Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan müƏLLİMLƏR İnstitutuYüklə 4,28 Mb.

səhifə176/176
tarix04.11.2017
ölçüsü4,28 Mb.
növüDərs
1   ...   168   169   170   171   172   173   174   175   176

 

541 


212.

 

Харламов И.Ф. Педагогика: краткий курс.Мн.: Высш.шк., М., 2004. 

213.


 

Харчев А.Г. Социология воспитания. М.,1990. 

 

 

İngilis dilində  

 

214. 

Burns R., (2001). Сurriculum renewal: Curriculum mapping. 

A chapter in the Curriculum Handbook. Alexandria, VA: Association for 

supervision and Curriculum Development. 

215.

 

Caine, R., and Caine, G. Making Connections: Teaching and the  Human  Brain.  Alexandria,  VA:  Association  for  Supervision  and 

Curriculum Development, 1991. 

216.

 

Coney,  S.  (1990).  Seven  habits  of  highly  effective  people. New York: Simon and Schuster. 

217.


 

Drake, S.M. & Bunrs, R.C. (2004). Meeting standards throgh 

integrated  curriculum.  Alexandria,  VA:  Association  for  Supervision  and 

Curriculum Development (ASCD). 

218.

 

Dressel, P. “The Meaning and Significance of integration”. In The Integration of Edicational Experiences, 57

th

 Yearbook of the National Society  for the  Study  of  Education,  edited  by  Nelson  B.Henry.  Chicago: 

University of Chicago Press, 1958, 3-25. 

219.

 

Erikson,  H.L.  (2001).  Stirring  the  head,  heart  and  soul: Refning curriculum and instruction (2

nd

 ed.) Thousand Oaks, CA: Corwin. 220.

 

Hargreaves,  A.,  &  Moore,  S.  (2000).  Curriculum  integration and  classroom  relevance:  A  study  of  thecher’s  practice.  Journal  of 

Curriculum and Supervision, 15 (20), 89-112. 

221.

 

Herwood,  B.  (2002).  The  influence  of  outdoor  education  on curriculum integration: A case study. Path ways, 14(4), 6-12. 

222.


 

Humphreys,  A.;  Post,  T.;  and  Ellis,  A.  Interdisciplinary 

Methods: A Thematic Approach. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing 

Company, 1981.  

223.

 

Muir,  M.  (2001).  What  engages  underachieving  middle school students in learning? Middle School Journal, 33(2), 37-43. 

224.


 

Patten,  S.  (2001).  Literacy  development  thruogh  the 

curriculum integration. Ontario ASDD, 63-64.  

542 


 

225.


 

Ragland,  J.  (2002).  Kind  project  learning  into  the  community. 

Latimes. com. Available: http://www/latimes.com/la-000018344mar13/ story. 

226.


 

Tomlinson,  C.A.,  Kaplan,  S.N.,  Renzulli,  J.S.,  Purcell,  J.,  & 

Burns,  D.  (2002)  The  parallel  curriculum:  A  design  to  develop  high 

potential  and  challenge  high-ability  learners.  Thousand  Oaks,  CA: 

Corwin. 

227.


 

 Upitis, R., & Smithirin, K. (2002). Learning though the Arts 

national assessment 1999-2002 final reports to the Royal Conservatory of 

Music. Avialable: http://www.ltta.ca 

228.

 

 White,  C.S,  and  Coleman,  M.  (2000).  Early  childhood education:  Building  a  philosophy  for  theaching.  Upper  Saddle  River,  NJ: 

Merrill. 

229.

 

Widding, G. & McTihe, J. (1998). Understanding by Desingn. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

230.


 

 Wraga,  W.  (1996).  Acentury  of  interdisciplinary  curriculum 

in American schools in W. 

231.


 

 Wraga,  W.  (1997).  Pattens  of  interdisciplinary  curriculum 

organization and professional knowledge og the curriculum field/ Journal 

of Curriculum and Supervision, 12(2), 98-117. 
 

543 


 

MÜNDƏRİCAT 

 

 

TƏRBİYƏ NƏZƏRİYYƏSİ, TARİXİ VƏ METODİKASI 

 

I FƏSİL  

Tərbiyə, onun meydana gəlməsi və inkişaf dövrləri..... ..................... 5 

1.1. Tərbiyə. ............................................................................................ 5 

1.2. İbtidai icma quruluşunda tərbiyə ..................................................... 6 

1.3. Antik yunan fəlsəfəsində tərbiyə. .................................................... 10 1.3.1. Sparta tərbiyə sistemi ................................................................... 10 

1.3.2. Afina tərbiyə sistemi ..................................................................... 11 

 

II FƏSİL  

Qədim və orta əsr sivilizasiyalarında tərbiyə və təhsil ...................... 15 

2.1. Qədim Şumerlerdə tərbiyə ............................................................... 15 

2.2. Qədim Misir, Çin, Hindistanda tərbiyə və təhsil. ............................ 18 

2.3. Qədim Türklərdə - Hunlarda və Göytürklərdə tərbiyə............ ........ 21  

III FƏSİL  

Qədim Azərbaycanda tərbiyə və təhsil mədəniyyəti.  

Azərbaycanda Zərdüştlük tərbiyə və təhsili. ...................................... 32 

3.1. Qədim Azərbaycanda tərbiyə və təhsil mədəniyyəti. ...................... 33 

3.2.Zərdüşt məktəbləri və “Avesta”da tərbiyə məsələləri ...................... 48 

 

IV FƏSİL 

İslamiyyətdə təhsil və tərbiyə məsələləri ............................................. 55 

4.1. Təhsil ocaqları: Suffə, Kuttab, məktəblər, Xanegah və Təkyələr,  

kitab evləri və kitabxanalar, mədrəsələr. ................................................ 56 

4.1.1. Süffədə təhsil ................................................................................. 56 

4.1.2. Məscid və camilərdə təhsil ........................................................... 58 

4.1.3. Kuttablarda təhsil ......................................................................... 59 

4.1.4. Məktəblərdə təhsil ......................................................................... 61 

4.1.5. Xanegah, Təkyə (Təkkə), Zaviyə və Dərgahlarda təhsil ............... 65 

4.1.6. Kitabxanalar bir elm, tədris mərkəzi kimi .................................... 68 

4.1.7. Mədrəsələrdə təhsil ....................................................................... 76 

4.1.8. Azərbaycanda mədrəsələrin yaranması və inkişafı ...................... 81 

4.2. İslamiyyətdə tərbiyə məsələlərinin qoyuluşu. ................................. 85 
 

544 


4.3. İslamda tərbiyə işinin prinsipləri ..................................................... 89 

4.4. Qurani-Kərimdə tərbiyə və öyrətmə, öyrənmə məsələləri ............... 96 

4.5. Təsəvvüfdə tərbiyə məsələləri ......................................................... 103 

4.6. Mövləvilikdə tərbiyə ........................................................................ 106 

4.7.Bektaşilikdə tərbiyə .......................................................................... 119 

4.8. Hürufilikdə tərbiyə. ......................................................................... 124 

4.9. Əxilikdə tərbiyə ............................................................................... 131 

 

V FƏSİL 

Klassik qərb və Rusiya pedaqoji fikrində tərbiyə məsələlərinə  

bir nəzər. ................................................................................................ 137 

5.1. Avropa klassiklərinin tərbiyə haqqında fikirləri.... .......................... 138 

5.2. Rusiya klassiklərinin tərbiyə haqqında fikirləri.... ........................... 155 

 

VI FƏSİL  

Azərbaycan mütəfəkkirləri tərbiyə və təhsil haqqında ..................... 160 

6.1. XI-XII əsr Azərbaycan klassikləri tərbiyə və təhsil haqqında ......... 161 

6.2. Erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan klassik pedaqoji fikri ........ 176 

6.3. XIX əsr və XX əsrin birinci yarısında görkəmli Azərbaycan 

maarifpərvərlərinin tərbiyə və təhsil haqqında fikirləri .......................... 185 

 

VII FƏSİL  

Tərbiyə prosesi: Nəzəriyyəsi və metodikası ........................................ 260 

7.1. Tərbiyə prosesinin mahiyyəti və məqsədi.. ..................................... 261 

7.2. Tərbiyə prоsеsinin qanunauyğunluqları.. ........................................ 262 

7.3. Tərbiyə prоsеsinin hərəkətvеrici qüvvələri...................................... 263 

7.4. Tərbiyə prosesinin səciyyəvi xüsusiyyətləri. ................................... 265 

7.5. Tərbiyə və təlimin ümumi və fərqli cəhətləri. ................................. 268 

7.6. Tərbiyənin kateqoriyaları. ............................................................... 270 

7.7 Tərbiyənin prinsipləri ....................................................................... 270  

VIII FƏSİL  

Tərbiyə işinin məzmunu, forma və metodları .................................... 281 

8.1. Zehni tərbiyə .................................................................................... 282 

8.2. Əxlaq tərbiyəsi ................................................................................. 286 

8.3. Mənəvi tərbiyə ................................................................................. 291 

8.4. Əmək tərbiyəsi ................................................................................. 293 

8.5. Estetik tərbiyə .................................................................................. 305 

8.6. Fiziki tərbiyə .................................................................................... 316 

8.7. Ekoloji tərbiyə ................................................................................. 321 
 

545 


8.8. Hüquq tərbiyəsi................................................................................ 324 

8.9. İqtisadi tərbiyə ................................................................................. 327  

IX FƏSİL  

Tərbiyənin metodları ............................................................................ 330 

9.1. Tərbiyənin metodlarının xüsusiyyətləri və təsnifatı ........................ 331 

9.2. Şüuru formalaşdıran metodlar ......................................................... 335 

9.3. Fəaliyyəti təşkil edən və davranış təcrübəsini  

formalaşdıran metodlar.. ......................................................................... 342 

9.4. Davranışı və fəaliyyəti stimullaşdıran metodlar. ............................. 347  

X FƏSİL  

Sinif rəhbərinin işinin məzmunu və fəaliyyətinin  

səciyyəvi xüsusiyyətləri ......................................................................... 351 

10.1. Sinif rəhbəri vəzifəsi haqqında ...................................................... 352 

10.2. Sinif rəhbərinin işinin məzmunu və əsas istiqamətləri .................. 356 

10.3. Sinif müəllimi və sinif rəhbəri ....................................................... 360 

10.4. Sinif rəhbərinin işinin səciyyəvi xüsusiyyətləri..................... ........ 362 

10.5. Sinif rəhbərinin işində pedaqoji diaqnostikanın əhəmiyyəti.. ........ 365 

10.6. Sinif rəhbərinin hüquq və vəzifələri. ............................................. 372 

10.7. Sinif rəhbərinin şagirdlərlə apardığı praktik işlər.. ........................ 373 

10.8. Sinif rəhbərinin valideynlərlə apardığı işin məzmunu........... ........ 378 

10.9. Valideynlər arasında pedaqoji maarifləndirmə.. ............................ 381 

10.10. Sinif saatı. .................................................................................... 386 

10.11. Sinif rəhbərinin tərbiyəvi iş planı ................................................ 391  

XI FƏSİL  

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının 

vəzifələri, işinin məzmunu, forma və metodları... .............................. 396 

11.1. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə təşkilatçı,  

onun vəzifələri, işinin məzmunu və peşəsinə verilən pedaqoji tələblər . 397 

11.2. Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının  

iş planı və tərtibinə verilən pedaqoji tələblər .......................................... 400 

 

XII FƏSİL  

Tərbiyə işlərində məktəb və ailənin birgə işi. ..................................... 404 

12.1. Ailənin pedaqoji-psixoloji əsasları və funksiyaları. ...................... 405 

12.2. Valideyn-övlad münasibətlərinin pedaqoji əsasları ....................... 410 

12.3. Ailə tərbiyəsində əsas vəzifələr ..................................................... 416 

12.4. Ailə tərbiyəsinin pedaqoji prinsipləri ............................................ 418  

546 


12.5. Ailə tərbiyəsinin düzgün qurulmamasının səbəbləri. .................... 424 

12.6. Ailədə düzgün olmayan tərbiyənin əsas tipləri .............................. 429 

12.7. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailədaxili  

münasibətlərin rolu ................................................................................. 433 

12.8. Məktəblə ailənin birgə işinin təşkili formaları. .............................. 437 

12.9. Valideynlərlə yeniyetmələr arasında meydana çıxan  

ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yolları ............................................... 443 

 

XIII FƏSİL  

Şagird özünüidarə orqanları ............................................................... 446 

13.1. Şagird özünüidarə orqanları və onların təşkili metodikası ............ 447 

13.2. Özünüidrə orqanlarının komissiyaları ........................................... 447 

13.3. Sinif rəhbəri və məktəb uşaq və gənclər təşkilatı. ......................... 450  

XIV FƏSİL  

Kollektiv və kollektivdə şəxsiyyətin tərbiyəsi.. ................................... 455 

14.1. Kollektivin xüsusiyyətləri və əlamətləri ........................................ 456 

14.2. Şagird kollektivinin xüsusiyyətləri.. .............................................. 457 

14.3. Kollektivin mərhələlər üzrə formalaşması texnologiyası.. ............ 459 

14.4. Şəxsiyyət və kollektiv arasında münasibətlərin inkişaf 

modelləri....................................... .......................................................... 461 

14.5. Şagird kollektivində şəxsiyyətin tərbiyəsi.. ................................... 463 

 

XV FƏSİL  

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar tərbiyə işi........... .......................... 468 

15.1. Sinifdənхаric və məktəbdənkənаr tərbiyə işinin mahiyyəti,  

məqsədi və məzmunu ............................................................................. 469 

15.2 Sinifdənхаric tərbiyə işinin fоrmаlаrı və təşkili prinsipləri. ........... 476 

15.3. Sinifdənxaric işlərdə dərnək işinin təşkili.. .................................... 488 

 

 

MƏKTƏBŞÜNASLIQ: NƏZƏRİYYƏ VƏ METODİKA 

 

XVI FƏSİL  

Məktəbşünaslıq.. ................................................................................... 495 

16.1. Məktəbin idаrə еdilməsi, məktəbə rəhbərliyin ümumi əsаslаrı  

və prinsipləri. .......................................................................................... 496 

16.2. Pedaqoji şurа və оnun funksiyаlаrı.... ............................................ 498 

16.3. Məktəbdə mеtоdik işlərin plаnlаşdırılmаsı. ................................... 501  

547 


16.4. Məktəbin iş plаnı. Dərs cədvəli, оnun tərtibi qаydаlаrı......... ........ 504 

16.5. Müəllimlərin iхtisаsının аrtırılmаsı və аttеstаsiyаsı............. ......... 506  

İZAHLI TERMİNLƏR LÜĞƏTİ ....................................................... 510 

 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ VƏ TÖVSİYƏ EDİLƏN  

ƏDƏBİYYATIN SİYAHISI....... ......................................................... 528 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

548 


Firədun Nadir oğlu İbrahimov 

Pedaqogika  üzrə  elmlər  doktoru,  Pedaqoji  və  Sosial  Elmlər 

Akademiyasının üzvü (Moskva), Əməkdar müəllim. 

Rüfət Lətif oğlu Hüseynzadə 

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor.Əməkdar müəllim. 

 

 

 PEDAQOGİKA 

Dərslik 

 

Bakı- “Mütərcim” – 2012 

 

 

  

 

  

 

 Чапа имзаланыб: *** 

Формат: 60x90 1/16. Гарнитур Тимес. 

Щяъми: 2,75 ч.в. Тираж ***. Сифариш № ***. 

Гиймяти мцгавиля иля. 

 

 

«Мцтяръим» Няшриййат-Полиграфийа Мяркязи Бакы, Рясул Рза кцч., 125 

тел./факс (99412) 596 21 44 e-mail: mutarjim@mail.ru 

 Dostları ilə paylaş:
1   ...   168   169   170   171   172   173   174   175   176


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə