələrinin dəqiqliyi və səhv  mənbələri   

35.  Azimutal  təyin  etmələrə  və  bucaqölçmə  nəticələrinə  horizantal  refraksiyanın  

təsirinin  zəiflədilməsi yolları  

36. Geodeziya şəbəkələrində xətti ölçmə metodları  

37. Müasir işıq və radioməsafəölçənlər  

38. Radio və işıq məsafəölçənlərində səhv mənbələri  

39. Su hövzələrində geodeziya  işləri, onların təyinatı, texniki vasitələri   və 

metodları 

40. Geodezik məqsədlərlə istifadə olunan Yerin Süni Peykləri (YSP).  YSP   orbiti 

nəzəriyyəsinin elementləri  

41. Peyk geodeziyasında vaxt və koordinat sistemləri 

42. Peyk məsafəölçmə  sistemləri 

43. YSP- lərin radiotexniki müşahidə metodları 

44. Peyk radioyüksəklik ölçmələri 

45. Yüksəkdəqiqlikli nivelirləmənin əsas elmi vəzifələri  

46. Nivelir şəbəkəsinin qurulmasının proqram və sxemi   

47. Yüksəkdəqiqlikli nivelir  gedişlərinin qravimetrik təminatı 

48. Nivelirləmə üsulları və alətləri  

49. Nivelirləmədə səhv mənbələri və onların təsirinə qarşı mübarizə üsulları 

50. Dağlıq, şəhər və sənaye obyektləri rayonunda  yüksək dəqiqlikli    nivelirləmə 

işlərinin xüsusiyyətləri  

51. Nivelirləmənin dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi üsulları  

52. Triqonometrik nivelirləmə yüksəklik  geodeziya şəbəkəsinin yaradılması    

üsulu kimi 

53. Triqonometrik nivelirləmədə səhv mənbələri 

54. Yer planetinin refraksiyası və onun  təsirinin zəiflədilməsi üsulları 

55. Mühəndisi geodeziya işlərinin xüsusiyyətləri və onların əsas növləri 

56. Ərazidə tikilinin yerinin seçilməsinə qoyulan tələblər 

57. Xətti və sahəvi tikinti üçün mühəndisi geodezik axtarışlar  

58. Tikili ərazilərin geodezik planalma metodları 

59. Yeraltı kommunikasiyaların planalınması 

60. Bölmə işlərinin nəzəriyyəsi 

61. Tikinti konstruksiyasının və texnoloji  avadanlıqların quraşdırılması   və  layihə  

vəziyyətinə  gətirilməsi 

62. İcraedilmə planalmaları  

63. Sürüşmə, bünövrənin çökməsi və mühəndis qurğuların deformasiyası  üzrə 

geodezik müşahidələr 

64. Mühəndis-tikinti işlərində fotoqrammetrik metodlar.  
 

65. Mühəndisi geodeziya istinad şəbəkəsi. Xüsusi trianqulyasiya.  Şəbəkələrin tipik sxemləri 

66. Şəbəkə layihələrinin  dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi  

67. Tikinti toru, onların yaradılması, tarazlaşdırılması və dəqiqliyinin  

qiymətləndirilməsi metodları 

68. Nəqliyyat hidrotexniki, mülkü və sənaye obyektlərinin tikintisində   geodeziya 

işləri 


69. Yüksək dəqiqlikli qurğuların  tikintisi və istismarı zamanı yerinə   yetirilən 

yüksəklik mühəndis-geodeziya işləri 

70. Böyük miqyaslı topoqrafik planalmalar üçün geodeziya əsaslarının    

yaradılması 

71. Su hövzəsinin topoqrafik planalmasının məqsəd və üsulları.  

72. Məhəllin böyük miqyaslı topoqrafik planının təyinatı 

73. Plan və yüksəklik planalma əsaslarının yaradılmasının alət və üsulları 

74. Relyef kəsiminin və xəritənin miqyasının seçilməsi  

75. Böyük miqyaslı topoqrafik planalmanın  müasir metodları  

76.Yerüstü planalmanın  avtomatlaşdırılmasının üsul və cihazları 

77. Relyefin rəqəm modeli 

78.  Məlumatlar bankı 

79. Ölçmələr səhvləri nəzəriyyəsinin əsas  anlayış və postulatları  

80. Ölçmələrin sistematik və təsadüfi səhvləri 

81. Bərabər və qeyri-bərabər dəqiqlikli ölçmələr 

82. Ölçmə çəkisi anlayışı 

83. Ölçülmüş kəmiyyətlər funksiyası haqqında anlayış və onun  dəqiqliyinin    

qiymətləndirilməsi  

84.  Bir-birindən asılı və asılı olmayan ölçmələr  

85. Dispersion və  korrelyasion təhlil üsulları    

86. Ölçmələrin kameral işlənməsi və təhlilinin ehtimalstatistik üsulları  

87. Təsadüfi funksiyalar nəzəriyyəsi haqqında anlayış və onun ölçmələrin   

hesablanmasına tətbiqi 

88. Ən kiçik kvadratlar metodu 

89. Həndəsi şərtlərlə əlaqəli olan ölçmələrin tarazlaşdırılması   

90. Tarazlaşdırmanın parametrik üsulu 

91.Tarazlaşdırılmış kəmiyyətlər funksiyalarının  dəqiqliyinin   qiymətləndirilməsi  

92. Plan geodeziya şəbəkələrinin tarazlaşdırılması metodları  

93. Nivelir şəbəkələrinin tarazlaşdırılması 

94. Topoqrafiya-geodeziya müəssisələrinin istehsalat-təşkilat strukturu  

95. Topoqrafiya-geodeziya  işlərinin idarə edilməsi və planlaşdırılma    

xüsusiyyətləri və metodları 

96. Topoqrafiya –geodeziya işlərinin  planlaşdırılmasında riyazi    

proqramlaşdırlmanın rolu 

97.  Əməyin elmi təşkili məsələləri 

98. Topoqrafiya-geodeziya işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı   təhlükəsizlik           

texnikası 

99. Əməyin  mühafizəsi 

100. Topoqrafiya-geodeziya işlərinin yerinə yetrilməsi zamanı  iqtisadi   məsələlər 

  

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə