Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasiYüklə 0,66 Mb.
səhifə5/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,66 Mb.
1   2   3   4   5   6

B) daraq

C) cecə


D) şərab daşı

E) maya
351. Üzüm daraqdan ayrıldıqdan sonra şnekli sıxıcıda alınan cecənin tərkibində üzümün qabıq hissəsi neçə faiz təşkil edir

A)) 50 - 60%

B) 55 - 60%

C) 60 - 75%

D) 65 - 70%

E) 62 - 68%
352. Şnekli sıxıcıda alınan üzüm cecəsinin tərkibində üzümün toxumu neçə faiz təşkil edir

A)) 3,0 – 6,0%

B) 2,0 – 7,0%

C) 2,5 – 3,5 %

D) 3,5 – 4,0%

E) 4,0 – 5,0%


353. Cecə ilə birlikdə qıcqırdılmış və hidravlik sıxıcıdan alınan şərab neçə faiz təşkil edir

A)) 50%


B) 55%

C) 57%


D) 59%

E) 60%


354. Qıcqırdılmış cecədən hidravlik sıxıcıdan alınan üzüm qabığının miqdarı neçə faiz təşkil edir

A)) 25%


B) 27%

C) 28%


D) 26%

E) 29%
355. Üzüm cecəsi quyularda saxlanan zaman əsasən nə ilə təmasda olmamalıdır

A)) havanın oksigeni ilə

B) günəşlə

C) su ilə

D) istiliklə

E) soyuq ilə
356. Qıcqırdılmış cecədən hidravlik sıxıcıdan alınan üzüm toxumunun miqdarı neçə faiz təşkil edir

A)) 12%


B) 13%

C) 14%


D) 15%

E) 16%
357. Zülal çöküntüsü pivə istehsalında hansı prosesdə gedir

A)) soyudulduqda

B) isitdikdə

C) filtrasiyada

D) süzüldükdə

E) bentonitlə işləndikdə
358. 100 kq emal olunan məhsuldan neçə faiz zülal çöküntüsü alınır

A)) 80%


B) 70%

C) 75%


D) 78%

E) 76%
359. 100 kq emal olunan pivədən neçə kq maya kütləsi alınır

A)) 1,0 kq

B) 2,5 kq

C) 3,0 kq

D) 3,5 kq

E) 4,0 kq

360. Pivə istehsalında dənəvər mayaotu alınmasında nəmlik neçə faiz olmalıdır

A)) 85%

B) 70%


C) 65%

D) 75%


E) 80%


 1. Enerji verən maddələr hansılardır?

  1. Zülallar, karbohidratlar, lipidlər, yağlar.

  2. Zülallar, karbohidratlar, su və elektrolitlər.

  3. Şəkərlər, yağlar,vitaminlər, turşulıar.

  4. Liflər, su və elektrolitlər, mineral maddələr, vitaminlər.

  5. Zülallar, karbohidratlar, mineral maddələr, vitaminlər. 1. Enerji verməyən maddələr hansılardır?

  1. Liflər, su və elektrolitlər, mineral maddələr, vitaminlər.

  2. Zülallar, karbohidratlar, su və elektrolitlər.

  3. Şəkərlər, yağlar, vitaminlər.

  4. Zülallar, karbohidratlar, mineral maddələr, vitaminlər.

  5. Zülallar, karbohidratlar, lipidlər, yağlar.
 1. Aşağıdakılardan hansı fikir doğru deyil?

  1. qida maddələrinə yalnız zülallar və karbohidratlar aiddir.

  2. qida maddələrinə zülallar, karbohidratlar və yağlar aiddir.

  3. zülallar aminturşulardan əmələ gəlir.

  4. karbohidratlar bəsit şəkərlərdən əmələ gəlir.

  5. yağlar qliserin və yağturşularından əmələ gəlir.
 1. Aşağıdakılardan hansı fikir doğru deyil?

  1. qida maddələrinə su, mineral duzlar və vitaminlər aid deyil.

  2. qida maddələrinə su, mineral duzlar və vitaminlər aiddir.

  3. su, mineral duzlar və vitaminlər kalori əldə etmək nöqteyi nəzərindən qida əhəmiyyəti daşımırlar.

  4. karbohidratlar və yağlar əsasən enerji mənbəyi kimi əhəmiyyətlidirlər.

  5. zülallar və yağlar əsasən tikinti materialları kimi əhəmiyyətlidirlər.
 1. İnsan orqanizmində maddələr və enerji mübadiləsi haqqında deyilən fikirlərdən hansı səhvdir?

  1. assimilyasiya və dissimilyasiya prosesləri arasındakı tarazlıq heç vaxt pozulmur.

  2. assimilyasiya qidalı maddələrin sintezi prosesi deməkdir.

  3. dissimilyasiya qida maddələrinin daha sadə birləşmələrə oksidləşmə prosesi deməkdir.

  4. həyatın müəyyən dövrlərində assimilyasiya və dissimilyasiya prosesləri arasındakı tarazlıq pozulur.

E) assimilyasiya və dissimilyasiya prosesləri birlikdə maddələr mübadiləsi adlanır.


 1. İnsan orqanizminin enerji tələbatları və məsrəfləri haqqında deyilən fikirlərdən hansı doğru deyil?

  1. maddələr mübadiləsi nəticəsində orqanizmdə eneji əmələ gəlmir.

B) maddələr mübadiləsi nəticəsində orqanizmdə enerji əmələ gəlir.

C) orqanizmdə enerji vahidi kalori və ya coul qəbul olunub.

D) qida maddələri müəyyən enerji ehtiyatına malikdir.

E) orqanizmdə ayrılan enerjinin miqdarı maddələr mübadiləsindən asılıdır. 1. Orta yaşlı insan bir gündə nə qədər şəkər qəbul etməlidir

 1. 100 qr

 2. 50 qr

 3. 30 qr

 4. 40 qr

 5. 1 kq
 1. Orta yaşlı insan bir gündə nə qədər yağ qəbul etməlidir

 1. 80-100 qr

 2. 90 – 110 qr

 3. 60 – 120 qr

 4. 70 – 130 qr

 5. 200 – 210 qr
 1. Orta yaşlı insan bir gündə nə qədər zülali maddə qəbul etməlidir

 1. 100 qr

 2. 200 qr

 3. 300 qr

 4. 400 qr

 5. 500 qr
 1. Orta yaşlı insan bir gündə nə qədər nişasta qəbul etməlidir

 1. 300 – 400 qr

 2. 400 – 500 qr

 3. 500 – 600 qr

 4. 600 – 700 qr

 5. 700 – 800 qr 1. Azərbaycanda nə qədər üzüm sortu becərilir

 1. 200 əd.

 2. 250 əd.

 3. 300 əd.

 4. 350 əd.

 5. 400 əd.
 1. Üzümün tərkibində neçə faiz şəkər olur

 1. orta hesabla 17,5%

 2. 20%

 3. 30%

 4. 25%

 5. 35% 1. Qidalanma orqanizmin hansı ən mühüm tələbatıdır

 1. fizioloji

 2. enerjilik

 3. mikrobioloji

 4. fermentativ

 5. bioloji
 1. Qida məhsullarının keyfiyyəti dedikdə nə başa düşülür

 1. təyinatından asılı olaraq keyfiyyəti təmin edən göstəricilərin məcmusu

 2. tərkibindəki kimyəvi maddələrin zənginliyi

 3. keyfiyyəti təmin edən bütün göstəricilərin məcmusu

 4. bioloji aktiv maddələrin miqdarı
 1. Qida məhsullarının xarici görkəmi, qatılığı, iyi və dadı – hiss üzvlərimizlə təyin edilən göstəriciləri necə adlanır

A ) orqanoleptik (sensor)

B) fiziki

C) fiziki-kimyəvi

D) kimyəviE) istehlak


 1. Zülallar, yağlar və sulu karbonlar arasında orta fizioloji norma hansı formula ilə ifadə olunur

 1. 1:1:4

 2. 1:4:1

 3. 1:2:4

 4. 1:1:2

 5. 1:1:3
 1. Qida məhsulunun qidalılığının əsas göstəricisi nədir

 1. qida məhsulunun kimyəvi tərkibi

 2. qida məhsulunun sulu karbonlarının miqdarı

 3. qida məhsulunun yağlarının miqdarı

 4. qida məhsulunun vitamin tərkibi

 5. qida məhsulunun mineral tərkibi 1. Maye halında olan qida məhsullarını istilik tətbiq etmədən necə qatılaşdırmaq olar

 1. geriyə osmosla

 2. dərin vakuumla

 3. sublimasiya ilə

 4. düzünə osmosla

 5. qurutmaqla
 1. Zülal molekulunun məkan oriyentasiyasının dəyişməsi (kovalent əlaqənin qırılmaması ilə) nə adlanır

 1. denaturlaşma

 2. şişmə

 3. köpükəmələgətirmə

 4. koaqulyasiya

 5. struktur dəyişmə
 1. Sağlam insanların əksəriyyət hüceyrələrinin tərkib hissəsi sayılan yağabənzər maddələr necə adlanır

 1. xolestrin

 2. fosfatidlər

 3. lipoidlər

 4. mumlar

 5. qətran

 1. Süddə profilaktik və müalicəvi əhəmiyyət kəsb edən hansı antibiotiklər mövcuddur

 1. nizin, streptozin, laktozin

 2. nizin, streptomisin, laktozin

 3. nizin, qramisidin, laktozin

 4. nizin, streptozin, pensilin

 5. nizin, streptozin, qramisidin
 1. Süd məhsullarının hazırlanmasında süd turşusuna, spirtə və limon turşusuna parçalanan südün hansı maddəsidir

 1. laktoza

 2. albumin

 3. kazein

 4. qlikoza

 5. qalaktoza
 1. Südün pasterizasiya olub-olmamasıını necə təyin edirlər

 1. fasfataza fermentinin parçalanmasından

 2. reduktaza fermentinin parçalanmasından

 3. kataloza fermentinin parçalanmasından

 4. peroksidaza fermentinin parçalanmasından

 5. lipaza fermentinin parçalanmasından 1. Süfrə şərablarının stabil şəffaflığı, ətiri və dadın harmonkliyi nə vaxt yaranır

 1. şərabın yetişməsində

 2. şərabı fiziki üsullarla emal etməklə

 3. şərabı kimyəvi üsullarla emal etməklə

 4. şərabı gillərlə (sorbentlərlə) emal etməklə

 5. şəraba ətirli ot cövhəri qatdıqda
 1. Qırmızı süfrə şərabları istehsalında şəraba qırmızı rəng verən nədir

 1. qabıqdakı ekstraktiv piqmentlər

 2. qabıqdakı aşı maddələr

 3. lət hissədəki boyaq maddələri

 4. lətdəki polifenol birləşmələr

 5. əzintidəki qlikozidlər
 1. Qıcqırmanın başlanğıc mərhələsində, yəni suslada yüksək miqdarda şəkər qalanda spirt əlavə etməklə yüksək şəkərli şərab alınır. Bu şərablar necə adlanır?

 1. desert şərabları

 2. şirin şərablar

 3. kəmşirin şərablar

 4. ətirli şərablar

 5. yarım turş şərablar

387. Turş süd məhsullarında yağ kürəciklərini məhsulda bərabər yaymaq, dələmədən zərdabın ayrılmasının qarşısını almaq üçün südü........

A) homogenləşdirirlər

B) seperasiya edirlər

C) 400C-yə qədər isidirlər

D) südü 00C-yə qədər soyudurlar

E) ani qızdırıb soyudurlar
388. Ətdə qıcıma və vaxt baş verir

A) kəsimdən 5-6 saat sonra

B) kəsimdən dərhal sonra

C) mikroorqanizmlər üçün şərait yarandıqda

D) kəsimdən 12-16 saat sonra

E) aktiv turşuluq 7-yə yaxın olduqda


389. Ətin yetişməsi zamanı əzələ toxumasında struktur elementlərinin parçalanması hansı prosesin nəticəsidir

A) protelitik fermentativ

B) amilolitik fermentativ

C) katalitik fermentativ

D) pektolitik fermentativ

E) sitalitik fermentativ


389. Ətin dad və ətrinin yaxşılaşması nə ilə izah olunur

 1. kiçik molekullu uçucu yağ turşularının əmələ gəlməsi

 2. hidrolitik proseslərdə uçucu turşularının əmələ gəlməsi

 3. ətin tərkibindəki qlikogenin parçalanması ilə

 4. ət toxumasının zülallarının parçalanması ilə

 5. adenil turşusu və qlütaminin aminsizləşməsi ilə

390. Ətin yaxşı sortları heyvanın hansı nahiyəsində yerləşir?

A) Bel nahiyəsində

B) Boyun nahiyəsində

C) Bud nahiyəsində

D) Qol nahiyəsində

E) Qarın nahiyəsində

391. Kolbasa istehsalında askorbin turşusu hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Rəngin intensivliyini və stabilliyini yüksəltmək üçün

B) Dadını yaxşılaşdırmaq üçün

C) Yağın oksidləşməsini ləngitmək üçün

D) Susaxlama qabiliyyyətini yüksəltmək üçün

E) Ətrini yaxşılaşdırmaq üçün

392. Kolbasa istehsalında yağın oksidləşməsini ləngitmək üçün hansı qatqılardan istifadə olunur?

A) Tokoferollar

B) Sorbin turşusu

C) Fosfatidlər

D) Natrium nitrit

E) Nikotin turşusu

393. Kolbasın dadını və ətrini gücləndirmək üçün hansı qatqılardan istifadə olunur?

A) Natrium qlütaminat

B) Sorbin turşusu

C) Fosfatidlər

D) Tokoferollar

E) Natrium nitrit

394. Ət konservlərinin saxlanma müddəti nə qədərdir?

A) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 1 ildən 3 ilə qədər

B) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 5 ilə qədər

C) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 2 ilə qədər

D) Konservlərin və taranın növündən asılı olaraq 1 ilə qədər

E) 1 il


395. Ət konservlərinin optimal saxlanma rejimi hansıdır?

A) Temperatur 1-5 0С, nisbi rütubət 75%-dən çox olmayaraq

B) Temperatur 5-8 0С, nisbi rütubət 75%-dən çox olmayaraq

C) Temperatur –1...0 0С, nisbi rütubət 65%-dən çox olmayaraq

D) Temperatur 10 0С, nisbi rütubət 75%-dən az olmayaraq

E) Temperatur 0 0С, nisbi rütubət 65%-dən çox olmayaraq

396. Ət konservləri istehsalında tərkib hissələr hansı ardıcıllıqla bankaya doldurulur?

A) Ədviyyə, yağ və ya piy, ət, bulyon

B) Ət, yağ və ya piy, bulyon, ədviyyə

C) Ədviyyə, ət, yağ və ya piy, bulyon

D) Bulyon, ət, ədviyyə,ərinmiş piy

E) Ət, ədviyyə, yağ və ya piy, bulyon

397. Əksər konservlər üçün xörək duzunun miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) Konservlərin növündən asılı olaraq 1,0-2,2%

B) Konservlərin tarasından asılı olaraq 2,0-2,5%

C) Konservlərin hazırlanma üsulundan asılı olaraq 3,0-3,5%

D) Xörək duzunun növündən asılı olaraq 2,0-3,0%

E) Ətin növündən asılı olaraq 2,0-3,0%

398. Ətin identifikasiyası heyvanlarda hansı göstəricilər üzrə aparılır?

A) Heyvanın növü, cinsi, yaşı, köklük dərəcəsi və termik vəziyyəti

B) Heyvanın yaşı, növü, köklük dərəcəsi, çox yeməsi və çox süd verməsi

C) Heyvanın köklük dərəcəsi, növü, yaşı, ətin rəngi və yağlı olması

D) Ətin növü, yaşı, ətinin rəngi və yağlı olması

E) Heyvanın cinsi, yaşı, südlü olması, ətinin rəngi və ətinin kök olması

399. Qana qırmızılıq verən nədir?

A) Hemoqlobin proteini

B) Fibrinogenlər

C) Albuminlər

D) Globulinlər

E) Mikro elementlər

400. Heyvanlarda qanın təbii koagulyasiyası neçə dəqiqə təşkil edir?

A) 4-15 dəqiqə

B) 15-20 dəqiqə

C) 20-24 dəqiqə

D) 26-32 dəqiqə

E) 28-36 dəqiqə

401. Quşlarda qanın təbii koagulyasiyası neçə dəqiqə təşkil edir?

A) 1 dəqiqə

B) 5 dəqiqə

C) 8 dəqiqə

D) 10 dəqiqə

E) 15 dəqiqə

402. Qanın fibrinogenini saxlamaq və ya yavaşıtmaq üçün hansı xüsusi maddədən istifadə edilir?

A) Antikoaqulyantlar

B) Heparin

C) Antitrombin

D) Fibrinlər

E) Serum Plazması

403. Qan duzdan başqa hansı maddələrlə qorunub saxlanıla bilər?

1. Fibrisol 2. Fenol 3. Kresol 4. Amonyak 5.Fibrinogen 6. Albüminlər 7. Fosfatlar

8. Heparin 9. Antitrombin 10. Qlobulinlər

A) 1 2 3 4

B) 1 5 6 10

C) 2 3 5 6

D) 2 3 7 8

E) 4 6 9 10

404. Hematogen nədir?

A) Anemiya xəstəliyi olan insanların qanında qırmızı qan hüceyrələrinin tərkibini artıran dərman

B) Plazmada olan zülal

C) Anemiya xəstəliyi olan insanların qanında qırmızı qan hüceyrələrinin tərkibini azaldan dərman

D) Qurudulmuş qan zərdabı

E) Qanın tərkibində olan maddə

405. Kolbasa istehsalında askorbin turşusu hansı məqsədlə istifadə olunur?

A) Rəngin intensivliyini və stabilliyini yüksəltmək üçün

B) Dadını yaxşılaşdırmaq üçün

C) Yağın oksidləşməsini ləngitmək üçün

D) Susaxlama qabiliyyyətini yüksəltmək üçün

E) Ətrini yaxşılaşdırmaq üçün

406. Kolbasa istehsalında yağın oksidləşməsini ləngitmək üçün hansı qatqılardan istifadə olunur?

A) Tokoferollar

B) Sorbin turşusu

C) Fosfatidlər

D) Natrium nitrit

E) Nikotin turşusu

407. Kolbasın dadını və ətrini gücləndirmək üçün hansı qatqılardan istifadə olunur?

A) Natrium qlütaminat

B) Sorbin turşusu

C) Fosfatidlər

D) Tokoferollar

E) Natrium nitrit

408. Ətin identifikasiyası heyvanlarda hansı göstəricilər üzrə aparılır?

A) Heyvanın növü, cinsi, yaşı, köklük dərəcəsi və termik vəziyyəti

B) Heyvanın yaşı, növü, köklük dərəcəsi, çox yeməsi və çox süd verməsi

C) Heyvanın köklük dərəcəsi, növü, yaşı, ətin rəngi və yağlı olması

D) Ətin növü, yaşı, ətinin rəngi və yağlı olması

E) Heyvanın cinsi, yaşı, südlü olması, ətinin rəngi və ətinin kök olması

409. İstiliklə emal rejimindən asılı olaraq istehsal edilən südlər hansılardır?

A) İçməli, pasterizə edilmiş, bişirilmiş, sterilizə edilmiş, UYT-da emal edilmiş

B) Yalnız bişirilmiş və sterilizə edilmiş

C) İçməli, UYT-da emal edilmiş, sterilizə edilmiş

D) Pasterizə edilmiş, bişirilmiş, sterilizə edilmiş

E) Yalnız UYT-da emal edilmiş

410. İçməli süd hansı xammaldan istehsal edilir?

A) Xalis, normalaşdırılmış, bərpa edilmiş, rekombinə olunmuş südlərdən və bunların qarışıqlarından

B) Yalnız xalis süddən

C) Yalnız xalis və normalaşdırılmış südlərdən

D) Yalnız xalis, normalaşdırılmış və bərpa edilmiş südlərdən

E) Bərpa edilmiş və normalaşdırılmış südlərdən

411. Süddən alınmış və müvafiq yağlılığa qədər normalaşdırılmış qaymağı 92÷95оС temperaturda hansı müddətdə pasterizə edirlər?

A) 15÷30 san

B) 10÷15 san

C) 5÷10 san

D) 12÷14 san

E) 8÷12 san

412. Süd xammalından asılı olaraq içməli süd istehsal edilir:

A) Təbii, normallaşdırılmış, bərpa edilmiş, rekombinə olunmuş süd və bunların qarışıqları.

B) Ancaq təbii.

C) Ancaq təbii və normallaşdırılmış.

D) Ancaq təbii, normallaşdırılmış və bərpa edilmiş.

E) Ancaq bərpa edilmiş və normallaşdırılmış.

413. Qida məhsullarının şorabalaşdırılmasının əsasında nə durur

A) Süd turşusu qıcqırması

B) Sirkə turşusu qıcqırması

C) Yüksək Osmotik fəaliyyət

D) Alma turşusu qıcqırması

E) Fermentativ qıcqırma

414. Ətin azotsuz ekstraktiv maddəsi olan qlikogenin parçalanma məhsulları hansılardır

A) Maltoza, qlükoza, süd turşusu

B) Laktoza, qlükoza, süd turşusu

C) Mannoza, qlükoza, süd turşusu

D) Fruktoza, maltoza, süd turşusu

E) Maltoza, fruktoza, süd turşusu

415. Ətin xırdalanması, doğranması, bişirilməsi və digər mexaniki əməliyyatları və istilik emalı onun hansı xüsusiyyətli böyük əhəmiyyət kəsb edir

A) Struktur-mexaniki

B) Teplofiziki

C) Elektrofiziki

D) Optiki

E) Bioloji

416. Ətin tərkibində su əsasən hansı əlaqə formasında olur

A) Adsorbsion, Osmotik və kapilyar

B) Adsorbsion, kimyəvi və kapilyar

C) Adsorbsion, sərbəst və kapilyar

D) Adsorbsion, kimyəvi və Osmotik

E) Osmotik, kapilyar və sərbəst

417. Ətin toxuma hüceyrələrində qlikogenin amilolizi hansı fermentin təsirindən baş verir və nə əmələ gəlir

A) Amilolitik, qlükoza

B) Protelitik, maltoza

C) Histolitik, fruktoza

D) Pektoloji, qlükoza

E) Amilolitik, deqostrin

418. Ət toxumasının hüceyrələrində ATF-in fermentativ parçalanmasının son məhsulu nədir

A) Adenazin monofosfat

B) Adenazin difosfat

C) Adenazinfosfor

D) Aktomiozinfosfor

E) Adenildifosfat

419. Ətdə ölüm qıcıması nə üçün baş verir

A) Aktiv turşuluğun aşağı enməsindən

B) Ortofosfor turşusunun toplanmasından

C) Adenil turşusunun toplanmasından

D) Piroüzüm turşusunun toplanmasından

E) Süd turşusunun toplanmasından

420. Südün bakterisid fazası nədən asılıdır

A) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, saxlanma temperaturundan, heyvanın xüsusiyyətindən

B) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, südün sıxlığından

C) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, südün yağlılığından

D) Bakteriyanın çirklənmə dərəcəsindən, zülalın parçalanmasından

E) Heyvanın xüsusiyyətindən, zülalın miqdarından

421. Baktofuqda südün təmizlənmə prosesi nəyə əsaslanır

A) Mərkəzdənqaçma qüvvəsinə

B) Təzyiqə

C) Axın sürətinə

D) Temperatura

422. Soyudulmuş süddə yağ kürəcikləri hansı şəkildədir

A) Suspenziya

B) Emulsiya

C) Bərk

D) YumşaqE) Denaturasiya

423. Südün tərkibində olan zülalın neçə faizi albuminin payına düşür

A) 15; B) 20; C) 10; D) 5; E) 12

424. Hansı məhsullar qiyməli ət məhsullarına aid edilmir?  1. sub məhsulları

  2. bişirilmiş kolbasalar

  3. ət çörəyi

  4. sosiska məmulatları

  5. ət paştetləri

425. Süni ət məhsulları alınmasında həlməşik yaratmaqdan ötrü hansı məhsullardan istifadə edilir?

 1. yumurta albumini

 2. nişasta

 3. pektin

 4. metionin

 5. izoleysin

426. Süni ət məhsulları alınmasında dad və ətirləndirici kimi hansı məhsullar işlədilir?

  1. sarımsaq, istiot

  2. limon, sarıkök

  3. tərəvəz kökləri, zəfəran

  4. darçın, sarıkök,

  5. zirə, çaxır turşusu

427. Kazein əsasında kolbasa-sosiska məmulatlarının alınması kim tərəfindən kəşf edilmişdir?

 1. Kende və Ketrinq

 2. Frenq və Serk

 3. Nesmyanov

 4. Nakamura

 5. Aşenazi

428. Hansı məhsullar süni ət məhsullarına aiddir?

 1. kolbasa-sosiska məmulatları, kotlet, ət pastaları

 2. kotlet, langet, paştet

 3. ət pastası, langet, paştet

 4. langet, kolbasa-sosiska məmulatı,paştet

 5. kolbasa-sosiska məmulatı, kabab-bastırma, paştet

429. Süni ət məhsulları istehsalı zamanı hansı həlməşik əmələgətirən sistemlərdən istifadə olunur?

  1. qızdırıldıqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

  2. soyutduqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

  3. dondurulduqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

  4. çalındıqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

  5. emulsiyalaşdıqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

430. Süni ət məhsullarının alınması üçün lazım olan həlməşik əmələgətirən sistem hansıdır?
  1. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə