AzərbaycanYüklə 5,05 Kb.

səhifə1/56
tarix05.06.2018
ölçüsü5,05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56 
Hesabat No. 52801-AZ
 
 
Azərbaycan
 
Yaşayış Səviyyəsinin Qiymətləndirilməsinə 
dair Hesabat
 
 
 
 
Ġnsan ĠnkiĢafı Sektoru 
Avropa və Mərkəzi Asiya Regionu 
 
 
 
1/28/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dünya Bankının sənədi  
 
VALYUTA EKVĠVALENTLƏRĠ 
(8 fervral, 2009-cu il tarixinə olan məzənnə) 
Valyuta vahidi = Yeni Azərbaycan manatı (AZN) 
AZN 1.00 = US$ 1.24 
US$ 1.00 = AZN 0.81 
Maliyyə ili 
Yanvar - Dekabr 31 
 
AKRONĠM VƏ ABREVĠATURALAR 
AB 
Avropa Birliyi 
AH 
Azərbaycan Hökuməti 
AQP 
Alıcılıq qabiliyyəti pariteti  
AMB 
Azərbaycan Mərkəzi Bankı  
ATF 
Avropa Təlim Fondu 
AZM 
Köhnə Azərbaycan manatı 
AZN 
Yeni Azərbaycan manatı  
BƏT 
Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı  
BXĠ 
BirbaĢa xarici investisiya 
BMP 
Beynəlxalq müqayisə proqramı  
BMT 
BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilat   
BMTUF 
BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının UĢaq Fondu 
DSK 
Dövlət Statistika Komitəsi 
DSMF 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu  
ƏBP 
Əmək bazarı proqramı 
ƏEX 
Əsas ehtiyaclara çəkilən xərclər 
ƏƏSMN 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 
ƏĠFM 
Əhalinin Ġqtisadi Fəallığının Müayinəsi 
FAO 
BMT-nin Ərzaq və Kənd təsərrüfatı TəĢkilatı   
ĠƏĠT 
Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatı 
ĠĠN 
Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi 
ĠTSDA 
Ġcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi 
KdHSS 
Keçid dövründə Həyat Səviyyəsi Sorğusu 
KĠQ 
Kiçik ərazilərin qiymətləndirilməsi 
KSĠ 
KeçmiĢ Sovet Ġttifaqı 
M və Q 
Monitorinq və qiymətləndirmə  
MDB 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi 
MĠ 
Maliyyə ili 
MĠM 
Minilliyin ĠnkiĢaf Məqsədləri 
MK 
Məcburi köçkünlər 
MN 
Maliyyə Nazirliyi 
ÖĠM 
Ölkə üzrə Ġqtisadi Memorandum 
SM 
Sosial müdafiə  
ġX 
ġəxsi xərclər 
ġQBP 
ġagirdlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Proqram (OECD) 
ġNPK 
ġərti nağd pul köçürmələri 
T&A 
Tədqiqat və araĢdırma 
TPT 
Texniki peĢə təhsili   
TY 
Texniki yardım  
ÜDM 
Ümumi Daxili Məhsul 
ÜSY 
Ünvanlı sosial yardım 
YAĠĠDP 
Yoxsulluğun Azaldılması və Ġqtisadi ĠnkiĢaf üzrə Dövlət Proqramı 
YAST 
Yoxsulluğun azaldılması üzrə strateji sənəd 
YSQS 
YaĢayıĢ Səviyyəsinin Qiymətləndirilməsi Sorğusu 
 
Vitse-Prezident: 
Ölkə üzrə Direktor: 
Ölkə üzrə Menecer: 
Sektor müdiri: 
Sektor meneceri: 
Qrup rəhbəri: 
Philippe Le Houérou  
Asad Alam 
Qreqori Jederzjeyçak 
Tamar Manuelyan-Atink 
Jesko Hentçel  
Lire Ersado  
Mündəricat
 
ÖN SÖZ .............................................................................................................................. 3 
QISA ĠCMAL ................................................................................................................... 11 
1. 
GĠRĠġ ....................................................................................................................... 21 
2. 
YOXSULLUĞUN TƏKAMÜLÜ, 2001-08 ........................................................... 25 
A.  2001–08-ci illər üzrə yoxsulluqda baĢ verən dəyiĢikliklər ....................................... 26 
B.  ĠnkiĢaf, bərabərsizlik və yoxsulluq ........................................................................... 31 
C.  Ġstehlak və xərc strukturu .......................................................................................... 35 
D.  Qlobal iqtisadi böhranın yoxsulluğa təsiri ................................................................ 37 
3
AZƏRBAYCANDA YOXSULLUĞUN PROFĠLĠ .............................................. 43 
A.  SistemləĢdirilmiĢ dəlillər .......................................................................................... 43 
B.  2008-ci ildə yoxsulluq profili.................................................................................... 44 
C.  Yoxsulluğun qeyri-gəlir göstəriciləri ........................................................................ 48 
D.  Məcburi köçkünlərin yaĢayıĢ səviyyəsi .................................................................... 53 
E.  Kənd yoxsulluğunun profili ...................................................................................... 58 
4. 
AZƏRBAYCANDA BƏRABƏRSĠZLĠK.............................................................. 61 
A.  GiriĢ........................................................................................................................... 61 
B.  Coğrafi ərazilər üzrə bərabərsizlik ............................................................................ 62 
C.  Gender üzrə bərabərsizlik ......................................................................................... 65 
D.  Beynəlxalq müqayisələr ............................................................................................ 66 
E.  Bərabərsizlik və sosial transferlər ............................................................................. 67 
5. 
TƏHSĠL VƏ YOXSULLUĞUN AZALDILMASI ............................................... 71 
A.  GiriĢ........................................................................................................................... 71 
B.  Kimlər və hansı qiymətə təhsil verirlər ..................................................................... 73 
C.  Təhsil və yoxsulluq arasında əlaqələr ....................................................................... 77 
D.  Azərbaycanda təhsilə çıxıĢ imkanı və onun keyfiyyəti ............................................. 81 
E.  Nəticələr və tövsiyələr .............................................................................................. 88 
6. 
SƏHĠYYƏ VƏ YOXSULLUQ ARASINDA ƏLAQƏ ......................................... 91 
A.  GiriĢ........................................................................................................................... 91 
B.  Cari təmayüllər və islahat təĢəbbüsləri ..................................................................... 93 
C.  Sağlamlıq göstəriciləri .............................................................................................. 97 
A.  Maliyyə cəhətdən müdafiə və səhiyyəyə nağd ödəniĢlər ........................................ 103 
B.  Xülasə və siyasət məsələləri ................................................................................... 109 
7. 
ƏMƏK BAZARINDA VƏ MƏġĞULLUQ SĠYASƏTLƏRĠNDƏ BAġ VERƏN 
DƏYĠġĠKLĠKLƏR  ...................................................................................................... 115 
A.  Əmək bazarının əsas xüsusiyyətləri ........................................................................ 115 
B.  MəĢğulluq sektoru ................................................................................................... 119 
C.  Əmək haqları ........................................................................................................... 122 
D.  ĠĢçi qüvvəsi təklifi ................................................................................................... 124 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə