Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   88

48 
 
41.
 
 Ġstedadlı  Ģagirdlər  sinifdə  olan  digər  uĢaqlara  nisbətən  hansı  isə 
xüsusi hüquqlara malikdilərmi? 
42.
 
 Bəzi  sinif  yoldaĢların  sən  onlardan  daha  yaxĢı  göstəricilər  əldə 
edəndə hirslənirlərmi? 
43.
 
 Sinif yoldaĢlarının sənə olan münasibətindən razısanmı? 
44.
 
 Müəllim ilə tək qalanda özünü yaxĢı hiss edirsənmi? 
45.
 
 Sənin  sinif  yoldaĢların  bəzən  sənin  xarici  görkəmini  və 
davranıĢını lağa qoyurlarmı? 
46.
 
 Sən  heç  düĢünürsənmi  ki,  sən  öz  məktəbəqədərki  iĢlərin 
barəsində digər uĢaqlardan daha çox narahat olursan? 
47.
 
 Səndən  soruĢanda  və  sən  cavab  verə  bilməyəndə  sən  hiss 
edirsənmi ki, indicə ağlayacaqsan? 
48.
 
 AxĢamlar sən yataqda uzananda sən bəzən heç düĢünürsənmi ki, 
sabah məktəbdə nə olacaq? 
49.
 
 Çətin  tapĢırıq  üzərində  iĢləyərkən  sən  bəzən  hiss  edirsənmi  ki, 
əvvəllər yaxĢı bildiyin Ģeyləri tamamilə yaddan çıxarmısan? 
50.
 
 Sən tapĢırıq üzərində iĢləyən zaman əlin yüngülcə titrəyirmi? 
51.
 
 Müəllim sinifə tapĢırıq verəcəyi haqqında məlumat  verəndə sən 
narahat olmağa baĢladığını hiss edirsənmi? 
 
52.
 
 Məktəbdə sənin biliyinin yoxlanılması səni qorxudurmu? 
53.
 
 Müəllim  sinifdə  tapĢırıq  verəcəyini  deyəndə  onun  öhdəsindən 
gələ bilməyəcəyinə görə qorxu keçirirsənmi? 
54.
 
 Bəzən sənin  yuxuna  girirmi ki,  sənin  sinif  yoldaĢların  sənin  edə 
bilmədiyini edirlər? 
55.
 
 Müəllim  materialı  baĢa  salanda  sənə  elə  gəlmirmi  ki,  sinif 
yoldaĢların onu səndən yaxĢı baĢa düĢürlər?  
56.
 
 Məktəbə  gedərkən  müəllimin  sinifə  yoxlama  iĢi  verəcəyi 
düĢünərək narahatlıq keçirirsənmi? 
57.
 
 TapĢırığı  yerinə  yetirəndə  adətən  bunu  yaxĢı  etmədiyini  hiss 
edirsənmi? 
58.
 
 Müəllim  səndən  lövhəyə  çıxaraq  bütün  sinif  qarĢısında  tapĢırıq 
yerinə yetirməyi tələb edəndə əlin yüngülcə əsirmi? 
 
Nəticənin iĢlənilməsi və interpretasiyası 
 
Nəticənin  iĢlənilməsi  zamanı  testin  açarına  uyğun  gəlməyən  suallar 
və  cavablar  qeyd  olunurlar.  Məsələn,  58-ci  suala  uĢaq  ―hə‖  cavabını  verib. 
Halbuki açarda bu suala ―-―  - yəni ―yox‖ cavabı uyğun gəlir. Açarla üst-üstə 
düĢməyən cavablar həyəcanlılığın təzahürüdür.  
 
Nəticələrin iĢlənilməsi zamanı aĢağıdakılar hesablanır: 
1.
 
Bütün  mətn  boyu  uyğunsuzluqların  ümumi  sayı.  Əgər  bu  test 
sualların  ümumi  sayının  50%-dən  çoxdursa,  uĢaqda  həyəcanlılığın  çox 
olmasından, 75%-dən çoxdursa, yüksək həyəcanlılıqdan danıĢmaq olar. 


49 
 
2.
 
Testdə verilmiĢ 8 həyəcanlılıq faktorunun hər biri üzrə uyğunluqların 
sayı.  Həyəcanlılıq  səviyyəsi  birinci  halda  olduğu  kimi  müəyyən  olunur. 
Məktəblinin  ümumi  daxili  emosional  vəziyyəti,  hansı  ki,  ən  çox  bu  və  ya 
digər həyəcan sindromlarının olması və onların miqdarı ilə müəyyən olunur. 
 
Faktorlar 
Sualların nömrəsi 
1. Məktəbdə ümumi həyəcanlılıq 
2,  3,  7,  12,  16,  21,  23,  26,  28,  46, 
47,  48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55, 
56, 57, 58 


22
1
 
2. Sosial stress həyəcanları 
5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 
44 


11
1
 
3.Uğur  qazamağa  olan  tələbatın 
frustrasiyası 
1,  3,  6,  11,  17,  19,  25,  29,  32,  35, 
38, 41, 43 


13
1
 
4. Özünüifadə etmək qorxusu 
27, 31, 34, 37, 40, 45 
6
1


 
5. 
Biliklərin 
yoxlanılması 
situasiyasının qorxusu 
2, 7, 12, 16, 21, 26 
6
1


 
6.Ətrafdakıların 
ümidlərini 
doğrultmamaq qorxusu 
3, 8, 13, 17, 22 
5
1


 
7.  Stressə  qarĢı  aĢağı  səviyyəli 
fizioloji müqavimət 
9, 14, 18, 23, 28 
5
1


  
8.Müəllimlərlə 
münasibətlərdə 
problemlər və qorxu 
2, 6, 11, 32, 35, 41, 44, 47 
8
1


  
 
SUALLARIN AÇARI 
 
“+” – HƏ 
 
“-“ – YOX 
1 –  
 
 
19 –    
 
37 –    
 
55 –  
2 – 
 
 
20 +   
 
38 +    
 
56 –  
3 –  
 
 
21 – 
 
 
39 +   
 
57 –  
4 – 
 
 
22 +    
 
40 –    
 
58 –  
5 –  
 
 
23 – 
 
 
41 +  


50 
 
6 – 
 
 
24 +    
 
42 – 
7 –  
 
 
25 +   
 
43 + 
8 – 
 
 
26 –    
 
44 +  
9 –  
 
 
27 –    
 
45 –  
10 – 
 
 
28 –    
 
46 –  
11 +   
 
29 –    
 
47 –  
12 –    
 
30 +   
 
48 –  
13 –    
 
31 –    
 
49 –  
14 – 
 
 
32 –    
 
50 –  
15 – 
 
 
33 –     
 
51 –  
16 –    
 
34 –    
 
52 –  
17 – 
 
 
35 +    
 
53 –  
18 –    
 
36 +   
 
54 –  
 
NƏTICƏLƏR 
1) Uyğun gəlməyən iĢarələrin (―+‖ – hə, ―-― – yox) hər bir faktor üzrə 
miqdarı (uyğunsuzluqların faizlə tam miqdarı: <50%: 

50%: 

75%).  
Hər bir respondent üçün. 
 
2) Bu məlumatların fərdi diaqram Ģəklində təqdim edilməsi.  
 
3) Bütün sinif üçün hər bir hesablama üzrə uyğunsuzluqların miqdarı: 
– tam qiymət – <50%: 

50%: 

75%). 
 
4) Bu məlumatların diaqram Ģəklində təqdimi. 
 
5)  Müəyyən  faktorlar  üzrə 

50%  və  bütün  faktorlar  üzrə 

75% 
uyğunsuzluqları olan Ģagirdlərin sayı. 
 
6) Təkrar hesablamalar zamanı müqayisəli nəticələrin təqdimi. 
 
7) Hər Ģagird haqqında tam informasiya. 
Hər bir sindromun (faktorun) dolğun xarakteristikası 
1)
 
Məktəbdə  ümumi  həyəcanlılıq  –  uĢağın  məktəb  həyatına  qoĢulması 
ilə bağlı ümumi emosional vəziyyəti. 
2)
 
sosial stressin həyəcanları - uĢağın emosional vəziyyəti, hansının ki, 
fonunda onun sosial kontaktları (hər Ģeydən əvvəl yaĢıdları ilə) baĢ verir. 
3)
 
Uğurlara nail olmaq tələbatının frustrasiyası – mənfi psixi fon – hansı 
ki,  uĢağa  müvəffəqiyyətə,  yüksək  nəticənin  əldə  olunmasına  və  s.  olan 
tələbatlarını inkiĢaf etdirməyə imkan verir. 
4)
 
Özünüifadəetmə qorxusu – öz imkanlarını nümayiĢ etdirmək, özünü 
baĢqalarına  təqdim  etmək,  özünü  meydana  çıxarmaq  ilə  bağlı  olan 
siituasiyalardan neqativ emosional həyəcanlanmalar. 
5)
 
Biliklərin  yoxlanılması  situasiyasından  qorxu  –  biliklərin, 
nailiyyətlərin, imkanların yoxlanılması (xüsusilə də açıq Ģəkildə). 
6)
 
Ətrafdakıların  ümidlərini  doğrultmamaq  qorxusu  –  öz  nəticələrinə, 
hərəkətlərinə  və  fikirlərinə  baĢqalarının  verəcəyi  qiymətə  böyük  dəyər Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə