“Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsi Maddə 1Yüklə 46,01 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix17.09.2017
ölçüsü46,01 Kb.
#277


“Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

Nizamnaməsi

 

 Maddə 1. Səhmdar cəmiyyətininadı və hüquqi ünvanı

1.1.Səhmdar cəmiyyətinin (bundan sonra-Cəmiyyət) tam rəsmi adı-“Azərlotereya” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti. Cəmiyyətin qısaldılmış adı –“Azərlotereya”ASC.

1.2. Cəmiyyətin hüquqi ünvanı- Bakı şəhəri, Ə.Ələkbərov küçəsi, 83/23

 

Maddə 2. Cəmiyyətin hüquqi statusu

2.1. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 23noyabr tarixli 599 nömrəli 

Fərmanına əsasən yaradılmışdır.

2.2. Cəmiyyətin təsisçisi Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişafNazirliyidir.

2.3. Cəmiyyət dövlət qeydiyyatına alındığı andan hüquqi şəxs statusunamalik olur. Cəmiyyətin 

üzərində öz adı yazılmış möhürü, firma nişanı(rəmzi), bankda manatla və xarici valyuta ilə 

hesablaşma və digərhesabları vardır.

2.4. Cəmiyyət məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh kimi çıxış edə bilər.

2.5. Cəmiyyət öz fəaliyyətində Azərbaycan RespublikasınınKonstitusiyasını, Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarını, AzərbaycanRespublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, 

AzərbaycanRespublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digərnormativ hüquqi 

aktları və bu Nizamnaməni rəhbər tutur.

 

Maddə 3. Cəmiyyətin məqsədi və fəaliyyətinin predmeti

3.1. Cəmiyyətin əsas vəzifəsi bütün növ lotereyaların (malların satışıvə (və ya) xidmətlərin 

göstərilməsi ilə müşayiət olunan lotereyalaristisna olmaqla) buraxılması, təşkili və keçirilməsi 

fəaliyyətindənibarətdir.

3.2. Cəmiyyət əsas vəzifəsinə uyğun olaraq aşağıdakıları həyatakeçirmək hüququna malikdir:

- müqavilələr və digər əqdlər bağlamaq, onları icra etmək;

- müxtəlif tədbirlər təşkil etmək və təşkil olunan tədbirlərdə iştiraketmək;

- dövlət və ictimai orqanlar, hüquqi və fiziki şəxslərlə əməkdaşlıqetmək;

- bütün növ lotereyaların (malların satışı və (və ya) xidmətləringöstərilməsi ilə müşayiət 

olunan lotereyalar istisna olmaqla)buraxılması, təşkili və keçirilməsi ilə əlaqədar beynəlxalq 

miqyasdakeçirilən tədbirlərdə iştirak etmək, xarici dövlətlərin aidiyyatıorqanları ilə əməkdaşlıq 

etmək.


3.3. Cəmiyyət əsas vəzifəsinin təmin edilməsi məqsədi iləqanunvericiliklə qadağan olunmayan 

digər fəaliyyət növlərini həyatakeçirə bilər.

 

Maddə 4. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı və əmlakı

4.1. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı yerləşdirilmiş adi adlı sənədsizsəhmlərinin nominal 

dəyərinin məcmusundan ibarətdir.

4.2. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 20 000 (iyirmi min) AZN və ya 10 000 (on min) adi adlı 
sənədsiz səhmdir.

4.3. Cəmiyyətin bir səhminin nominal dəyəri 2 (iki) AZN-dir.

4.4. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı əlavə səhmlərin buraxılması,konversiya borcu 

istiqrazlarının əlavə səhmlərə dəyişdirilməsi vəsəhmlərin nominal dəyərinin artırılması yolu ilə 

artırıla bilər.

4.5. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı səhmlərin nominal dəyərlərininazaldılması və Cəmiyyətin 

səhmlərinin ümumi sayını azaltmaq məqsədi iləyerləşdirilmiş səhmlərin bir hissəsinin geri 

alınması və ləğvedilməsi yolu ilə azaldıla bilər.

4.6. Cəmiyyət öz səhmlərini yenidən sata, səhmdarlar arasındabölüşdürə, yaxud dövriyyədən 

çıxarmaq məqsədi ilə onları geri satın alabilər. Geri alınmış səhmlər bir il ərzində satılmalıdır. Bu 

müddətərzində həmin səhmlər Ümumi Yığıncaqda səsvermədə və mənfəətinbölüşdürülməsində 

nəzərə alınmır.

4.7. Cəmiyyətin səhmdarları səhmlərin yeni emissiyası zamanı onlardaolan səhmlərin sayına 

mütənasib yeni emissiya olunan səhmləri birincinövbədə almaq hüququna malikdirlər.

4.8. Cəmiyyətin əmlakı səhmdarlar (təsisçilər) tərəfindən nizamnaməkapitalına qoyulmuş, 

təssərüfat fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmişhabelə qanunvericiliyə uyğun olan digər qaydada 

əldə edilmiş əmlakdanibarətdir.

4.9. Cəmiyyət öz öhdəlikləri üzrə özünün bütün əmlakı iləcavabdehdir.

4.10. Cəmiyyət öz səhmdarlarının öhdəliklərinə görə cavabdeh deyildir.

4.11.Dövlət cəmiyyətin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır. Cəmiyyət dövlətin öhdəliklərinə 

görə məsuliyyət daşımır.

4.12.Cəmiyyət mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada öz işçiləri üçün əlavə 

məzuniyyət, qısaldılmış iş günü və digər sosial güzəştlər müəyyən edə bilər. Cəmiyyət öz işçiləri 

arasında mükafatlandırmağa yönəldilən təmiz mənfəətin hissəsini mövcud qanunvericiliyə 

uyğun şəkildə müəyyən edə bilər.

Maddə 5. Səhmdarların hüquq və vəzifələri

5.1. Cəmiyyətin səhmdarının aşağıdakı hüquqları vardır:

5.1.1. Cəmiyyətin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada idarəedilməsində iştirak etmək, 

icra orqanlarına seçmək vəseçilmək;

5.1.2. Cəmiyyətin fəaliyyətinə dair kommersiya sirri təşkil etməyənməlumatı almaq, onun 

mühasibat kitabları və digər sənədləri ilə tanışolmaq;

5.1.3. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda Ümumi Yığıncağınçağırılmasını, Ümumi 

Yığıncağın gündəliyinə dəyişikliklərin edilməsini,Cəmiyyətin fəaliyyətinin Təftiş Komissiyası 

(auditorun) tərəfindənyoxlanılmasını tələb etmək;

5.1.4. səhmdarların Ümumi Yığıncağında səsvermə hüqüqi ilə iştiraketmək və onun 

protokolunun surətini tələb etmək;

5.1.5. Cəmiyyətin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının qərarına əsasəncəmiyyətin xalis 

mənfəətindən dividend almaq;

5.1.6. Cəmiyyətin fəaliyyətinə xitam verildikdə, Cəmiyyətinkreditorlarının tələbləri və 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digərtələbləri yerinə yetirildikdən sonra Cəmiyyətin yerdə 

qalan əmlakınınsəhmlərinin sayına mütənasib olaraq müəyyən hissəsini almaq;

5.1.7. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqlar.

5.2. Səhmdarlar Cəmiyyətin öhdəliklərinə və borclarına görəyalnız onlara mənsub səhmlərin 

dəyəri həddində məsuliyyət daşıyırlar.5.3. Cəmiyyətin səhmdarı səhmdarların reyestrində ona dairməlumatların dəyişilməsi barədə 

reyestrsaxlayıcıya 10 gün ərzindəməlumat verməlidir.

 

Maddə 6. Səhmdarların Ümumi Yığıncağı

6.1. Cəmiyyətin Ali İdarəetmə Orqanı səhmdarların Ümumi Yığıncağıdır.

6.2. Cəmiyyət ildə bir dəfə səhmdarların illik Ümumi Yığıncağınıkeçirir.

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallardasəhmdarların növbədənkanar Ümumi Yığıncağı 

keçirilə bilər.

6.3. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının keçirilməsi və onun gündəliyihaqqında yazılı bildiriş 

yığıncağın çağırılmasına ən azı 45 (qırxbeş) gün qalmış hər bir səhmdara sifarişli məktubla 

səhmdarlarınreyestrində göstərilmiş ünvana göndərilməlidir. Bildiriş və yığıncağıngündəliyi 

haqqında məlumat Yığıncağının qərarı ilə müəyyən olunmuşqəzetdə dərc olunmalıdır.

6.4. Səhmdarların Ümumi Yığıncağı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşyetərsəy olduqda 

səlahiyyətli sayılır.

6.5. Səhmdarların Ümumi Yığıncağının müstəsna səlahiyyətinə aşağıdakıməsələlər daxildir:

6.5.1. Cəmiyyətin nizamnaməsini və nizamnamə kapitalının miqdarınıdəyişdirmək;

6.5.2. Cəmiyyətin təftiş komissiyasının üzvlərini seçmək və onlarınsəlahiyyətlərinə vaxtından 

əvvəl xitam vermək;

6.5.3. Cəmiyyətin icra orqanlarını yaratmaq və onların səlahiyyətlərinəvaxtından əvvəl xitam 

vermək;

6.5.4. Cəmiyyətin illik hesabatlarını, mühasibat balanslarını, mənfəətvə zərər hesabatlarını təsdiq etmək, mənfəətini və zərərini bölüşdürmək;

6.5.5. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğvi haqqında qərar qəbuletmək.

6.6. Aşağıdakı məsələlər barədə qərarlar səhmdarların ÜmumiYığıncağında iştirak edən 

səhmdarların 3/4 səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

- Cəmiyyətin nizamnaməsinə dəyişiklik və əlavələrinedilməsi;

- Cəmiyyətin yenidən təşkili və ya ləğvi haqqındaqərar.

Digər məsələlər üzrə qərarlar səhmdarların Ümumi Yığıncağında iştirakedən səhmdarların adı 

səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

 

Maddə 7. Cəmiyyətin İdarə Heyyəti

7.1. İdarə Heyəti Cəmiyyətin kollegial icra orqanıdır və səhmdarlarınÜmumi Yığıncaqları 

arasındakı dövrlərdə Cəmiyyətin fəaliyyətinə carirəhbərliyi həyata keçirir, səhmdarların Ümumi 

Yığıncağına hesabat verir.

7.2. Cəmiyyətin nizamnaməsi ilə Cəmiyyətin səhmdarlarının ÜmumiYığıncağının müstəsna 

səlahiyyətinə aid edilməmiş bütün məsələlərinhəlli cəmiyyətin İdarə Heyətinin səlahiyyətinə 

aiddir.

7.3. Cəmiyyətin İdarə Heyyəti səhmdarların Ümumi Yığıncağınınkeçirilməsini və onun qərarlarının həyata keçirilməsini təşkil edir.

7.4. Cəmiyyətin İdarə Heyyəti 3 (üç) fiziki şəxsdən ibarətdir.

7.5. İdarə Heyətinin üzvü Cəmiyyətin Təftiş Komissiyasının üzvü olabilməz.

7.6. İdarə Heyətinin üzvləri səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən 3(üç) il müddətinə seçilir.

7.7. İdarə Heyətinin rəhbərlik İdarə Heyətinin sədri tərəfindən həyatakeçirilir.

7.8. İdarə Heyətinin sədri:
- Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyatakeçirir;

- Cəmiyyətdə əməyin təşkili və təhlükəsizliyi üçünşərait yaradır və bu işin təşkilinə görə 

müəyyən edilmiş qaydadaməsuliyyət daşıyır;

- Cəmiyyətin strukturu və ştat vahidləri haqqındatəkliflər hazırlayır və səhmdarların Ümumi 

Yığıncağına təqdimedir;

- Səhmdarların Ümumi Yığıncaqlarında İdarə Heyətinitəmsil edir;

- Cəmiyətin adından etibarnaməsiz fəaliyyətgöstərir, onun mənafelərini müəssisələrdə, 

idarələrdə və təşkilatlardatəmsil edir;

- əmək müqavilələrinə uyğun olaraq İdarə Heyətiüzvləri arasında vəzifə bölgüsü aparır;

- müqavilələr o cümlədən işçilərlə əmək müqavilələribağlayır və yaxud onlara xitam verir, 

etibarnamələr verir, banklardahesablaşma hesabı və digər hesablar açır, vəsaitləri yönəltmək 

hüququndan istifadə edir, daxiliintizam qaydalarını müəyyən edir.

7.9. İdarə Heyətinin sədri yerində olmayanda və ya vəzifəsinin yerinəyetirilməsinə mane 

olan hallar meydana çıxanda, yaxud vəzifəsini bundan sonra yerinə yetirə bilmədikdə onun 

səlahiyyətlərini müavini (müavini varsa), yaxud səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən 

müvafiq səlahiyyətlər verilmiş Heyyət üzvlərindən biri həyatakeçirir.

7.10. Cəmiyyətin İdarə Heyəti lotereya fəaliyyətini təkmilləşdirmək, əhalinin rifah halını daha 

da yaxşılaşdırmaq, keçirilən lotereya oyunlarına marağı və lotereya biletlərinin satış həcmini 

artırmaq məqsədi ilə, maliyyə vəsaitlərini həvəsləndirici lotereya oyunlarının keçirilməsinə və 

digər stimullaşdırıcı tədbirlərə yönəldə bilər.

 

Maddə 8. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası və Auditoru

8.1.Cəmiyyətin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti və onuntəftişini həyata keçirmək 

məqsədilə Təftiş komissiyası yaradılır.

8.2. Cəmiyyətin Təftiş Komissiyası 3(üç) fiziki şəxsdən ibarətdir.

8.3.Təftiş Komissiyasının üzvü Cəmiyyətin İdarə Heyətinin üzvü vəsəhmdarı ola bilməz.

8.4. Təftiş Komissiyasının üzvləri səhmdarların ÜmumiYığıncağında 3 il müddətinə seçilir.

8.5. Təftiş Komissiyası Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinintəftişini təsərrüfat ili başa 

çatdıqda, Ümumi Yığıncağın, Cəmiyyətinsəhmlərinin ən azı 10 faizinə sahib olan səhmdarların 

və İdarəHeyətinin tələbi ilə həyata keçirilir.

8.6. Təftiş Komissiyası Səhmdarların Yığıncağlarına ən azı 10 (on) günqalmış illik yoxlamaların 

nəticələri haqqında hesabatı İdarə Heyətinətəqdim edir. Hesabat Bu Nizamnamənin 8-ci 

Maddəsi əsasında müəyyənedilmiş maliyyə hesabatı və mühasibat uçotunun aparılması 

üsullarına vəqaydalarına uyğun olaraq tərtib edilir.

8.7. Təftiş Komissiyasına tələb olunan bütün məlumatlar və sənədlərvaxtında təqdim 

olunmalıdır.

8.8. Təftiş Komissiyasının rəyi olmadan Səhmdarların Ümumi Yığıncağıillik balansı təsdiq edə 

bilməz.

8.9. Cəmiyyət illik maliyyə hesabatının yoxlanılması üçün əmlakmənafeləri ilə Cəmiyyətə və ya onun səhmdarlarına bağlı olmayan peşəkarauditoru cəlb edir.

8.10. Auditor yoxlanılmalı olan təsərrüfat ilinin sonunadəkSəhmdarların Ümumi Yığıncağı 

tərəfindən seçilir.

8.11. Cəmiyyətin səhmlərinin ən azı 10 faizinə sahib olan səhmdarlarıntələbi ilə Cəmiyyətin 

fəaliyyətinin auditor yoxlanışı keçirilir. 

Maddə 9. Cəmiyyətdə uçot və hesabatlar

9.1 Cəmiyyətin balansı, mənfəət və zərərlər hesabatı manatla tərtibedilir.

9.2 Cəmiyyətin birinci maliyyə ili onun dövlət qeydiyyatından keçdiyigündən başlayır və cari ilin 

dekabr ayının 31-də qurtarır. Sonrakımaliyyə illəri yanvarın 1-dən başlayır və dekabrın 31-də 

qurtarır.

9.3 Balans, mənfəət və zərərlər hesabatı, habelə hesabata aid olandigər maliyyə sənədləri 

mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq tərtibedilir.

9.4 Cəmiyyətin yerləşdiyi ünvanda tam sənədləşdirmə aparılır, ocümlədən:

- sonrakı dəyişikliklər və əlavələrləbirlikdə

Cəmiyyətin təsis sənədləri,Cəmiyyətdə daxili münasibətləri tənzimləyən normativ sənədləri;

Cəmiyyətin özünün və həmçininqanunvericiliyə uyğun olaraq səlahiyyətli orqanlarının 

apardığıtəftişləri təmin edən bütün mühasibat sənədləri;

mövcud qanunvericiliyə uyğunolaraq səhmdarların reyestrini;

səhmdarların ÜmumiYığıncaqlarının və Təftiş Komissiyasının iclaslarının protokollarını;

Cəmiyyəti təmsil etmək üçünetibarnaməsi olan şəxslərin siyahısını;

Cəmiyyətin İdarə Heyətininüzvlərinin siyahısını.

Səhmdarlar və onların nümayəndələri bütün bu sənədlərlə işgünü ərzində tanış ola bilərlər.

Kommersiya sirrlərinə aid olan sənədlər istisna olmaqla, səhmdarlarıngöstərilən sənədlərin 

surətini çıxarmaq hüquqları vardır.

Cəmiyyətin illik hesabatını və mühasibat balansını hamının tanış olması üçün səhmdarların 

Ümumi Yığıncağı tərəfindən təsdiq edildikdən sonra 30 (otuz) gün ərzində dərc edir.

 

Maddə 10. Cəmiyyətin ləğvi və yenidən təşkili

10.1 Cəmiyyət aşağıdakı hallarda ləğv oluna bilər:

- Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanıilə;

- iflas elan olunduqda;

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyindənəzərdə tutulmuş hallarda məhkəmənin qərarı 

ilə.

10.2. Cəmiyyət ləğv edilərkən (məhkəmənin qərarı ilə ləğv etmə istisna olmaqla) İdarə Heyəti ləğv etmə komissiyası yaradır, ləğvetmənin aparılma qaydasını və müddətini təyin edir, 

kreditorlar üçün ləğvetmə elan olunandan 2 (iki) aydan az və 3 (üç) aydan çox olmamaq şərti ilə 

iddia vermək müddətini müəyyənləşdirir.

10.3. Ləğvetmə komissiyası ləğvetməni aparır, aralıq ləğvetmə balansı tərtib edir və İdarə 

Heyətinə təqdim edir. Təyin edildiyi andan Cəmiyyətin işlərini idarə etmək səlahiyyətləri ona 

keçir. Komissiya yarandığı vaxtdan Cəmiyyətin yerləşdiyi ərazidə rəsmi mətbuatda onun ləğv 

edilməsi, kreditorların iddia ərizəsinin verilmə qaydası və müddəti haqqında elan dərc edir. 

Ləğvetmə komissiyası Cəmiyyətin debitor borclarının alınması və kreditorların iddialarının 

ödənilməsi üzrə işləri təşkil edir.

10.4 Cəmiyyətin pul vəsaiti kreditorların tələblərini ödəmək üçün yetərli olmadıqda ləğvetmə 

komissiyası kreditorlarla hesblaşmalarıAzərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və mövcud 

normativ hüquqiaktları ilə müəyyən edilmiş ardıcılığa və qaydaya əməl etməklə həyata keçirir.

10.5 Cəmiyyətin əmlakı ləğvetmə komissiyası tərəfindən auksiondasatılır. Onun satışından daxil 

olan vəsaitlər kreditorlarıniddialarının ödənilməsinə yönəldilir. Qalan aktivlər qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada səhmdarlar arasında bölüşdürülür.

Əgər vəsait bütün kreditorlar qarşısında öhdəlikləri tam ödəmək üçünçatmazsa, cəmiyyətin 

vəsaitləri kreditorlar arasında onlarıniddialarına proporsional şəkildə qanunla müəyyən edilmiş 

növbəyə uyğun olaraq bölüşdürülür.

10.6 Cəmiyyət dövlət reyestrindən çıxarıldığı tarixdən ləğv edilmişhesab olunur.

10.7. Cəmiyyət - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə yenidən təşkil oluna bilər.

10.8. Cəmiyyətin törəmə və digər bölmələrin ləğvi və yenidəntəşkili (birləşdirilməsi, bölünməsi, ayrılması,çevrilməsi) mövcudqanunvericiliyə və bu Nizamnaməyə uyğun olaraq həyata keçirir.

Yüklə 46,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə