Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   88

60 
 
      3) Bu indi mənim daim arzuladığım Ģeydir. 
25. 0) Mən ağlamıram. 
      1) Mən hərdən bir ağlayıram. 
      2) Mən tez – tez ağlayıram. 
      3) Mən ağlamaq istəyirəm, amma göz yaĢlarım artıq quruyub. 
26. 0) Mən əsəbi olduğumu hiss etmirəm.  
      1) Mən adi halda olduğundan bir qədər çox əsəbiyəm. 
      2) Mən adi halda olduğundan çox əsəbiyəm. 
      3) Mən adi halda olduğundan qat – qat çox əsəbiyəm. 
27. 0) Mənim zehni aktivliyim heç dəyiĢməyib. 
      1) Mən öz düĢüncələrimdə nə isə ―tutqunluq‖ hiss edirəm. 
      2) Mən indi hiss edirəm ki, çox ―kütləĢmiĢəm‖ (―baĢımda fikirlər azdır‖). 
      3) Ġndi mən heç bir Ģey haqqında düĢünmürəm (―baĢım tamam boĢdur‖). 
28. 0) Mən baĢqa adamlara qarĢı marağımı itirmiĢəm. 
      1) Mən hiss edirəm ki, adamlara olan marağım bir qədər azalıb. 
      2) Mən hiss edirəm ki, adamlara olan marağım çox azalıb. 
      3)  Mənim  adamlara  qarĢı  marağım  heç  yoxdur  (―mən  heç  kəsi  görmək 
istəmirəm‖). 
29. 0) Mən həmiĢə olduğu kimi qərarlar qəbul edirəm. 
      1) Mən həmiĢə olduğu kimi qərarları qəbul etməkdə çətinlik çəkirəm. 
      2) Mənim üçün qərar qəbul etmək həmiĢəkindən xeyli çətindir. 
      3) Mən artıq özüm heç bir qərar qəbul edə bilmirəm. 
30. 0) Mən həmiĢə olduğu kimi cazibədaram. 
      1) Deyəsən mən həmiĢə olduğundan bir qədər az cazibədaram. 
      2) Mən həmiĢə olduğundan xeyli az cazibədaram. 
      3) Mən hiss edirəm ki, indi çox pis görünürəm. 
31. 0) Mən həmiĢə olduğu kimi iĢləyə bilirəm.  
      1) Mən həmiĢə olduğu kimi iĢləməkdə bir qədər çətinlik çəkirəm. 
      2) Mən həmiĢə olduğu kimi iĢləməkdə xeyli çətinlik çəkirəm. 
      3) Mən indi tamamilə iĢləyə bilmirəm (―hər Ģey əlimdən tökülür‖). 
32. 0) Mən həmiĢə olduğundan heç də pis yatmıram. 
      1) Mən həmiĢə olduğundan bir qədər pis yatıram. 
      2) Mən həmiĢə olduğundan xeyli pis yatıram. 
      3) Ġndi mən demək olar ki, heç yatmıram. 
33. 0) Mən həmiĢə olduğundan heç də çox yorulmuram. 
      1) Mən həmiĢə olduğundan bir qədər çox yoruluram. 
      2) Mən həmiĢə olduğundan xeyli çox yoruluram. 
      3) Mənim bir iĢ görməyə artıq heç bir gücüm yoxdur. 
34. 0) Mənim iĢtaham həmiĢə olduğundan heç də pis deyil. 
      1) Mənim iĢtaham həmiĢə olduğundan bir qədər pisdir. 
      2) Mənim iĢtaham həmiĢə olduğundan xeyli pisdir. 
      3) Mənim iĢtaham qətiyyən yoxdur. 


61 
 
35. 0) Mənim çəkim dəyiĢmir. 
      1) Mən son vaxtlarda bir qədər arıqlamıĢam. 
      2) Mən son vaxtlarda nəzərə çarpacaq dərəcədə arıqlamıĢam. 
      3) Mən son vaxtlarda həddindən çox arıqlamıĢam. 
36. 0) Mən həmiĢə olduğu kimi səhhətimin qeydinə qalıram. 
      1) Mən öz səhhətimin qeydinə həmiĢə olduğundan az qalıram. 
      2) Mən öz səhhətimin qeydinə həmiĢə olduğundan xeyli az qalıram. 
      3) Mən öz səhhətimin qeydinə qətiyyən qalmıram. 
37. 0) Mən əvvəl olduğu kimi sekslə marqlanmıram. 
      1) Mən sekslə əvvəl olduğundan az maraqlanıram. 
      2) Mən sekslə əvvəl olduğundan xeyli az maraqlanıram. 
      3) Mən seksə olan marağımı tam itirmiĢəm. 
38. 0) Mən hiss etmirəm ki, mənim ―Mən‖im bir qədər dəyiĢmiĢ olsun. 
      1) Mən indi hiss edirəm ki, ―Mən‖im bir qədər dəyiĢilmiĢdir. 
      2) Mən indi hiss edirəm ki, ―Mən‖im bir xeyli dəyiĢilmiĢdir. 
      3)  ―Mən‖im  o  qədər  dəyiĢmiĢdir  ki,  indi  mən  öz  –  özümü  tanıya 
bilmirəm. 
39. 0) Mən ağrını həmiĢə olduğu qədər hiss edirəm. 
      1) Mən ağrını həmiĢə olduğundan çox hiss edirəm. 
      2) Mən ağrını həmiĢə olduğundan az hiss edirəm. 
      3) Mən indi ağrını demək olar ki, hiss etmirəm. 
40.  0)  Səhhətdə  olan  bəzi  pozulmalar  (ağızda  quruluq,  ürəkdöyüntülərinin 
güclənməsi,  qəbizlik,  boğulmalar)  məndə  normal  halda  olduğundan  çox 
olmur. 
      1) Bu pozulmalar məndə normadan  bir qədər çox olur. 
      2) Bu pozulmaların bəziləri məndə normadan bir xeyli çox olur. 
      3) Bu pozulmalar məndə normadan qat – qat çox olur. 
41.  0)  Səhərlər  mənim  əhvali  –  ruhiyyəm  axĢam  olduğundan  heç  də  pis 
olmur. 
      1)  Əhvali  –  ruhiyyəm  səhərlər  axĢama  doğru  olduğundan  bir  qədər  pis 
olur. 
      2) Əhvali – ruhiyyəm səhərlər axĢama doğru olduğundan xeyli pis olur. 
      3) Səhərlər mənim əhvali – ruhiyyəm axĢama doğtu ilə müqayisədə qat – 
qat pis olur. 
42. 0) Yazda (payızda) mənim əhvali – ruhiyyəmdə tənəzzül baĢ vermir. 
      1) Bu mənim baĢıma bir dəfə gəlib.  
      2) Bu mənim baĢıma iki və ya üç dəfə gəlib. 
      3) Bu mənim baĢıma dəfələrlə gəlib. 
43. 0) Məndə hərdən pis əhvali – ruhiyyə olur, amma bu uzun müddət davam 
etmir. 
      1) DüĢkün əhvali – ruhiyyə məndə bir həftədən bir aya qədər davam edə 
bilir. 


62 
 
      2) DüĢkün əhvali – ruhiyyə məndə aylarla davam edə bilir. 
      3) DüĢkün əhvali – ruhiyyə məndə bir il və ya  daha çox davam edə bilər. 
44. 0) Mən elə hallar olmur ki, öz emosiyalarımı hiss etməyim. 
      1) Bəzən məndə belə hallar olur. 
      2) Məndə belə hallar tez – tez olur. 
      3) Mən bu haldan çıxa bilmirəm. 
 
Məlumatların  iĢlənməsi.  Burada  qeyd  edilən  cavabalrın  nömrələrin  cəmi 
tapılılır (onlar həm də ball sayılır). 
 
  Məlumatların interpretasiyası: 
1 – 9 – depressiya yoxdur, ya da çox cuzidir. 
10 – 24 – depressiya minimaldır. 
25 – 44 – yüngül depressiya. 
45 – 67 – orta səviyyəli depressiya. 
68 – 87 – aĢkar depressiya. 
88 – və daha çox – dərin depressiya. 
Apatiya:  BaĢ  verənlərə,  ətafdakılara,  öz  vəziyyətinə,  keçmiĢ  həyata, 
gələcəyin  perspektivlərinə  qarĢı  biganəlik,  etinasızlıq  vəziyyəti.  Bu  həm 
yüksək və sosial hisslərin, həm də təbii emosional proqramların birdəfəlik və 
ya keçici olaraq tam  aradan qalxması deməkdir. 
Hipotimiya:  (əhvali  –  ruhiyyənin  aĢağı  olması).  Qəmginlik,  itkiyə  görə 
dərd  çəkərək  müəssir  olmaq,  ümidsizlik,  çarəsizlik,  həyata  bağlılığın 
zəifləməsi  Ģəklində olan affektiv düĢkünlük. Müsbət emosiyalar bu  zaman 
səthi, cuzi olur, tamamilə olmur. 
Disforiya:  (―pis  qəbul  edirəm‖,  ―pis  Ģeylər  daĢıyıram‖).  Qaraqabaqlılıq, 
acıqlılıq, düĢmənçilik, deyingənliklə müĢahidə olunan təlx əhvali – ruhiyyə, 
donquldanmaq, narazılıq, ətrafdakılara qarĢı qərəzli münasibət, aqressiya və 
dağıdıcı hərəkətlərlə müĢayiət olunan qəzəb partlayıĢları. 
Özünü  itirmək:    Kəskin  bacarıqsızlıq,  acizlik,  əlacsızlıq  hiss,  ən  sadə 
situasiyaları  və  öz  psixi  vəziyyətindəki  dəyiĢiklikləri  baĢa  düĢməmək. 
Həddindən çox dəyiĢkənlik, diqqətin  dayanıqlıqsız  olması, simada yalvarıcı 
ifadə,  özünə  qətiyyən  əmin  olmayan  və  çaĢmıĢ  adamın  poza  və  jestləri 
tipikidir. 
Həyəcan:    Aydın  olmayan,  insanın  özü  üçün  də  dərkedilməz  olan 
getdikcə  böyüyən  təhlükə  hissi,  qəzaları  qabaqcadan  hiss  etmə,  faciəvi 
sonluğu  gərginliklə  gözləmə.  Emosional  enerji  və  o  qədər  güclü  Ģəkildə 
fəaliyyət göstərir ki, özünəməxsus fiziki hissiyatlar yaranır: ―daxildə hər Ģey 
yumaq  kimi  yığıldı,  gərginləĢdi,  tel  kimi  gərildi,  indicə  qırıla,  partlaya 
bilər...‖.  Həyəcan  hərəki  oyanıqlıq,  həyəcanlı  nidalar,  intonasiyalar, 
mübaliğəli, ifadəli hərəkətlərlə müayiət olunur. 


Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə