Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusuYüklə 50,37 Kb.

tarix21.10.2017
ölçüsü50,37 Kb.


 

  

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

 

 

                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 

                                                                                                    (kafedra müdiri) 

 

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_____” __________________2015_-ci il 

 

Kafedra:______Bioekologiya___________________________________________  

Fakültə: __ Ekologiya və torpaqşünaslıq___________________________________ 

 

I. 

Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:_____Azərbaycanın flora və faunası________________________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:___14___ mühazirə____14___seminar___14___ praktik 

(laboratoriya)______ 

 

Tədris ili _____2015-2016_____________ Semestr____II______ Bölmə ____azərb_________ Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) ______0.5______ 

 

II. 

Müəllim haqqında məlumat:___İsgəndər Elman Osman,  prof. b.e.d.,                                            

(Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: I gün__________________________________________________ 

E-mail ünvanı: ____acae55@hotmail.com___________________________________________ 

İş telefonu:___(012) 480-05-04; 502-42-25(31);  055 784 74 39  

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

 1.Məmmədov Q.Ş.,Xəlilov M.Azərbaycan Meşələri.Bakı,Elm,202.472 s. 

 2. Гроссгейм А.А. Растительные богатство Кавказа, Москва 1952 

 3.Qurbanov M.R.,İsgəndər E.O. Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin    

    biekologiyası,çoxaldılması və mühafizəsi Bakı, Təhsil-Elm,2015, 275 s.  

  

 

  4.Məmmədov T.S.,İsgəndər E.O.,Talıbov T.H. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri        Bakı, Elm,2014. 376 s. 

 5. Флора Азербайджана. В 8 томах. Баку: АН Азерб. ССР, 1950-1961

 

 6. Прилипко Л.И. Растительный покров Азербайджана.Баку.Элм,1970  7.Mustafayev Q.T.,Sadıqova N.A.Azərbaycanın quşları, Çağoğlu, 2005 

 8. Mustafayev Q.T.,Sadıqova N.A. Onurğalı heyvanların ekologiyası, Bakı Universiteti, 2011 

 9. Cəfərova S.Q. Amfibillərin ekologiyası, Bakı, 2014 

10. Cəfərova S.Q. Reptillərin ekologiyası,Bakı , 2010 

   Əlavə: 

 

1.

 Azərbaycanın Qırmızı kitabı, 1989, 2013 

2.

 Quliyev V.Ş.Azərbaycanın bitki aləmi və onun qorunması. Azərb.dövlət nəşr-tı, 

Bakı.1984  

      3.  Naxçıvan MR-nın Qırmızı Kitabı, 2010 

      4. Azərbaycanın ağac və kolları I-III cildlər        5.  Конспект флора Кафказа т.2.,С.-П.: Университет, 2006  

      6. Абдулрахманов Ю.А.Рыбы пресных вод Азербайджана.Изд-во АН   

         Азерб.ССР, Баку,1975 

      7.Животный мир Азербайджана.т. Позоночные. Баку, Элм, 2000 

      8.Иванов В. Виологические ресурсы Каспийского моря.Астрахань, 2000 

      9.Raxmatulina U.K.Azərbaycanın uçan məməliləri, Bakı,2006 

 

III.

 

Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) Kursun qısa təsviri: Fənnin tədrisi zamanı bitki və heyvanat aləminin taksonomik tərkibi, flora 

və fauna anlayışı    və onun öyrənilmə tarixi , ekologiyası, insanların müxtəlif məqsədlər üçün 

istifadə etdikləri bitkilər və heyvanlar, nadir və  nəsli kəsilməkdə olan bitkilər və heyvanlar 

aləminin ehtiyatları, onların mühafizəsi kimi bilik tələbələrə  aşılanır. Fənnin digər fənlərlə  

əlaqəsi izah edilərək  tədris edilir.  

Kursun məqsədi:Fənnin tədrisində əsas məqsəd Azərbaycanın flora və faunası haqqında 

tələbələrə məlumat verməklə yanaşı bunun tarixini, yayımış növlərin ümumi miqdarını, eləcə də 
 

  

 

onların ehtiyatların öyrənilməsi, onlardan istifadə edilməsi, nadir növlərin mühafizəsi və bununla bağlı olaraq   ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bioloji müxtəlifliyin qorunub 

saxlanmasını tələbələrə çatdırmaqdır. 

 

IV.

 

Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğələ Saat Tarix  

Mövzu №1 Flora haqqında anlayış və onun 

öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri  

Qısa icmalı:Tədris zamanı fənnin məqsəd və 

vəzifələri Azərbaycan florasının qısa tarixi, 

onun analizi, təbii  şəraitdə olan növlərin 

ümumi miqdarı, anoloji ölkələrlə 

müqayisəsi, növün arealı  və ehtiyatı 

tələbələrə çatdırılır. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Гроссгейм А.А. Растительные богатство 

Кавказа, Москва 1952 

2.  Прилипко  Л.И.Растительный  покров 

Азербайджана.Баку.Элм,1970  

3. Флора Азербайджана. В 8 томах. Баку: 

АН Азерб. ССР, 1950-1961

 

 Mühazirə     

Mövzu  №2 Biosfer haqqında təlim, 

Azərbaycanın bitki örtüyü və bitkilər 

aləminin mühafizəsi   

Qısa icmalı: Tədris zamanı  tələbələrə 

bitkilər aləminin mühafizəsi və  səmərəli 

istifadə edilməsi, areal haqqında məlumat, 

Azərbaycanın bitki örtüyü haqqında 

məlumat verilir 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

Mühazirə    
 

  

 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 1.  Прилипко  Л.И.Растительный  покров 

Азербайджана.Баку.Элм,1970  

2. 

Гроссгейм А.А. 

Растительные 

богатство Кавказа, Москва 1952 

3.

 Гурбанов Э.М.Растительный мир 

бассейна реки Нахчеванчая.Изд-во 

БГУ,Баку,1996  

4.Məmmədov Q.Ş.,Xəlilov M.Azərbaycan 

Meşələri.Bakı,Elm,202.472 s. 

 

Mövzu  № 3  Azərbaycanın flora spektri və 

bitki tipləri  

Qısa icmalı: Azərbaycan florasının 

areallarının təsnifatı, bitkilik tiplərinin 

yayılması, spektrin təsnifatı, nadir növlərin 

flora mərkəzləri üzrə paylanması haqqında 

tələbələrə məlumat verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Quliyev V.Ş.Azərbaycanın bitki aləmi və 

onun qorunması. Azərb.dövlət nəşr-tı, 

Bakı.1984  

2.Гроссгейм А.А. Растительные богатство 

Кавказа, Москва 1952  

3.  Конспект  флора  Кафказа  т.2.,С.-П.: 

Университет, 2006 Dəmirov  İ. A. 

Azərbaycanın dərman bitkiləri, “Azərnəşr” 

1976  

4.Məmmədov T.S.,İsgəndər 4.E.O.,Talıbov T.H. Azərbaycanın ağac və kol bitkiləri   

     Bakı,Elm,2014. 376 s 

5.Qurbanov M.R.,İsgəndər E.O.  

Mühazirə   2  


 

  

 

Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin     biekologiyası, çoxaldılması  və mühafizəsi 

Bakı, Təhsil-Elm,2015, 275 s. 

 

 

Mövzu  № 4 Azərbaycan meşələri, onun 

floristik tərkibi və mühafizəsi  

Qısa icmalı: Dağ  və düzən meşələri onun 

taksonomik tərkibi və rolu, Azərbaycanın 

Milli Park,qoruq və yasaqlıqları ,Qırmızı 

Kitab və onun əhəmiyyəti haqqında 

tələbələrə məlumat verilir . 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qurbanov M.R., İsgəndər E.O.  

Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin    

 biekologiyası, çoxaldılması  və mühafizəsi 

Bakı, Təhsil-Elm,2015, 275 s. 

2. Məmmədov T.S., İsgəndər 4.E.O.,Talıbov 

T.H. Azərbaycanın nadir  ağac və kol 

bitkiləri  Bakı,Elm,2014. 376 s 

3.Məmmədov Q. Xəlilov M. Azərbaycan 

meşələri, “Elm” 2002 

4. Azərbaycanın Qırmızı kitabı, 1989, 2013  

Mühazirə   2  

 

 

Mövzu  № 5 Giriş Azərbaycan faunasının 

öyrənilmə tarixi   

Qısa icmalı: Dünyada eləcə 

də 

Azərbaycanda faunustik tədqiqatların başlanma tarixi, fauna haqqında anlayış, 

onların təsnifatı  təbiətdə rolu, haqda 

məlumatlar tələbələrə çatdırılır. 

1. Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A. 

Mühazirə   2 

  

  

 

Azərbaycanın quşları, Çağoğlu, 2005. 2.Животный 

мир 


Азербайджана.т. 

Позоночные. Баку, Элм, 2000 

3. Mustafayev Q.T.,Sadıqova N.A. Onurğalı 

heyvanların ekologiyası, Bakı Universiteti, 

2011 

4.Cəfərova S.Q. Amfibillərin ekologiyası, Bakı, 2014 

5. Cəfərova S.Q. Reptillərin ekologiyası, 

Bakı , 2010 

__________________________________ 

 

 

Mövzu  № 6 Azərbaycanın fiziki-coğrafi 

səciyyəsi və faunasının formalaşması  

Qısa icmalı: Tədris zamanı Azərbaycanın 

iqlim, bitki örtüyü, hidroqrafiya və 

oroqrafiyası haqqında məlumat tələbələrə 

çatdırılır. Faunanın formalaşmasının 

geologiyası və tarixi, növ anlayışı, relikt və 

endem növlər, haqqında məlumatlar 

öyrənicilərə  izah edilir.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Azərbaycanın Qırmızı Kitabı 2013 

2.  Животный  мир  Азербайджана.т. 

Позоночные. Баку, Элм, 2000 

3.  Иванов  В.  Виологические  ресурсы 

Каспийского моря.Астрахань, 2000 

 

Mühazirə   2  

 

Mövzu № 7 Azərbaycanın faunustik icmalı  

Qısa icmalı: Tələbələrə Azərbaycanın 

faunasının xüsusiyyətləri, su hövzəsinin 

Mühazirə   2 

  

  

 

 V.

 

İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VI.

 

Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. A)

 

Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 (imtahana keçid bal – 25) 

Dərsə davamiyyətə görə 10 

bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı  və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

göstərilir. 

5 bal 


Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 

fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 


Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 

nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 


 

B)

 

Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal  

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 25-dən az olmamalıdır. 

C)

 

Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal 

əla A 

81 – 90 bal 

çox yaxşı B 

faunasının icmalı ada faunası haqda 

tələbələrə  məlumat verilir.Tədris zamanı 

insanın təsərrüfat fəaliyyətinin faunaya 

təsiri,introduksiya olunmuş heyvan növləri 

və heyvanat aləminin qorunması ilə bağlı 

məlumatlar verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 1.Azərbaycanın Qırmızı Kitabı 2013 

2.  Животный  мир  Азербайджана.т. 

Позоночные. Баку, Элм, 2000  

  

  

 

71 – 80 bal Yaxşı C 

61 – 70 bal 

Kafi 51 – 60 bal 

qənaətbəxş  51 baldan aşağı qeyri-kafi 

  F 

 

Müəllim: İsgəndər Elman Osman          İmza:____________________ 

    (soyadı, adı, atasının adı) 

                                                                        Tarix: _________________________ 

 

 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə