Azərbaycan Respublikasının Cinayət MəcəlləsiYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/88
tarix05.10.2017
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  
CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ  
MÜNDƏRİCAT  
(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın) 
BÖLMƏLƏR (Fəsillər) 
ÜMUMI HİSSƏ 
I. 
CİNAYƏT QANUNU 
(1‐2) 
II. 
CİNAYƏT HAQQINDA 
(3‐8) 
III.  
CƏZA HAQQINDA 
(9‐10) 
IV.  
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ 
(11‐13) 
V. 
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ 
(14) 
VI. 
TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR 
(15)  
XÜSUSİ HİSSƏ  
VII.  SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR (16‐17) 
VIII.   ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (18‐22) 
IX. 
İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR (23-24) 
X.  
İ
CTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(25-30) 
XI. 
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(31‐34) 
XII.   HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR (35) 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI ÜMUMİ HİSSƏ 
FƏSİLLƏR (Maddələr) 
I.   CİNAYƏT QANUNU 
1.  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNUNUN 
VƏZİFƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ
 (1-9) 
2.  
CİNAYƏT QANUNUNUN QÜVVƏSİ
 (10-13) 
II.   CİNAYƏT HAQQINDA 
3.  
CİNAYƏT ANLAYIŞI VƏ CİNAYƏTLƏRİN TƏSNİFATI 
(14-18) 
4.  
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNƏ CƏLB EDİLMƏLİ OLAN ŞƏXSLƏR 
(19-23) 
5.  
TƏQSİR 
(24-26) 
6.  
BAŞA ÇATMAYAN CİNAYƏT
 (27-30) 
7.  
CİNAYƏTDƏ İŞTİRAKÇILIQ 
(31-35) 
8.  
ƏMƏLİN CİNAYƏT OLMASINI ARADAN QALDIRAN HALLAR
 (36-40) 
III.  CƏZA HAQQINDA 
9.  
CƏZANIN ANLAYIŞI, MƏQSƏDİ VƏ NÖVLƏRİ
 (41-57) 
10. 
CƏZANIN TƏYİN EDİLMƏSİ 
(58-71) 
IV.  CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ 
11. 
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN AZAD ETMƏ 
(72-75) 
12. 
CƏZADAN AZAD ETMƏ 
(76-80) 
13. 
AMNİSTİYA. ƏFV ETMƏ. MƏHKUMLUQ 
(81-83) 
V.   YETKINLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ 
14. 
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN BARƏSİNDƏ CİNAYƏT 
MƏSULİYYƏTİNİN VƏ CƏZASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
 (84-92) 
VI.  TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR 
15. 
TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR
 (93-99) 
XÜSUSİ HİSSƏ 
VII.  SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CINAYƏTLƏR 
16. 
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 
(100-113) 
17. 
MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ 
(114-119) 


VIII.  ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
18. 
HƏYAT VƏ SAĞLAMLIQ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(120-143) 
19.  
ŞƏXSİYYƏTİN AZADLIĞI VƏ LƏYAQƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN 
CİNAYƏTLƏR 
(144-148) 
20.  
ŞƏXSİYYƏTIN CİNSİ TOXUNULMAZLIĞI VƏ CİNSİ AZADLIĞI 
ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(149-153) 
21.  
İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞIN KONSTİTUSİYA HÜQUQ VƏ AZADLIQLARI 
ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(154-169) 
22.  
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLAR VƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ 
ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(170-176) 
IX.  İQTISADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR 
23. 
MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(177-189) 
24. 
İQTİSADI FƏALİYYƏT SAHƏSİNDƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(190-213) 
X.  İCTIMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
25. 
İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(214-233) 
26.  
NARKOTİK VASİTƏLƏRİN VƏ PSİXOTROP MADDƏLƏRİN QANUNSUZ
DÖVRİYYƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR CİNAYƏTLƏR
 (234-241) 
27. 
İCTİMAİ MƏNƏVİYYAT ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 
(242-246) 
28. 
EKOLOJİ CİNAYƏTLƏR
 (247-261) 
29.  
HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN 
İSTİSMARI QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(262-270) 
30. 
KOMPÜTER İNFORMASİYASI SAHƏSİNDƏ CİNAYƏTLƏR 
(271-273) 
XI.  DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
31.  
DÖVLƏTİN KONSTİTUSİYA QURULUŞUNUN ƏSASLARI VƏ  
TƏHLÜKƏSİZLİYİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(274-285) 
32. 
ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(286-307) 
33.  
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ, DÖVLƏT QULLUĞU MƏNAFEYİ VƏ YERLİ 
ÖZÜNÜİDARƏ ORQANLARINDA, HABELƏ DİGƏR KOMMERSİYA VƏ 
QEYRİ-KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARINDA QULLUQ MƏNAFEYI 
ƏLEYHINƏ OLAN CINAYƏTLƏR 
(308-314) 
34. 
İDARƏETMƏ QAYDASI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(315-326) 
XII.  HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
35. 
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(327-353) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ 
ÜMUMİ HİSSƏ 
BİRİNCİ BÖLMƏ 
CİNAYƏT QANUNU 
1-ci fəsil 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNUNUN 
VƏZİFƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ 
Maddə 1. 
Azərbaycan_Respublikasının_cinayət_qanunu'>Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu 
1.1. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu bu Məcəllədən ibarətdir. 
1.2. Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, beynəlxalq hüququn hamılıqla 
qəbul edilmiş normalarına və prinsiplərinə əsaslanır. 
1.3. Cinayət məsuliyyətini müəyyən edən və cinayət törətmiş şəxsin cəzalandırılmasını 
nəzərdə tutan qanunlar yalnız bu Məcəlləyə daxil olunduqdan sonra tətbiq edilə bilər. 
Maddə 2. 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin vəzifələri 
2.1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin vəzifələri sülhü və bəşəriyyətin 
təhlükəsizliyini təmin etməkdən, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını, mülkiyyəti, 
iqtisadi fəaliyyəti, ictimai qaydanı və ictimai təhlükəsizliyi, ətraf mühiti, Azərbaycan 
Respublikasının konstitusiya quruluşunu cinayətkar qəsdlərdən qorumaqdan, habelə 
cinayətlərin qarşısını almaqdan ibarətdir. 
2.2. Bu vəzifələri həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 
cinayət məsuliyyətinin əsaslarını və prinsiplərini, şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət üçün təhlükəli 
olduğuna görə cinayət sayılan əməllərin dairəsini və həmin cinayətlərin törədilməsinə görə 
tətbiq edilən cəzaların növlərini, həddini və həcmini, habelə digər cinayət-hüquqi xarakterli 
tədbirləri müəyyən edir. 
Maddə 3. 
Cinayət məsuliyyətinin əsasları 
Yalnız bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş cinayət tərkibinin bütün əlamətlərinin mövcud olduğu 
əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) törədilməsi cinayət məsuliyyəti yaradır. 
Maddə 4. 
Cinayət Məcəlləsinin və cinayət məsuliyyətinin prinsipləri 


: edocs -> lexdocs -> laws
laws -> Haqsız Rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında
laws -> Nəşriyyat işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasinin qanunu
laws -> ÜƏmt-nin ifalar və fonoqramlara dair Müqaviləsi-nə qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
laws -> Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında 2009-cu IL aprelin 9-da Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
laws -> İxtira və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması Qaydaları-nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
laws -> Azərbaycan Respublikası və Yunanıstan Respublikası arasında 2009-cu IL fevralın 16-da Afina şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə