Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə13/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35

 
 
 
55 
                                                               b/m Həsənova Sürəyya Allahverən qızı 
 
№ 
 
İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin 
həcmi 
Həmmüəllifl
ər 

Dinləyicilər üçün tədris metodiki 
göstərişlər 
Metodik 
göstəriş 
APİ nəşri Bakı 1989 
1ч-в 
N.Yaşmədov 
M.Nəzirova 

Numerativ sözlər və onların 
xüsusiyyətləri 
Məqalə
 
Dil məsələlərinə dair tematik toplu №1 Bakı-1995 
2 s 


Toplu isimlərin azərbaycan və ingilis 
dillərində bəzi xüsusiyyətləri 
Məqalə
 
Dil  məsələlərinə dair tematik toplu №2 Bakı-1995 
2 s 


Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində 
ingilis sözləri (Azərbaycan dilinin 
yazılı latınca verilmiş sözlər əsasında) 
Məqalə
 
Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu №1 Bakı-
1996 
3 s 


Toplu isimlərin ingilis və azərbaycan 
bəzi xüsusiyyətləri 
Tezis 
Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai 
elmlərin tədqiqi və tədrisi məsələləri Bakı-1996 
1 s 


Toponimik vasitələrdə totem anlayışı 
Məqalə
 
Dil  məsələlərinə dair tematik toplu №2 Bakı -1997 
2 s 


Bir daşa qurd toponimləri barəsində 
Məqalə
 
Dil məsələlərinə dair tematik toplu №1 Bakı -1998 
3 s 


İngilis dilində musiqi terminləri 
Məqalə
 
Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu №2 Bakı -
1998 
1 s 


İngilis dilində bəzi ceoğrafi terminlər 
Tezis
 
TEC-59-cu konfransının materialları Bakı-19998 
1 s 
E.Qədirova 


 
 
 
56 
10 
Azərbaycan və ingilis dillərində sifətin 
dərəcələrinin müqayisəli təşkili 
Tezis
 
TEC-60-cı konfransının materialları Bakı-1999 
1 s. 
H.Qarayeva 
11 
İngilis və Azərbaycan dillərində 
mürəkkəb sifətlərin formalaşması 
xüsusiyyətləri 
Tezis
 
TEC-61-cı konfransının materialları Bakı-2000 
1 s 
S.Cəfərova 
12 
İngilis dilində sifətlərin quruluşuna 
görə təsnifatı 
Tezis
 
TEC-62-ci konfransının materialları Bakı-2001 
1 s 
S.Rəşiova 
  
13 
Təhsidə sözlərin fonetik xüsusiyyətləri 
barədə 
Məqalə
 
Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu №1-2 Bakı-
2004 
2 s 

14 
Müasir Azərbaycan və ingilis 
dillərində sifət 
Məqalə
 
Onomastika Elmi-onomastik jurnal-- 3 Bakı-2008 
5 s. 

15 
Kitabi- Dədəqorqudda felin 
təsriflənməyən formaları 
Məqalə
 
Klassik Azərbaycan fililogiyası və müasir problrmlər 
mövzusunda Cəfər Xəndanın 100 illik yubileyinə həsr 
olunmuç elmi konfransın materialları Bakı-2010s.309-
312 
4s. 

16 
Müasir Azərbaycan dilində sinonim 
fellər 
Məqalə
 
Filologiya məsələlərinə dair tematik toplu №5  Бакы-
2014 
6 s 

17 
“Müxtəlif sistemli dillərdə sifət” 
Məqalə
 
Bakı Dövlət Universiteti -2016 
5 s 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
57 
                                                                             b/m İsmayılova Məsmə  Əliyulla qızı 
 
S   İ    Y   A   H   I   S   I 
                                                       
 

Xarici dil dərslərində köməkçi 
cədvəllərdən istifadə 
məqalə 
Pedaqoji Universitetin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) 
Bakı,ADPU ,2001, №4 
 
    səh. 
160-162 
Cəfərova T 
M.Ismayılo
va 

Ingilis dili dərslərində nitq 
üzrə məşqlər 
 
məqalə 
Pedaqoji Universitetin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası)Bakı, 
ADPU ,2001 N4 
     səh.                                      
 163-165 
T.Cəfərova 
M.İsmayılo
va 
 

Dilin öyrənilməsində müstəqil işin 
əhəmiyyəti 
məqalə 
Pedaqoji UniversiTetin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) 
Bakı,ADPU ,2006, №3 
 
    səh. 
  66-72 
 
    ---- 
 

Dilin sistemli şəkildə öyrədilməsi  məqalə 
Pedaqoji UniversiTetin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) 
Bakı,ADPU ,2006, №4 
 
    səh. 
 187 -190 
 
      ---- 
 

İngilis dilində köməkci fellərin 
cümlədə işlənmə funksiyaları 
metodik 
göstəriş 
Bakı, ADPU,2007 
 
                                                    
səh.  24 
Hüseynov 
Balaxan 

 
 
İngilis dili 
proqram 
Pedaqoji  universitet və institutlarda magistr hazırlığı üçün proqram 
Bakı,ADPU,2007 
 
  səh.11 
Hüseynov 
Balaxan 

Nitq  praktikası prosesində müsa- 
hibn fikri ilə razılaşmamaqla bağlı 
hazır nitq qəliblərinin  tətbiqi 
məsələləri
 
məqalə
 
Onomastika (elmi onomastik jurnal)Bakı,ADPU,2008№3
 
  səh. 
147-152
 
------- 


 
 
 
58 
 
                                                          
 
 

Danışıq dilində onomastik vahidlərin 
işlənmə xüsusiyyətləri 
məqalə 
Onomastika (elmi onomastik jurnal)Bakı,ADPU,2008 №4 
 
    səh. 
56 - 63 
 
 
    ------- 
 

Dilin tədrisində sözlərarası semantik 
əlaqələrdən istifadənin xüsusiyyətləri  
haqqında 
məqalə 
Dil və ədəbiyyat(Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal)Bakı,BDU ,2008,5 
(65) 
 
   səh. 
195-197 
    ----- 
 
10 
Chemical  Reaction 
 
 
tezis 
 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin TEC –nin 70 –Elmi 
konfransının materialları.Bakı,ADPU,2010,Kimya bölməsi. 
 
 
 
  Səh.99 
 
 
Tələbə-
Səmədzadə Aynur 
Məzahir qızı 
 
11 
 
Chemstry 
tezis 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin TEC –nin 70 –Elmi 
konfransının materialları.Bakı,ADPU,2010,Kimya bölməsi. 
Səh. 
181 
Tələbə Babayeva 
Könül Çingiz qızı 
12 
Особенности выражения 
модальности в разговор-ной речи 
разносистемныхязыков 
 
məqalə 
 
“Достояние Нации  “ВШ” Kазахстана“ jurnalı , 2009 
səh. 
244-248
 
------ 
 
13 
Müxtəlifsistemli dillərdə dialoqun 
təbiəti
 
məqalə 
Dil və ədəbiyyat (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal) Bakı,BDU ,2010, 
5 (76) 
  səh. 
69 -72 
-------------
 
 
14 
 
О некоторых   вопросах  
диалоговый речи в 
разносистемных языках 
 
тезис 
 
 
Русскоязычие и Би(поли) коммуникации ХХвекалингвизм в 
межкультурной когнитивно –концептуальные аспекты. 
Материалы IV Международной конференции 21-22 апреля 
2011 года.Пятигорск. 
 
   Стр. 
32-33. 
 
 
------------- 
 
 
15 
Dialoqda işlənən spesifik 
kommunikativ vahidlərin ümumi 
səciyyəsi ( Razılaşma və təsdiq 
kommunikativləri) 
məqalə 
  
 
Pedaqoji UniversiTetin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası) 
Bakı,ADPU ,2015, №2 
 
Səh. 
202-205
 
 
---------
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə