Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqındaYüklə 114,51 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.06.2018
ölçüsü114,51 Kb.
#48804


1

Ümummilli lider Heydər Əliyev "Azərbaycanlıların Soyqırımı haqqında" fərmanı nə vaxt 

imzalamışdır?     a)3 oktyabr, 1993   b)20 sentyabr, 1994   c)24 oktyabr, 1996    d)22 fevral, 

1992    e)26 mart, 1998

2

Göstəriş səciyyəli orta əsr sənədləri necə adlanırdı?     a)Misal      b)Məsələ        c)Qərar   d)Fərman      e)Sərəncam 

3

Kitabi-Dədə Qorqud hansı əsrə aiddir?     a)VII əsrə     b)VIII əsrə   c)III əsrə   d)V əsrə    e)IX əsrə

4

Tarixşünaslıq elminə aiddir:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  A) Hadisələri bədii şəkildə təsvir edir                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

B) Tarixi hadisələrin öyrənilməsinə riyazi üsulları tətbiq edir                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

C) Qazanılan təcrübəni ümumiləşdirir, tarix elminin tarixini öyrənir                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

D) Yalnız tarixi hadisələrin xronologiyasını müəyyənləşdirir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

E) Tarixdə olan mübahisəli məsələləri həll edir

5

Şəki ölkəsinin məlikliyi vəzifəsi haqqında Nadir Şahın fərmanı nə vaxt verilib?     a)1736     b)1730    c)1739   d)1733   e)1737

6

"Əsrin müqaviləsi" Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktının qəbul olunmasından neçə il sonra imzalandı?     a)2     b)3     c)4    d)5    e)6

7

Bəzi Azərbaycan tarixçiləri hansı təsərrüfat sahəsinin miqrasiya yolu ilə Azərbaycana gəldiyini iddia edirdilər

A)Maldarlıq

B)Əkinçilik

C) Mədənçilik

D) Toxuculuq

E) Atçılıq

8

Aqvan tarixi (Alban tarixi) əsərini kim yazıb?     a)Homer    b)Fəzrullah Rəşidəddin     c)Plutarx    d)Moisey Kağanqatlı    e)Ptolomey

9

Şeyx Əbu Səid hansı xanəgaha rəhbərlik etmişdir?           a)Xanağa kəndindəki         b)Ordubad şəhərindəki           c)Xanəgah kəndindəki           d)Tənənəm kəndindəki          

e)Cəhri kəndindəki

10 Kilavixo hara elçisi idi?     a)İtaliya     b)Avstriya    c)İspaniya       d)Frnasa       e)Çexiya

11

Bibiheybət məqbərəsinin gəlirinə yiyələnmək uğrunda gedən münaqişəyə dair fərman nə vaxt verilib?     a)1850    b)1849   c)1851     d)1845  e)1855

12

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Yeni il, Yeni əsr və III minillik münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciətində XX əsr tariximiz neçə mərhələyə bölünür?     a)2     b)4   

c)6    d)8     e)10

13 "Kitabi-Dədə Qorqud" neçə boydan ibarətdir?     a)8     b)10    c)11     d)12    e)13

14

Alban hökmdarı Cavanşir Xəlifə I Müaviyyə ilə neçənci ildə görüşüb?     a)660-cı ildə     b)667-ci ildə    c)663-cü ildə   d)662-ci ildə    e)665-ci ildə


15

Albaniyada yaşayan 26 tayfadan 24-nün dil mənsubiyyətini müəyyən etmişdi:

A) İlyas Babayev

B) Yusif Yusifov

C) Solmaz Qaşqay

D) Kamal Əliyev

E) Qiyasəddin Qeybullayev

16 Antoni Cenkinson kimdir?     a)Macar    b)Alman      c)Çex     d)Fransız    e)İngilis səyyahı

17

Dünya azərbaycanlılarının III qurultayı harda və nə vaxt keçirilmişdir?     a)2010, Bakı    b)2009, Gəncə    c)2010, Naxçıvan     d)2011, Bakı    e)2012, Bakı

16

Xürrəmilər hansı ideologiyanın davamçıları idi?A) Xristianlığın

B) İslam dininin

C) Məzdəkilərin

D) Tanrıçılığın

E) İudaizmin

19

Ümummilli lider Heydər Əliyev "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illiyi haqqında nə vaxt sərəncam imzalayıb?     a)20 sentyabr, 1994    b)20 aprel, 1997   c)26 mart, 1998     d)15 

iyun, 1998    e)16 sentyabr, 1999

20

Ağqoyunlu sarayı ilə qohumluğu olan səyyah kimdir?        a)Klvixo          b)Cenkinson         c)Kontarini          d)Marko Polo            e)Katerino Zeno

21

Veneseya elçisi Abbroko Kontarina Azərbaycan barədə nə yazıb?     a)Məqalə    b)Kitab     c)Əsər     d)Yol gündəliyi    e)Dram

22

Ərəblər Nəşavə dedikdə hansı şəhəri nəzərdə tuturdular?     a)Bakını     b)Bərdəni    c)Şamaxını    d)Naxçıvanı    e)Təbrizi

23

"Səfəviyyə" təriqətinin banisi olub?     a)Şah Təhmasib     b)Uzun Həsən    c)Şah İsmayıl     d)Şeyx Heydər   e)Şeyx Səfiəddin

Babək haqqında ilk məlumat verən Orta əsr müəllifi:

A) Əl-Bəlaruzi

B) Ət-Təmimi

C) Ət-Təbəri

D) Əl-Kufi

E) Məsudi

25

Tarixlər kitabını kim yazıb?     a)Təbrizli Arakel    b)Yan Streys     c)Cenkinson    d)Adam Oleari    e)Evliyya Çələbi

26

Arxeologiya sözünün mənası nədir?     a)Qədim dövrdən bəhs edən elm    b)Qazıntı aparan elm    c)Maddi-mədəniyyət nümunələrini öyrənən elm        d)Qədim elm       e)Qədim və 

müasir elm

27

"Naxçıvan: təlatüm və burulğanlar" əsərinin müəllifi kimdir?     a)Veysəl Ünüvar    b)Kazım Qarabəkir paşa    c)Nuru paşa    d)Behbud ağa Şahtaxtinski    e)Cəfərqulu xan 

Naxçıvanski

28

Bəzz qalası harda yerləşir?     a)Ərdəbil yaxınlığında     b)İraqda     c)Türkiyədə    d)İranda     e)Qarsda


29

I Şah İsmayılın Təbrizdə Xanəhməd bağının bağışlanması haqqında hökmü nə vaxt oldu?     

a)1503   b)1504   c)1508    d)1501    e)1506

30

Şəki xanlarının müxtəsər tarixi əsərini kim yazıb?     a)Kərim ağa Fateh    b)Çələbi    c)Q.B.Zakir     d)Vazeh     e)Vəzirov

31

Etnoqrafiya elmi nəyi öyrənir?     a)Kənd təsərrüfatını     b)Sənayeni    c)Xalqı    d)Müharibələr tarixini      e)Yazılı qaynaqları

32

Böyük Təbəristan dənizi hansı dənizə deyilirdi?     a)Mərmərə dənizinə     b)Qara dənizə    c)Azov dənizinə    d)Xəzər dənizinə        e)Qırmızı dənizə

33

Urartu mixi yazılarının tam toplusunu kim nəşr etdirib?     a)İ.Diyakanov    b)A.Papazyan     c)Q.Melikişvili     d)Bonqard Levin    e)D.Ayukenbil

34

Uişdis, Zikertu, Misandiya hansı dövlətin vilayəti olub?     a)Atropatenin     b)Mannanın    c)Midiyanın     d)Assuriyanın     e)Urartunun

Azərbaycan Atabəylər dövləti haqqında monoqrafik əsər yaratmışdır:

A) Ə.Ə.Əlizadə

B) Ziya Bünyadov

C) C.İbrahimov

D) Sara Aşurbəyli

E) Rauf Məmmədov

36

Bibiheybət məqbərəsinin mütəvəlliliyi vəzifəsi haqqında I Şah Təhmasibin fərmanı hansı ildə verilib?     a)1562    b)1560   c)1555    d)1561    e)1553

37

13 iyul 1830-cu il qanunu necə adlanır?     a)Qanunlar   b)Yeni qanun     c)Əlhəzrət buyruğu     d)Qanunlar toplusu        e)Buyruq

38

Manna tarixinə aid mixi yazılar hansı dövlətdə daha çoxdur?     a)Babil-Mesopotamiya    b)İran-İraq    c)Assuriya-Babil     d)Babil-İran    e)Assuriya-Urartu

39

I Argisti hnası dövlətin hökmdarı olub?     a)Midiya      b)Urartu    c)Manna    d)Assuriya    e)Atropatena

40

XIX əsrdə Bakı limanına nazir təyin olunması haqqında fərman nə vaxt verilib?     a)1564     b)1560     c)1558     d)1559    e)1562

41 6 dekabr torpaq qanunu nə vaxt olub?     a)1846    b)1848     c)1851     d)1850     e)1853

42

"İsgəndərin anabazisi" əsərini kim yazıb?     a)Ptolomey    b)Arrian    c)Tasit    d)Melan    e)Dion

43

Strabon 

"Coğrafiya" əsərini nə vaxt yazıb?     a)e.ə. 12-ci ildə     b)e.ə. 9-cu ildə     c)e.ə. 7-

ci ildə    d)e.ə. 4-cü ildə       e)e.ə. 3-cü ildə

44

II Argiştinin yazmış olduğu kitabə hansı şəhər yaxınlığında tapılıb?     a)Sərab    b)İzirtu    c)İzibiya    d)Libliuni   e)Saqqız

45

Monqolların Azərbaycana ikinci yürüşü nə vaxt olub?     a)1226-1227   b)1200-1202   c)1231-1232   d)1228-1229    e)1230-1231

46

Babək haqqında əsər yazıb:    a)Həmdullah Qəzvini        b)Nizamülmülk             c)İsgəndər Münşi   d)Səid Nəfisi         e)A.Bakıxanov


47

Türk tarixşünaslığında Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərini xüsusi tədqiqat 

obyektinə çevirmişdir:

A)Ziya Bünyadov

B) Uzunçarşılı

C) Mikayıl Heydərov

D) Süleyman Məmmədov

E) Əbülhəsən Rəhmani

48

Cənubi Azərbaycanda Məşrutə inqilabı nə vaxt olub?     a)1904-1909     b)1900-1901   c)1905-1911     d)1901-1903     e)1905-1906

49

Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı hara olub?     a)Bərdə    b)Təbriz-Marağa     c)Ərdəbil     d)Gəncə         e)Naxçıvan-Təbriz

50

Roma sərkərdəsi Mork Antonin Parfiyaya yürüşü nə vaxt olub?     a)e.ə. 52-ci il   b)e.ə. 40-cı il   c)e.ə. 55-ci il     d)e.ə. 46-cı il        e)e.ə. 36-cı il

51

Möminə xatın məqbərəsi neçənci ildə tikilib, müəllifi kimdir?     a)1190-1191, Məsud ibn Davud b)1170-1171, Cəmaləddin   c)1186, Əcəmi Əbu Bəkr oğlu   d)1188-1189, Əcəmi 

Naxçıvani    e)1191-1192, Əmirəddin Məsud

52

Şəki məliyi Səfiqulunun şikayəti üzrə II Şah Abbasın fərmanı nə vaxt verilib?     a)1649    b)1651     c)1659      d)1670       e)1640

53

Qanlı Yanvar neçənci ildə olub?     a)20 yanvar, 1990     b)Yanvar, 1991    c)1992, oktyabr     d)1993, yanvar       e)1994, yanvar

54

Ərəblərin Azərbaycana ilk yürüşü nə vaxt olub?      a)639-cu ildə   b)640-cı ildə   c)644-cü ildə   d)642-ci ildə           e)646-cı ildə

55

1870-ci il Kəndli Əsasnaməsi hansı ayda qəbul edildi?       a)14 may          b)24 may          c)30 may          d)4 iyun              e)7 iyun

56

"Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri" nə vaxt tərtib olunub?        a)1727         b)1728         c)1729          d)1730             e)1731

57

Cənubi Azərbaycan xanlıqlarının tarixi ilə bağlı monoqrafikəsər yazmışdır:

A) Fuad Əliyev

B) Mirabdulla Əliyev

C) Həsi Abdullayev

D) Tofiq Mustafayev

E) Hüseyn Dəlili

58

III Salmansar hansı ölkənin hökmdarı olub (hansı illərdə)?     a)Atropatena (e.ə. 721-716)     b)Manna hökmdarı (e.ə. 828-827)          c)Assuriya hökmdarı (e.ə. 858-824)   d)Urartu 

hökmdarı (e.ə. 881-847)       e)Midiya hökmdarı (e.ə. 861-826)
59

Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını əks etdirən əsərlər nə vaxt meydana 

çıxmışdır?

A) XX əsrin 40-cı illərində

B) XX əsrin əvvəllərində

C) XIX əsrin 30-cu illərində

D) XVIII əsrin əvvəllərində

E) XVII əsrdə

60

Evliyya Çələbi Azərbaycanda nə vaxt olub?       a)1600-1604       b)1646-1664       c)1618-1620           d)1614-1618         e)1620-1621

61

Mannanın ilk hökmdarı Udakinin adı ilk dəfə olaraq hansı yazılarda çəkilib?      a)Midiya        b)Assuriya          c)Atropatena          d)Urartu              e)Babil

62

Hansı tarixçi öz əsərində 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsini bənd-bənd vermişdir?A)Mirzə Camal

B)A.A.Bakıxanov

C)Mirzə Yusif Qarabaği

D)Əlisöhbət Sumbatzadə

E)Əhməd bəy Cavanşir

63

Məhəmməd peyğəmbərdən sonra hakimiyyətə kim keçdi?         a)Ömər         b)Əbu Bəkr   c)Əli d)Osman      e)Müaviyyə

64

Petruşevski Səfəvilərin tarixini neçə dövrə bölüb?    a)İki dövrə      b)Beş dövrə     c)Dörd dövrə     d)Altı dövrə        e)Üç dövrə

65

Yan Streys hansı ölkənin səyyahı olub?        a)Alman      b)Avstriya        c)Holland           d)Macar        e)İngilis

66

Zirtu, İzirtu hansı dövlətin paytaxtı olub?     a)Atropatena      b)Assuriya   c)Urartu      d)Midiya e)Manna

67

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi ilə bağlı əsərlər yazmışdır:

1. M.Ə.Rəsulzadə  2. O.Əfəndiyev  3. A.Ziyadxanlı 

 4. F.Əliyev  5. C.Hacıbəyli 6. M.Şərifli

A) 1, 2, 6

B) 2, 3, 5

C) 1, 3, 6

D) 1, 3, 5

E) 2, 5, 6

68

II Şah Abbasın Şirvan bəylərbəyi Hacı Mənuçöhr xana məktubu nə vaxt olub?      a)1662       b)1661      c)1668       d)1659-1660       e)1665

69

"Tarixi aləm-arayi Abbasi" əsəri hansı Azərbaycan dövlətinin tarixindən bəhs edir?     a)Atabəylər   b)Hülakülər   c)Ağqoyunlular    d)Qaraqoyunlular    e)Səfəvilər

70

"Peyğəmbərlər və hökmdarların tarixi" əsərinin müəllifi kimdir?   a)Ət Təbəri     b)İbn Ət Təmani     c)İbn Şübə     d)Bələzuri    e)Ömər Cəhd


71

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması ilə bağlı nəşr edilmiş ilk əsər hesab 

edilir:

A)A.Ziyadxanlının “Azərbaycan” əsəriB)R.Vəkilovun “Azərbaycan respublikasının yaranma tarixi”

C)C.Hacıbəylinin “İlk müsəlman respublikası- Azərbaycan”

D)Y.V.Çəminzəminlinin “Müstəqilliyimizi istəyiriksə”

E) Ə. M.Topçubaşovun “Azərbaycanın təşəkkülü” kitabı

72

Elçi Volanski hansı xanın görüşünə gəldi?    a)Şəki xanının   b)Şamaxı xanının    c)Naxçıvan xanının      d)Qarabağ xanının    e)Quba xanının

73

Naxçıvanda ibtidai insan məskəni hansıdır?    a)I Kültəpə      b)Şahtaxtı    c)II Kültəpə     d)Sədərək        e)Qazma

74

İbrahim Xəlil xanla P.Sisianov arasında bağlanan müqavilə necə adlanırdı?        a)Gülüstan müqaviləsi             b)Kürəkçay müqaviləsi            c)Türkmənçay müqaviləsi             

d)Ədirnə müqaviləsi              e)Moskva müqaviləsi

75

Həmdullah Qəzviniyə görə "Naxçıvan tüməni"ndə neçə şəhər var idi?    a)3    b)4   c)5   d)6     e)7

76

Bəbəkin anadan olduğu və öldüyü illəri göstərin:    a)790-840    b)792-830   c)791-830      d)798-838   e)799-840

77

Azərbaycan Sovet tarixşünaslığında uzun müddət yasaq olunmuş mövzulardan biri idi:

A)Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması

B) 1948-1953-cü illərin deportasiyası

C) II Dünya müharibəsi

D) Kolektivləşmə dövrü

E) Sosialist sənayeləşməsi dövrü

78

XX əsrin 50-70-ci illərində Azərbaycan tarixşünaslığı üçün xarakterik olanları göstərin

1.Azərbaycan xalqının mübarizəsi obyektiv qiymətləndirilirdi

2.Sovet hakimiyyətinin qələbəsi müsbət qiymətləndirilir və Rusiyanın qardaşlıq 

köməyi ilə bağlanırdı

3.Sovet hakimiyyətinə qarşı şıxanlar əksinqilabçı və xalq düşməni kimi qələmə 

verilirdi

4.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixinə geniş yer verilirdi

5.Sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə tarixi sənədlərlə göstərilirdi

A) 1, 4

B) 4, 5


C) 1, 5

D) 2, 4


E) 2, 3 

79

Estamp nədir?          a)Kitabənin əsli         b)Kitabənin surəti          c)Kitabənin fotosu         d)Kitabənin qrafik təsviri            e)Kitabənin xətti

80

I Kültəpə abidəsini kim öyrənib?     a)O.Həbibullayev     b)Ə.Ələkbərov     c)S.Qazıyev     d)Q.Əhmədov      e)Q.Aslanov

81

II Kültəpə abidəsini kim öyrənib?    a)R.Vahidov      b)Ə.Bədəlov      c)Q.Aslanov       d)V.Əliyev       e)Q.Ağayev

82

Siyasətnamə əsəri hansı dövrdən bəhs edir?    a)Ərəblər dövrü      b)Atabəylər dövrü      c)Səlcuqlar dövrü     d)Hülakülər dövrü       e)Monqollar dövrü


83

II Düunya müharibəsi illərində Azərbaycanlılardan təşkil olunmuş diviziyaların 

düzgün verildiyi sıranı müəyyən edin:

A) 416, 402, 223, 272, 77

B) 404, 402, 226, 73, 271

C) 882, 478, 223, 416, 54

D) 416, 788, 223, 266. 79

E) 402, 416, 272, 776, 842

84

Sovet dövründə Azərbaycanın tarixşünaslığının çatışmayan cəhəti idi:A)Sosial-iqtisadi inkişafın Leninin adı ilə bağlanması

B)Azərbaycan zəhmətkeşlərinin əməyinin qiymətləndirilməsi

C)İqtisadi uğurların Azərbaycan xalqının adı ilə bağlanması

D)Sosial-iqtisadi inkişafın Azərbaycan fəhlə sinifi ilə bağlanması

E) Sosial-iqtisadi inkişafın kəndlilərlə bağlanması

85

Kürəkçay müqaviləsi nə vaxt bağlanıb?      a)1805       b)1801      c)1800       d)1804      e)1803

86

"Siyasətnamə"nin müəllifi kimdir?      a)Nizamül-mülk       b)Seyid Yəhya Bakuvi     c)Hinduşah Naxçıvani       d)Həmdullah Qəzvini      e)Əbdürrəşid Bakuvi

87

Totalitarizmin siyasi kökləri və onun alman faşizmi ilə müqayisəsi hansı əsərdə verilirdi?

A)Ş.Məmmədovanın “Totalitarizmin interpretasiyası” əsərində

B) Z.Bünyadovun “Azərbaycan VII-IX əsrlərdə” kitabında

C)T.Köçərlinin “Tarixi saxtalaşdıranlar əleyhinə” kitabında

D)P.Əzizbəyovanın “Azərcan neft sənayesinin bərpasına böyük rus xalqının 

köməyi” əsərində

E)S.Zenkovskinin “Rusiyada pantürkizm və islam” kitabında

88

Gülüstan müqaviləsi nə vaxt bağlanıb?    a)1813     b)1810     c)1812      d)1811           e)1814

89

Eldənizlər dövlətinin banisi kim olub?   a)Arslan       b)Arslan şah       c)Şəmsəddin Eldəgiz       d)Sultan Məhəmməd        e)Qızıl Arslan

90

II Sardurun e.ə. 747-745-ci illərdə hansı dövlətə yürüş etmişdir (Urartu hökmdarı)?   a)Midiya     b)Manna      c)Atropatena       d)Assuriya          e)Roma

91

Monqolların Azərbaycana birinci yürüşü nə vaxt olub?       a)1221-1222            b)1200-1202      c)1201-1202         d)1223-1224          e)1224-1225

92

“Xocalıya ədalət” kompaniyası kim tərəfindən başladılmışdır:

A)Leyla Yunusova

B) Mehriban Əliyeva

C) Leyla Əliyeva

D) Etibar Məmmədov

E) İlham Əliyev
93

Naxçıvanın tarix və mədəniyyət abidələrinə aid ensiklopedik əsərlər sırasına 

daxildir:

1.Naxçıvan abidələri ensiklopediyası

2.Naxçıvanın arxeoloji abidələri

3.Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar

4.Nuh peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan

5.Naxçıvan Muxtar Respublikası 85

A) 1, 4

B) 3, 4


C) 1, 2

D) 3, 5


E) 4, 5

94

Azərbaycanın iki hissəyə bölünməsi nə vaxt başa çatdı?      a)1815       b)1800        c)1814           d)1802             e)1828

95

Böyük Plini əsərində Azərbaycanın hansı dövləti haqqında geniş bəhs edib?     a)Aratta       b)Manna       c)Atropatena        d)Albaniya           e)Girdiman

96

Antik dövr Azərbaycanın dolğun şəkildə ilk təsvirini verən kimdi?     a)Kalankatlı      b)Pevuv        c)Sfrabon            d)Çələbi       e)Plutarx

97

1990-cı il 20 yanvar hadisələrinə ilk siyasi qiymət verən dövlət xadimi kimdir?A)Ramiz Mehdiyev

B) Heydər Əliyev

C) Əli Həsənov

D) Mixail Qorbaçov

E) Süleyman Dəmirəl

98

AXC-nin yaranması nə vaxt olub?     a)1917, 25 oktyabr          b)28 iyun, 1920        c)28 may, 1918        d)1918, 28 aprel         e)1920, 28 noyabr

99

Epiqrafika sözünün mənası nədir?     a)Əlyazma         b)Epiqraf          c)Kitabə           d)Abidə         e)Kitab

100


Epiqrafikanın tədqiqat obyekti nədir?        a)Skeletler         b)Muncuqlar       c)Möhürlər         

d)Kitabələr       e)Keramika məmulatı

101

Azərbaycanın müasir iqtisadi-sosial inkişafının əsasını qoyan Neft strategiyasının müəllifidir:

A) İlham Əliyev

B) Vladimir Putin

C) Mixail Qorbaçov

D) Heydər Əliyev

E) Ramiz Mehdiyev

102

Atabəylər dövlətinin sonuncu hökmdarı kim olub?      a)Şəmsəddin Eldəniz           b)Qızıl Arslan          c)Özbək          d)Məhəmməd Cahan Pəhləvan        e)Arslan şah


103

Səfəvilər sülaləsinin hakimiyyətini dörd dövrə bölərək xarakterizə edən tarixçi alim 

kim idi:                                                                                                                  A) 

Tomas Alkok

B) İlya Petruşevski

C) Qulam Sərvər

D) Əbubəkr Tehrani

E) Hinduşah Naxçıvani

104

Naxçıvan bölgəsində yəhudi-aramey kitabəsi haradan tapılıb?         a)Xaraba-Gilandan          b)Ovçular təpəsindən            c)Oğlanqaladan           d)Meydantəpədən           e)II 

Kültəpədən

105

Ümummilli lider Heydər Əliyev "1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında" fərmanı nə 

vaxt imzalamışdır?       a)18 oktyabr, 1991           b)20 sentyabr, 1994          c)2 aprel, 1997          

d)18 dekabr, 1997         e)26 mart, 1998

106


Naxçıvanda xanlıq idarə üsulunun 1840-cı illərədək davam etdiyini hansı tarixçi 

yazmışdı?                                                                                                            A) 

Kərim ağa Fateh 

B) Mirzə Camal 

C) Mirzə Əhməd

D) A.A. Bakıxanov                                                                                             E) İlya 

Petruşevski  

107


Böyük Plininin "Təbiət tarixi" əsəri hansı ölkəyə həsr olunub?        a)Misirə        b)Romaya         

c)Albaniyaya       d)Yunanıstana       e)Mannaya

108

Hansı tədqiqat əsərinə aiddir: 1.XIII-XIV əsrlərin aqrar sistemi əks olunmuşdu. 2. Elxanilər dövlətinin təşkili və siyasi həyatı haqqında məlumat verilmişdir. 3. 

Çobanilər və Cəlairilər dövründə Azərbaycanın və Şirvanın vəziyyəti şərh olunur.A) 

Kərim ağa Fateh -Şəki xanlarının müxtəsər tarixi

B) Sara Aşurbəyli - Şirvanşahlar dövləti

C) Mirzə Əhməd- Talış xanlığı və Lənkəran şəhərinin tarixi

D) A.A. Bakıxanov - Gülüstani-İrəm                                                                    E) 

Ə.Ə.Əlizadə- XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycanın ictimai-iqtisadi və siyasi tarixi

109


Naxçıvan MR-nın hansı rayonunda mixi yazı aşkar olunub?      a)Babək     b)Ordubad    

c)Culfa      d)Şahbuz            e)Şərur

110

Şirvandakı siyasi hadisələr haqqında Şah Sultan Hüseynin fərmanı nə vaxt verilib?   a)1701       b)1721         c)1711        d)1703      e)1720

111


Hansı tarixçiyə aiddir?

1.Rəvvadilər sülaləsinin Əhmədilər adı ilə də tanındığını göstərmişdir

2.Rəvvadilərin hakimiyyətini üç mərhələyə bölmüşdür

3.Rəvvadilərə səlcuqlar tərəfindən son

A) Ziya Bünyadov

B) Cəfər İbrahimov

C) Yaqub Mahmudov

D) Oktay Əfəndiyev                                                                                                  E) 

Məhəmməd Şərifli112

Azərbaycan feodal dövlətlərinin tarixinin öyrənilməsinə ilk təşəbbüs etmişdir?        

A) Y.Mahmudov

B) Sara Aşurbəyli

C) B.Dorn

D) M.Şərifli

E) Y.Paxomov

113


Göstərilənlər aiddir:       1.Azərbaycan haqqında məlumat verən Roma müəllifidir 

2.İmperator Mark Avrelinin müasiri olmuşdur 3.Marin Tirlinin məlumatlarından istifadə 

etmişdir. 4.Əsərinin 11-ci fəslinin 8-ci paraqrafında Albaniyanın sərhədlərini göstərib:       

a) Hekateyə       a) Herodota   c) Klavdi Ptolomeyə        d) Strabona        e)Eliana

114

Lulubilər haqqında ən qədim mənbədir:        a) II Sarqonun mixi yazısı     b) III Salmanasarın mixi yazıları      c) Bisitun kitabəsi     d) Anubaninin relyefli kitabəsi       e) 

Van qalasındakı kitabə

115

Alban tarixinə dair ilk narrativ mənbədir:        a) Aquen kilsə məclisinin qanunları     b) M.Qosun “Datastanagirk” əsəri    c) M.Kalankatlının "Alban tarixi" əsəri          d) 

Kirakosun” Tarix”əsəri  e) M.Qoşun “Alban salnaməsi” 

116

"Alban tarixi" əsəri dövrümüzə gəlib çatmışdır:     a) Gürcü dilində     b) Qədim qrabarda              c) Yunan dilində          d) Ərəb dilində             e) Alban dilində

117


Fəzlullah Rəşidəddinə aiddir:

1.Əsəri "Tarixlər toplusu" adlanır. 2.Əsər Qazan xanın sifarişi ilə 1300/01 illərdə yazılıb

3.Əsər 1307-ci ildə tamamlanıb. 4.Üç cildini tamamilə yazıb. 5.Həmdullah Qəzvininin 

əsərini davam etdirib. 6.1344-cü il Təbriz üsyanı haqqında məlumat verib 

a) 4,5,6          b) 1,2,3              c) 1,4,5             d) 3,4,5              e) 1,3,6 

118


Hansı tarixçiyə aiddir:     1.Qarabağın siyasi vəziyyətinə həsr olunub, 1847-ci ildə yazılıb

2.1747-1805 ci illəri əhatə edir     3.Strukturuna görə 5 fəsildən ibarətdir 

a)M.M.xəzani             b) M.Kazımbəyə                c) İ.Münşiyə           d) Əhmədbəy 

Cavanşirə

 e) R.Cavanşirə

119


Xürrəmilər haqqında ən dolğun məlumat verən ərəb müəllifidir: 

a) İbn-Xordadbeh          b) Ət-Təbəri       c) Əl-Bəlazuri          d) Əl-İstəxri         e) Əl-

Məsudi

120


XVI-XVII əsr Avropa mənbələrinə aiddirr:

1.Antoni Cenkinsonun-"Gündəliyi" 2.Adam Olearinin “ Səyahətnamə"si 3.Övliya 

Çələbinin "Səyahətnamə"si 4.Gəncəli Kirokosun “Tarix”əsəri 5.M.Qoşun “Datastanagirk” 

əsəri 


a) 1,2      b) 3,4          c) 4,5         d) 1,5            e) 2,4 

121


Hansı tarixçiyə aiddir: 

1.Əsəri Azərbaycan dilində yazıb. 2.1736-1828-ci illər Qarabağ tarixini əhatə edir. .1813-

cü ildən sonra hadisələri əks etdirən ilk əsərdir. 4.Əsər polkovnik Kolyubakinin göstərişi 

ilə azılıb 

a) M.Y.Nersesova         b) M.C.Cavanşirə        c) M.Adıgözəlbəyə             d) M.M 

.Xəzaniyə   e) Seyid Əli Kazımbəyoğluna 
122

Babək hərəkatı haqqında daha dolğun və geniş məlumat vermişdir:

A) Əl-Bəlaruzi

B) Ət-Təmimi

C) Ət-Təbəri

D) Əl-Kufi

E) Məsudi

123


Albanşünaslıqda erməni, rus və iran tarixçilərinin inhisarına nə zaman son qoyuldu?

A) XX əsrin 80-ci illərində

B) XIX əsrin əvvəllərində

C) XIX əsrin ortalarında

D) XX əsrin 90-cı illərində

E) XX əsrin 40-cı illərində

124

Cami ət-təvarix kimin əsəridir?a)Фязлуллащ Ряшидяддинin       b) Ят – Тябяринин      c) Щясян бяй Румлунун      

d) Ювлийа Чялябинин      e) Мирзя Адыэюзял бяйин 

125

XV əsrdə Azərbaycanda olan rus səyyahı:       a) Afanasi Nikitin         b) Klavixo      c) Sısoyev             d) Dorn           e) Oleq

126


Муса Каланкатуклунун "Албан тарихи"ня аиддир:        1.3 китабдан ибарят 

олуб, ян гядим заманлардан 999- cу илядяк Албанийанын тарихиня щяср 

олунуб. 2. Ян гядим ялйазмалары 1289- cу иля аид едилян Ечмиядзин вя 17 

ясря аид едилян ялйазмалардыр. 3. Сялcуглар дюврц тарихиндян бящс едир. 

4.Фарс дилиндя йазылмышдыр. 

a) 1,3          b) 3,4            c) 2,4          d) 1,4           e) 1,2

127

Gülüstan müqaviləsi bağlanmışdır:       a) 1806-cı ildə     b) 1813-cü ildə    c) 1812-ci ildə    d) 1803-cü ildə            e) 1809-cu ildə

128


Azərbaycanin siyası tarixinin təsvirinə rast gəlinir: a) Əbdürrəşid Bakuvinin 

“Abidələrin xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri" əsərində      b) İbn Əl-Əsirin 

“Əl-kamil-fit tarix” əsərində      c) Yaqut əl-Həməvinin "Mucəm əl-Buldən" əsərində          

d) Həmdullah Qəzvininin "Nüzhət əl-Qülub" əsərində       e) İbn Miskəveyhin 

"Xalqların təcrübəsi" əsərində 

129


“Qarabağnamələr silsiləsinə” daxildir:   1.Esai Həsən Cəlalyanın əsəri. 

2.M.Adıgözəlbəyin əsəri. 3.G.Kirakosun əsəri  4.M.Camalın əsəri.    

5.M.Y.Nersesovun əsəri        a)4,5         b) 1,2         c) 2,3            d) 2,4           e) 

3,4 


130

Kitabələri hansı elm öyrənir?     a) Arxeologiya      b) Etnoqrafiya     c) Numizmatika        

d) Epiqrafika        e)Paleoqrafiya

131


Тцркмянчай мцгавиляси щаггында дейилянлярдян йанлышдыр:     a) 11 

маддядян ибарятдир          b) Хариcи сийасят актыдыр        c) Русийа иля 

Иран арасында имзаланмышдыр           d) Азярбай cанын Русийа иля Иран 

арасында бюлцшдцрцлмяси шяртлярини юйрянмяк цчцн гиймятли мянбядир          

e) Ермянилярин Ирандан Азярбайcан яразисиня кючцрцлмяси цчцн ясас 

олмушдур132

Мирзя Адыэюзялбяйин "Гарабаьнамя" ясяри: 

a) ХВЫЫЫ ясрин сонларында Аьа Мящяммяд Шащ Гаcарын Азярбайcана 

йцрцшцня щяср олунуб             b) Азярбайcан тарих елминин ясасыны 

гоймушдур           c) ХВЫЫЫ яср–ХЫХ ясрин яввялляриндя Гарабаь 

ханлыьынын тарихиня щяср олунмуш тарихи хроникадыр 

d) Илк дяфя Азярбайcанын Русийа иля Иран арасында бюлцнмясиня гиймят 

вермишдир 

e) Фарс дилиндя йазылмыш cоьрафи ясярдир 

133


Hansı tarixçiyə aiddir:      1.Qarabağın siyasi vəziyyətinə həsr olunub, 1847-ci ildə 

yazılıb


2.1747-1805 ci illəri əhatə edir      3.Strukturuna görə 5 fəsildən ibarətdir     

a)M.M.xəzani            b) M.Kazımbəyə     c) İ.Münşiyə      d) Mirzə Camal Cavanşirə          

e) R.Cavanşirə

134


Мирзя Адыэюзялбяйин "Гарабаьнамя" ясяри:       a) ХВЫЫЫ ясрин 

сонларында Аьа Мящяммяд Шащ Гаcарын Азярбайcана йцрцшцня щяср 

олунуб          b) Азярбайcан тарих елминин ясасыны гоймушдур              c) 

ХВЫЫЫ яср–ХЫХ ясрин яввялляриндя Гарабаь ханлыьынын тарихиня щяср 

олунмуш тарихи хроникадыр            d) Илк дяфя Азярбайcанын Русийа иля 

Иран арасында бюлцнмясиня гиймят вермишдир          e) Фарс дилиндя 

йазылмыш cоьрафи ясярдир

135


"Yarlıq"lar hansı əsrlərə aiddir?            a)XI-XII əsrlər                  b)XII-XIII əsrlər            

c)XIII-XIV əsrlər             d)XIV-XV əsrlər               e)XV-XVI əsrlər

136

Göstəriş xarakterli sənədlər hansı vaxtdan "Fərman" başlığı ilə yazılmışdır?          a)XIV-XVIII əsrlər      b)XIV-XVII əsrlər           c)XV-XVII əsrlər             d)XV-XVIII əsrlər          

e)XVIII-XIX əsrlər

137

Naxçıvan əlyazma sənədlərini ilk dəfə kim nəşr etdirib?          a)K.Smirnov, C.Qaibov         b)V.M.Sısoyev, İ.Əzimbəyov          c)V.Putiridze, C.Qaibov            d)K.Smirnov, 

İ.Əzimbəyov      e)V.Pitiridze, İ.Əzimbəyov

138

"Gürcüstan kitabxanalarındakı farsdilli sənədlər"i kim nəşr etdirib?         a)V.Putiridze          b)K.Melikişvili           c)O.Çaparidze           d)F.Rostopçin             e)K.Smirnov

139


"Naxçıvan əlyazma sənədləri" kitabı nə vaxt nəşr olunub?        a1932         b)1936         

c)1940       d)1948          e)1952

140

Türkmənçay müqaviləsi neçə maddədən ibarətdir?     a)12      b)13       c)14       d)15         e)16

141


Epiqrafika müstəqil elm sahəsi kimi formalaşmışdır:         a)XVII əsr           b)XVIII əsr           

c)XIX əsr           d)XX əsr            e)XVI əsr

142

Ərəb dilində tarixi məlum olan ilk kitabə aiddir:          a)461-ci il           b)484-cü il            c)500-cü il            d)512-ci il           e)524-cü il

143


Runi yazıları ilk dəfə oxuyan alim:          a)V.Radlov        b)N.Babmanov           c)X.Orkun         

d)V.Tomsın            e)Q.Yusupov
144

XX əsrin 70-ci illərində tarixi ədəbiyyatında Azərbaycanda ilk dövlət qurumu kimi 

göstərilirdi:

A) Manna dövləti

B) Aratta dövləti

C) Midiya dövləti

D) Kuti dövləti

E) Lullubi dövləti

145

Naxçıvan ərazisində ən qədim kitabə aiddir:          a)712-ci il          b)729-cu ilə          c)734-cü ilə     d)748-ci ilə               e)754-cü ilə

146


"Azərbaycan epiqrafik abidələrinin korpusu" kitabının müəllifi:            a)Ə.Ələsgərzadə            

b)İ.Əzimbəyov           c)M.Hartman              d)S.Kərimzadə              e)M.Nemət

147

Ə.Bakuvinin "Kitab təlxis əl-asar..." əsərini ərəbcədən ruscaya çevirib:          a)Z.Bünyadov        b)N.Vəlixanlı           c)Ə.Əlizadə             d)Y.Məmmədəliyev            e)A.Paşazadə

148


Aşağıdakı fikir hansı tarixçiyə aiddir?                                                                         

1. Atropat sözü türk mənşəli "atrepat" tayfasının adından götürülmüşdür                        

2. Bu tayfalar Azərbaycanda eradan əvvəlki dövrlərdə yaşamışdır.                           

A) Ziya Bünyadov

B) Sara Aşurbəyli

C) Yusif Yusifov

D) V.Minorski

E) Y.Paxomov

149

Naxçıvan MR Ali Məclisinin "Rəsmi sənədlər"i nə vaxt nəşr olunub?           a)2008-ci ildə         b)2009-cu ildə            c)2010-cu ildə            d)2011-ci ildə             e)2012-ci ildə

150


Naxçıvan MR Ali Məclisinin "Rəsmi sənədlər"i hansı illəri əhatə edir?          a)1996-2009-

cu illəri b)1996-2010-cu illəri       c)1996-2011-ci illəri        d)1996-2012-ci illəri       e)1996-2013-cü illəri

Kataloq: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tarix
Tarix -> Test-Pedaqoji fakültənin II kurs Bədən Tərbiyə və İdman ixtisası yüngül atletika fənni üçün nəzərdə tutulmuşdur
Tarix -> İ.Şıxlının 1984-cü ildə çap olunmuş kitabı necə adlanır? A ayrılan
Tarix -> Xvi əsrin əvvəllərində Fransanın: a şimal torpaqları ingilislər
Tarix -> Avropada romantizm ədəbi cərəyani nə vaxt yaranmişdır?
Tarix -> Şahbuz rayonu ərazisində tarixi abidə
Tarix -> Naxçıvan neçənci əsrlərdə çox sayda görkəmli şəxsiyyətlərin vətəni kimi tanınmışdır? A X-XI b XI-XII c IX-X d V-VI
Tarix -> Ömər Xəyyam adı ilə məhşur olan mütəfəkkir: a əbu Reyhan Biruni Əl-Xarəzmi b məhəmməd İbn Musa Əl-Xarəzmi c
Tarix -> Poetika anlayışı ədəbiyyatşünaslığın hansı şöbəsinə aid edilir? A ədəbiyyat tarixçiliyi b ədəbi tənqid
Tarix -> "Biblioqrafiya" sözünün hərfi mənası nədir: a "biblion" kitab

Yüklə 114,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə