Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSIXODIAQNOSTIKA: 
METODIKALAR VƏ TESTLƏR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı-2014 
 
  
 
BBK 88+56.1 
 
Testlər və metodikalar «Практическая психодиагностика» 
(Бахрах-М.: 2002, редактор-составитель  Д.Я.Райгородский) 
və müxtəlif  Ġnternet-saytlardan götürülmüĢ və tərcümə 
olunmuĢdur.  
 
Tərcüməçilər:                                    Q.Y.Abbasova,   
                                                           B.Y.Cəfərova  
 
Ümumi redaktə:                                 Q.Y.Abbasova 
 
E-mail: q.abbasova@mail.ru 
 
 
 
 
 
PSIXODĠAQNOSTĠKA: METODĠKALAR VƏ 
TESTLƏR. Bakı:     2014. 280 s. 
 
 
 
Sosial  iĢ,  tətbiqi  psixologiya,  sosiologiya  sahələrində 
çalıĢanlar,  peĢəkar  psixoloqqlar,  tədqiqatçılar  üçün  nəzərdə 
tutulmuĢdur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
© Q.Y.Abbasova 
1.
 
ġƏXSĠYYƏTĠN PSĠXĠ VƏZIYYƏTLƏRĠN  
VƏ KEYFĠYYƏTLƏRĠNĠN DIAQNOSTĠKASI 
 
Gissen sorğusu 
 
V.M.Bexterev adına Psixonevroloji Ġnstitutunda uyğunlaĢdırılmıĢdır. 
 
Fiziki əhvala dair emosional Ģikayətlərin  intensivliyini aĢkara çıxarır.  
Ġnsanın fiziki durumu davranıĢın emosional stereotipinə təsir edir. Bu, 
somatikanın psixikaya təsirinin nəticəsidir. Ancaq əks təsir də mümkündür -  
Ģəxsiyyətdə yaranmıĢ emosional davranıĢ stereotipi onun fiziki  vəziyyətinin 
gediĢinə öz təsirini göstərir.  
DavranıĢın  emosional  stereotipi  təbii  vəziyyətlərin  qavranılmasına 
təzyiq göstərir.  
Tibbdə ―xəstəliyin subyektiv səviyyəsi‖ anlayıĢı mövcuddur. Somatik 
pozulmaların  obyektiv  mənzərəsindən  fərqli  olaraq,  subyektiv  səviyyə 
insanın  öz  sağlamlığının  vəziyyətini  necə  emosionallıqla  interpretasiya 
etdiyini  özündə  əks  etdirir.  Bu  zaman  hər  bir  hiss  ayrı-ayrılıqda  subyektiv, 
emosional qavrama ilə müĢayiət edilir, belə hisslərin məcmusu isə subyektiv 
nasazlığın  intensivliyini müəyyən  edir.  
Fiziki hala dair emosional Ģikayətlərin intensivliyinin  ümumi qiyməti 
Ģəxsiyyətin  psixi  statusunu  müəyyən  edən  müstəqil  və  çox  əhəmiyyətli 
faktor əmələ gətirir.  
Söhbət təkcə xəstə və ya həkimə müraciət edən insandan deyil, hər bir 
Ģəxsdən  gedir.  Axı  bizlərdən  hər  birimiz  bu  və  ya  digər  dərəcədə  öz 
sağlamlığımıza  görə  narahatıq,  müxtəlif  naxoĢluqlar  keçiririk  və  bu  zaman 
bizi  əhatə  edənlərlə    gündəlik  münasibətlərə    emosional  psixosomatik    fon 
veririk.  
Ġnsanın  fiziki  halına  dair    emosional  Ģikayətlərinin  intensivliyini 
aĢkarlayan  sorğunu sizə təqdim edirik: 
Qeyd  olunan  naxoĢluqları    bu  Ģkala  üzrə  qiymətləndirilir:  0-yox,  1-
yüngül, 2-bir neçə, 3-xeyli, 4-güclü. 
 
                         MƏLUMATLARIN ĠġLƏNĠLMƏSĠ 
 
     ġkalanı təĢkil edən naxoĢluqların məcmu qiymətləri hesablanır: 
 
1.―Zəifləmə‖ – Z: 1+4+15+16+17+19= 
  Bu  Ģkalanın  göstəricisi  zəifləmənin  qeyri  -  spesifik  faktorunu 
xarakterizə edir, hansı ki, insanın  həyat enerjisini tam itirməsinə və yardıma 
ehtiyacı olmasına  iĢarədir.  
 
2.― Mədə şikayətləri‖ – M: 3+9+10+12+13+21= 
  ġkala    mədə  nasazlıqlarının  (epiqastral  sindrom)      əsəbilik  
(psixosomatik)   sindromunu əks etdirir. 
 
3.―Bədənin müxtəlif nahiyələrində ağrılar‖ və ya ―Revmatik faktor‖ – 
R: 5+7+8+14+18+23= 
ġkala pasientin  alqik və ya spastik xarakterli subyektiv ağrılarını əks 
etdirir. 
 
4.― Ürək şikayətləri‖ – Ü: 2+6+11+20+22+24= 
  ġkala  nasazlığın damar sferasında lokallaĢdığını  göstərir. 
 
5.― Qan təzyiqi‖ (intensivlik) şikayətləri – Q:  
  Bu Ģkala yuxarıda göstərilən 24 Ģikayətin hamısını özündə birləĢdirir 
və əvvəlki 4 Ģkalanın inteqral qiymətini ifadı edir. ġkala Ģikayətlərin ümumi 
emosional intensivliyini xarakterizə edir. 
 
  Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  göstərilən  Ģkalalar  klinik  sindromları    - 
hansılar  ki,  bu  və  ya  digər  xəstəliyin  diaqnozunu  verməyə  imkan  verirlər  -  
əks etdirmirlər. Onlar  insanın hiss etdiyi fiziki halsızlıqların  orta vəziyyətini  
göstərirlər.  
  Nəticələrin  interpretasiyası.  Ġlk  4  Ģkalanın  qiymətləndirilməsi  0-24 
bal  (belə  ki,  hər  Ģkala  6  bənddən  ibarətdir)  diapazonundadır,    əvvəlki  dörd  
Ģkalanın  məcmu göstərici olan  kimi 5-ci Ģkalanın  qiyməti 0-96 bal arasında 
dəyiĢə bilər. 
 
Mən  aĢağıdakı  naxoĢluqları  hiss 
edirəm 
  0 
Yox 
     1 
Yüngül 
      2 
Bir 
neçə 
     3 
Xeyli 
    4 
Güclü 
                     1 
   2 
     3              4          5 
     6 
1. Zəiflik hiss etmək  
 
 
 
 
 
2.Ürəkdöyülməsi,  ürəyin  çaĢ-baĢ 
döyülməsi və ya dayanması 
 
 
 
 
 
3.  Qarın  boĢluğunda  köp,  təzyiq 
hissiyyatı 
 
 
 
 
 
4. Daim mürğüləmə 
 
 
 
 
 
5. Oynaqlarda və ətraflarda ağrı 
 
 
 
 
 
6. BaĢgicəllənməsi 
 
 
 
 
 
7. Beldə və yaxud kürəkdə ağrılar 
 
 
 
 
 
8.  Boyunda  (ənsədə)  və  ya  kürək 
oynaqlarında ağrılar 
 
 
 
 
 


Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə