Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsiYüklə 0,86 Mb.
səhifə5/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,86 Mb.
1   2   3   4   5   6
kütləni azaltmaq

 • kütləni artırmaq

  407. Süni makaron alınmasında problem hansı məhsulun çatışmamasıdır?

   1. bərk buğda çatışmamazlığı

   2. yumşaq buğda çatışmamazlığı

   3. yumşaq qarğıdalı çatışmamazlığı

   4. bərk qarğıdalı çatışmamazlığı

   5. yumşaq arpa çatışmamazlığı

  408. "Pronutro" yarması harada istehsal olunur?

   1. CAR-da

   2. Kolumbiyada

   3. Çilidə

   4. Rusiyada

   5. Çində

  409. ABŞ və Braziliyada ilk dəfə olaraq hansı süni qida məhsulu istehsal edilmişdir?

   1. süni makaron

   2. süni ət

   3. süni süd

   4. süni kəsmik

   5. süni fındıq

  410. Makaron və yarmalar orqanizmi ən çox nə ilə təmin edir?

  1. karbohidratlarla

  2. zülallarla

  3. vitaminlərlə

  4. turşularla

  5. yağlarla

  411. Tam dəyərli süni düyünün istehsalına ilk dəfə hansı olkələr nail olmuşlar?

  1. Hindistan, Yaponiya və ABŞ

  2. Qazağıstan , Hollandiya və ABŞ

  3. Özbəkistan, Yaponiya və İngiltərə

  4. İngiltərə,Hindistan və Rusiya

  5. Almaniya, Hindistan və Ukrayna

  412. Süni yarma alınmasının ilk emal mərhələsi hansıdır?

   1. taxıl una çevrilir

   2. un su ilə qarışdırılır

   3. un şəkərlə zənginləşdirilir

   4. un turşu ilə zənginləşdirilir
   1. una aminturşular qatılır

  413. Süni yarma istehsalında ən çox nədən istifadə olunur?

  1. nişastadan

  2. şəkərdən

  3. turşudan

  4. pektindən

  5. qlükozadan

  414. Süni yarma istehsalında xəmir kütləsi hansı şəkildə formalanır?

   1. qranullanır

   2. kündələnir

   3. doğranır

   4. preslənir

   5. yayılır

  415. Hidrotexniki emal zamanı süni yarmaların quruluşunu saxlamaq üçün nə əlavə edilir?

   1. kalsium-pektinat

   2. nişasta

   3. kalium-sulfat

   4. xlorid turşusu

   5. maqnezium-pektinat

  416. Süni yarmalardan olan " leve-alin"in tərkibində əsas hansı məhsullar olur?

   1. buğda və günəbaxan unu

   2. soya unu və nişasta

   3. arpa unu və pektin

   4. yerfındığı unu və yağ

   5. quru süd və şəkər

  417. "Pronito" yarmasında zülalın miqdarı neçə faiz olur?

  1. 22%

  2. 20%

  3. 30%

  4. 31%

  5. 35%

  418. Zənginləşdirilmiş makaron üçün əsas hansı unlar və hansı miqdarda istifadə edilir?

  1. buğda unu 30% ; qarğıdalı unu45-85%

  2. buğda unu 50%; qarğıdalı unu 50%

  3. c) buğda unu 60%; qarğıdalı unu 40-45%

  4. buğda unu 70%; qarğıdalı unu 35-40%

  5. buğda unu25%; qarğıdalı unu 70-75%

  418.Süni yarmaların çatışmayan çəhətləri hansılardır?

   1. tez dağılır

   2. gec bişir

   3. şişmir

   4. bərk olur

   5. saxlanmaya davamsızdır

  419. Möhkəmliyi təmin etmək üçün süni yarmalara nə əlavə edilir?

  1. 2-20% zülal

  2. 5-10 % polişəkər

  3. 10-15% vitamin

  4. 2-20% bitki yağı

  5. 0,5-1% mineral duzlar

  420. Süni yarmalara nə əlavə etdikdə dənəvərliyə nail olmaq olar?

   1. monoqliseridlər

   2. şəkər

   3. karbohidratlar

   4. nişasta

   5. polişəkərlər

  421. Süni yarmaların istehsalında itkiləri azaltmaq üçün onların səthinə nə çəkilir?

   1. etilsellüloza

   2. yağ

   3. aminturşu

   4. yumurta zülalı

   5. pektinlər

  422. Süni makaron istehsalında xəmirin bioloji dəyərini yüksəltmək üçün nə əlavə edilir?

  1. zülal, aminturşu qarışığı, kazein, quru süd, maya hidrolizatları

  2. zülal, pektin, şəkər, selüloza, kazein, povidlo

  3. aminturşu, şəkər, mineral birləşmələr,

  4. quru süd, şəkər, alma şirəsi, mineral birləşmələr

  5. soya unu, vitamin, şəkər, mineral birləşmələr

  423. Makaron istehsalında yüksək özlülükdə xəmir almaq üçün onun tərkibinə nə qatılır?

   1. polifosfatlar, MgSO4

   2. aminturşular, minerallar

   3. CaCO3 , vitaminlər

   4. maya, polifosfatlar

   5. vitaminlər, xörək duzu

  424. Süni makaron məmulatlarının bir-birinə yapışmaması üçün onlara nə əlavə edilir?

   1. polifosfatlar

   2. natrium-xlorid

   3. sirkə turşusu

   4. limon turşusu

   5. çaxır turşusu

  425. Süni makaron məmulatlarının bir-birinə yapışmaması üçün onlara nə əlavə edilir?

   1. maqnezium sulfat

   2. natrium-xlorid

   3. sirkə turşusu

   4. limon turşusu

   5. nişasta həlməşiyi

  426. Süni makaronlarda nişastanın miqdarı neçə faiz olur?

   1. 51,0-51,5%

   2. 70,0-71,3%

   3. 72,0-73,5%

   4. 33,0-34,5%

   5. 34,7-38,9%

  427. Hansı liflər süni fındıq istehsalının əsasını təşkil edir?

   1. zülali liflər

   2. əzələ lifləri

   3. pambıq lifi

   4. nişasta

   5. metilsellüloza lifi

  428. Davamlı həlməşiklərin alınması üçün hansı məhsullardan istifadə olunur?

   1. dəniz bitkilərindən

   2. dəniz heyvanlarından

   3. dəniz balıqlarından

   4. okean balıqlarından

   5. çay balıqlarından

  429. Dəniz bitkilərindən hansı həlməşiklərin alınmasında istifadə olunur?

   1. davamlı

   2. qarışıq

   3. davamsız

   4. molekulyar

   5. bərk

  430. Zülali liflərdən hansı süni qida məhsulu istehsalında istifadə olunur?  1. süni fındıq

  2. süni süd

  3. süni ət

  4. süni makaron

  5. süni albalı

  431. Sabitləşdirici kimi süni ət məhsullarının ikinci növü üçün nə istifadə olunur?

   1. qızdırılmadan əmələ gəlmiş həlməşikli maye məhlul və ya emulsiya

   2. qızdırıldıqdan sonra çalınmış maye məhlu və ya emulsiya

   3. dondurulmadan sonra maye məhlul və ya emulsiya

   4. köpük strukturlu maye məhlul və ya emulsiya

   5. qızdırılmadan sonra maye məhlul və ya bitki yağı

  432. Süni ət məhsullarının istehsalında zülal liflərinin yumaqlaşması prosesinin ilkin mərhələsi hansıdır?

   1. zülalın yumaqlaşma məhlulunun hazırlanması

   2. nişastanın yumaqlaşma məhlulunun hazırlanması

   3. amilopektinin yumaqlaşma məhlulunun hazırlanması

   4. aqarın yumaqlaşma məhlulunun hazırlanması

   5. pektinin yumaqlaşma məhlulunun hazırlanması

  433. Doğranmış ət məhsullarına zənginləşdirici və strukrur yaxşılaşdırıcı kimi nə əlavə edilir?

   1. soya zülalı

   2. vitamin

   3. sirkə turşusu

   4. bitki yağı

   5. marqarin

  434. Hansı süni məhsulların kateqoriyasına anoloqları və durulaşdırıcıları aiddir?

   1. ət

   2. makaron

   3. albalı

   4. ərik

   5. kartof

  435. Süni ət məhsullarını tətbiq olunma üsullarına görə neçə kateqoriyaya ayırırlar?

   1. 2 kateqoriyaya

   2. 3 kateqoriyaya

   3. 5 kateqoriyaya

   4. 4 kateqoriyaya

   5. 6 kateqoriyaya

  436. Süni ət məhsullarını tətbiq olunma kateqoriyalarına görə necə adlandırırlar?

   1. analoq və durulaşdırıcı

   2. duz və durulaşdırıcı

   3. yumşaldıcı və duz

   4. yumşaldıcı və durulaşdırıcı

   5. analoq və emulqator

  437. Doğranmış ət məhsulları istehsalında soya zülalından hansı məqsədlə istifadə edilir?

   1. zənginləşdirici və struktur yaxşılaşdırıcısı kimi

   2. rəngi və dadı yaxşılaşdırmaq üçün

   3. rəngi və qoxunu yaxşılaşdırmaq üçün

   4. yumşaldıcı və durulaşdırıcı kimi

   5. aramatlandırmaq üçün

  438. Zülalın qatı su dispersiyasından təzyiq və qızdırılmanın təsiri ilə ekstraktlaşma nəticəsində necə məhsul alınır?

   1. təbii ət məhsullarına oxşar anizotrop məsaməli həlməşik

   2. təbii ət məhsullarına oxşar ionotrop məsaməli həlməşik

   3. təbii makaron məhsullarına oxşar anizotrop məsaməli həlməşik

   4. süni albalıya oxşar ionotrop məsaməli həlməşik

   5. təbii fındığa oxşar ionotrop məsaməli həlməşik

  439. Süni ət məhsullarının durulaşdırıcılarına nə aiddir?

   1. emaldan sonra ət qiyməsi ilə qarışdırılan soya zülalı

   2. emaldan sonra ət qiyməsi ilə qarışdırılan süd zülalı

   3. emaldan sonra ət qiyməsi ilə qarışdırılan balıq zülalı

   4. emaldan sonra ət qiyməsi ilə qarışdırılan kalmar zülalı

   5. emaldan sonra ət qiyməsi ilə qarışdırılan kəsmik zülalı

  440. Süni ət məhsulları üçün"analoq" termini nədir?

   1. orqanoleptiki göstəricilərinə görə ənənəvi ətə oxşayan süni ət məhsulları

   2. paştet strukturuna bənzər süni ət məhsulları

   3. bişmiş ət məhsullarına oxşayan süni ət məhsulları

   4. dondurulmuş ət məhsullarına oxşayan süni ət məhsulları

   5. xüsusi dada malik süni ət məhsulları

  441. CAR-da ilk dəfə hansı süni qida məhsulu istehsal olunmuşdur?

  1. yarma

  2. süd

  3. pendir

  4. kürü

  5. ət

  442. İlk dəfə süni ət məhsulları alınması üçün həlməşik vəziyyətin vacibliyi neçənci ildə işlənmişdir?

   1. 1958-ci ildə

   2. 1915-ci ildə

   3. 1930-cu ildə

   4. 1940-cı ildə

   5. 1960-cı ildə

  443. Hansı məhsullar qiyməli ət məhsullarına aid edilmir?

   1. sub məhsulları

   2. bişirilmiş kolbasalar

   3. ət çörəyi

   4. sosiska məmulatları

   5. ət paştetləri

  444. Süni ət məhsulları alınmasında həlməşik yaratmaqdan ötrü hansı məhsullardan istifadə edilir?

  1. yumurta albumini

  2. nişasta

  3. pektin

  4. metionin

  5. izoleysin

  445. Süni ət məhsulları alınmasında dad və ətirləndirici kimi hansı məhsullar işlədilir?

   1. sarımsaq, istiot

   2. limon, sarıkök

   3. tərəvəz kökləri, zəfəran

   4. darçın, sarıkök,

   5. zirə, çaxır turşusu

  446. Kazein əsasında kolbasa-sosiska məmulatlarının alınması kim tərəfindən kəşf edilmişdir?

  1. Kende və Ketrinq

  2. Frenq və Serk

  3. Nesmyanov

  4. Nakamura

  5. Aşenazi

  447. Kazein əsasında hazırlanmış ət məhsullarında zülal neçə faiz olur?

   1. 30-40%

   2. 10-15%

   3. 15-20%

   4. 25-30%

   5. 45-50%

  448. Kazein əsasında hazırlanmış ət məhsullarında pH nə qədər olmalıdır?

  1. pH - 4,9-5,3

  2. pH - 4,-4,5

  3. pH -3,8-4,1

  4. pH -5,3-5,8

  5. pH -5,9 -6,1

  449. Kazein əsasında hazırlanmış ət məhsullarında pH 5,3-dən yuxarı olduqda süni ət məhsullarında nə baş verir?

   1. qızdırıldıqda forması itir

   2. turş dad yaranır

   3. şirin dad yaranır

   4. acı dad yaranır

   5. şişmə baş verir

  450. Hansı məhsullar süni ət məhsullarına aiddir?  1. kolbasa-sosiska məmulatları, kotlet, ət pastaları

  2. kotlet, langet, paştet

  3. ət pastası, langet, paştet

  4. langet, kolbasa-sosiska məmulatı,paştet

  5. kolbasa-sosiska məmulatı, kabab-bastırma, paştet

  451. Süni ət məhsulları istehsalı zamanı hansı həlməşik əmələgətirən sistemlərdən istifadə olunur?

   1. qızdırıldıqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

   2. soyutduqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

   3. dondurulduqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

   4. çalındıqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

   5. emulsiyalaşdıqda həlməşik yaradan zülal məhlulu və ya durulaşmış dispers sistemlərdən

  452. Süni ət məhsullarının alınması üçün lazım olan həlməşik əmələgətirən sistem hansıdır?

   1. kalsium ionunun təsiri

   2. turşunun təsiri

   3. qələvinin təsiri

   4. neytral mühit

   5. NaCl məhlulunun təsiri

  453. Lifli struktura malik süni ət məhsullarının ilkin görünüşü necədir?

   1. polisaxarid və ya yeməli zülali liflərlə doldurulmuş qida həlməşiyi

   2. polisaxarid və ya göbələklə doldurulmuş qida həlməşiyi

   3. polisaxarid və ya şəkərlə doldurulmuş qida həlməşiyi

   4. polisaxarid və ya yağla doldurulmuş qida həlməşiyi

   5. marqarin və ya polisaxaridlə doldurulmuş qida həlməşiyi

  454. Doğranmış ətdən alınan məhsullara oxşar süni ət məhsulları nədən hazırlanır?

   1. soya və buğda zülalı,yumurta albumini, kazein qarışığı əsasında

   2. soya və buğda zülalı, bitki yağı, kazein qarışığı əsasında

   3. soya və buğda zülalı,soya saxaridi, kazein qarışığı əsasında

   4. soya və buğda zülalı, karboksimetilsellüloza, kazein qarışığı əsasında

   5. soya və buğda zülalı, kəsmik, kazein qarışığı əsasında

  455. Qızdırılma zamanı zülal məhlulları və durulaşmış disperslərin əmələ gətirdiyi həlməşikdən hansı süni qida məhsulları alınır?

   1. ət

   2. düyü

   3. kəsmik

   4. süd

   5. makaron

  456. Kalsium ionlarının təsiri ilə turş polisaxarid, zülal və digər maddələrin qarışığının əmələ gətirdiyi həlməşik hansı süni məhsulun istehsalı üçün nəzərdə tutulur?

   1. ət

   2. kəsmik

   3. süd

   4. albalı

   5. fındıq

  457. Doğranmış ətdən hazırlanan süni ət məhsulları hansı tərkibdən ibarət olur?

  1. zülal dispersiyası, polisaxarid və lipidlə doldurulmuş həlməşik

  2. zülal dispersiyası, monosaxarid və lipidlə doldurulmuş həlməşik

  3. zülal dispersiyası, üzvü turşu və lipidlə doldurulmuş həlməşik

  4. zülal dispersiyası, ədviyyat ekstraktı və lipidlə doldurulmuş həlməşik

  5. zülal dispersiyası, aramatizator və lipidlə doldurulmuş həlməşik

  458. Hansı məhsullar süni ət məhsullarına aiddir?

   1. soyuq səhər qəlyanaltısı

   2. təbii bifşteks

   3. təbii kabab

   4. təbii şnisel

   5. təbii file

  459. Hansı məhsullar süni ət məhsullarına aiddir?

   1. ət çörəyi

   2. təbii bifşteks

   3. təbii kabab

   4. təbii şnisel

   5. təbii file

  460. Hansı məhsullar imitasiya olunmuş süni ət məhsullarına aiddir?   1. kotlet

   2. təbii bifşteks

   3. təbii kabab

   4. təbii şnisel

   5. təbii file

  461. Hansı məhsullar imitasiya olunmuş doğranmış süni ət məhsullarına aiddir?

  1. kolbasa

  2. təbii file

  3. təbii kabab

  4. təbii bifşteks

  5. təbii şnisel

  462. Hansı məhsullar imitasiya olunmuş doğranmış süni ət məhsullarına aiddir?

   1. paştet

   2. təbii bifşteks

   3. təbii file

   4. təbii şnisel

   5. təbii kabab

  463. Hansı məhsullar imitasiya olunmuş doğranmış süni ət məhsullarına aiddir?

   1. doğranmış şnisel

   2. təbii bifşteks

   3. təbii file

   4. təbii şnisel

   5. təbii kabab

  464. Süni doğranmış ət almaq üçün hansı məhsullardan istifadə olunur?

   1. soya və buğda zülalı, yumurta albumini və s.

   2. soya və buğda zülalı, bitki yağı və s.

   3. soya və buğda zülalı, polisaxaridlər və s.

   4. soya və buğda zülalı, nişasta və s.

   5. soya və buğda zülalı, qarğıdalı nişastası və s.

  465. Süni yolla alınmış kotlet və paştetlər nəyə aiddir?

  1. imitasiya olunmuş süni ət məhsullarına

  2. imitasiya olunmuş süni albalı məhsullarına

  3. imitasiya olunmuş süni yarma məhsullarına

  4. imitasiya olunmuş süni makaron məhsullarına

  5. imitasiya olunmuş süni şabalıd məhsullarına

  466. Soyuq səhər qəlyanaltıları hansı süni qida məhsullarına aiddir?

   1. imitasiya olunmuş süni ət məhsullarına

   2. imitasiya olunmuş süni molyuskalara

   3. imitasiya olunmuş süni kürü məhsullara

   4. imitasiya olunmuş süni izolyatlara

   5. imitasiya olunmuş süni ekstraktlara

  467. Hal-hazırda süni ət məhsulları almaq üçün hansı metodlardan istifadə olunur?

  1. liflərin toxunma və ekstruziya metodu

  2. liflərin mexaniki emalı

  3. tökmə metodu

  4. polişəkərlərlə doldurulma metodu

  5. liflərin qarşılıqlı yerləşdirilməsi

  468. Yeni formalı qida məhsullarının alınmasında zülalın denaturasiyası hansı üsulla aparılır?

   1. qızdırılmaqla

   2. hidroliz üsulu ilə

   3. saxlanılmaqla

   4. yağla qarışdırılmaqla

   5. rəngləyicilərlə qarışdırmaqla

  469. Boer tərəfindən hansı süni məhsulun alınması ilk dəfə təklif edilmişdir?

  1. qida soya lifləri

  2. qida ət lifləri

  3. qida albalı lifləri

  4. qida pambıq lifləri

  5. qida qarğıdalı lifləri

  470. Qida soya lifləri ilk dəfə neçənci ildə və hansı alim tərəfindən alınmışdır?

  1. 1947 -ci ildə Boer tərəfindən

  2. 1950-ci ildə Nesmeyanov tərəfindən

  3. 1960-cı ildə Tolstoquza tərəfindən

  4. 1980-cı ildə Conson tərəfindən

  5. 1868-ci ildə Lomonosov tərəfindən

  471. Lifli struktura malik süni ət məhsullarının alınması üçün zülalın pıxtalaşma məhlulunun

  yetişməsi hansı mühitdə və hansı müdddətdə baş verir ?   1. qələvidə 24 saat ərzində

   2. suda 24 saat ərzində

   3. turş mühitdə 24 saat ərzində

   4. soyudulmuş mühitdə 24 saat ərzində

   5. qızdırılmış mühitdə 24 saat ərzində

  472. Süni ət məhsullarının alınması üçün zülal məhlulunun yetişməsində hansı proses gedir?

  1. zülalın peptid zəncirinin hissə-hissə hidrolizi

  2. zülal molekulunun hissə-hissə şişməsi

  3. zülal molekulunda sərbəst aminturşularının əmələ gəlməsi

  4. sulfhidril qruplarının hissə-hissə dağılması

  5. zülal molekullarının dağılması nəticəsində ammonyakın əmələ gəlməsi

  473. Süd turşuları nə ilə zəngin olur?

  1. zülalla

  2. polisaxaridlərlə

  3. üzvü turşularla

  4. qeyri-üzvü turşularla

  5. mineral duzlarla

  474. Süd zərdabından sənaye üsulu ilə nə alınır?

   1. laktoza

   2. natriun xlor

   3. limon turşusu

   4. kəhraba turşusu

   5. polisaxarid

  475. Hansı məhsullar süni qida məhsullarına rəng verməkdən ötrü işlədilir?

   1. karotinoidlər, karmin, annato

   2. aminturşu, sellüloza, yağlar

   3. aspartam, ksilit, annato

   4. metionin, ksilit, annato

   5. sellüloza, pektin, karmin

  476. Karotinoid, karmin , annato süni qida məhsullarının alınmasında hansı məqsədlə istifadə edilir?

   1. rəng vermək

   2. dad vermək

   3. ətir vermək

   4. struktur yaratmaq

   5. bərklik yaratmaq

  477. Süni ət məhsullarına spesifik çəhrayı və qırmızı rəng çalarlarını nə verir?

  1. karmin

  2. karotin

  3. tartrazin

  4. zəfəran

  5. indiqo

  478. Süni albalı almaq üçün hansı əsas məhsullardan istifadə edilir?

   1. albalı püresi və qarğıdalı patkasından

   2. zülal və nişastadan

   3. yağlar və karraginandan

   4. karbohidratlardan və pektindən

   5. zülal və şabalıd unundan

  479. Süni məhsullara spesifik sarı-qızılı rəngi hansı maddə verir?

   1. karotin

   2. karmin

   3. annato

   4. tartrazin

   5. indiqo

  480. Hansı komponentlərdən süni ilbiz istehsalında istifadə edilir?

   1. natrium-alginat və yumurta albumindən

   2. natrium-alginat və kleykovinadan

   3. aqar və soya zülalından

   4. aqar və kleykovinadan

   5. pektin və kleykovinadan

  481. Reseptə uyğun qarışığın emulsiyalaşması üçün süni malyuska istehsalında hansı məhsullardan istifadə edilir?

   1. kokos və balıq yağından


   2. : user data -> files
    files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
    files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
    files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
    files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
    files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
    files -> BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?


    Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə