Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsiYüklə 0,86 Mb.
səhifə4/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6

 • mollyuşka məhsulu

  322. Süd kazeinində bu maddələrdən hansı var?

   1. vitamin və mineral duzlar

   2. limon və dəmir duzları

   3. limon turşusu, su və dəmir

   4. kəhraba turşusu və vitamin

   5. pektin və jelatin

  323. Bunlardan hansı su bitkisidir?

  1. spirulin

  2. yemişan

  3. yasəmən

  4. steviya

  5. biyan

  324.Həlməşiyin yaranması üçün dünyada ən geniş yayılmış polisaxaridlər hansılardır?

   1. aqar, pektin və nişasta

   2. sellüloza, qlikoza və nişasta

   3. sellüloza, qlikogen və aqar

   4. sellüloza, qlikogen və pektin

   5. sellüloza, qlikogen və karboksimetilsellüloza

  325. Süni qida məhsullarının bioloji dəyəliliyini artırmaq üçün onlara nə əlavə olunur?

   1. çatışmayan aminturşular

   2. çatışmayan üzvi turşular

   3. dadverici və aramatik maddələr

   4. şirinləşdirici maddələr

   5. səməni ekstraktı

  326. Süni qida məhsullarına bioloji dəyəri artırmaq üçün əlavə olunan aminturşular daha nəyi şərtləndirir?

   1. təbii analoqlarına müvafiq dadın yaradılmasını

   2. təbii analoqlarına müvafiq qatılıq yaradılmasını

   3. təbii analoqlarına müvafiq formanın yaradılmasını

   4. təbii analoqlarına müvafiq nəmliyin yaradılmasını

   5. təbii analoqlarına müvafiq rəngin yaradılmasını

  327.Spirulində hansı aminturşusu azlıq təşkil edir?

   1. sistin

   2. triptofan

   3. izoleysin

   4. lizin

   5. leysin

  328. Hansı spirulin zülalının alınmasına neçənci ildə hansı ölkədə başlanmışdır?

     1. 1972-ci ildə Meksikada

     2. 1981-ci ildə Çində

     3. 1992-ci ildə Almaniyada

     4. 2001-ci ildə Yaponiyada

     5. 1962-ci ildə Rusiyada

  329. Hansı ölkədə istehsal olunan buğda zülalı soya zülalına yaxındır?

  1. Yaponiya

  2. ABŞ

  3. İngiltərə

  4. Hollandiya

  5. Azərbaycan

  330.Süd kopresipitatı hansı üsulla alınır?

   1. zərdab zülalının kazeinlə çökdürülməsindən

   2. kleykovina zülalının kazeinlə çökdürülməsindən

   3. ət zülalının qlobulinlə çökdürülməsindən

   4. balıq zülalının albuminlə çökdürülməsindən

   5. lüserin zülalının qlobulinlə çökdürülməsindən

  331.Hansı dövlətlərdə zülal konsetratı istehsal edilir?

   1. İngiltərə, Kanada, Peruda

   2. İngiltərə , Moldova, Peruda

   3. ABŞ, Misir, İranda

   4. Belarus, Misir, ABŞ-da

   5. Peru, İran, ABŞ-da

  332. Kimyəvi tərkibinə görə maya zülalı hansı zülala yaxındır?

   1. heyvani

   2. meyvə

   3. bitki

   4. spirulin

   5. lüsern

  333. Süni qida məhsullarına anoloqlara uyğun olması üçün nə əlavə edilir?

  1. aminturşular

  2. polisaxaridlər

  3. monosaxaridlər

  4. alginat

  5. kalsium- laktat

  334. Çatışmayan aminturşular əlavə etməklə süni məhsulların hansı xüsusiyyətlərini yüksəltmək mümkündür?

   1. bioloji dəyərini

   2. reoloji xassələrini

   3. nəmliyini

   4. şəkərliliyini

   5. turşuluğunu

  335. Süni qida məhsulları istehsalında polisaxaridlər özünü necə göstərir?

   1. politurşu birləşmə

   2. poliamfolit birləşmə

   3. polipeptid birləşmə

   4. polidoymuş birləşmə

   5. polidoymamış birləşmə

  336. Zülal- polisaxarid- su sistemində birfazalı vəziyyətin stabilliyinin səbəbi nədir?

   1. həllolan kompleksin əmələ gəlməsi

   2. həllolmayan kompleksin əmələ gəlməsi

   3. rəngli kompleksin əmələ gəlməsi

   4. rəngsiz kompleksin əmələ gəlməsi

   5. soyumuş kompleksin əmələ gəlməsi

  337. Zülal- polisaxarid - su stabil sisteminin kompleksəmələgəlmə hadisəsi nəyin dəyişməsi ilə müşayət olunur?

   1. reoloji xassəsi

   2. molekul kütləsi

   3. qələvi xassəsi

   4. çevrilmə xassəsi

   5. ingibitor xassəsi

  338. Albumin - turş polisaxarid -su sistemi yüksək qatılıq və yüksək ion qüvvəsi şəraitində

  neçə təbəqəyə ayrılır?   1. 2 maye faza

   2. 3 maye faza

   3. 4 maye faza

   4. 5 maye faza

   5. 6 maye faza

  339. Süni qida məhsulları istehsalı zamanı jelatin və alginat həlməşiyinin hazırlanması

  ilkin olaraq hansı tamperaturlarda aparılmalıdır?   1. 400C

   2. 800C

   3. 150C

   4. 120C

   5. 160 C

  340. Süni makaron məmulatları hansı qatışıqlardan istifadə edilməklə hazırlanır?

   1. alginat- nişasta həlməşiyindən

   2. anizotrop- nişasta həlməşiyindən

   3. kompleks həlməşik qarışığından

   4. kompleks həlməşik- nişasta qarışığından

   5. pektin- süd zülalı həlməşiyindən

  341. Hansı süd zülalı qaynama temperaturuna davamlıdır?

   1. Kazein

   2. Laktoalbumin

   3. Laktoqlobulin

   4. Albumin

   5. Qlobulin

  342. Zeytun yağı hansı komponentinə görə yüksək bioloji dəyərə malikdir?

    1. doymamış yağ turşularına görə

    2. doymuş yağ turşularına görə

    3. oksiyağ turşularına görə

    4. stearin turşularına görə

    5. palmitin turşularına görə

  343. Hansı məhsulu emal etməklə jelatin almaq olar?

   1. baş-ayağı

   2. qarğıdalını

   3. buğdanı

   4. arpanı

   5. düyünü

  344. Qlobulin zülalları məhlulda nə əmələ gətirir?

   1. həll olan və həll olmayan komplekslər

   2. yağ turşusu və aminturşu

   3. həllolan və həllolmayan emulsiya

   4. uron turşusu və aminturşu

   5. yağ turşuları

  345. Jelatin həlməşiyi hansı temperaturda əriyir?

  1. 300C-də

  2. 200C-də

  3. 150C -də

  4. 100C də

  5. 160C -də

  346. Zülalların ikifazalı maye sisteminin emalından hansı məhsullar almaq mümkündür?

   1. süni ət məhsulları

   2. süni makaron məhsulları

   3. süni vermişel məhsulları

   4. süni şirə məhsulları

   5. qızardılmış məmulatlar

  347. Süni ət məhsulları istehsalında zülallar hansı şəkildə emal olunur?

   1. maye 2 fazalı məhlul şəklində

   2. qələvili 2 fazalı məhlul şəklində

   3. ammonyaklı 2 fazalı məhlul şəklində

   4. duzlu 2 fazalı məhlul şəklində

   5. karbon qazı ilə 2 fazalı məhlul şəklində

  348. Süni qızardılmış kartof üçün həlməşik hazırlanmasında kalsium qlükanat hansı məqsədlə istifadə olunur?

  1. qızdırılmış sistemdə kalsium ionlarının ayrılması məqsədi ilə

  2. qızdırılmış sistemdə kompleks əmələgəririci kimi

  3. qızdırılmış sistemin doldurucusu kimi

  4. qızdırılmış sistemin enerji daşıyıcısı kimi

  5. sistemin dad əmələgətiricisi kimi

  349.Termodinamiki həlməşiklərə aiddir?

  1. kalium-alginat həlməşiyi və zülal

  2. kalium-alginat həlməşiyi və ammonyak

  3. kalium- alginat həlməşiyi və qlükoza

  4. kalium-alginat həlməşiyi və vitamin

  5. kalium-alginat həlməşiyi və fruktoza

  350.Kalsium-alginat və jelatin həlməşiyini soyutduqda hansı proses müşahidə olunar?

   1. şişmə

   2. diffuziya

   3. buxarlanma

   4. donma

   5. deformasiya

  351. Jelatin həlməşiyinə zülal əlavə edilərsə nə baş verər?   1. anomal yüksək hidrofobluq yaranar

   2. həllolma artar

   3. davamlılıq artar
   1. davamsızlıq yaranar

   2. termodavamlılıq yaranar

  353. Polisaxaridlər özlərini həm də necə təqdim edirlər?

   1. qalaktron turşusunun polimeri

   2. poliamfolit

   3. qlükozid

   4. fruktoza komponenti

   5. doymuş birləşmə

  355. Hansı mühitdə və temperaturda alginat həlməşiyi dağılmır?

   1. suda və 1000C

   2. qələvi mühitdə və 1000C

   3. mühitdə ion tərkibi dəyişdikdə və 500 C

   4. suda və 120C-də

   5. suda 60C-də

  356. Anizotrop həlməşiklərdən harada istifadə olunur?

   1. süni ət məhsulları istehsalında

   2. süni makaron istehsalında

   3. süni kürü istehsalında

   4. süni süd məhsulları istehsalında

   5. süni konfet məhsulları istehsalında

  357.Qarışıq həlməşiklərin alınması üçün əsas şərt nədir?

   1. həlməşik yaradıcıları arasında spesifik qarşılıqlı təsirin olmaması

   2. həlməşik yaradıcıları arasında spesifik qarşılıqlı təsirin artıqlığı

   3. məhlulda qida turşularının çox olması

   4. məhlulda şəkərin olması

   5. məhlulda duzun olması

  359. İonotrop həlməşik sistemlərindən süni qida məhsulları alınmasında hansı məqsədlə istifadə olunur?

  1. bioloji toxumaların xassəsi və strukturunun yaradılması məqsədilə

  2. sümük skletinin xassəsi və strukturunun yaranması məqsədilə

  3. hüceyrə divarlarının xassəsi və strukturunun yaranması məqsədilə

  4. soyudulmuş meyvələrinxassəsi və strukturunun yaranması məqsədilə

  5. dondurulmuş meyvələrin xassəsi və strukturunun yaranması məqsədlə

  361. Hansı strukturda anizotrop həlməşikşəkilli qida sistemləri olur?

   1. lifli və məsaməli makrostrukturlarda

   2. lifli və köpüklü makrostrukturlarda

   3. lifsiz və məsaməli makrostrukturlarda

   4. lifli və üçbucaq makrostrukturlarda

   5. lifli və slindtik makrostrukturlarda

  362. Mühitdə pH8-9-a bərabər olduqda jelatin məhlulu və zərdab albumini qarışığında hansı proses baş verir?

   1. kompleks yaradır

   2. kompleks yaratmır

   3. tam şişmə gedir

   4. tam hidroliz gedir

   5. bir hissəsi hidroliz olur     1. Zülal və polisaxarid qarışığına malik həlməşiklər nəyə aiddir?

     1. termodinamiki həlməşiklərə

     2. kompleks həlməşiklərə

     3. anizotrop həlməşiklərə

     4. soyuğadavamlı həlməşiklərə

     5. yapışqanlı həlməşiklərə

  365. Süni qəzardılmış kartof həlməşikləri hansı temperatura davam gətirməlidirlər?

   1. 140-2200 C

   2. 150-1600 C

   3. 120-1400 C

   4. 100-1200 C

   5. 80-1000 C

  367. 1000C-də hansı həlməşik dağılmır?

  1. alginat

  2. nişasta

  3. şəkər

  4. anizotrop

  5. qarışıq

  368. Hansı həlməşik suda qaynama temperaturunda dağılmır?

   1. alginat

   2. kompleks

   3. qarışıq

   4. jelatin

   5. aqar

  370. Hal hazırda neçə kateqoriyaya aid süni süd məhsullarını fərqləndirirlər?

   1. 3

   2. 2

   3. 4

   4. 5

   5. 6

  371. Süni süd məhsullarının birinci kateqoriyasına aid məhsullar necə hazırlanır?   1. təbii süd komponentlərindən yağ kənarlaşdırılır

   2. təbii süd komponentlərinıə yağ əlavə edilir

   3. təbii süd komponentlərinə şəkər əlavə edilir

   4. təbii süd komponentlərinə zülal əlavə edilir

   5. təbii süd komponentlərinə vitamin əlavə edilir

  373. Süddən hazırlanmış hansı məhsullar 2-ci əsas kateqoriyaya aiddir?  1. tərkibdəki zülali komponentlər tam əvəz olunub

  2. tərkibdəki həllolan vitamin komponentləri əvəz olunub

  3. tərkibdəki yağda həllə olan komponentlər əvəz olunub

  4. tərkibdəki dad əmələgətirici komponentlər əvəz olunub

  5. tərkibdəki mineral komponentlər əvəz olunub

  374. Pəhriz məqsədi ilə hazırlanan dondurmada süd yağı nə ilə əvəz olunur?

   1. bitki yağı ilə

   2. tomat pasta ilə

   3. balıq yağı ilə

   4. kazeinlə

   5. zülalla

  376. İkinci tip süd məhsulları kimlərin qidalanması üçün nəzərdə tutulur?

   1. uşaqıarın

   2. kosmanavtların

   3. dənizçilərin

   4. yaşlı insanların

   5. şaxtaçıların

  377. Neçənci tip süd məhsdulları üşaqların qidalanması üçün nəzərdə tutulur?

   1. ikinci

   2. birinci

   3. üçüncü

   4. dördüncü

   5. beşinci

  378. Südəmər uşaqlar və mədə xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər üçün inək südünün istifadəsi (kalsium ionlarının burada – mədədə zülalı koaqulyasiya uğratdığı səbəbindən) çətinliklər yaradır. Bunun üçün südü (yağsız və təbii) ion mübadiləli kolonkaların köməyi ilə təmizləmək, kalsiumu natrium yaxud kalium ionları ilə əvəz etmək lazım gəlir. Daha sonra belə məhsullar nə ilə zənginləşdirilir?

   1. vitamin və şəkərlə

   2. bitki yağı və zülalla

   3. aminturşu və kərə yağı ilə

   4. kərə yağı və vitaminlə

   5. yağ turşuları və şəkərlə

  379. Süni süd məhsulları istehsalında emulqator kimi nədən istifadə oluna bilər?

   1. zülal və lesitin

   2. jelatin və kalium-xlorid

   3. bitki yağı və tanin

   4. jelatin və natrium-xlorid

   5. jelatin və süd turşusu

  380. Süni süd məhsulları istehsalında emulqator kimi nə tətbiq oluna bilər?

   1. pektin və alginat

   2. yumurta sarısı və aspartam

   3. küncüt yağı və xörək duzu

   4. yumurta sarısı və tanin

   5. yumurta sarısı və tartrazin

  381. ABŞ-da qaymaqlı dondurma əvəzləyicisi "mellorin" nədən hazırlanır?

  1. tərkibindəki yağı bitki yağı ilə əvəzlənmiş süd məhsulundan

  2. tərkibindəki yağı baliq yağı ilə əvəzlənmiş südlü məhsullardan

  3. tərkibindəki yağı kəsmiklə əvəzlənmiş süd məhsulundan

  4. tərkibindəki yağı pendirlə əvəzlənmiş qatıqdan

  5. tərkibindəki yağı nişasta yapışqanı ilə əvəzlənmiş yoqurtdan

  382. ABŞ-da hazırlanan qaymaqlı dondurma əvəzləyicisi bunlardan hansıdır?

   1. "Mellorin"

   2. "Plombir"

   3. " Eskimo"

   4. " Meyvəli"

   5. " Desert"

  383. 2000 il bundan əvvəl soya əsasında süni süd məhsulu alınması üsulu hansı ölkədə tətbiq olunub?

   1. Çində

   2. Yaponiyada

   3. İranda

   4. Rusiyada

   5. Misirdə

  384. 2000 il bundan əvvəl soyadan süni süd alinması kim tərəfindən təklif edilmişdir?

    1. Çin filosofu Van Nan-Se

    2. Koreya alimi Van Nan-Se

    3. Yapon filosofu Dan Nan-Se

    4. Roma filosofu Hippokrat

    5. Yunan filosofu Platon

  385. İlk dəfə süni kəsmik hansı ölkədə alınıb?

   1. Çində

   2. İranda

   3. Yaponiyada

   4. Rusiyada

   5. Misirdə

  386. Soyadan alınan kəsmiyi bəzən necə adlandırılır?

   1. bitki əti

   2. bitki vitamini

   3. bitki yağı

   4. bitki piyi

   5. bitki mineralı

  387. Süni südü bəzən nədən alırlar?

   1. yağsızlaşdırılmış araxis unundan

   2. yağsızlaşdırılmış buğda unundan

   3. yağsızlaşdırılmış arpa unundan

   4. yağsızlaşdırılmış düyü unundan

   5. yağsızlaşdırılmış yonca unundan

  388. Süd zülallarının bəziləri uşaqlar və böyüklər üçün allergen hesab edilirlər. Bunun üçün həmin zülallar hansı prosesə məruz edilməlidir?

  1. yağsız süddə qızdırılmaqla denaturasiyaya uğradılmalıdır

  2. yağlı süd sistemində dondurmaqla dekstruksiyaya uğradılmalıdır

  3. vitaminləşdirilmiş süd sistemində soyudulmaqla hidratasiyaya uğradılmalıdır

  4. şəkərləşdirilmiş süd sistemində dehidratasiyaya uğradılmalıdır

  5. minerallaşdırılmış süd sistemində dispersiyaya uğradılmalıdır

  389. Soya və onun emal məhsullarından hansı məhsul alınır?

   1. süni süd

   2. süni rəng

   3. süni limon turşusu

   4. jelatin

   5. süni dadverici maddə

  390. Süni süd və süd məhsulları nədən alınır?

   1. soya və onun emal məhsullarından

   2. soya və balıq unu qarışı məhsullarından

   3. buğda və sümük unu qarışığı məhsullarından

   4. kəsmik və mal əti qarışığı məhsullarından

   5. nişasta və quru süd qarışığı məhsullarından

  391. Pektinlərdən hansı süni məhsullarda emulqator kimi istifadə oluna bilər?

  1. süni süd məhsulları istehsalında

  2. süni ət məhsulları istehsalında

  3. süni kartof məhsulları istehsalında

  4. süni düyü məhsulları istehsalında

  5. süni mayonez məhsulları istehsalında

  392. Alginatlar hansı süni məhsullarda emulqator kimi istifadə oluna bilər?

   1. süni süd istehsalında

   2. süni mayonez istehsalında

   3. süni ət istehsalında

   4. süni kartof istehsalında

   5. süni düyü istehsalında

  393. Süni kəsmik " Tofu "nun tərkibində necə faiz yağ olur?   1. 7,8%

   2. 10,2%

   3. 17,6%

   4. 8,9%

   5. 15,4%

  394. Süni kəsmik " Tofu "nun tərkibində neçə faiz karbohidrat olur?

   1. 0%

   2. 5%

   3. 4%

   4. 2%

   5. 3%

  395. Soya kəsmiyi Yaponiyada necə adlanır?

  1. Tofu

  2. Teofu

  3. Danfu

  4. İnfa-soya

  5. çuz-o-soya

  396. Yapon " Tofu"-sunun tərkibində neçə faiz zülal olur?

   1. 13%

   2. 9%

   3. 1 5%

   4. 7%

   5. 11%

  397. Bəzi süni məhsulların istehsalında zülal molekulunun dağılmasına nə səbəb ola bilər?

  1. denaturasiya

  2. həllolma

  3. hidratasiya

  4. dehidratasiya

  5. çalınma

  398. Süni kotlet kütləsi istiliklə emal edildikdə hansı proses baş verə bilər?

   1. denaturasiya və destruksiya

   2. şişmə və həllolma

   3. denaturasiya və həllolma

   4. destruksiya və həllolma

   5. çalınma və həllolma

  399. Süni qida məhsulları istehsalında zülal molekullarında denaturasiya nə vaxt güclənir?

  1. izoelektrik nöqtəsində

  2. donma nöqtəsində

  3. suda həll olanda

  4. çalxalananda

  5. su ilə isladılanda

  400. Lipidlərin bioloji dəyəri onların tərkibindəki hansı yağ turşuları ilə şərtlənir?

   1. linol, linolein və araxidon

   2. kapril, olein və stearin

   3. kapril , linol və miristin

   4. kapril, olein və miristin

   5. kapril, stearin v ə miristin

  401. Bitki yağlarında hansı qida komponentləri üstünlük təşkil edir?

   1. tokoferol, fosfatid

   2. vitamin C və fosfatid

   3. aminturşular, şəkər

   4. zülal, nişasta

   5. ferment, zülal

  402. Polidoymamış yağ turşularının əsas mənbəyi nə sayılır?

   1. bitki yağı

   2. alma meyvəsi

   3. mal əti

   4. balıq filesi

   5. yerkökü

  403. Soya zülalının su dispersi donduqda nə baş verir?

   1. yağ ayrılır

   2. həllolma yaxşılaşır

   3. həllolma itir

   4. dadı yaxşılaşır

   5. aramatı yaxşılaşır

  404. Süni yarma necə alınır?

   1. müxtəlif növ un, qida komponentləri,su və nişasta qarışıqlarından

   2. quru süd və yarma, su və nişasta qarışıqlarından

   3. arpa və sümük unu, su və nişasta qarışıqlarından

   4. müxtəlif növ paxla dəni,quru süd, su və nişasta qarışıqlarından

   5. müxtəlif növ buğda və balıq unu, su və nişasta qarışıqlarından

  405. Araxis unundan alınan zülal ekstraktı süni süd istehsalında ilk əvvəl nə ilə işlənir?

  1. qələvi ilə

  2. turşu ilə

  3. duz məhlulu ilə

  4. efirlə

  5. benzinlə

  406. Süni yarma istehsalında xəmir kütləsinə qummiarabika daxil edilməsində məqsəd nədir?

   1. bişmə müddətini azaltmaq

   2. şişməni azaltmaq

   3. bişmə müddətini artırmaq


   4. : user data -> files
    files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
    files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
    files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
    files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
    files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
    files -> BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?


    Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə