Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasiYüklə 0,66 Mb.
səhifə2/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,66 Mb.
1   2   3   4   5   6

 • laktaza, dekstrinaza və s.

 • pektoavamorin, pepsin və s.

 • tripsin, pektoavamorin və s.

 • pepsin, tripsin və s.

  1. Xammalın ayrı-ayrı texnoloji xassələrinə aiddir:

  1. onların möhkəmliyi, istilik tutumu və kimyəvi xassələri

  2. istilik tutumu, növü və kimyəvi xassələri

  3. onların növü, möhkəmliyi və istilik tutumu

  4. onların çeşidi, istilik tutumu və kimyəvi xassələri

  5. onların çeşidi, növü və mənşəyi

  1. Diri halda tədarük edilən balıqları neçə dərəcə temperaturu olan suda saxlamaq olar?

  1. 6-12ºC-də

  2. 5-8º-C-də

  3. 3-6ºC-də

  4. 2-5ºC-də

  5. 1-3º C-də

  1. Aşağıdakı orqanlardan hansıları balığın daxili orqanı hesab edilir?

  1. üzmə qovuğu

  2. üzgəcləri

  3. quyruğu

  4. qəlsəmələri

  5. bığcıqları

  1. Aşağıdakı orqanlardan hansı, balığın həzm prosesində iştirak edir?

  1. qara ciyər

  2. üzmə qovuğu

  3. pulcuqlar

  4. ürək

  5. böyrək  1. Ətin dondurulmasında ən yüksək temperatur nə qədər olmalıdır?

  A) -10ºC

  B) -15ºC

  C) -20ºC

  D) -12ºC


  E) -5ºC

  1. Emal zamanı məhsullarda alfa və betta–amilazanın təsiri ilə nişastada fermentativ dəyişilmə nəticəsində nə baş verir:

  1. dərindən parçalanma (deqradasiya)

  2. amiloza molekulalarının böyüməsi

  3. amilopektin molekulalarının böyüməsi

  4. həllolma qabiliyyətinin pisləşməsi

  5. suyu özünə birləşdirərək kleysterizə olunma


  1. Bitki xammallarında olan pektin maddələrinin əsas tərkib hissəsi hansı turşunun polimerindən ibarətdir:

  1. qalakturon turşusunun

  2. turşəng turşusunun

  3. sirkə turşusunun

  4. kəhraba turşusunun

  5. limon turşusunun

  81. Qidalanmanın əsas müasir nəzəriyyələri hansıdır?

  A) balanslaşdırılmış qida nəzəriyyəsi və adekvat qidalanma nəzəriyyəsi

  B) balanslaşdırılmış qida nəzəriyyəsi və insanın təkamülü nəzəriyyəsi

  C) adekvat qidalanma nəzəriyyəsi və insanın təkamülü nəzəriyyəsi

  D) adekvar qidalanma nəzəriyyəsi və Vays nəzəriyyəsi

  E) balanslaşdırılmış qida nəzəriyyəsi və Vays nəzəriyyəsi

  82. Keçmiş SSRİ məkanında adekvat qidalanma nəzəriyyəsinin əsasını kim qoyub?

  A) Uqolev

  B) Oparin

  C) Pokrovski

  D) Tolstoquza

  E) Brando


  83. Süni məhsullar nə üçün istehsal olunur?

  A) zülal ehtiyatlarını artırmaq üçün

  B) aramatizatorların miqdarını artırmaq üçün

  C) vitaminlərin miqdarını artırmaq üçün

  D) rəngləyicilərin miqdarını artırmaq üçün

  E) qida qatqılarının miqdarını artırmaq üçün


  84. Lipidlər necə qəbul edilir?

  A) qidanın energetik komponenti

  B) qidanın çatışmayan komponenti

  C) qidanın artıq komponenti

  D) qidanın mineral komponenti  E) qidanin zülal komponenti

  85. Uqolev hansı nəzəriyyəni irəli sürmüşdür?

  A) adekvat qida nəzəriyyəsini

  B) konsentratların qəbulunu

  C) qatqıların qəbulunu

  D) pəhriz məhsullarının

  E) bgitki mənşəli məhsulların

  86. Qida məhsullarının energetik komponenti bunlardan hansıdır?

  A) lipidlər

  B) zülallar

  C) turşular

  D) yağlar

  E) şəkərlər
  87. Süd zərdabı istehsalı 1990-cı ildən sonra neçə faiz artmışdır?

  A) 73%


  B) 25%

  C) 45%


  D) 50%

  E) 92%
  88. Ərzaq qıtlığına səbəb nədir?

  A) əhalinin artımı

  B) məhsul çatışmamazlığı

  C) yeni kəşflərin olmaması

  D) texnologiyaların zəif inkişafı

  E) dövlətlərarası münasibətlər

  89. İnsanların kalori tələbatını bunlardan hansı ödəyir?

  A) karbohidrat və yağlar

  B) duzlar və turşular

  C) vitaminlər və şəkərlər

  D) yağlar və vitaminlər

  E) yağlar və duzlar

  90. Çuğundurdan hansı məhsul alınır?

  A) şəkər

  B) nişasta

  C) yağ

  D) turşu


  E) karbohidrat
  91. Zənginləşdirici kimi ət məhsullarına nə əlavə edilir?

  A) soya zülalı

  B) çörək

  C) duz


  D) yumurta zülalı

  E) turşu
  92. Monosaxaridlərə aiddir:

  A) qalaktoza

  B) sellüloza

  C) pektin

  D) aqar


  E) qlükogen
  93. Süd hansı məhsullara aiddir?

  A) zülal saxlayan

  B) turşu saxlayan

  C) pektin saxlayan

  D) nişasta saxlayan

  E) aqar saxlayan


  94. Ət hansı məhsullara aiddir?

  A) zülal saxlayan

  B) pektin saxlayan

  C) aqar saxlayan

  D) şəkər saxlayan

  E) nişasta saxlayan
  95. Balıq tullantıları nə vaxt yararlıdır?

  A) zülal preparatlarının alınmasında

  B) şəkərin alınmasında

  C) balın alınmasında

  D) nişastanın alınmasında

  E) süd məhsullarının alınmasında


  96. Bioloji dəyəri yüksəldilmiş kombinləşmiş zənginləşdiricilərə hansı aiddir?

  A) treska əti və yağsız kəsmik qarışığı

  B) arpa unu və alma pektini qarışığı

  C) buğda və arpa unu qarışığı

  D) buğda unu və sitrus pektini qarışığı

  E) aqar və mal əti qarışığı


  97. Hansı məhsulun zülalı etalon sayılır?

  A) yumurta

  B) balıq

  C) noxud


  D) qoyun əti

  E) donuz əti


  98. Məhsulların istehsalında zülal zənginləşdiricilərindən qatqı kimi nə qədər istifadə olunur?

  A) 2 - 7 %

  B) 7 - 10%

  C) 10 - 15%

  D) 20 - 25%

  E) 25 - 28%

  99. Məhsulların istehsalında qarşılıqlı zənginləşdirmə necə aparılır?

  A) bir məhsul digəri ilə əvəz edilir

  B) zülal əlavə edilir

  C) vitamin əlavə edilir

  D) tullantılar əlavə edilir

  E) aminturşu əlavə edilir

  100. Heyvanat məhsullarının artırılması nəyə təsir edir?

  A) zülal ehtiyatına

  B) nişasta ehtiyatına

  C) pektin ehtiyatına

  D) yağ ehtiyatlarına

  E) əhalinin sağlamlığına

  101. Zülal ehtiyatlarını necə çoxaltmaq olar?

  A) heyvanat məhsullarını artırmaqla

  B) meyvələri artırmaqla

  C) yarma məhsulları hesabına

  D) makaron məhsulları hesabına

  E) tərəvəzləri artırmaqla


  102. Hansı alim tərəfindən balanslaşdırılmış qidalanma formulu işlənmişdir?

  A) Pokrovski

  B)Tolstoquza

  C) Lomonosov

  D) Oparin

  E) Uqolev

  103. Balıq tullantılarının zülalından harada istifadə olunur?

  A) zülal hidrolizatın alınmasında

  B) süni makaronun alınmasında

  C) süni albalının alınmasında

  D) süni fındığın alınmasında

  E) süni ətin alınmasında


  104. Bitki yağlarında hansı qida komponentləri üstünlük təşkil edir?

  A) tokoferol, fosfatid

  B) aminturşular , şəkər

  C) zülal, nişasta

  D) ferment, zülal

  E) vitaminC və fosfatid


  105. Polidoymamış yağ turşularının əsas mənbəyi nə sayılır?

  A) bitki yağı

  B) alma meyvəsi

  C) mal əti

  D) balıq filesi

  E) yerkökü

  106. Lipidlərin bioloji dəyəri onların tərkibindəki hansı yağ turşuları ilə şərtlənir?

  A) linol, linolein və araxidon

  B) kapril, olein və stearin

  C) kapril , linol və miristin

  D) kapril, olein və miristin

  E) kapril, stearin v ə miristin


  107. Qiyməli ət məhsullarına aid deyil:

  A) sub məhsulları

  B) ət çörəyi

  C) kolbasa-sosiska məmulatları

  D) ət konservləri

  E) ət paştetləri

  108. Süni ət məhsullarına bunlardan hansı aiddir?

  A) kolbasa-sosiska məmulatları,kotlet, ət pastaları

  B) kotlet, langet, paştet

  C) ət pastası, langet, paştet

  D) langet, kolbasa-sosiska məmulatı,paştet

  E) kolbasa-sosiska məmulatı, kabab-bastırma, paştet


  109. Süni balıq kürüsünün alınması fikrini ilk irəli sürən yapon alimi kimdir?

  A) Nakamura

  B) Aşkenazi

  C) Traube

  D) Conson

  E) Stenli

  110. Süni balıq kürüsü almaq üçün əsas nə götürülür?

  A) natrium-alqinatın həlməşik dənəciyi

  B) yapışqanlaşmış nişasta həlməşiyi dənəsi

  C) yüksək metoksidləşmiş pektin həlməşiyi dənəciyi

  D) aşağı metoksidləşmiş pektin həlməşiyi dənəciyi

  E) karboksimetil həlməşiyi dənəciyi

  111. Jelatin həlməşiyi dənəciyindən süni balıq kürüsü alınmasının təklifi nə vaxt və kim

  tərəfindən verilib?

  A) 1915-ci ildə Yapon alimi Askenaza

  B) 1945-ci ildə Sovet alimi Nesmeyanov

  C) 1964-cü ildə Sovet alimi Tolstoquzov

  D) 1995-ci ildə moldav alimi Çumakov

  E) 1980-cı ildə Sovet alimi Pokrovski

  112. Süni balıq kürüsü istehsalı zamanı jelatin həlməşiyinin üst səthində tanin təbəqələrinin

  əmələ gəlməsi ilk dəfə nə vaxt və kim tərəfindən kəşf edilib?

  A) 1867-ci ildə Traube

  B) 1867-ci ildə Aşkenaza

  C) 1960-cı ildə Stenli

  D) 1980-cı ildə Çimak

  E) 1988-ci ildə Conson

  113. Qida sənayesinin yarım sahələri hansılardır?

  A) tamlı məhsullar, ət, süd və balıq sahələri

  B) tamlı məhsullar

  C) balıq və ət

  D) ət və süd

  E) yarım sahələr yoxdu

  114. Tamlı məhsullar yarım sahəsi üzrə hansı ixtisaslaşdırılmış sahələr var ?

  A) şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı

  B) balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı

  C) ət, süd, ət konservlərinin istehsalı

  D) tək çay istehsalı

  E) tək spirt istehsalı

  115. Ət və süd yarım sahəsi üzrə hansı ixtisaslaşdırılmış sahələr var ?

  A) ət, süd, ət konservlərinin istehsalı

  B) balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı

  C) şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı

  D) tək ət istehsalı

  E) tək süd istehsalı

  116. Balıq yarım sahəsi üzrə hansı ixtisaslaşdırılmış sahələr var?

  A) balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı

  B) ət, süd, ət konservlərinin istehsalı

  C) şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı

  D) tək balıq istehsalı

  E) kürü istehsalı

  117. İctimai məhsul neçə hissəyə bölünür ?

  A) 2


  B) 4

  C) 3


  D) 5

  E) 6


  118. Qida sənayesi məhsulu neçə hissəyə bölünür?

  A) 2


  B) 10

  C) 7


  D) 8

  E) 6


  119. Aşağıda göstərilənlərdən hansı qida sənaye məhsulu qrupudur?

  A) “A” qrupu və “B” qrupu

  B) “C” qrupu və “B” qrupu

  C) “A” qrupu və “C” qrupu

  D) “E” qrupu və “D” qrupu

  E) “A” qrupu və “D” qrupu

  120. “A” qrupuna hansı sənaye sahələrin məhsulları aiddir?

  A) unüyütmə, spirt, maya, nişasta-patka sahələri

  B) ət, süd, balıq

  C) çörəkbişirmə, qənnadı, makaron, lükör-araq, şərabçılıq, pivəbişirmə

  D) qənnadı, makaron sahələri

  E) şərabçılıq, meyvətərəvəz konservləri sahələri

  121. “B” qrupuna hansı sənaye sahələrin məhsulları aiddir?

  A) çörəkbişirmə, qənnadı, makaron, lükör-araq, şərabçılıq, pivəbişirmə sahələrin

  B) ət, yağ-piy spirt sahələrin

  C) unüyütmə, spirt, maya, nişasta-patka sahələrin

  D) unüyütmə, nişasta-patka, duz sahələrin

  E) qənnadı, ət, spirt, maya sahələrin

  122. Əhalinin qida məhsullarına olan təlabatını ödəmək və hazır məmulatın istehsal həcmini artırmaq üçün lazım olan zəruri şərtlər hasılardır?

  A) müəssisənin xammalla tam təchiz edilməsi və ehtiyatların mövcudluğu

  B) iş saatını artırmaq

  C) işçilərin sayını artırmaq lazımdır

  D) məhsulu tez-tez istehsal etmək

  E) ehtiyatların mövcudluğu

  123. Hasiledici qruplara hansı sahələr daxildir?

  A) balıqtutma və dəniz heyvanlarının hasili, duz, mineral suların çıxarılması

  B) balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı

  C) şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı

  D) ət, süd, ət konservlərinin istehsalı

  E) kürü istehsalı

  124. Emal sənaye sahələrinə hansı qida sənayesi sahələri aiddir?

  A) kənd təsərrüfatı və qeyri kənd təsərrüfatı xammalını yenidən emal edən sahələr

  B) balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı

  C) şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı

  D) balıqtutma və dəniz heyvanlarının hasili, duz, mineral suların çıxarılması

  E) ət, süd, ət konservlərinin istehsalı

  125. Xammal növlərindən asılı olaraq qida sənayesi emal sahələri neçə qrupa bölünür?

  A) 3


  B) 1

  C) 2


  D) 4

  E) 5


  126. Aşağıda göstərilənlərdən hansı xammalın növlərindən asılı olaraq qida sənayesində emal sahələrinə aiddir?

  A) bitki mənşəli xammaldan istifadə edən sahələr

  B) xammalı təkrar emal edən sahələr

  C) xammalı ilki emal edən sahələr

  D) heç biri

  E) hamısı

  127. Xammalın emal olunma mərhələlərinə görə qida sənayesinin bütün sahələri neçə qrupa bölünür?

  A) 2


  B) 6

  C) 5


  D) 4

  E) 3


  128. Xammalı ilkin emal edən sahələr hansı sahələrdir?

  A) kənd təssərrüfatı yaxud çıxarılan xammalı emal edən sahələr

  B) parça qənd istehsalı, makaron, qənnadı sənayesi

  C) tez xarab olan məhsulları istehsal edən sahələr

  D) tez xarab olmayan məhsulları istehsal edən sahələr

  E) heç biri

  129. Xammalı təkrar emal edən sahələr hansı sahələrdir?

  A) kənd təssərrüfatı yaxud çıxarılan xammalı emal edən sahələr

  B) ilkin emal mərhələsini keçən geniş xammaldan istifadə edən sahələr

  C) tez xarab olan məhsulları istehsal edən sahələr

  D) tez xarab olmayan məhsulları istehsal edən sahələr

  E) heç biri

  130. Məhsulun saxlanma şəraiti və daşınması necə təsnifatlaşdırılır?

  A) hazır məhsulun xarakteri üzrə

  B) hazır məhsulun kütləsinə görə

  C) hazır məhsulun görünüşünə görə

  D) hazır məhsulun emal olunmasına görə

  E) məhsulun çeşidlərinə görə

  131. Hazır məhsulun xarakterinə görə qida sənayesinin sahəsi neçə qrupa bölünür?

  A) 3


  B) 2

  C) 4


  D) 5

  E) bölünmür

  132. Aşağıda göstərilənlərdən hansı hazır məhsulun xarakterinə görə qida sənayesi sahəsinin qrupuna aiddir?

  A) tez xarab olmayan, uzaq məsafəlrə daşınması mümkün olan məhsulları istehsal edən sahələr;

  B) ilkin emal mərhələsini keçən geniş xammaldan istifadə edən sahələr;

  C) xammalı təkrar emal edən sahələr;

  D) kənd təssərrüfatı yaxud çıxarılan xammalı emal edən sahələr;

  E) xammalı ilki emal edən sahələr.

  133. Qida sənayesi sahələri və müəssisələrinin iş rejiminə görə təsnifatlaşdırılması necədir?

  A) mövsümi və bütün il ərzində iş rejimi, fasiləli və fasiləsiz iş rejimi

  B) fasiləli və fasiləsiz iş rejimi

  C) mövsümi və bütün il ərzində iş rejimi

  D) həftəlik iş rejimi

  E) günlkük iş rejimi

  134. Ərzaq artımının əsas mənbəyi nədir?

  A) kənd təsərrüfatı, həmçinin balıq və dəniz məhsullarının hasilatı

  B) çörək sənayesinin inkişafı

  C) taxıl istehsalı

  D) ət və ət məhsulları istehsal

  E) süd və süd məhsulları istehsalı

  135. Qida sənayesi hansı ağır sənaye sahəsi ilə sıx əlaqədardır?

  A) maşınqayırma sənayesi ilə;;

  B) kimya sənayesi ilə

  C) yüngül sənayei ilə;

  D) metallurgiya sahəsi ilə;

  E) bütün sahəl ilə.

  136. Qida sənayesi qablaşdırma materiallarını və qabları hansı sənaye sahəsindən alır?

  A) kimya sənayesindən;

  B) maşınqayırma sənayesindən;

  C) tikinti materialları sahəsi;

  D) metallurgiya sahəsindən;

  E) yeyinti sənayeisi sahələrindən.

  137. Qida sənayesinin kənd təsərrüfati ilə əlaqsəi nəyin səviyyəsinə təsir göstərir??

  A) intensivləşdirilməsi və ixtisaslaşdırılma səviyyəsinə

  B) artım səviyyəsinə

  C) intensivləşdirilməsinə səviyyəsinə

  D) yüksəlmə səviyyəsinə

  E) becərmə səviyyəsinə

  138. Meyvə-tərəvəz konserv sənayesi hansı məhsulların buraxılışını artırmışdır?

  A) meyvə -giləmeyvə kompotların və şirələrin, tomat məhsullarını

  B) pivə istehsalını

  C) şərab istehsalını

  D) tez dondurulan meyvələrin istehsalını

  E) uşaq və pəhriz yeməklərinin

  139. Meyvə-tərəvəz sənayesinin tərkibində hansı ixtisaslaşdırılmış sərbəst istehsal var?

  A) tez dondurulan meyvə və tərəvəzlərin istehsalı

  B) meyvə -giləmeyvə kompotların və şirələrin istehsalı

  C) pivə istehsalı

  D) qənnadı məmulatların istehsalı

  E) pastil-marmelad məmulatlarının istehsalı

  140. Qida sənayesinin hansı sahəsi sərbəst sənaye sahəsinə çevrilmişdir?

  A) ərzaq konsentratları sənayesi sahəsi ;

  B) çörəkbişirmə sanayesi sahəsi;

  C) meyvə-tərəvəz konserv sənayesi sahəsi

  D) qənnadı sənayesi sahəsi;

  E) şərabçılıq sənayesi sahəsi.

  141. Ərzaq konsentratları sənaye sahəsinin istehsal etdiyi məhsullar hansılardır?

  A)uşaq pəhriz yeməkləri, I,II və III nahar xörəkləri, biskvit məmulatlarının konsentratları;

  B) süd məmulatları;

  C) çörək məmulatları və qənnadı məmulatları;

  D) qənnadı məmulatları;

  E) meyvə tərəvəz şirələri.

  142.Çörəkbişirmə sahəsinin istehsal etdiyi məhsullrın keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün hansı komponentlərdən istefadə edilir?

  A) süd zərdabı,vitaminlər, fermentlər

  B) yağ, zülal

  C) karbohidratlar, yağ

  D)maya, süd, yağ

  E) su, maya

  143. Aşağıda göstərilən vəzifəlrdən hansı müasir şəraitdə qida sənayesinin qarşısına qoyulmuşdur?

  A) məhsul istehsalı strukturunun xeyli yaxşılaşdırılması

  B)məhsul nəqlinin asanlaşdırılması

  C) az məsrəf xərc etməklə məhsul əldə etmək

  D) məhsul istehsalının sadələşdirilməsi

  E) məhsul satışının genişlənməsi

  144.Qida sənayesinin inkişafı və istehsal olunan məhsulun assortimentinin dəyişməsi nədən asılıdır?

  A) əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatından

  B) əhalinin sayından

  C) əhalinin coğrafi yerləşməsindən

  D) məhsul satışından

  E) məhsulun keyfiyyətindən

  145.Qida məhsulları əsasən nə mənşəli olurlar?

  A) heyvan və bitki

  B) ağac və ot

  C) balıq və ət

  D) süd və bitki

  E) mal qara və bitki

  146.Ət və balıq məhsullarında hansı komponentlər əksəriyyət təşkil edir?

  A) zülallar və piylər

  B) karbohidrogenlər və yağlar

  C) zülallar və karbohidrogenlər

  D) vitaminlər və fermentlər

  E) vitaminlər və yağlar

  147.Yarmalarda və qənnadı məmulatlarının çoxunda hansı komponent əksəriyyət təşkil edir?

  A) karbohidrogenlər

  B)zülallar

  C) yağlar

  D) fermentlər

  E) vitaminlər

  148. Qida məhsullarının səmərəli normaları necə fərqləndirilmişdir?

  A) yaşına görə

  B) qidalanma müddətinə görə

  C) çəkisindən asılı olarq

  D) piylənmə dərəcəsinə görə

  E) gözünün rənginə görə

  149.Səmərəli normalar insan orqanizminə hansı komponentləri verməlidir?

  A) zülallar, piylər və mineral maddələr

  B) su, yağlar və mineral maddələr

  C) yağlar, mayalar və niºasta

  D) nişasta və şəkər

  E) bitki yağları

  150. Yaşlı adamın sutkalıq kaloriliyini neçə faizini zülallar təşkil edir?

  A)14%


  B) 15%

  C) 20%


  D) 10%

  E) 12%


  151. Yaşlı adamın sutkalıq kaloriliyini neçə faizini təqribən piy təşkil edir?

  A) 14%


  B) 30%

  C) 20%


  D) 10%

  E) 12%


  152. Yaşlı adamın sutkalıq kaloriliyini neçə faizini təxmini karbohidratlar təşkil edir?

  A) 56%


  B)15%

  C) 20%


  D) 14%

  E) 22%


  153.Qida məhsullarının payına düşən hansı mənşəli zülallar xüsusi dəyərlidir?

  A) bitki mənşəli

  B) mal qara mənşəli

  C) balıq mənşəli

  D) süd mənşəli

  E) yumurta mənşəli

  154. Qida məhsullarının payına düşən hansı mənşəli zülallar az əhəmiyyətlidir?

  A) bitki mənşəli

  B) mal qara mənşəli

  C) balıq mənşəli

  D) süd mənşəli

  E) yumurta mənşəli

  155. Heyvanat mənşəli zülalların mənbəyi hansılardır?

  A) ət, balıq, yumurta, pendir, şor

  B) çörək, un, pendir

  C) paxlalılar, yarma, makaron

  D) balıq, süd, yarma

  E) makaron, ət, balıq

  156. Bitki mənşəli zülalların mənbəyi hansılardır?

  A) paxlalılar, yarma, makaron

  B) ət, balıq, yumurta, pendir

  C) çörək, un, yumurta

  D) balıq, süd

  E) makaron, ət, balıq

  157.Mənşəyindən asılı olaraq yeyinti piylər hansılara bölünürlər?

  A) heyvan və bitki

  B) ət və balıq

  C) balıq və bitki

  D) bitki və ət

  E) ət və süd

  158.Karbohidratların adambaşına düşən sutkalıq istehlakı nəqədər olmalıdır?

  A) 430-630q

  B) 320-408 q

  C) 310-380q

  D) 290-390q

  E) 640-690q

  159.Mineral duzların əsas mənbəyi nədir?

  A) meyvə və tərəvəzlər

  B) süd və ət

  C) balıq və ət

  D) balıq və yosunlar

  E) yumurta və ət

  160.Vitaminlərin əsas mənbəyi nədir?

  A) meyvə və tərəvəzlər

  B) balıq və un

  C) süd və ət

  D) balıq və yosunlar

  E) yumurta və ət

  161.Bioloji katalizatorlar hansılardır?

  A) heyvan və bitki orqanizimində olan fermentlər

  B) heyvan orqanizimində olan fermentlər

  C) bitki orqanizimində olan fermentlər

  D) ət məhsullarında olan fermentlər

  E) tərəvəz məhsullarında olan fermentlər

  162.Şəhər əhalisinin əsas istehlak etdiyi ərzaqlar hansılardır?

  A) ət, balıq, pendir, şəkər

  B) süd, yumurta ,balıq

  C) çörək, kartof, yumurta

  D) şor, yumurta, süd

  E) yumurta, süd, bitki yağı

  163. Kənd əhalisinin əsas istehlak etdiyi ərzaqlar hansılardır?

  A) çörək, kartof, yumurta

  B) ət, balıq, pendir, şəkər

  C) süd, yumurta ,balıq

  D) şor, yumurta, şəkər

  E) balıq, süd, mal qara yağı

  164. Şəkər çuğunduru istehsalında 1 ton patkanın yenidən emalı nəticəsində əlavə olaraq nə qədər etil spirti alınır?

  A) 300 l

  B) 200 l

  C) 250 l


  D) 100 l

  E) 320 l


  165. Şəkər çuğunduru istehsalında 1 ton patkanın yenidən emalı nəticəsində əlavə olaraq nə qədər karbon turşusu alınır?

  A) 300 kq

  B) 200kq

  C)160 kq


  D)100 kq

  E)150 kq

  166. Şəkər çuğunduru istehsalında 1 ton patkanın yenidən emalı nəticəsində əlavə olaraq nə qədər qliserin alınır?

  A) 16 kq

  B) 30kq

  C) 25kq


  D) 20kq

  E)18 kq


  167. Şəkər çuğunduru istehsalında 1 ton patkanın yenidən emalı nəticəsində əlavə olaraq nə qədər çörəkbişirmə mayası alınır?

  A) 50kq

  B) 20kq

  C) 25kq


  D) 16 kq

  E) 60 kq


  168. Şəkər çuğunduru istehsalında 1 ton patkanın yenidən emalı nəticəsində əlavə olaraq nə qədər kalium duzu alınır?

  A) 80 kq

  B) 30kq

  C) 25kq


  D) 66 kq

  E) 20kq


  169. Ət məhsullarında qidalılıq dəyərini saxlamq üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

  A) sublimasiyalı üsulundan

  B) konvektiv qurutma üsulundan

  C) buxarla qurutma üsulundan
  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə