Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqındaYüklə 1,01 Mb.
səhifə8/13
tarix14.02.2018
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

V bölmə

Əlavə cəzaların İcrası


XVIII fəsil

Nəqlİyyat vasİtəsİnİ İdarəetmə hüququndan məhrum etmə, xüsusİ və ya hərbİ rütbədən, fəxrİ addan və dövlət təltİfİndən məhrum etmə, əmlak müsadİrəsİ və Azərbaycan Respublİkasının hüdudlarından kənara məcburİ çıxarma növündə cəzaların İcrası


Maddə 154. Nəqliyyat vasitəsini idarə etmə hüququndan məhrum etmə növündə cəzanın icrası qaydası

154.1. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə barədə hökm qanuni qüvvəyə mindikdən sonra və ya bu Məcəllənin 154.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda icra məmuru onun surətini və nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququ verən sənədi məhkuma bu hüququ verən orqana göndərir.

154.2. Müvafiq orqan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məhkumun nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan hökmlə müəyyən olunmuş müddətə məhrum edilməsi ilə əlaqədar nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququnu verən sənədin saxlanılması üçün tədbirlər görür.

154.3. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəza azadlığın məhdudlaşdırılması intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzalara əlavə olaraq təyin edildikdə, cəzanı icra edən müəssisə və ya orqan əsas cəza müddəti qurtardıqdan sonra, yaxud məhkum şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilərsə və ya cəzasının çəkilməmiş hissəsi daha yüngül cəza ilə əvəz edilərsə hökmün surətini və nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququ verən sənədi məhkumun yaşadığı yerin icra məmuruna göndərir.121

154.4. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəzanı icra edən müəssisə və ya orqan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq bu cəzaya məhkum olunmuş əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünün surətini və nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququ verən sənədi məhkumun mənsub olduğu və ya daimi yaşadığı dövlətin Azərbaycan Respublikasındakı diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinə və ya həmin dövlətə göndərməklə dərhal məlumat verir.

Maddə 155. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəzanın icrası zamanı işəgötürənin vəzifələri

155.1. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum edilmiş şəxsin işlədiyi yerin işəgötürəni məhkəmənin hökmündə göstərilən tələblərə riayət etməlidir.

155.2. Cəzanı icra edən müəssisə və ya orqan azadlığın məhdudlaşdırılması, intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzalardan əlavə nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etməyə məhkum olunmuş şəxsləri nəqliyyat vasitəsini idarəetmə ilə əlaqədar işlərdə istifadə edə bilməz.122

Maddə 156. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəzanın icrası zamanı icra məmurunın vəzifələri

156.0. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxsin yaşadığı yerin icra məmuru;

156.0.1. məhkumun qeydiyyatını aparır;

156.0.2. məhkumun məhkəmənin hökmündə göstərilən tələblərə riayət etməsinə nəzarət edir;

156.0.3. hökmdə göstərilən tələblərin məhkumun işlədiyi yerin işəgötürəni tərəfindən yerinə yetirilməsini yoxlayır.

Maddə 157. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəzanın icrası müddətinin hesablanması

157.1. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəza ictimai işlərə, islah işlərinə, azadlığın məhdudlaşdırılması növündə cəzalara əlavə olaraq təyin edildikdə, habelə şərti məhkum etmə zamanı əlavə cəzanın müddəti hökmün qanuni qüvvəyə mindiyi vaxtdan hesablanır.123

157.2. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəza intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzalara əlavə olaraq təyin edildiyi hallarda əlavə cəza əsas cəzanın çəkildiyi bütün müddətə və bundan əlavə hökmdə bu cəza növü üçün müəyyən edilmiş müddətə şamil olunur.

Maddə 158. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə barədə hökmün icra edilməməsinin nəticələri

158.1. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxs məhkəmənin hökmü ilə qadağan edilmiş nəqliyyat vasitəsini idarəetmə ilə əlaqədar işə girdikdə işəgötürən məhkumla əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq əmək müqaviləsinə xitam verir.

158.2. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxs məhkəmənin hökmü ilə qadağan edilmiş nəqliyyat vasitəsini idarəetmə ilə əlaqədar əmək fəaliyyətilə məşğul olduqda, icra məmuru işəgötürənə məlumat verərək məhkumun hökmlə qadağan edilmiş müvafiq əmək fəaliyyətinə üç gün müddətinə xitam verilməsini təklif edir və onu hökmün icra edilməməsinin məsuliyyətə səbəb olması barədə xəbərdar edir.

158.3. Nəqliyyat vasitəsini idarəetmə hüququndan məhrum etmə barədə məhkəmə hökmünü qərəzli olaraq icra etməyən məhkum və ya vəzifəli şəxs Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyəti daşıyır.Maddə 159. Xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan və dövlət təltifindən məhrum etmə növündə cəzanın icrası qaydası

159.1. Xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan və dövlət təltifindən məhrum etmə barədə hökm qanuni qüvvəyə mindikdən sonra hökmün surəti və müvafiq təqdimat məhkəmə tərəfindən xüsusi və ya hərbi rütbəni, fəxri adı və dövlət təltifini vermiş orqana göndərilir.

159.2. Müvafiq orqan müəyyən edilmiş qaydada məhkumun xüsusi və ya hərbi rütbədən, fəxri addan və dövlət təltifindən məhrum edilməsi haqqında müvafiq sənədlərə yazılı qeyd edir, habelə şəxsin xüsusi və ya hərbi rütbə, fəxri addan və dövlət təltifi ilə əlaqədar hüquq və güzəştlərdən məhrum edilməsinə dair tədbirlər görür.

159.3. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçuya dair hökmün surəti onun qeydiyyatda olduğu hərbi komissarlığa göndərilir.

159.4. Hökmün surətini və təqdimatı alan müvafiq orqan bir ay ərzində hökmü çıxaran məhkəməyə onun icra edilməsi haqqında məlumat verir.

Maddə 160. Əmlak müsadirəsi növündə cəzanın icrası qaydası

160.1. Əmlak müsadirəsi barədə hökmü çıxarmış məhkəmə hökm qanuni qüvvəyə mindikdən sonra hökmün surətini, hökmün icrası barədə göstərişi və əmlakın siyahısının surətini icra məmuruna göndərir və bu barədə müvafiq maliyyə orqanına məlumat verir.

160.2. Əmlak müsadirəsi növündə cəzanın icrasını əmlakın olduğu yer üzrə icra məmuru həyata keçirir.

Maddə 161. Müsadirə edilən əmlak

161.1. Məhkəmənin hökmündə və əmlak siyahısında göstərilən aşağıdakı əmlak müsadirə edilir: 124

161.1.1. cinayət törədilərkən istifadə edilmiş alət və vasitələr;

161.1.2. cinayətin predmetləri;

161.1.3. cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak;

161.1.4. cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak və ya cinayətin predmeti istifadə edildiyi, özgəninkiləşdirildiyi və ya başqa səbəblərdən dövlət nəfinə alına bilinmədiyi halda həmin əmlakın dəyəri məbləğində məhkuma məxsus olan pul və ya digər əmlak.

161.2. Məhkəmənin hökmü ilə müsadirə edilməli əmlakın kimə mənsub olması haqqında mübahisə mülki məhkəmə icraatı qaydasında həll edilir.

Maddə 162. Əmlak müsadirəsi növündə cəzanın icrası zamanı icra məmurunun vəzifələri

162.1. İcra məmuru məhkəmə hökmünün surətini, hökmün icrası barədə göstərişi aldıqdan sonra dərhal əmlak siyahısında göstərilən əmlakın mövcudluğunu yoxlayır.

162.2. Müsadirə edilən əmlak plomblanır, yaxud möhürlənir, zəruri hallarda isə bu barədə siyahıda qeydlər edilir.

162.3. Müsadirə edilməli əmlakın saxlanılması üçün icra məmuru zəruri tədbirlər görür.Maddə 163. Müsadirə edilməli əmlakla əlaqədar digər şəxslərin vəzifələri

163.1. Müsadirə edilməli əmlak müəssisə, idarə, təşkilat və ya vətəndaşlarda olarsa, onlar bu barədə məhkəməyə və ya müvafiq maliyyə orqanına xəbər verməlidirlər.

163.2. Müəssisə, idarə, təşkilat və ya vətəndaşlar onlara saxlanmaq üçün verilən müsadirə edilən əmlakın qorunub saxlanmasını təmin etməlidirlər.

163.3. Müsadirə edilən əmlakın gizlədilməsinə, israf edilməsinə, özgəninkiləşdirilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə təqsirli şəxslər qanunvericiliyə uyğun məsuliyyətə cəlb olunurlar.Maddə 164. Müsadirə edilmiş əmlakın maliyyə orqanlarına verilməsi

164.1. Məhkumun müsadirə edilmiş əmlakı bu əmlak barəsində irəli sürülən bütün tələblər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada təmin edildikdən sonra maliyyə orqanlarına verilir.

164.2. Müsadirə edilmiş əmlakın dövlət nəfinə verilmə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

Maddə 165. Hökmün icrasından sonra aşkar edilmiş əmlakın müsadirəsi

Hökmün əmlakın müsadirə edilməsinə dair hissəsi icra edildikdən sonra, məhkumun törətdiyi cinayət ilə əlaqədar əldə edilmiş əmlak aşkar edildiyi hallarda, icra məmuru hökmü çıxaran məhkəməyə və ya hökmün icra edildiyi yerin məhkəməsinə təqdimat verir.Maddə 166. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma növündə cəzanın icrası qaydası

166.1. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda tətbiq edilir.

166.2. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma növündə cəzanı icra etmək üçün məhkum olunmuş şəxs haqqında əsas cəzanı icra edən müəssisə və ya orqan məhkəmə hökmü ilə müəyyən olunmuş müddətin başa çatmasına bir ay qalmış müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verir.

166.3. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma növündə cəzanı icra edən orqan məhkumun Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarılması barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və məhkumun mənsub olduğu, habelə məhkuma himayədarlığı üzərinə götürmüş dövlətin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinə məlumat verir.

166.4. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara məcburi çıxarma növündə cəzaya məhkum olunmuş şəxs, əsas cəzanı çəkməkdən azad olunduğu gündən, üzrlü səbəblər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarını dərhal tərk etməlidir.

166.5. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarma xərclərini məhkumun özü və ya onun mənsub olduğu dövlətin diplomatik və konsulluq nümayəndəlikləri ödəyirlər.

166.6. Müstəsna hallarda məhkumun Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarma xərclərini cəzanı icra edən orqan ödəyə bilər.


: mecelleler -> doc
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan respublikasinin
doc -> Ticarət gəMİÇİLİYİ MƏCƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
doc -> Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında
doc -> Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
doc -> Azərbayjan respublikasinin torpaq məJƏLLƏSİ
doc -> Azərbaycan respublikasinin meşƏ MƏCƏLLƏSI


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə