Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsiYüklə 0,86 Mb.
səhifə2/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6

 • nişasta və zülalın bir-biri ilə uyğunlaşması

 • zülal və sellülozanın bir-biri ilə uyğunlaşması  1. Albumin- neytral polisaxarid- su sistemi üçün uyğunsuzluq nöqteyi nəzərindən müvafiq şərtlər nədir?

  1. zülalın izoelektrik nöqtəsi və aşağı ion qüvvəsi

  2. zülalın izoelektrik nöqtəsi və yüksək ion qüvvəsi

  3. sistemin pH-ı və yüksək ion qüvvəsi

  4. sistemdə pH, zülalın izoelektrik nöqtəsi və yüksək ion qüvvəsi

  5. sistemin pH -ı və saxarozanın olması
  1. D-qlyukan qrupuna hans neytral polişəkərlər aiddir?

  1. nişasta və komponentləri

  2. pektin və komponentləri

  3. lipid və komponentləri

  4. süllüloza

  5. alginatlar
  1. Karboksil qrupuna aiddir?

  1. alginat və pektinlər

  2. monosaxaridlər

  3. nişasta

  4. turş polisaxaridlər

  5. polisaxaridlər
  1. Alginat və pektinlər necə maddələrdir?

  1. zəhərli və allergik deyil

  2. zəhərlidi

  3. allergikdi

  4. tez həzmolunandır

  5. zərərlidir
  1. Zülal və polişəkərlər hansı əlaqələri yarada bilər?

  1. elektrostatik

  2. dinamik

  3. ion

  4. karboksil

  5. hidroksil
  1. Alginat və pektinlər məhsullarda nə qədər olmalıdır?

  1. 0,1-2%

  2. 5-6%

  3. 2,5-5%

  4. 7-8%

  5. 5-10%
  1. Xörək duzu məhsulda hansı əlaqəni artırır?

  1. ion əlaqəsini

  2. hidrofos əlaqəsini

  3. pH əlaqəsini

  4. hidrogen əlaqəsini

  5. dinamik əlaqəni
  1. Polişəkərlərin hansı maddələrlə qarşılıqlı təsiri yen formalı məhsulların yaradılmasında vacibdir?

  1. zülallarla

  2. pektinlərlə

  3. nişasta ilə

  4. turşularla

  5. yağlarla
  1. Hansı qarışıqlar kompleks konservasiya adını daşıyır?

  1. heterofazalı qarışıqlar

  2. zülal və polişəkər qarışığı

  3. zülal və nişasta qarışığı

  4. zülal və sellüloza qarışığı

  5. zülal və saxaroza qarışığı
  1. pH və ion qüvvəsi hansı uyğunsuzluğu yaradır?

  1. zülal və polisaxarid

  2. zülal və monosaxarid

  3. zülal və turşu

  4. karbohidrat və turşu

  5. zülal və saxaroza
  1. Turş xassəli polişəkərlər hansı birləşmələri yaradırlar?

  1. həlməşik

  2. köpüklü

  3. sismə

  4. donma

  5. istilik
  1. Yeni formalı məhsulların yaradılması üçün tərkibində hansı sistemlərin olması vacibdir?

  1. zülal və qlyukan sistemlərin

  2. nişasta və zülal

  3. pektin və şəkər

  4. turşuların

  5. duzların
  1. Isti emalda zülallarda özlülüyün artması hansı məhsulların istehsalında istifadə edilir?

  1. dondurma hazırlanmasında

  2. şəkər istehsalında

  3. pivə istehsalında

  4. çörək istehsalında

  5. peçenye istehsalında
  1. Viskozimetrlə zülalların hansı göstəricisi ölçülür?

  1. özlülüyü

  2. kəmiyyəti

  3. keyfiyyəti

  4. turşuluğu

  5. şəkəri
  1. İsti emalda saxaroza nəyin iştirakı ilə invert şəkər əmələ gətirir?

  1. suyun

  2. turşunun

  3. duzun

  4. sulfat turşusunun

  5. fenilftaleinin
  1. Dəniz bitkilərinə aid olan hansı məhsuldan həlməşik alınır?

  1. aqar

  2. pektin

  3. zülal

  4. nişasta

  5. vitamin
  1. Şəkərin quru qızdırılmasında nə baş verir?

  1. karamelləşmə

  2. şəkərləşmə

  3. şərbət

  4. diffuziya

  5. həlməşik
  1. Amerika alimləri Osvald və Hertel nəyi kəşf etmişlər?

  1. jelatin-nişasta qarışığının fazalara ayrılmasını

  2. jelatin-aqar qarışığını

  3. nişasta-su qarışığını

  4. jelatin- amilopektin qarışığını

  5. zülal- polişəkər qarışığını
  1. Hansı halda jelatin-dekstrin-su sistemləri birgə mövcud ola bilər?

  1. makromolekullar 1%-dən az olduqda

  2. makromolekullar 5% olduqda

  3. makromolekullar 4% olduqda

  4. makromolekullar 2% olduqda

  5. makromolekullar 1,5%-dən çox olduqda
  1. 1896-cı ildə Avropada Beyernik tərəfindən hansı tədqiqat aparılmışdır?

  1. jelatin-aqar-su

  2. aqar-su

  3. su- karbohidrat

  4. turşu-aqar

  5. zülal- nişasta

  1. Qələvi məhlulunda hansı zülal həll olur?

  1. qlütelin

  2. albumin

  3. qlobulin

  4. lizin

  5. mioqlobin
  1. Hansı zülallar izoelektrik şəraitdə həll olmurlar?

  1. qllobulin və qlütelin

  2. konsentrat

  3. izolyat

  4. aldehidlər

  5. albumin
  1. İstilik denaturasiyyasında ətin mioqlobininin dəyişməsi nəyə təsir edir?

  1. rəngin dəyişməsinə

  2. dadın dəyişməsinə

  3. şəkərin dəyişməsinə

  4. nişastanın dəyişməsinə

  5. turşuluğun dəyişməsinə
  1. Yeni formalı qida məhsullarının yaradılmasında 2 fazalı sistemlər necə olmalıdır?

  1. həlməşik

  2. bərk

  3. duru

  4. qatı

  5. qarışıq
  1. Hansı zülallar duz məhlulunda həll olur?

  1. qlobulyar

  2. soya

  3. üzüm

  4. heyvan mənşəli

  5. bitki mənşəli
  1. Həlməşik sistemlərin davamlılığı nədən asılıdır?

  1. reoloji xassələrdən

  2. temperaturdan

  3. emaldan

  4. keyfiyyətdən

  5. mühitdən
  1. Albumin-polişəkər-su sistemi hansı şəraitdə fazalara ayrılır?

  1. həlməşik

  2. aşağı ion gücündə

  3. yüksək izoelektrikdə

  4. elektriklə yükləndikdə

  5. bərk
  1. Alqinat və pektinlər hansı birləşmələrə aiddir?

  1. turş polisaxaridlər

  2. sellülozalı polisaxaridlər

  3. şirin polisaxaridlər

  4. nişastalı polisaxaridlər

  5. neytral polisaxaridlər
  1. Zülal və polisaxaridlərin termodinamik uyğunluğu nə ilə əlaqədardır?

  1. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların bir-biri ilə qarşılıqlı təsiri

  2. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların qızdırılması

  3. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların əridilməsi ilə

  4. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların dondurulması ilə

  5. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların həll olmaması ilə
  1. Sirkə turşusunun iştirakı ilə jelatin və qummiarabika məhlulları qarışdiqda nə baş verir?

  1. qarışıqda kompleks koaservasiya baş verir

  2. qarışıq isinir

  3. qarışıq soyuyur

  4. qarışıq əriyir

  5. qarışıq buxarlanır
  1. Zülal və polisaxarid sistemin fazalara ayrılmasına hansı faktorlar təsir edir?

  1. temperatur, mühitin pH-ı , duzun əlavəsi

  2. temperatur, mühitin pH-ı , vitaminin əlavəsi

  3. tempetatur, mühitin pH-ı, aramatizatorun əlavəsi

  4. temperatur, mühitin pH-ı, qlükoza əlavəsi

  5. temperatur, mühitin pH-ı , şəkər əlavəsi
  1. Jelatin həlməşiyində amilopektinin kristallaşmasını hansı tədqiqatçı müşahidə etmişdir?

  1. Dua

  2. Nemirov

  3. Osvald

  4. Baranov

  5. Qurbanov
  1. Polisaxaridlərin fazalara ayrılmasına nə təsir edir?

  1. pH, istilik və duz

  2. pH mühiti, istilik və fruktoza

  3. pH, istilik və qlükoza

  4. pH, istilik və şəkər

  5. pH, istilik və turşu
  1. Aqar nədən alınır?

  1. dəniz yosunlarından

  2. dəniz ilbizlərindən

  3. okean balıqlarından

  4. çay balıqlarından

  5. çay qurbağalarından
  1. Zülalın turş polisaxarid məhlullarının qarşılıqlı təsirinə hansı göstəricilər xarakterikdir?

  1. izoelektrik nöqtəsi

  2. molekul kütləsi

  3. həllolma

  4. nəm və ya quru olması

  5. rəngli olması
  1. Həlməşik alınması üçün işlədilən aqar nəyə aiddir?

  1. qırmızı dəniz yosunlarına

  2. dəniz heyvanlarına

  3. dəniz onurğasızlarına

  4. dəniz məməlilərinə

  5. dəniz balıq məhsullarına
  1. Yeni formalı qida məhsullarında şirin dadı hansı komponentlər yarada bilər?

  1. fruktoza və qlükoza

  2. qalaktoza və arabinoza

  3. ksiloza və arabinoza

  4. natrium-qlütamat və metionin

  5. mannoza və kisiloza
  1. Jelatin və qummi arabika qarışığına hansı komponenti əlavə etdikdə qarışığın keaservasiyası baş verir?

  1. sirkə turşusu

  2. vitamin

  3. saxaroza

  4. qlükoza

  5. fruktoza
  1. Temperatur və mühitin pH-ı nəyə əhəmiyyətli təsir edir?

  1. polisaxarid və zülal sistemində fazalara ayrılmasına

  2. yağ və karbohidrat sistemində fazalara ayrılmasına

  3. qliserin və saxaroza sisteminda fazalara ayrılmasına

  4. yağ və saxaroza sistemlərində fazalara ayrılmasına

  5. aramatizator və yağ sistemində fazalara ayrılmasına

  `

  1. Süni qida məhsullarının yaradılmasında zülal molekulyar strukturuna görə nə sayılır?

  1. polimer

  2. həlledici

  3. aramatizator

  4. turşulayıcı

  5. poliqliserid
  1. Zülal və polisaxaridlərin termodinamik müvafiqliyi nə ilə əlaqədardır?
   1. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların bir-biri ilə qarşılıqlı təsiri

   2. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların əridilməsi ilə

   3. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların qizdırılması ilə

   4. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların dondurulması ilə

   5. məhlulda mənfi yüklənmiş makromolekulların həll olmaması ilə
  1. Sirkə turşusunun iştirakı ilə jelatin və qummiarabika məhlulları qarışdırıldıqda nə baş verir?

   1. qarışığın kompleks koaservasiyası baş verir

   2. qarışıq isinir

   3. qarışıq soyuyur

   4. qarışıq buxarlanır

   5. qarışıq əriyir
  1. Polisaxarid və zülal sistemində fazaların ayrılmasına hansı faktorlar təsir edir?

    1. temperatur, duzun daxil edilməsi, mühitin pH-ı

    2. temperatur, şəkərin daxil edilməsi,mühitin pH-ı

    3. temperatur, vitaminin daxil edilməsi,mühitin pH-ı

    4. temperatur, aramatizatorun daxil edilməsi,mühitin pH-ı

    5. temperatur, qlükozanın daxil edilməsi, mühitin pH-ı

  2. Məhlulda zülalla turş polisaxaridlərin qarşılıqlı təsiri üçün hansı göstərici xarakterikdir?

   1. onların izoelektrik nöqtəsi

   2. onların molekul kütləsi

   3. onların həll olması

   4. onların rəngi

   5. onların quru və ya nəm olması
  1. Qlobulyar zülallar nədə həll olur?

     1. duz məhlulunda

     2. qələvi məhlulda

     3. efirdə

     4. turş məhlulda

     5. spirtdə
  1. Qlütelin nədə həll olur?

      1. qələvi məhlulunda

      2. bitki yağında

      3. spirtdə

      4. turşuda

      5. süddə
  1. Albumin nədə həll olur?

       1. suda

       2. bitki yağında

       3. qələvi məhlulunda

       4. turş məhlulda

       5. spirtdə
  1. Qidanın vacib komponenti kimi zülal və polisxaridlər hansı maddələrə aiddir?

   1. makromolekulyar təbiətli maddələrdir

   2. monomolekulyar təbiətli maddələrdir

   3. turş təbiətli maddələrdir

   4. qələvi təbiətli maddələrdir

   5. neytral təbiətli maddələrdir
  1. Süni qida istehsalında zülal nəyə aiddir?

   1. poliamfolit

   2. polisaxarid

   3. politurşu

   4. polidoymamış yağ

   5. polivitaminli maddə
  1. İnsanın gündəlik qida rasionunda neçə qram heyvan mənşəli məhsullar olmalıdır ?

   1. 80 -100 q

   2. 60 -70 q

   3. 70 -80 q

   4. 100-120 q

   5. 100-200 q

  2. İnsanın zülala olan ehtiyacının neçə faizi bitki mənşəli olmalıdır?

   1. 50-60%

   2. 30-40%

   3. 20-30%

   4. 70-80%

   5. 10-20%

  3. Kleykovinanın tərkibinin neçə faizi zülaldan ibarət olur?

   1. 75-80%

   2. 30-40%

   3. 40-50%

   4. 15-20%

   5. 20-30%

  4. Prolamin zülal kimi nədə həll olur?

   1. durulaşmış spirtdə

   2. qələvidə

   3. suda

   4. duz məhlulunda

   5. bitki yağında  1. Yeni formalı qida məhsullarının istehsalında soya hansı şəkildə istifadə olunur?

   1. paxla və soya unu şəklində

   2. paxla və soya kəsmiyi şəklində

   3. paxla və soya məhlulu şəklində

   4. paxla və soya ekstraktı şəklində

   5. paxla və soya dəmləməsi şəklində
  1. Süni qida məhsulları istehsalı üçün xammal nədir?

   1. quru zülali preparatlar, nişasta, şəkər,vitamin və mineral duzlar

   2. narın quru qabıqları,nişasta, şəkər, vitamin və mineral duzlar

   3. giləmeyvələrin quru gövdələri,nişasta, şəkər, vitamin və mineral duzlar

   4. quru heyvani qalıqlar, nişasta, şəkər, vitamin və mineral duzlar

   5. quru üzüm cecəsi, nişasta, şəkər, vitamin və mineral duzlar
  1. Süni qida məhsulları istehsalında hansı məhsulların alınması üçün soya unundan istifadə edilir?

   1. soya izolyatı və soya liflərinin alınması

   2. soya qəhvəsi və soya izolyatının alınması

   3. quru çay və soya izolyatının alınması

   4. soya lifi və quru çayın alınması

   5. qəhvə və quru çayın alınması
  1. Kopresiptat nədən alınır?

   1. kazein və zərdab zülalında

   2. yumurta ağı və kazeindən

   3. kazein və buğda zülalından

   4. yumurta və taxıl zülalından

   5. ət və taxıl zülalından
  1. Qlütelinlər hansı zülallara aiddir?

   1. qələvi məhlulunda həllolan

   2. yağda həllolan

   3. duz məhlulunda həllolan

   4. spirt məhlulunda həllolan

   5. suda həllolan
  1. Qlobulin hansı zülalara aiddir?

   1. duzlu məhlulda həllolan

   2. qələvi məhlulunda həllolan

   3. suda həllolan

   4. spirtdə həllolan

   5. yağda həllolan
  1. Taxıl məhsullarının zülalında hansı aminturşuları az olur?

   1. lizin və treonin

   2. eysin və izoleysin

   3. tirazin və triptofan

   4. leysin və triptofan

   5. leysin və tirazin
  1. Soya paxlasında hansı aminturşu az olur?

   1. metionin

   2. lizin

   3. tirazin

   4. fenilalanin

   5. triptofan
  1. Hansı zülallar yeni formalı qida məhsullarının alınması üçün daha perspektivli hesab edilir?

   1. qlütelin və qlobulin

   2. qlütelin və albumin

   3. qlobulin və albumin

   4. jelatin və albumin

   5. jelatin və elastin
  1. Süni qida məhsullarının alınması üçün zülal və polisaxaridlər hansı kompleks fiziki

  göstəricilərə malik olmalıdır?

   1. müxtəlif pH və ion qüvvəsinə malik məhsullarda həllolma və digər komponentlər ilə qarşılıqlı təsirə malik olmaq qabiliyyəti

   2. müxtəlif yağlılığa malik məhsullarda həllolma və digər komponentlələ qarşılıqlı təsirdə olmaq qabiliyyəti

   3. müxtəlif şəkərlılıyə malik məhsullarda həllolma və digər komponentlərlə qarşılıqlı təsirə malik olmaq qabiliyyəti

   4. müxtəlif duzluğa malik məhsullarda həllolma və digər komponentlərlə qarşılıqlı təsirə malik olmaq qabiliyyəti

   5. müxtəlif qatılıqlı duza malik məhsullarda həllolma və digər komponentlərlə qarşılıqlı təsirə malik olmaq qabiliyyəti
  1. Dənli bitkilərdə zülalın miqdarı orta hesabla neçə faiz olur?

   1. 9 -12%

   2. 20 -25%

   3. 15 -20%

   4. 25 -30%

   5. 30 -25%
  1. İnsan orqanizmində zülal çatışmamazlığı nəyə təsir edir?

   1. əmək qabiliyyətini zəiflədir

   2. infeksiyalara yoluxmanı zəiflədir

   3. uzunömürlülüyü təmin edir

   4. əmək qabiliyyətini artırır

   5. bədəni çəkisini artırır
  1. Hansı məhsulun zülalı mal əti zülalından 30-50 dəfə bahadır?

   1. yağsızlaşdırılmış soya unu zülalı

   2. inək südü zülalı

   3. 2-ci növ buğda unu zülalı

   4. arpa unu zülalı

   5. balıq unu zülalı
  1. Lobya zülal xammalı kimi hansı məhsullara aiddir?

   1. paxlalılara

   2. dənli bitkilərə

   3. yağlı bitkilər

   4. yaşıl tərəvəz

   5. yarmalar
  1. Günəbaxan zülal xammalı kimi nəyə aiddir?

   1. yağlı bitkilərə

   2. paxlalılara

   3. dənli bitkilərə

   4. yaşıl tərəvəz

   5. yarmalar
  1. Qlüten prolaminlə nə əmələ gətirir?

   1. kleykovina

   2. mioqlobin

   3. hemoqlobin

   4. aktoimozin

   5. albumin
  1. Soya izolyatında neçə faiz karbohidrat olur?

   1. 2,5%

   2. 5,5%

   3. 4,2%

   4. 3,4%

   5. 6,5 %
  1. Soya zülalı preparatı istehsalında hansı dövlətlər liderlik edir?

   1. ABŞ, Yaponiya, Niderland

   2. Azərbaycan, ABŞ, Yaponiya

   3. ABŞ, Yaponiya, Özbəkistan

   4. ABŞ, İran, Yaponiya

   5. ABŞ, İran, Litva
  1. Soya paxlasının proteolitik fermentlərinin ingibitorları hansı xüsusiyyətə malikdirlər?

   1. zülalın həzm olunmasını zəiflədir

   2. zülalın həzm olunmasını yaxşılaşdırır

   3. zülalın həzm olunmasını aktivləşdirir

   4. zülalın gigenik xassələrini yaxşılaşdırır

   5. zülalın şişməsini zəiflədir
  1. İsti emal soya paxlasının proteolitik fermentlərinin ingibitorlarına neçə təsir edir ?

   1. ingibitorların 80%-i məhv edir

   2. ingibitorların 20%-i məhv edir

   3. ingibitorların 10%-i məhv edir

   4. ingibitorların 20%-i aktivləşdirir

   5. ingibitorların 10%-i aktivləşdirir
  1. Soya yağının tərkibi ən çox hansı turşularla zəngindir?


   1. : user data -> files
    files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
    files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
    files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
    files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
    files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
    files -> BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?


    Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə