Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual MəcəlləsiYüklə 5,67 Kb.

səhifə1/78
tarix17.01.2018
ölçüsü5,67 Kb.
növüQaydalar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
MÜLKİ PROSESSUAL MƏCƏLLƏSİ 
MÜNDƏRİCAT 
(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni 
basın) 
BÖLMƏLƏR (Fəsillər) 
1. 
ÜMUMİ QAYDALAR
 (1-11) 
2. 
BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏSİNDƏ İC
RAAT
 2.1 
İDDİA İCRAATI
 (12-23) 
2.2 
ÜMUMİ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN İŞLƏR  ÜZRƏ 
İCRAAT (XÜSUSİ İDDİA İCRAATI)
 (24-29) 
2.3 
XUSUSİ İCRAAT
 (30-40) 
3. 
MƏHKƏMƏ AKTLARINA YENİDƏN BAXILMASI
 (41-45) 
4. 
XARİCİ ŞƏXSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ İCRAAT
 (46-50) 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜLKİ PROSESSUAL MƏCƏLLƏSİNƏ ƏLAVƏ
 İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 


FƏSİLLƏR (Maddələr) 
1. ÜMUMİ QAYDALAR 
1.  
ƏSAS QAYDALAR 
(1‐16) 
2.  
MƏHKƏMƏNİN TƏRKİBİ. ETİRAZLAR 
(17‐26) 
3.  
AİDDİYYƏT 
(24‐32) 
4.  
MƏHKƏMƏ AİDİYYATI 
(33‐45) 
5.  
İŞDƏ İŞTİRAK EDƏN ŞƏXSLƏR VƏ PROSESİN DİGƏR İŞTİRAKÇILARI 
(46‐68) 
6.  
MƏHKƏMƏDƏ NÜMAYƏNDƏLİK 
(69‐75) 
7.  
SÜBUTLAR 
(76‐106) 
8.  
MƏHKƏMƏ XƏRCLƏRİ 
(107‐125) 
9.  
MƏHKƏMƏ CƏRİMƏLƏRİ 
(126‐127) 
10.  
PROSESSUAL MÜDDƏTLƏR 
(128‐133) 
11.  
MƏHKƏMƏ RƏSMİ SƏNƏDLƏRİNİN GÖNDƏRİLMƏSİ, BİLDİRİŞLƏR VƏ ÇAĞIRIŞLAR 
(134‐148) 
2.  BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT 
2.1. İDDİA İCRAATI 
12.  
İDDİANIN VERİLMƏSİ 
(149‐156) 
13.  
İDDİANIN TƏMİN EDİLMƏSİ 
(157‐164) 
14.  
İŞLƏRİN MƏHKƏMƏDƏ BAXILMAĞA HAZIRLANMASI 
(165‐171) 
15.  
MƏHKƏMƏ BAXIŞI 
(172‐215) 
16.  
MƏHKƏMƏNİN QƏTNAMƏSİ 
(216‐238) 
17.  
QİYABİ İCRAAT VƏ QİYABİ QƏTNAMƏ 
(239‐253) 
18.  
İŞ ÜZRƏ İCRAATIN DAYANDIRILMASI 
(254‐258) 
19.  
ƏRİZƏNİN BAXILMAMIŞ SAXLANMASI 
(259‐260) 
20.  
İŞ ÜZRƏ İCRAATA XİTAM VERİLMƏSİ 
(261‐262) 
21.  
MƏHKƏMƏ QƏRARDADLARI 
(263‐269) 
22.  
PROTOKOLLAR 
(271‐274) 
23.  
ƏMR İCRAATI 
(275‐284) 
2.2. ÜMUMİ HÜQUQİ MÜNASİBƏTLƏRDƏN ƏMƏLƏ GƏLƏN İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT (XÜSUSİ İDDİA 
İCRAATI) 
24.  
ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
(285‐289) 
25.  
SEÇKİ (REFERENDUMDA İŞTİRAK) HÜQUQLARININ MÜDAFİƏSİ HAQQINDA  
ƏRİZƏLƏRƏ DAİR İCRAAT 
(290‐292)  
26.  
MÜVAFİQ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ VƏ ONLARIN VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİN 
İNZİBATİ XƏTALAR HAQQINDA QƏRARLARI İLƏ ƏLAQƏDAR MÜBAHİSƏLƏRƏ DAİR 
İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT 
(293‐295) 
27.  
MÜVAFİQ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ, YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ ORQANLARININ, 
SAİR ORQAN VƏ TƏŞKİLATLARIN, ONLARIN VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİNİN QƏRARLARI VƏ 
HƏRƏKƏTLƏRİ (HƏRƏKƏTSİZLİYİ) İLƏ ƏLAQƏDAR MÜBAHİSƏLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ 
İCRAAT 
(296‐300) 


28.  
HƏRBİ VƏZİFƏLİ ŞƏXSLƏRİN VƏ HƏRBİ İDARƏ ORQANLARININ QƏRAR VƏ 
HƏRƏKƏTLƏRİNDƏN (HƏRƏKƏTSİZLİYİNDƏN) MÜBAHİSƏLƏRƏ DAİR İŞLƏR ÜZRƏ 
İCRAAT 
(301) 
29.  
NORMATİV XARAKTERLİ AKTLARIN QANUNİLİYİNƏ DAİR MÜBAHİSƏLƏRDƏN  
YARANAN İŞLƏR ÜZRƏ İCRAAT 
(302‐304)  
2.3. XUSUSİ İCRAAT 
30.  
ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
(305‐306) 
31.  
HÜQUQİ ƏHƏMİYYƏTİ OLAN FAKTLARIN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ 
(307‐311) 
32.  
ŞƏXSİN XƏBƏRSİZ İTKİN DÜŞMÜŞ HESAB EDİLMƏSİ VƏ ÖLMÜŞ ELAN EDİLMƏSİ 
(312‐
316) 
33.  
ŞƏXSİN MƏHDUD FƏALİYYƏT QABİLİYYƏTLİ VƏ YA FƏALİYYƏT QABİLİYYƏTİ 
OLMAYAN HESAB EDİLMƏSİ 
(317‐322)  
34.  
DAŞINAR ƏŞYALARIN SAHİBSİZ HESAB EDİLMƏSİ VƏ DAŞINMAZ ƏŞYALAR ÜZƏRİNDƏ 
DÖVLƏTİN MÜLKİYYƏT HÜQUQUNUN TANINMASI 
(323‐326) 
35.  
İTİRİLMİŞ SƏNƏDLƏR ÜZRƏ ONLARI TƏQDİM EDƏN ŞƏXSİN HÜQUQLARININ BƏRPA 
EDİLMƏSİ (ÇAĞIRIŞ İCRAATI) 
(327‐334) 
36.  
ŞƏXSİN PSİXİATRİYA STASİONARINA MƏCBURİ YERLƏŞDİRİLMƏSİ BARƏDƏ İŞLƏR 
ÜZRƏ İCRAAT 
(335‐338) 
37.  
VƏTƏNDAŞLIQ VƏZİYYƏTİ AKTLARI QEYDİYYATININ DÜZGÜN OLMAMASININ  
MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ 
(339‐341)  
38.  
NOTARİAT HƏRƏKƏTLƏRİNDƏN VƏ YA HƏMİN HƏRƏKƏTLƏRİN APARILMASINDAN 
İMTİNAYA DAİR ŞİKAYƏTLƏR 
(342‐344) 
39.  
UŞAĞIN ÖVLADLIĞA GÖTÜRÜLMƏSİ 
(345‐151) 
40.  
NORMATİV HÜQUQİ AKTIN KONSTİTUSİYAYA UYĞUNLUĞUNUN YOXLANILMASI 
HAQQINDA VƏSATƏT ÜZRƏ İCRAAT 
(352‐356) 
3. MƏHKƏMƏ AKTLARINA YENİDƏN BAXILMASI 
41.  
APELLYASİYA İNSTANSİYASI MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT 
(357‐394) 
42.  
BİRİNCİ İNSTANSİYA MƏHKƏMƏLƏRİNİN QƏRARDADLARINDAN ŞİKAYƏT VERİLMƏSİ 
(395‐401) 
43.  
KASSASİYA İNSTANSİYASI MƏHKƏMƏSİNDƏ İCRAAT 
(402‐421) 
44.  
ƏLAVƏ KASSASİYA QAYDASINDA İCRAAT 
(422‐431) 
45.  
QANUNİ QÜVVƏYƏ MİNMİŞ MƏHKƏMƏ AKTLARINA YENİ AÇILMIŞ HALLAR ÜZRƏ 
YENİDƏN BAXILMASI ÜZRƏ İCRAAT 
(432‐438) 
4.  XARICİ ŞƏXSLƏRİN İŞTİRAKI İLƏ İCRAAT 
46.  
MƏHKƏMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ SƏLAHİYYƏTLƏRİ 
(439‐461) 
47.  
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XARİCİ MƏHKƏMƏLƏRİN VƏ ARBİTRAJLARIN 
QƏTNAMƏLƏRİNİN İCRASI VƏ TANINMASI. ÜMUMİ QAYDALAR 
(462‐465)) 
48.  
XARİCİ DÖVLƏTİN MƏHKƏMƏ QƏTNAMƏLƏRİNİN MƏCBURİ İCRASI 
(466‐468) 
49.  
XARİCİ DÖVLƏT MƏHKƏMƏLƏRİNİN QƏTNAMƏLƏRİNİN TANINMASI 
(469‐473) 
50.  
XARİCİ DÖVLƏTİN ARBİTRAJ MƏHKƏMƏLƏRİNİN QƏTNAMƏLƏRİNİN İCRASI VƏ 
TANINMASI 
(474‐477) 


: edocs -> lexdocs -> laws
laws -> Haqsız Rəqabət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
laws -> Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında
laws -> Nəşriyyat işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasinin qanunu
laws -> ÜƏmt-nin ifalar və fonoqramlara dair Müqaviləsi-nə qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
laws -> Azərbaycan Respublikası və Ukrayna arasında 2009-cu IL aprelin 9-da Bakı şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
laws -> İxtira və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması Qaydaları-nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
laws -> Azərbaycan Respublikası və Yunanıstan Respublikası arasında 2009-cu IL fevralın 16-da Afina şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə