Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti


“Əməyin mühafizəsi” məsələsi dövlətin hansı siyasətinin əsasıdır?Yüklə 447,2 Kb.
səhifə4/4
tarix14.09.2018
ölçüsü447,2 Kb.
1   2   3   4
301.“Əməyin mühafizəsi” məsələsi dövlətin hansı siyasətinin əsasıdır?

 1. Sosial;

 2. Xarici;

 3. Mədəni;

 4. İqtisadi;

 5. Dünyəvi.

302.Əməyin mühafizəsi fənni özündə neçə elm sahəsini birləşdirir?

 1. 3 elm sahəsi;

 2. 5 elm sahəsi;

 3. 2 elm sahəsi;

 4. 6 elm sahəsi;

 5. 7 elm sahəsi.

303. Zədə və ya bədbəxt hadisələr neçə yerə bölünür?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 7

E) 6


304. Peşə xəstəlikləri və zəhərlənmələrin tədqiqi və qeydiyyatı hansı nazirliyin

səlahiyyətlərinə aiddir?

 1. Səhiyyə;

 2. Energetika;

 3. Kimya;

 4. Neft-kimya;

 5. İqtisadiyyat.

305. Zədəalmanın tezlik əmsalı müəssisədə işləyən hansı sayda adamlara hesablanır?

A) 1000


B) 200

C) 5000


D) 400

E) 6000


306. Hansı metod peşə xəstəlikləri səbəblərinin təhlili metodlarına aiddir?

A) Monoqrafik;

B) Loqarifmik;

C) Analitik;

D) Topoqrafik;

E) Sərbəstlik.

307. Peşə xəstəlikləri və zədələnmələrin səbəbləri neçə qrupa bölünür?

A) 3 qrupa;

B) 7 qrupa;

C) 6 qrupa;

D) 10 qrupa;

E) 5 qrupa.308. Səs-küy və silkələnmənin düzgün olmaması peşə xəstəlikləri zədələnmələrin hansı

səbəblərinə aiddir?

A) Sanitar-gigiyenik;

B) Mexaniki;

C) Fiziki;

D) Fiziki- kimyəvi;

E) Elektriki.309. Benzin, aseton, kerosin və s. kimi birləşmələrdən mühafizə üçün hansı markalı

əlehqazlardan istifadə olunur?

A) A


B) C

C) B


D) E

E) D


310.Turş qazlardan ( A2S, HCl, N2O3 və s.) mühafizə üçün hansı markalı

əlehqazlardan istifadə olunur?

A) B


B) CO

C) A


D) F

E) D


311.Civə buxarlarında mühafizə üçün hansı markalı əlehqazlardan istifadə olunur?

A) F


B) A

C) B


D) CO

E) K


312.İstehsalat tozlarının hansı əlamətlərinə görə təsnifi düzgün hesab edilir?

A) Dispersliyinə;

B) Rənginə;

C) Tərkibinə;

D) Yaranmasına;

E) Alınmasına.313.Ölçülərinə görə hansı tozlar təhlükəli sayılır?

A) 3-10 MkM;

B) 10-15 MkM;

C) 0-10 MkM;

D) 15-20 MkM;

E) 25-30 MkM.314.Tozlar zəhərsiz və həllolan olduqda insan orqanizminə necə təsir edir?

A) Qıcıqlandırıcı;

B) Dağıdıcı;

C) Zəhərləyici;

D) Öldürücü;

E) Qıdıqlandırıcı.315.Hansı ölçüyə malik tozlar (MkM) nəfəs yollarında çökür?

A) < 3


B) < 7

C) < 10


D) < 15

E) < 8
316.Toksiki maddələrin təsirindən orqanizmdə baş verən pozuntular özünü hansıformada biruzə verə bilər?

A) Xroniki zəhərlənmə;

B) Soyuqdəymə;

C) Toksiklik;

D) Sanitariya;

E) Gigiyenik.317.Kəskin zəhərlənmə toksiki maddənin hansı miqdarının təsirindən baş verir?

A) Çox;


B) Orta;

C) Zəif;


D) Kiçik;

E) Buraxıla bilən həddən az.318.Sənaye zəhərləri ilə zəhərlənmənin formasından asılı olmayaraq onlar hansı

xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir?

A) Fizioloji aktivlik dərəcəsi ilə;

B) Fiziki təsiri ilə;

C) Katalitik dərəcəsi ilə;

D) Forması ilə;

E) Bioloji forması ilə.319.Maddələrin orqanizmin həyat fəaliyyətinə zərərli təsiri hansı xassələri ilə xarakterizə olunur?

A) Toksikliyi;

B) Xronikliyi;

C) Statikliyi;

D) Dinamikliyi;

E) Sərbəstliyi.320.Zəhərli maddələrin orqanizmə təsirini hansı elm sahəsi öyrənir?

A) Sənaye toksikologiyası;

B) Sənaye nümunəsi;

C) Sənaye gigiyenası;

D) Sənaye etikası;

E) Sənaye xronikası.321.Ənənəvi olaraq üzvi birləşmələrin quruluşu ilə toksikliyi arasında əlaqə hansı

qaydalarla müəyyən edilir?

A) Riçarson;

B) Erikson;

C) Conson;

D) Trison;

E) Robertson.322.Üzvi maddələrin tərkibinə halogenlərin daxil edilməsi onların zəhərliliyinə necə təsir

edir?

A) Artırır;

B) Zəiflədir;

C) Azaldır;

D) Yüngülləşdirir;

E) Mülayimləşdirir.323.Toksiki maddələri xarakterizə etmək üçün onların hansı qatılıqlarından istifadə

olunur?

A) Buraxıla bilən;

B) Zəiflədilən;

C) Gücləndirilən;

D) Azaldılan;

E)Durulaşdırılan.324.Gigiyenik nöqteyi nəzərdən hansı maddələr daha təhlükəlidir?

A) Tozvarı;

B) Dənəvər;

C) Kristal;

D) Polidispers;

E) Monodispers.325.İnsan orqanizminə zərərli təsirinə görə toksiki maddələr neçə qrupa bölünür?

A) 4 qrupa;

B) 9 qrupa;

C) 2 qrupa;

D) 10 qrupa;

E) 8 qrupa.326.Zərərli kondensasiya aerozolları hansı maddələrin buxarlarından əmələ gəlir?

A) Metalların;

B) Halogenlərin;

C) Sulfidlərin;

D) Oksidlərin;

E) Əsasların.327.Sənaye zəhərləri təsirlərinə görə şərti olaraq neçə qrupa bölünür?

A) 9;


B) 15;

C) 5;


D) 7;

E) 20.


328.Hava mühitində qazların və tozların cəm təsiri hansı formula ilə qiymətləndirilir?

A) Averyanov;

B) Vorobyov;

C) İvanov;

D) Cavadov;

E) Lomonosov.329.Zərərli maddələrin faktiki qatılıqlarının buraxıla bilən qatılıqlarına nisbəti nə qədər

olmalıdır?

A) ≤ 1;


B) ≥ 1;

C) ≥ 5;


D) ≤ 5;

E) 1-5.


330.Zəhərlənmə varsa, zərərçəkənə hansı yardım göstərilməlidir?

A) İlkin yardım;

B) Maddi yardım;

C) Dostluq yardımı;

D) Nəzəri yardım;

E) Tətbiqi yardım.331.Kimyəvi maddələrlə yanğının neçə dərəcəsi vardır?

A) 4;


B) 10;

C) 1;


D) 8;

E) 11.


332.İstehsalatda meteoroloji şərait havanın hansı vəziyyətindən asılı olaraq xaraktertizə

olunur?

A) Fiziki;

B) Kimyəvi;

C) Coğrafi;

D) Bioloji;

E) Geoloji.333.Havada nəmliyin artması temperaturun mənfi və müsbət qiymətlərində insan

orqanizminə necə təsir edir?

A) Pis;


B) Orta;

C) Yaxşı;

D) Əla;

E) Kafi.


334.Orqanizmdən ətraf mühitə verilən istilik neçə yolla baş verə bilər?

A) 3;


B) 5;

C) 8;


D) 7;

E) 1.


335.Havanın bədən səthinə toxunaraq qızması prosesi necə adlanır?

A) Konveksiya;

B) Metrologiya;

C) Radiasiya;

D) Meterologiya;

E) Formasiya.336.Havanın nisbi nəmliyi hansı üsulla öyrənilir?

A) Psixrometrik;

B) Ampermetrik;

C) Termometrik;

D) Xronometrik;

E) Polyarometrik.337.Nüvənin radioaktiv parçalanması hansı şüalanmalarda müşaiyət olunur?

A) α, b, γ ;

B) ,q, γ;

C) Q, b, α;

D) α, , q;

E) b, , q.338.Zəhərli maddələr toplanan istehsal binalarının havası hansı ventilyasiya ilə kənar

edilir?

A) Yerli ( lokal);

B) Ümumi;

C) Soyuq;

D) İsti (lokal);

E) Orta (lokal).339.Ventilyasiya qurğuları neçə növ ola bilər7

A) 2;


B) 10;

C) 5;


D) 4;

E) 6.


340.Ventilyasiya sisteminin layihələndirilməsində və yoxlanılmasında əsas təlabat

hansıdır?

A) Hava dəyişməsi;

B) Hava qızdırması;

C) Hava soyutması;

D) Hava nəmləndirməsi;

E) Hava şüalandırması.341.Binaların külək vuran səthində hansı təzyiq yaranır?

A) İzafi;

B) Osmos;

C) Parsial;

D) Orta;

E) Zəif.


342.Binaların külək vuran səthinin ( izafi təzyiqin) əks tərəfində hansı “ təzyiq”

yaranır?

A) Seyrəklik;

B) Sıxlıq;

C) Nəmlik;

D) İstilik;

E) Soyuqluq.343.Ümumilikdə istehsal olunan enerjinin neçə faizi ventilyasiyaya sərf olunur?

A) 4;


B) 1;

C) 10;


D) 8;

E) 12.


344.Havatəmizləmənin effektivliyi nə ilə xarakterizə olunur?

A) Təmizləmə əmsalı ilə;

B) Dəmirləmə qatılığı ilə;

C) İlkin hava miqdarı ilə;

D) Filtrləyici material ilə;

E) Havaüfürmə ilə.345.Havatəmizləmə əmsalı təqribən neçə faiz təşkil edir?

A) 90-98;

B) 87-89;

C) 65-85;

D) 100-102;

E) 65-75.346.Havanın vurulması və kənarlaşdırılması işində hansı proses baş verir?

A) Aerodinamik;

B) Astronomik;

C) Kosmik;

D) Termodinamik;

E) Termoqrafik.347.Hansı tezlikdə (Hs) yerdəyişmə (titrəyiş) insan qulağı tərəfindən normal səs kimi

qəbul edilir?

A) 20-20000;

B) 20-30;

C) 5-10;

D) 10-15;

E) 15-20.348.Normal tezlikdən fərqlənən səslər (infra və ultra) səs kimi qəbul edilmir?

A) Edilmir;

B) Edilir;

C) Nəzərdə tutulur ;

D) Görünmür;

E) Hesaba alınır.349.Silkələnmənin güclü təsirindən insan orqanizmində hansı hərəkət halı yarana bilər?

A) Koordinasiyası pozular;

B) Hərəkəti güclənər;

C) Hərəkət koordinasiyası normallaşar;

D) Hərəkəti tənzimlənər;

E) Hərəkətsizlik yaranar.350. 20-20000 Hs –dən kənar hədlərdə olan səslər insan orqanizminə necə təsir edir?

A) Bioloji ;

B) Geokimyəvi;

C) Mexaniki;

D) Dinamiki;

E) Fiziki.Sualların A –variantı düzgündür.

FH və HFT” kafedrasının müdiri: prof. H.O.Ocaqov


Müəllimlər: O.M.Məmmədova

Ş.D.Danyalov

M.O.Hümbətov

Bütün testlərdə düzgün cavablar “A” bəndində verilib.FH və HFT” kafedrasının müdiri prof. H.O.Ocaqov


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə