Azərbaycan respublikasi təhsil nazirliyi sumqayit döVLƏt universitetiYüklə 0,55 Mb.

səhifə1/17
tarix14.01.2018
ölçüsü0,55 Mb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI 

 

SUMQAYIT DÖVLƏT UNIVERSITETI 

 

Avtandil Ağbaba 

 

 

  

 

MİFOLOGİYA 

 

Filologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti 

 

  

Азярбайъан  Республикасы  Тящсил  Назирлийи 

Елми-Методик  Шурасы  «Азярбайъан  дили  вя 

ядябиййаты»  бюлмясинин  14.05.2008-ъи  ил  та-

рихли иъласынын 189 нюмряли протоколу иlя d

ərs 


v

əsaiti kimi тясдиг  olunmuş  və  Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirinin 27.05.2008-ci il 

tarixli 656 nömr

əli  əmrinə  əsasən qrif 

verilmişdir. 

 

 

  

 

  

Sumqayıt – 2008 
Mifologiya 

Elmi redaktor:  filologiya elmləri doktoru,  

professor M

əhərrəm Qasımlı 

 

Rəyçilər:  

filologiya elml

əri namizədi,  

dosent Nizami X

əlilov  

 

filologiya elmləri namizədi,  

Şahbaz Balakişiyev 

 

 

 A.Ağbaba:  Mifologiya  (Filologiya  fakültəsinin tələbələri 

üçün d


ərs vəsaiti). Sumqayıt: 2008. 60 səh. 

 

Kitabda mif və mifologiya, ayrı-ayrı dünya xalqlarının mifo-

lo

ji düşüncə sistemi, bu sistemin ümumi və xüsusi cəhətləri, ən mü-hüm mifoloji kateqoriyalar yığcam və mümkün qədər sadə elmi dildə 

ifad


ə  olunmuşdur.  Bu yönümdə  kitaba  mifoloji mətnlər də  daxil 

edilmişdir. 

 

 

  

 

  

 

 Qrifli n

əşr 


 

 

  

 

  

© 

Sumqayıt-2008 
Avtandil Ağbaba Giriş 

 

Mifologiya ali m

əktəblərin bakalavr pilləsində humanitar ixti-

sas


ları üzrə filologiya fakültəsinin həm əyani, həm də qiyabi şöbələ-

rind


ə  tədris edilir. Mifologiya  bir  elm  kimi  dünyanın  hər  hansı  bir 

xalqının müəyyən mifoloji düçüncə sistemini, bu sistemdə ifadə olu-

nan dünya modelini öyr

ənir. Bu elm sahəsinin əsas tədqiqat obyekti 

mifl

ərdir.  Mif  yaradıcılığı  bəşəriyyətin mədəni tarixinin ən qədim for

ması olub, özündə bir sıra düşüncə və təsəvvürləri birləşdirir. 

Bu kursu t

ədris etməkdə əsas məqsəd tələbələrə, əsasən, aşağı-

da

kıları öyrətməkdən ibarətdir: a)

 

dünya  xalqlarının  mifologiyasının  yaranma  və  inkişaf 

qa

nunauyğunluqlarını,  ibtidai  insanların  ilkin  təsəvvür-l

ərini; 


b)

 

mifoloji  düşüncə  tərzini,  dünya modelinin bərpasının 

çağdaş  mifşünaslıq  qarşısında  ən mühüm məsələ  oldu-

ğunu; 

c)

 mifologiyanın digər elm və incəsənət sahələri ilə əlaqə-

sini; 


d)

 

dünya xalqlarının miflərinin ideya-məzmun xüsusiyyət-l

ərinin təhlilini; 

e)

 

kainatın və insanın yaranması haqqında ilkin təsəvvürlə-ri, mifik baxışlar sistemini; 

f)

 mifl

ərin folklorun müxtəlif janrlarının meydana gəlmə-

sind

ə və formalaşmasında rolunu; g)

 

mifologiyanın  bir  elm  kimi  yaranması,  tarixi,  çağdaş dövrd

əki vəzifələrini; 

h)

 

dünya mifoloqlarının,  həmçinin görkəmli Azərbaycan 

mif


şünaslarının elmi yaradıcılığını və s; 

Dünyada el

ə bir xalq yoxdur ki, onun özünəməxsus mifologi-

ya

sı, mifoloji baxışlar sistemi olmasın. Milliyyətindən, dinindən, di-lind

ən asılı olmayaraq dünya xalqlarının yaratdıqları miflər arasında 

ox

şar və ümumi cəhətlər çoxdur. Lakin bu oxşarlıq və ümumi cəhət-l

ərlə yanaşı, hər bir etnosun yaratdığı miflərdə onun milli əxlaq və 

dav

ranış  normaları,  inanc  və  yasaqları,  təfəkkürü özünü mühafizə edib sax

layır.  Ulu  əcdadların  kainata,  təbiətə, zamana, məkana, cə-

miyy

ətə  və  s.  baxışlar  sisteminin milliliyi və  bəşəriliyi mifologiya f

ənninin öyrənilməsinin əhəmiyyətini göstərir. Nəzərə alsaq ki, mifo-
Mifologiya 

loji çağda tək gerçək bilik kimi qəbul olunan miflərin ayrı-ayrı ün-

sürl


ərini  çağdaş  dövrün  insanları  da  istər-istəməz  daşıyır,  onda 

f

ənnin öyrənilməsinin nə  dərəcədə  əhəmiyyətli  olması  daha  aydın görün

ər. Buna görə də hər bir insan dünya xalqlarının ibtidai təsəv-

vürl

əri  haqqında  müəyyən biliklərə  malik olmalı,  onun  yaranması, kökl

əri və  s. barədə  bildiklərini dərinləşdirməlidir. Bu, mifologiya 

f

ənninin nəzəri əhəmiyyəti ilə bərabər, həm də onun sosial əhəmiy-y

ətini göstərir. 

Hazırda bu fənnin tədrisi ilə bağlı müəyyən çətinliklər də var-

dır. Belə ki, dərsliyin olmaması, dərs vəsaitlərinin, metodik vasitələ-

rin, dünya xalqlarının mifoloji mətinlərinə aid kitabların azlığı və s. 

f

ənnin mənimsənilməsində  çətinliklər törədir. “Mifologiya” fənnin-d

ən belə  bir  dərs  vəsaiti  hazırlamaqda  əsas məqsəd  bu  boşluğun 

əyyən hissəsini qismən də olsa, doldurmaqdan ibarətdir. T

ələbələrə məsləhət görülür ki, mövular üzrə bu vəsaitin mü-

vafiq hiss

ələri ilə  tanış  olsun,  sonra  nəzəri  ədəbiyyatı  və  mifoloji 

m

ətnləri oxuyub öyrənsinlər. Hər mövzuya aid vəsaitdə sual və tapşı-rıqlar verilmişdir ki, bu da tələbələrin özlərinin hazırlıq səviyyəsini 

yoxlamaq üçündür. 

 

 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə