Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasiYüklə 0,66 Mb.
səhifə3/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,66 Mb.
1   2   3   4   5   6

D) isti ilə emal üsulundan

E) bişirmə üsulundan

170. Tərəvəz məhsullarında qidalılıq dəyərini saxlamq üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

A) sublimasiyalı üsulundan

B) isti ilə emal üsulundan

C) buxarla qurutma üsulundan

D) konvektiv qurutma üsulundan

E) bişirmə üsulundan

171. Meyvə məhsullarında qidalılıq dəyərini saxlamq üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

A) sublimasiyalı üsulundan

B) isti ilə emal üsulundan

C) buxarla qurutma üsulundan

D) konvektiv qurutma üsulundan

E) bişirmə üsulundan


172.Bunlardan hansı qida sənayesində geniş istifadə edilməyən qiymətli zülal və mikro elementlər qaynağıdır?


   1. Əkinçilik heyvanlarının qanı

   2. Maldarlıq heyvanlarının qanı

   3. Donuzların qanı

   4. Balıqların qanı

   5. Quşların qanı

173. Balanslaşdırılmış qida nəzəriyyəsinə görə insan qidalanmasında nə qədər qida maddəsi olmalıdır?

A) 600-dən çox

B) 500


C) 400

D) 300-dən çox

E) 200
174. BMƏ-ə aiddir?


    1. II maddə ehtiyatları

    2. Geri çevrilə bilən tullantılar, qaçılmaz texnoloji itkilər və istehsaldan alınan zibillər

    3. Yeni məhsullar

    4. Xammal və köməkçi materiallar

    5. Əsas məhsullar

175. Hidrobionların kəsilməsindən alınan istehsal tullantılarına aid edilir:

A) Başlar, içalat, ət parçaları olan dalğıclar, file əldə etdikdə alınan tullantılar

B) Əsas məhsullar

C) Xammalın fiziki və kimyəbvi emal prosesində yaradılan məhsullar

D) Hazır məhsullar

E) Əlavə mıhsullar
176. Balıqçılıq sənayesində BMƏ-nin istifadə sahələrinə aid deyil?

A) Ərzaq tullantıları

B) Qida tullantıları

C) Şərti qida tullantıları

D) Qeyri-ərzaq tullantıları

E) Xüsusi təyinatlı tullantılar


177. Balıqlarda zülal maddələrinin tərkibi və onun emalının tullantıları hansı % aralığında dəyişir.

A) 16-20%

B) 25-30 %

C) 5-10 %

D) 30-36%

E) 2-4%

178. Aşağıdakılardan hansı tullantı lipidlərinin əsas kütləsi sayılır?

A) Triglitseridlər və fosfolipidlər

B) Alkoxidigliseridlər

C) Mumlar və karbohidrogenlər

D) Monogliseridlər

E) linolenik və aradikonik

179. Balıq yemi istehsalı üçün nəzərdə tutulan xammal tərkibində olan lipid miqdari neçə qrupa bölünür?

A) 3


B) 4

C) 2


D) 5

E) 6


180. Balıq yemi maddələrinin istehsalı üçün nəzərdə tutulan balıq xammalı neçə saat soyudulmadan saxlanıla bilər?

 1. 12-24 saat

 2. 24-48 saat

 3. 2 gün

 4. 4 gün

 5. 25-30 saat

181. 100 kq təzə balıq üçün 25 qram NaNO2 əlavə etməklə balığın saxlanma müddətini neçə günə kimi artırmaq olar?

A) 22


B) 24

C) 26


D) 28

E) 30


182. Qida konsentratları istehsalı üçün istifadə olunan qaxac ətlərin saxlanma müddəti neçə ildir?

A) 1


B) 4

C) 2


D) 5

E) 3


183. Qurudulmuş göbələyin çıxımı xam məhsula görə neçə faiz təşkil edir?

A) 12


B) 17

C) 18


D) 19

E) 20


184. Qarğıdalı nişastası neçə faiz qalana qədər qurudulur?
A) 13%

B) 16%


C) 15%

D) 17%


E) 19%

185. Qarğıdalı çubuqları istehsalında bitki yağları mıruz qalır? 1. Hidratasiyaya

 2. Köpüklənməyə

 3. Parçalanmaya

 4. Aşağı təzyiqə

 5. Neytrallaşmaya

186. Qida konsentratlarında neçə növ nişastadan istifadə edilir?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 5

E) 4


187. Bunlardan hansı dad maddələrinə aid deyil?

 1. Quru süd

 2. Limon turşusu

 3. Mixək tozu

 4. Zülali hidrozilatlar

 5. Natrium qlütaminat

188. Quru jele istehsalı hansl texnoloji sxem əsasında həyata keçirilir?
A) Xammalın təftişi, aqarın qurudulması və parçalara bölünməsi, dozalaşdırma, yarım-fabrikatların qarışdırılması, hazır məhsulun tərəzidə çəkilməsi

B) Xammala nəzarət, jelatinin qurudulması, dozalaşdırma, yarımfabrikatların qarışdırılması, hazır mıhsulun tərəzidə çəkilməsi

C) Xammalın təftişi, jelatinin suda şişirdilməsi, yarımfabrikatların qarışdırılması, hazır məhsulun qablaşdırılması

D) Xammalın təftişi, aqarın suda şişirdilməsi, yarımfabrikatların qarışdırılması, hazır məhsulun qablaşdırılması və dozalaşdırılması

E) Xammalın təftişi, aqarın qurudulması və parçalara bölünməsi, dozalaşırma, hazır məhsulun tərəzidə çəkilməsi və qablaşdırılması

189. Resepturadan asılı olaraq qəhvə içkiləri neçə tipə bölünür?

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4 E) 5

190. Vitamin itkiləri məhsul istehsalında hansı prosesdə itə bilər?

A) Xammalın bişirilməsi və qurudulması

B) Xammalın preslənməsi

C) Xammalın soyudulması

D) Xammalın doğranması

E) Xammalın ilkin emalı

191. Tamlı məhsullar yarım sahəsi üzrə hansı ixtisaslaşdırılmış sahələr var ?

A) şəkər, yağ-piy, qənnadı, spirt istehsalı

B) balıq ovu, balıq emalı, balıq konservilərinin istehsalı

C) ət, süd, ət konservlərinin istehsalı

D) tək çay istehsalı

E) tək spirt istehsalı

192. Balıq tullantıları hansı məhsulların alınması üçün yararlıdır?

A)zülal preparatlarının alınması üçün


 1. süni balın alınması üçün

 2. şəkər tozunun alınması üçün

 3. nişastanın alınması üçün

 4. süni süd məhsullarının alınması üçün

193. İctimai məhsul neçə hissəyə bölünür ?

A) 2


B) 4

C) 3


D) 5

E) 6


194. Diri halda tədarük edilən balıqları neçə dərəcə temperaturu olan suda saxlamaq olar?

 1. 6-12ºC-də

 2. 5-8º-C-də

 3. 3-6ºC-də

 4. 2-5ºC-də

 5. 1-3º C-də

195. Balığın soyudulmuş halda maksimum saxlanma müddəti çox olmur:

A) 15 sutkadan

B) 12 sutkadan

C) 8 sutkadan

D) 5 sutkadan

E) 3 sutkadan

196. Zülal istehsalının azalmasına hansı amillər təsir edir?


 1. mövcud texnologiya

 2. istehsal prosesi

 3. tullantıların çoxluğu

 4. ekoloji şərait

 5. intensiv kimyalaşma

197. Balıq tullantılarının zülalından harada istifadə olunur?

A) zülal hidrolizatın alınmasında

B) süni makaronun alınmasında

C) süni albalının alınmasında

D) süni fındığın alınmasında

E) süni ətin alınmasında

198. Kazein südün hansı emal məhsullarının tullantısıdır ?


    1. yağsızlaşdırma

    2. xama

    3. yağ

    4. qaymaq

    5. kərə yağı

 1. İnsanların kalori tələbatını hansı maddələr ödəyir?

A)karbohidratlar,zülallar və yağlar

 1. zülallar,duzlar və turşular

 2. karbohidratlar,yağlar və vitaminlər

 3. zülallar,yağlar və duzlar

 4. zülallar,vitaminlər və karbohidratlar 1. Zülal istehsalının azalmasına hansı amillər təsir edir?

 1. mövcud texnologiya

 2. istehsal prosesi

 3. tullantıların çoxluğu

 4. ekoloji şərait

 5. intensiv kimyalaşma
 1. Zülal preparatlarının alınması üçün hansı məhsullar daha yararlıdır?

 1. yağlı bitkilər

 2. üzüm tullantıları

 3. nişasta

 4. pektinlər

 5. şəkərlər
 1. Bunlardan hansı mürəkkəb zülallara aiddir?

 1. polipeptidlər

 2. albumin

 3. histan

 4. süd zülalları

 5. yumurta zülalları
 1. Fruktoza və qlükozanın olması məhsula hansı dadı verir?

 1. şirin

 2. acı

 3. turş

 4. yandırıcı

 5. dadsız edir 1. Kleykovina hansı məhsullardan alınır?

 1. buğdadan

 2. üzümdən

 3. soyadan

 4. çuğundurdan

 5. yerkökündən
 1. Zülal alınması üçün hansı məhsullar ən potensial mənbə hesab edilir?

 1. bitkilər

 2. balıqlar

 3. qeyri-balıq məhsulları

 4. meyvələr

 5. ət məhsulları
 1. Qidalanmada mühüm əhəmiyyət kəsb edən 20 aminturşudan neçəsi əvəzolunmayandır?

 1. 8

 2. 10

 3. 13

 4. 15

 5. 17 1. Zülalın effektivlik əmsalı nəyi ifadə edir?

 1. bioloji dəyərini

 2. dad dəyərini

 3. iy dəyərini

 4. enerji dəyərini

 5. həzmolunma dəyərini

208. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi kazeinin payına düşür

A) 80


B) 85

C) 87


D) 89

E) 90


209. Süd kazeinininin izoelektrik nöqtəsi nəyə deyilir

A) Süd kazeininin kiçik lopacıqlar şəklində çökməsinə

B) Süd kazeininin birləşərək iriləşməsinə

C) Süd kazeininin yağ kürəcikləri əmələ gətirməsinə

D) Süd kazeininin süd şəkərinə parçalanmasına

E) Süd kazeininin fermetlərə parçalanmasına

210. Südün tərkibində olan laktoza fermenti süd şəkərini hansı maddələrə parçalayır

A) Qlükoza qalaktoza

B) Qalaktoza fruktoza

C) Qlükoza katalaza

D) Qlükoza maltoza

E) Qlükoza nişasta

211. Təzə sağılmış inək südünün turşuluğu neçə dərəcədir

A) 16 – 18 0T

B) 19 – 20 0T

C) 17 – 20 0T

D) 18 – 21 0T

E) 20 – 22 0T

213. Südün istilik tutumu nədən asılıdır

A) Suyun miqdarından, quru maddənin və yağın fiziki halından

B) Suyun miqdarından, fermentlərdən

C) Suyun miqdarından, zülalın parçalanmasından

D) Yağın fiziki halından, fermentlərdən

E) Ancaq zülalların parçalanmasından

214. Südün bakterisid fazası nədən asılıdır

A) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, saxlanma temperaturundan, heyvanın xüsusiyyətindən

B) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, südün sıxlığından

C) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, südün yağlılığından

D) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, zülalın parçalanmasından

E) Heyvanın xüsusiyyətindən, zülalın miqdarından

215. Baktofuqda südün təmizlənmə prosesi nəyə əsaslanır

A) Mərkəzdənqaçma qüvvəsinə

B) Təzyiqə

C) Axın sürətinə

D) Temperatura

E) A, B, C, D

216. Bunlardan hansı bioz prinsipinə aiddir

A) Enbioz, hemibioz

B) Anabioz, enbioz

C) Hemibioz, krioanabioz

D) Senoanabioz, hemibioz

217. Heyvanlarda yağ toxumasının konsentrasiyası nədən asılıdır

A) Heyvanın növündən

B) Əzələ liflərindən

C) Əzələ toxumasından

D) Sümük toxumasından

E) Saya əzələ toxumasından

218. Quruluş və funksiyasına görə heyvan ətinin əzələləri neçə növə bölünür

A) III

B) II


C) I

D) IV


E) V

219. Heyvanların qansızlaşdırılması zamanı hansı bıçaq növündən iatifadə edilir

A) Troakapşəkilli

B) Mişar şəkilli

C) Oxvari

D) Oraqşəkilli

E) Nizəşəkilli

220. Qaramalın ət müəssisələrində ilkin emalının texnoloji ardıcıllığı

1. Heyvanların gicəlləndirilməsi

2. Heyvanların qansızlaşdırılması

3. Dərinin soyulması

4. Kəllə və dırnaqların cəmdəkdən ayrılması

5. İçalatın çıxarılması

6. Cəmdəyin yarım hissəyə doğranması

7. Cəmdəyin damğalanması

8. Cəmdəyin təmizlənməsi

9. Cəmdəyin soyuducuya verilməsi

A) 1 2 4 3 5 6 8 7 9

B) 1 3 2 4 5 6 8 7 9

C) 1 2 3 4 5 6 8 9 7

D) 1 2 3 5 4 6 7 8 9

E) 1 2 5 3 4 6 7 9 8

221. Südün tərkibində olan lipaza fermenti neçə dərəcədə parçalanır

A) 35 0C


B) 38 0C

C) 39 0C


D) 23 0C

E) 28 0C


222. Südün aktiv turşuluğu ümumi turşuluğa nisbətən yavaş artır. Buna səbəb nədir

A) Südün bufer xassəyə səbəb olması

B) Südün səthi gərilməyə məruz qalması

C) Südün sıxlığının artıq olması

D) Südün bakterisid xassəyə malik olması

E) Südün bircins xassəyə malik olması

223. Südün tərkibində olan amilaza fermenti neçə dərəcədə parçalanır

A) 75 0C


B) 80 0C

C) 85 0C


D) 90 0C

E) 95 0C


224. Bunlardan hansı kolbasa istehsalında əsas xammala aid edilir

A) Ət və ət məhsulları

B) Subməhsullar

C) Yumurta

D) Süd və süd məhsulları

E) Süni və təbii üzlüklər

225. Quşların təmizlənməsi üçün buxara verilməsi hansı rejimdə aparılır?

A) Suyun temperaturu 5255 оС, 2 dəqiqə ərzində

B) Suyun temperaturu 4550 оС, 2 dəqiqə ərzində

C) Suyun temperaturu 4045 оС, 11,5 dəqiqə ərzində

D) Suyun temperaturu 4245 оС, 2 dəqiqə ərzində

E) Suyun temperaturu 50 оС, 1 dəqiqə ərzində

226. İsti hisləməyə verilən balığa qoyulan tələblər:

A) Yağsız, nadir hallarda orta yağlıqda

B) Ancaq orta yağlıqda olan balıqlar

C) Xırda balıqlar

D) Ancaq yağsız

E) Ancaq yağlı

227. Yarım isti hisləməyə verilən balığa qoyulan tələblər

A) Xırda və orta ölçüdə

B) Ancaq xırda

C) İri


D) İri və orta ölçüdə

E) Ancaq orta ölçüdə

228. Soyuq hisləməyə verilən balığa qoyulan tələblər

A) Orta yağlılıqda və yağlı

B) Ancaq orta yağlı

C) Ancaq yağlı

D) Ancaq yağsız

E) Ancaq yağsız və orta yağlılıqda

229. Soyudulmamış süddə yağ kürəcikləri hansı şəkildədir

A) Emulsiya

B) Suspenziya

C) Kövrək

D) Məhlul

E) Denaturasiya

230. Soyudulmuş süddə yağ kürəcikləri hansı şəkildədir

A) Suspenziya

B) Emulsiya

C) Bərk


D) Yumşaq

E) Denaturasiya

231. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi albuminin payına düşür

A) 15; B) 20; C) 10; D) 5; E) 12

232. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi qlobulinin payına düşür

A) 5; B) 10; C) 15; D) 20; E) 25

233. Südün bakterial çirkliyi hansı nümunə vasitəsi ilə müəyyənləşdirilir

A) Reduktaza və rezazurin

B) Rezazurin və bakterisid faza

C) Ancaq bakterisid faza

D) Reduktaza və trioksin

E) Trionin və lakfein

234. Südün sıxlığı orta hesabla neçə q/m3-dir

A) 1,027-1,030; B) 1,026-1,031; C) 1,027-1,035

D)1,027-1,038; E) 1,026-1,037

235. Əzələ toxumasının rənginin dəyişməsinə təsir edən səbəb

A) Heyvanın köklük dərəcəsi

B) Heyvanın yaşı

C) Heyvanın yemi

D) Heyvanın laktasiya dövrü

E) Heyvanın cinsi

236. Kleykovina hansı zülal fraksiyalarından ibarətdir?

A) Qlütenin və qliadin

B) Qlütelin və qliadin

C) Prolamin və qlobulin

D) Qliadin və albumin

E) Qlobulin və albumin

237. Balıqların toxumaları və üzvləri hansı əsas birləşmələrdən qurulmuşdur?

A) Su, zülallar, lipidlər və mineral maddələr

B) Su, zülallar, lipidlər və vitaminlər

C) Lipidlər, hormonlar və mineral maddələr

D) Zülallar, lipidlər, vitaminlər, karbohidratlar, hormonlar, fermentlər, mineral maddələr və boyayıcı maddələr

E) Lipidlər, vitaminlər, karbohidratlar

238. Yarımisti hisləməyə hansı balıqlar verilir?

A) Xırda və orta ölçüdə olan balıqlar

B) Yalnız xırda balıqlar

C) Yalnız orta ölçüdə olan balıqlar

D) Yağlı və iri balıqlar

E) İri balıqlar

239. Duzlama hansı temperaturda aparıla bilər?

A) İlıq, soyuq və soyudulmuş

B) Yalnız ilıq və soyudulmuş

C) Qaynar, soyuq və soyudulmuş

D) Yalnız soyuq

E) Yalnız ilıq və soyuq

240. Balığın donu açılarkən onun hansı tərkib hissələri əsaslı dəyişməyə məruz qalır?

A) Zülallar

B) Yağlar

C) Vitaminlər

D) Karbohidratlar

E) Minerallar

241. Ətin yaxşı sortları heyvanın hansı nahiyəsində yerləşir?

A) Bel nahiyəsində

B) Boyun nahiyəsində

C) Bud nahiyəsində

D) Qol nahiyəsində

E) Qarın nahiyəsində

242. Kolbasa istehsalında askorbin turşusu hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Rəngin intensivliyini və stabilliyini yüksəltmək üçün

B) Dadını yaxşılaşdırmaq üçün

C) Yağın oksidləşməsini ləngitmək üçün

D) Susaxlama qabiliyyyətini yüksəltmək üçün

E) Ətrini yaxşılaşdırmaq üçün

243. Kolbasa istehsalında yağın oksidləşməsini ləngitmək üçün hansı qatqılardan istifadə olunur?

A) Tokoferollar

B) Sorbin turşusu

C) Fosfatidlər

D) Natrium nitrit

E) Nikotin turşusu

244. Kolbasın dadını və ətrini gücləndirmək üçün hansı qatqılardan istifadə olunur?

A) Natrium qlütaminat

B) Sorbin turşusu

C) Fosfatidlər

D) Tokoferollar

E) Natrium nitrit

245. Ət konservlərinin saxlanma müddəti nə qədərdir?

A) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 1 ildən 3 ilə qədər

B) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 5 ilə qədər

C) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 2 ilə qədər

D) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 1 ilə qədər

E) 1 il

246. Ət konservlərinin optimal saxlanma rejimi hansıdır?A) Temperatur 1-5 0С, nisbi rütubət 75%-dən çox olmayaraq

B) Temperatur 5-8 0С, nisbi rütubət 75%-dən çox olmayaraq

C) Temperatur –1...0 0С, nisbi rütubət 65%-dən çox olmayaraq

D) Temperatur 10 0С, nisbi rütubət 75%-dən az olmayaraq

E) Temperatur 0 0С, nisbi rütubət 65%-dən çox olmayaraq

247. Ət konservləri istehsalında tərkib hissələr hansı ardıcıllıqla bankaya doldurulur?

A) Ədviyyə, yağ və ya piy, ət, bulyon

B) Ət, yağ və ya piy, bulyon, ədviyyə

C) Ədviyyə, ət, yağ və ya piy, bulyon

D) Bulyon, ət, ədviyyə,ərinmiş piy

E) Ət, ədviyyə, yağ və ya piy, bulyon

248. Əksər konservlər üçün xörək duzunun miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) Konservlərin növündən asılı olaraq 1,0-2,2%

B) Konservlərin tarasından asılı olaraq 2,0-2,5%

C) Konservlərin hazırlanma üsulundan asılı olaraq 3,0-3,5%

D) Xörək duzunun növündən asılı olaraq 2,0-3,0%

E) Ətin növündən asılı olaraq 2,0-3,0%

249. Ətin identifikasiyası heyvanlarda hansı göstəricilər üzrə aparılır?

A) Heyvanın növü, cinsi, yaşı, köklük dərəcəsi və termik vəziyyəti

B) Heyvanın yaşı, növü, köklük dərəcəsi, çox yeməsi və çox süd verməsi

C) Heyvanın köklük dərəcəsi, növü, yaşı, ətin rəngi və yağlı olması

D) Ətin növü, yaşı, ətinin rəngi və yağlı olması

E) Heyvanın cinsi, yaşı, südlü olması, ətinin rəngi və ətinin kök olması

250. İstiliklə emal rejimindən asılı olaraq istehsal edilən südlər hansılardır?

A) İçməli, pasterizə edilmiş, bişirilmiş, sterilizə edilmiş, UYT-da emal edilmiş

B) Yalnız bişirilmiş və sterilizə edilmiş

C) İçməli, UYT-da emal edilmiş, sterilizə edilmiş

D) Pasterizə edilmiş, bişirilmiş, sterilizə edilmiş

E) Yalnız UYT-da emal edilmiş

251. İçməli süd hansı xammaldan istehsal edilir?

A) Xalis, normalaşdırılmış, bərpa edilmiş, rekombinə olunmuş südlərdən və bunların qarışıq¬larından

B) Yalnız xalis süddən

C) Yalnız xalis və normalaşdırılmış südlərdən

D) Yalnız xalis, normalaşdırılmış və bərpa edilmiş südlərdən

E) Bərpa edilmiş və normalaşdırılmış südlərdən

252. Süddən alınmış və müvafiq yağlılığa qədər normalaşdırılmış qaymağı 92÷95оС temperaturda hansı müddətdə pasterizə edirlər?

A) 15÷30 san

B) 10÷15 san

C) 5÷10 san

D) 12÷14 san

E) 8÷12 san

253. Süd xammalından asılı olaraq içməli süd istehsal edilir:

A) Təbii, normallaşdırılmış, bərpa edilmiş, rekombinə olunmuş süd və bunların qarışıqları.

B) Ancaq təbii.

C) Ancaq təbii və normallaşdırılmış.

D) Ancaq təbii, normallaşdırılmış və bərpa edilmiş.

E) Ancaq bərpa edilmiş və normallaşdırılmış

254. Ət xammalının hansı zülalı qida əhəmiyyəti kəsb etmir

A) Elastin

B) Qlyutin

C) Kallogen

D) Mozin


E) Miogen

255. Miogen, qlobulin, mioalbumin, mioqlobin zülalları ətin hansı hissəsində toplanır

A) Sarkoplazmada

B) Nüvədə

C) Birləşdirici toxumada

D) Piy toxumasında

E) Qığırdaq toxumasında

256. Ətin azotsuz ekstraktiv maddəsi olan qlikogenin parçalanma məhsulları hansılardır

A) Maltoza, qlükoza, süd turşusu

B) Laktoza, qlükoza, süd turşusu

C) Mannoza, qlükoza, süd turşusu

D) Fruktoza, maltoza, süd turşusu

E) Maltoza, fruktoza, süd turşusu

257. Ətin xırdalanması, doğranması, bişirilməsi və digər mexaniki əməliyyatları və istilik emalı onun hansı xüsusiyyətli böyük əhəmiyyət kəsb edir

A) Struktur-mexaniki

B) Teplofiziki

C) Elektrofiziki

D) Optiki

E) Bioloji

258. Ətin tərkibində su əsasən hansı əlaqə formasında olur

A) Adsorbsion, Osmotik və kapilyar

B) Adsorbsion, kimyəvi və kapilyar

C) Adsorbsion, sərbəst və kapilyar

D) Adsorbsion, kimyəvi və Osmotik

E) Osmotik, kapilyar və sərbəst

259. Ətin toxuma hüceyrələrində qlikogenin amilolizi hansı fermentin təsirindən baş verir və nə əmələ gəlir

A) Amilolitik, qlükoza

B) Protelitik, maltoza

C) Histolitik, fruktoza

D) Pektoloji, qlükoza

E) Amilolitik, deqostrin

260. Ət toxumasının hüceyrələrində ATF-in fermentativ parçalanmasının son məhsulu nədir

A) Adenazin monofosfat

B) Adenazin difosfat

C) Adenazinfosfor

D) Aktomiozinfosfor

E) Adenildifosfat

261. Ətdə ölüm qıcıması nə üçün baş verir

A) Aktiv turşuluğun aşağı enməsindən

B) Ortofosfor turşusunun toplanmasından

C) Adenil turşusunun toplanmasından

D) Piroüzüm turşusunun toplanmasından

E) Süd turşusunun toplanmasından

262. Ətin əzələlərində qıcıma sürəti hansı amillərdən asılıdır

A) Əhatə mühitinin temperaturundan

B) Biokimyəvi reaksiyaların sürətindən

C) qlikogenin parçalanma faizindən

D) ATF-in parçalanma sürətindən

E) Mühitin nisbi nəmliyindən

263. Qıcımadan azad olandan sonra ətdə avtoliz prosesinin növbəti inkişaf mərhələsi (yetişmə) başlayır. Bu zaman nə baş verir

A) Ətin zülallarının parçalanması

B) Ətin mexaniki strukturunun dəyişməsi

C) Struktur elementlərinin formalaşması

D) Ətin yağının hidrolitik parçalanması

E) Fermentativ proseslərin sona çatması

264. Ətin hansı vəziyyətində mikrofloranın çoxalması dayanır və onların müəyyən qismi məhv olur
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə