Азярбайъан милли елмляр академийасы игтисадиййат институтуYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/86
tarix15.08.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86 
АЗЯРБАЙЪАН МИЛЛИ ЕЛМЛЯР АКАДЕМИЙАСЫ 
ИГТИСАДИЙЙАТ ИНСТИТУТУ
 
________________________________________________________
 
 
 
 
KƏRĠMOV ELSEVƏR NƏRĠMAN OĞLU 
 
 
 
 
 
AZƏRBAYCANDA  TƏSƏRRÜFAT 
SUBYEKTLƏRĠNĠN  ĠSTEHSAL  
FƏALĠYYƏTĠNĠN  ĠNKĠġAF  PROBLEMLƏRĠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI - “ELM” 2012 
Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы 
Игтисадиййат Институтунун Елми Шурасынын 
гярарына ясасян чап едилир.  
 
Elmi redaktor:      i.e.d., prof. Ġsa Hüseyn oğlu Alıyev 
Rəyçilər:              i.e.d., prof., əməkdar elm xadimi  
        Arif Şəkərəli oğlu Şəkərəliyev 
           
 i.e.d., prof. Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu 
             
i.e.d., prof. Allahverdiyev Əli Qulu oğlu  
             
  i.e.d., prof. Rəhmanov Fərhad Pənah oğlu 
 
Elsevər  Nəriman  oğlu Kərimov. Azərbaycanda təsərrü-
fat  subyektlərinin    istehsal  fəaliyyətinin  inkişaf  problemləri. 
Bakı  “Elm” nəşriyyatı, 2012. 284 səh. 
 
        Monoqrafiyada  Azərbaycan  Respublikasında  fəaliyyət  göstərən 
təsərrüfat  subyektlərində  istehsal  fəaliyyətinin  təşkili,  onların  nəzəri-
metodoloji problemləri, bu fəaliyyətin müasir inkişaf səviyyəsinin ana-
litik təhlili və qiymətləndirilməsi sistemli və əlaqəli şəkildə tədqiq olu-
nur.  Eyni  zamanda  tədqiqat  işində  ölkədə  müvafiq  subyektlərin  fəa-
liyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişaf istiqamətləri üzrə elmi və prak-
tik  cəhətdən  əsaslandırılmış  fikirlər,  təklif  və  tövsiyələr,  mexanizmlər 
müəyyən edilir.  
Monoqrafiya  iqtisadiyyat,  sənaye  sahəsinə  aid  olan  istehsal  yö-
nümlü təsərrüfat  subyektlərinin  müasir  inkişaf səviyyəsi ilə  maraqla-
nan,  bu  sahədə  araşdırma  aparan  mütəxəssislər,  alim  və  tədqiqatçı-
lar, müvafiq istiqamət üzrə təhsil alan tələbələr üçün əhəmiyyət kəsb 
edir. Monoqrafiyada irəli sürülən təkliflər, tövsiyələr, müəyyən edilən 
mexanizmlər,  əldə  edilən  nəticələr  Azərbaycan  Respublikasında  fəa-
liyyət  göstərən  təsərrüfat  subyektlərinin  işinin  müasir  tələblər  baxı-
mından  təşkilində,  bu  sahədə  hüquqi-normativ  və  metodoloji  sənəd-
lərin  təkmilləşdirilməsində  və  ya  hazırlanmasında  da  istifadə  oluna 
bilər

 
          
              
 
  
İSBN 978-9952-453-37-9                      © E. Kərimov 
AZƏRBAYCANDA TƏSƏRRÜFAT 
SUBYEKTLƏRĠNĠN  ĠSTEHSAL 
FƏALĠYYƏTĠNĠN  ĠNKĠġAF  PROBLEMLƏRĠ 
 
Mündəricat 
 
Giriş ............................................................................................. 5 
I Fəsil. Müasir təsərrüfat subyektlərində istehsal fəaliyyətinin 
inkişafının nəzəri-metodoloji əsasları 
1.1. Bazar iqtisadiyyatında istehsal fəaliyyətinin inkişafına 
nəzəri-konseptual baxışlar ........................................................... 8 
1.2. Təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində təşkilati - idarəetmə 
sisteminin formalaşmasının elmi  əsasları və onun funksiyaları37 
1.3.Təsərrüfat subyektlərinin inkişafının nəzəri-metodoloji prob-
lemləri ....................................................................................... 62 
II Fəsil. Azərbaycan Respublikasında təsərrüfat subyektlərinin  
müasir  inkişaf səviyyəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi 
2.1.Təsərrüfat  subyektlərinin  fəaliyyətinin  mövcud  vəziyyətinin 
təhlili ......................................................................................... 99 
2.2.Ölkədə təsərrüfat subyektlərinin müasir inkişaf səviyyəsinin 
qiymətləndirilməsi .................................................................. 146 
III Fəsil . Təsərrüfat subyektlərinin səmərəliliyinin yüksəldil-
məsi ehtiyatları 
3.1.Təsərrüfat  subyektinin  fəaliyyətinin  səmərəliliyinin  yüksəl-
dilməsi ehtiyatları .................................................................... 189 
3.2.Müasir  şəraitdə  təsərrüfat  subyektlərində  əmək  məhsuldar-
lığının  qiymətləndirilməsi  və   əməyin  intensivliyinin müəyyən 
edilməsi ................................................................................... 197 
3.3.Təsərrüfat  və  sahibkarlıq  subyektlərinin  inkişafında  beynəl-
xalq təcrübə ............................................................................. 210 
  
IV Fəsil. Azərbayan Respublikasında təsərrüfat subyektləri-
nin əsas inkişaf istiqamətləri
 
4.1.Müasir  şəraitdə  təsərrüfat  subyektlərinin  fəaliyyətinin  plan-
laşdırılması istiqamətləri ......................................................... 224 
4.2.Təsərrüfat  subyektlərində  idarəetmə  sisteminin  təkmilləş-
dirilməsi .................................................................................. 237 
4.3.  Azərbaycanda  təsərrüfat  subyektlərinin  fəaliyyətində  kadr 
hazırlığının inkişaf istiqamətləri ............................................. 262 
İstinad  olunan mənbələr ......................................................... 276 
İstifadə olunan ədəbiyyat ........................................................ 279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə