Azərbaycan respublġkasi təHSĠl nazġRLĠYĠ azərbaycan döVLƏT ĠQTĠsad unġversġtetġ magġstratura məRKƏZĠYüklə 0,66 Mb.

səhifə1/25
tarix17.09.2018
ölçüsü0,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI TƏHSĠL NAZĠRLĠYĠ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ĠQTĠSAD UNĠVERSĠTETĠ 

 

MAGĠSTRATURA MƏRKƏZĠ 

 

    

 

  

 

            Əlyazması hüququnda  

 

ƏġRƏFOV VÜQAR ƏLĠHÜSEYN oğlu (magistrantin A.S.A.) 

 

«MÜƏSSĠSƏNĠN KAPĠTALININ ĠDARƏOLUNMASININ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ»  

 

M Ö V Z U S U N D A 

 

  

 

Ġxtisasın Ģifri və adı:  

«Maliyyə» 060403   

ĠxtisaslaĢma:  

 

 

“Maliyyə menecmenti” 

 

          Elmi rəhbər: Dos. R.A.ĠBRAHĠMOVA  

   Magistr proqramının rəhbəri:     Prof. A.M.KƏRĠMOV  

 

 Kafedra müdiri: 

 

  i.e.d.,prof.Ə.Ə.ƏLƏKBƏROV  

BAKI – 2016 


 MÜNDƏRĠCAT 

 

 

 səh. 

GĠRĠġ 

……………………………………………………………………  

I FƏSĠL  MÜASĠR DÖVRDƏ MÜƏSSĠSƏNĠN KAPĠTALI VƏ ONUN 

TƏRKĠBĠ……………………………………………………….. 

§1.1. Müəssisənin  kapitalının  mahiyyəti,  zəruriliyi  və  aktivlərinin 

təsnifatı ………………………………………………………….. 

§1.2. 


Təsərrüfat  subyektinin  xüsusi  və  borc  kapitalının  formalaşması 

və istifadəsi………………………………………………………. 

13 

II FƏSĠL  MÜƏSSĠSƏDƏ 

ƏSAS 

KAPĠTALIN 

ĠDARƏOLUNMASI……………………………………………. 

20 


§2.1. 

Əsas kapitalın mahiyyəti, əhəmiyyəti və təsnifatı……………….  20 

§2.2. 

Əsas  kapitala  investisiyalar  və  onların  maliyyələşmə mənbələri………………………………………………………… 

29 


§2.3. 

Müəssisənin 

qeyri-material 

aktivlərinin 

idarəolunması 

xüsusiyyətləri…………………………………………………… 

55 

III 

FƏSĠL 

BAZAR  ĠQTĠSADĠYYATI  ġƏRAĠTĠNDƏ  MÜƏSSĠSƏNĠN 

CARĠ AKTĠVLƏRĠNĠN ĠDARƏOLUNMASI ……............... 

60 


§3.1 

Dövriyyə  kapitalının  mahiyyəti  və  müəssisənin  ona  olan  plan 

tələbatının həcminin müəyyən edilməsi……………………….. 

60 


§3.2. 

Müəssisədə  dövriyyə  vəsaitinin  formalaşma  mənbələrinin 

təsnifatı………………………………………………………….. 

75 


§3.3. 

Təsərrüfat subyektlərində dövriyyə kapitalından səmərəli istifadə 

göstəriciləri və yolları……………………………………………. 

81 


 

NƏTĠCƏ VƏ TƏKLĠFLƏR…………………………………….  87 

 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI………………………………………  92 
 GĠRĠġ  

Mövzunun aktuallığı: Müəssisədi kapitalın idarəolunması onun maliyyəsinin 

idarəolunması deməkdir. Müəssisənin kapitalı – aktivlərə qoyulan və gəlir gətirən 

pul vəsaitidir. Müəssisənin aktivləri onun əmlakından, pul vəsaitindən, yəni əsas və 

dövriyyə vəsaitindən ibarətdir. Hər bir müəssisə maliyyə resursları xüsusi borc və 

cəlb  olunmuş  pul  vəsaitinin  məcmuundan  ibarətdir  ki,  vəsaitlər  də  maliyyə 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə, cari xərclərin və kapitalın genişləndirilməsi ilə 

əlaqədar xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, istehsal avans olunan və ya investisiya edilən kapital, 

maliyyə  resurslarının  dövriyyəsinin  keçdiyi  bütün  mərhələləri  də  keçir.  Lakin 

müəssisənin  bütün  maliyyə  resursları  kapital  deyildir.  Ancaq  sahibkarıq 

fəaliyyətinə qoyulan maliyyə resursları kapitaldır. 

Kapital xüsusi, spesifik bir kaeqoriyadır və bununla əlaqədar kapital müxtəlif 

funksional rola malikdir. Məsələn, dövriyyənin xarakterindən asılı olaraq, kapital 

əsas  və  dövriyyə  kapitalı  na  ayrılır  və  yaxud  maliyyələşmə  mənbələrindən  asılı 

olaraq  kapital  xüsusi,  səhmdar,  borc  və  cəlb  olunmuş  kapitala  ayrılır.  Lakin 

qoyuluş  sahələrinə  görə  kapitala  ticarət,  sənaye,  vençur  və  s.  kapitalın  növləri 

daxildir. 

Beləliklə,  təsərrüfat  fəaliyyətini  həyata  keçirmək  üçün  hər  bir  müəssisə  və 

təsərrüfat  təşkilatları  müəyyən  həcmdə  əmlaka  malik  olmalıdır  və  həmin  əmlak 

təsərrüfatın mükiyyətində və sərəncamında olur. Müəssisənin malik olduğu əmlak 

–  onun  aktivindən  ibarətdir.  Müəssisənin  aktivləri  –  onun  iqtisadi  resurslarıdır, 

əmlak  qiymətlilərinin  məcmuudur  və  mənfəət  almaq  məqsədi  ilə  təsərrüfat 

fəaliyyətində istifadə edilir. Bu nöqteyi-nəzərdən mövcud magistr dissertasiyasının 

mövzusu bazar münasibətləri şəraitində aktuallıq təşkil edir. Magistr  dissertasiyasının  predmetini  müəssisənin  kapitalının  yəni  əsas  və 

dövriyyə  kapitalının  idarəolunması  prosesində  meydana  çıxan  maliyyə 

münasibətləri təşkil edir.   Dissertasiya  işinin  obyektini  isə  müəssisənin  aktivləri,  kapitalı,  əsas  və 

dövriyyə kapitalı təşkil edir. 

Magistr disertasiyasının qarşısında qoyulan vəzifələr aşağıdakılardır: 

1.Müəssisənin kapitalının mahiyyətini və müəssisə üçün zəruriliyini göstərmək; 

2.Təsərrüfat subyektinin xüsusi və borc kapitalının mahiyyətini qeyd etmək; 

3.Müəssisənin  aktivlərinin  əsas  hissəsi  olan  əsas  kapitalın  rolunu,  əhəmiyyətni 

araşdırmaq; 

4.Müəssisədə dövriyyə kapitalının mahiyyətini və istehsalda rolunu göstərmək

5.Qeyri-material aktivlərinin mahiyyətini, tərkibini, təsnifatını araşdırmaq; 

6.  Müəssisədə  əsas  və  dövriyyə  kapitalından  səmərəli  istifadənin  yollarını  şərh 

etmək. 

Magistr dissertasiyasının elmi yeniliyi:  

1.Müasir  dövrdə  kapitalın  qiymətinin  bazar  qiyməti  ilə  müəyyən  edilməsini 

məqsədəuyğun hesab etmək olar. 

2.Dövriyyə vəsaitinin  həcminin optimal müəyyən edilməsində çoxvariantlılıq 

üsülundan istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 

3.Kapitalının  quruluşunun  optimal  müəyyən  edilməsində,  cəlb  olunmuş 

vəsaitin nisbətinin artırılması məqsədəuyğun hesab edilsin. 

4.Müəssədə qiymətli kağızlar portfelinin quruluşunun müxtəlifliyi zəruridir. 

5.Dövriyyə  vəsaitnin  dövriyyəsinin  sürətləndirilməsində  veksel  hesablaşma 

formasının tətbiqinin genişləndirilməsini zəruri hesab etmək olar. İşin  yazılışının  nəzəri  və  metodoloji  əsasları  mövzu  ilə  əlaqədar  qanunlar, 

qərarlar, təlimatlar, iqtisadi ədəbiyyatlar və s. təşkil edir. 

Magistr  işi  giriş,  üç  fəsil,  səkkiz  paraqraf,  nəticə  və  təkliflər,  ədəbiyyat 

siyahısından ibarətdir. 

İşin  birinci  fəslində  müəssisənin  kapitalının,  o  cümlədən  xüsus  və  cəlb 

olunmuş kapitalının mahiyyəti, rolu, əhəmiyyəti ilə əlaqədar məsələlər şərh edilir. 

Dissertasiyanın  II  və  III  fəsilləri  təsərrüfat  subyektlərinin  əsas  və  dövriyyə 

kapitalının idarəolunması ilə əlaqədar məsələlər izah edilir.  
: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə