Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə25/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   88

73 
 
 
 
-4  -1  (sarı  və  göy)  –  ümidsizlik  hissi,  stressə  yaxın  vəziyyət,  neqativ 
emosiyaları böğmağa can atmaq. 
 
-4 -2 (sarı və yaĢıl) – qərarsızlıq, həyəcanlılıq, ümidsizlik vəziyyəti. 
 
-4-  3  (sarı  və  qırmızı)  –  qızğınlıqla  müĢayiət  olunan  stress  vəziyyəti, 
uğur  qanzanmağa  Ģübhə  ilə  yanaĢmaq,  real  imkanlara  əsaslanmayan 
tələbələr, özünə bəraət qazandırmaq. 
 
-4 -5 (sarı və bənövĢəyi) – emosional məyusluq və narahatlıq, həyəcan, 
ümidsizlik hissi. 
 
-4  -7  (sarı  və  qara)  –  gərginlik,  inamsızlıq,  ehtiyatlılıq  hissi,  kənar 
kontroldan qaçınmağa can atmaq. 
 
-4 -0 (sarı və boz) – gərginlik, vacib olan nəyi isə itirmək, imkanı əldən 
buraxmaq hissi, gərgin gözləmək. 
 
 
Birinci rəng bənövĢəyidir 
 
 
-5  -1  (bənövĢəyi  və  göy)  –  aktivliyistimullaĢdıran  məmnuniyyətsizlik 
hissi, əməkdaĢlığa can atmaq. 
 
-5  -2  (bənövĢəyi  və  yaĢıl)  –  baĢ  tutmamıĢ  özünütəsdiqə  görə  stress 
vəziyyəti. 
 
-5  -3  (bənövĢəyi  və  qırmızı)  –  aktiv,  bəzən  də  düĢünülməmiĢ 
uğursuzluqlara görə stress vəziyyəti. 
 
-5 -4 (bənövĢəyi və sarı) – sayıqlıq, Ģübhəlilik, məyusluq, qapalılıq. 
 
-5  -6  (BənövĢəyi  və  qəhvəyi)  –  arzu  olunan  qarĢılıqlı  münasibətlərin 
pozulması səbəbindən yaranan stress, baĢqalarına qarĢı yüksək tələbkarlıq. 
 
-5  -7  (bənövĢəyi  və  qara)  –  müstəqil  qərar  qəbulundakı 
məhdudiyyətlərə  görə  gərginlik,  qarĢılıqlı  anlaĢmaya,  fikirləri  aydın  ifadə 
etməyə can atmaq. 
 
-5  -0  (bənövĢəyi  və  boz)  –  hövsələsizliyi  biruzə  vermək,  amma  eyni 
zamanda  özünü  kontrol  etməyə  cəhd  etmək,  hansı  ki,  müəyyən  emosional 
oyanmaya səbəb olur. 
 
Birinci rəng qəhvəyidir 
 
 
-6 -1 (qəhvəyi və göy) – neqativ vəziyyət, xidmətlərin (real və ya fərz 
edilən) kifayət qədər qiymətləndirilməsi səbəbindən məmniniyyətsizlik hissi, 
özünüməhdudlaĢdırma və özünü kontrola can atmaq. 
 
-6  -2  (qəhvəyi  və  yaĢıl)  –  həddindən  ziyadə  özünükontrol  səbəbindən 
neqativ vəziyyət, hamıdan fərqlənməyə olan inadkarcasına arzu və buna nail 
olacağından Ģübhələnmək. 
 
-6  -3  (qəhvəyi  və  qırmızı)  –  erotik  və  bioloji  tələbatların  boğulması 
səbəbindən stress vəziyyəti, stressdən çıxmaq üçün əməkdaĢlığa can atmaq. 


74 
 
 
-6 -4 (qəhvəyi və sarı) – özünə əminlik və qayğısızlıq maskası altında 
həyəcanı gizlətmək cəhdi səbəbindən gərginlik. 
 
-6 -5 (qəhvəyi və bənövĢəyi) – hissi ahəngdarlığa olan meyillərin təmin 
olunmaması səbəbindən neqativ vəziyyət. 
 
-6  -7  (qəhvəyi  və  qara)  –  tabeçilikdən  çıxmağa  cəhd  etmək,  müxtəlif 
qadağalara neqativ münasibət. 
 
-6  -0  (qəhvəyi  və  boz)  –  bioloji,  seksual  tələbatların  boğulması 
səbəbindən stress vəziyyəti. 
 
Birinci rəng qaradır 
 
 
-7  -1  (qara  və  göy)    -  yardım,  dəstək  almaq  arzusunun  gizlədilməsi 
səbəbindən narahatlıq vəziyyəti. 
 
-7  -2  (qara  və  yaĢıl)  –  arzu  edilən  fəaliyyət  azadlığının 
məhdudlaĢdırılması səbəbindən frustrasiyaya yaxın vəziyyət. 
 
-7  -3  (qara  və  qırmızı)  –  gözlənilən  situasiyadann  yaranan  məyusluq 
səbəbindən stress vəziyyəti, emosional oyanma. 
 
-7 -4 (qara və sarı) – sonrakı uğursuzluqların qorxusu səbəbindən stress 
vəziyyəti, ağıllı kompromislərdən imtina. 
 
-7 -5 (qara və bənövĢəyi) – ideallaĢdırılmıĢ situasiyaların axtarıĢı. 
 
-7  -6  (qara  və  qəhvəyi)  –  xoĢa  gəlməyən  məhdudiyyətlər,  qadağalar 
səbəbindən  stress  vəziyyəti,  məhdudiyyətlərə  müqavimət  göstərmək, 
adilikdən uzaqlaĢmaq cəhdi. 
 
-7 -0 (qara və boz) – qeyri-qənaətbəxĢ situasiyadan çıxmaq cəhdi. 
 
Birinci rəng bozdur 
 
 
-0 -1 (boz və göy) – bir qədər gərginlik, neqativ hisslərə qarĢı  durmaq 
cəhdi. 
 
-0 -2 (boz və yaĢıl) – həddindən artıq gərginlik, yorğunluq səbəbindən 
neqativ vəziyyət. 
 
-0  -3  (boz  və  qırmızı)  –  boğuq  narahatlıq,  affektiv  hərəkətlərin 
mümkünlüyü, əsəbilik. 
 
-0 -4 (boz və sarı) – həyəcanlılıq, inamsızlıq hissi. 
 
-0  -5  (boz  və  bənövĢəyi)  –  hissi  təəssüratların  boğulması  ilə  əlaqədar 
olan gərginlik. 
 
-0 -6 (boz və qəhvəyi) - əlverisiz situasiyadan çıxmağa cəh göstərmək, 
bir qədər yüksəldilmiĢ özünüqiymətləndirmə. 
 
-0  -7  (boz  və  qara)  -  əlveriĢsiz  situasiyadan  çıxmağa  cəhd  göstərmək, 
gələcəkdə yaxĢı perspektivlərə ümid bəsləmək. 
 
M.LyuĢer  xüsusi  cədvəl  tərtib  etmiĢdir.  Cədvəldə  rənglərin  müxtəlif 
mövqelərdə  birləĢməsi  qeyd  olunmuĢdur,  onlar  sınananların  yaĢadığı 


75 
 
konfliktləri  əks  etmək  üçün  (bu  konfliktlərin  motivlərinə  toxunmadan) 
nəzərdə tutulmuĢdur. Ciddi konfliktləri əks edən ilk iki və son iki mövqeyi 
rəng dəsti ilə birlikdə nəzərdən keçirək: 
 
 
Mövqe 1,2 
7,8 


xx 


xx 
 


xx 


xxx 
 


xxx 


xx 
 


xx 


xx 
 


xx 


xxx 
 


xx 


xxx 
 


xx 


xxx 
 


xx 


xx 
 


xx 


xxx 
 


xx 


xxx 
 


xx 


xxx 
 


xxx 


xx 
 


xxx 


xxx 
 


xx 


xxx 
 


xx 


xxx 
 


xx 


xx 
 


xx 


xxx 
 


xx 


xxx 
 


xx 


xxx 
 
 
 
 


xx 
 
 
 
 


xx 
 
 
 
 


xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“MÖVCUD OLMAYAN HEYVAN” TESTĠ 
 
 
Öz xarakterinə görə ―mövcud olmayan heyvan‖ testi  proyektiv testlər 
sırasına  daxildir.  Statistik  yoxlanılma  və  ya  analizin  nəticələrini 
standartlaĢdırmaq üçün təsvir formasında təqdim oluna bilər. Bu test tərkbinə  
görə  təxmini  olduğuna  görə  yeganə  tədqiqat  metodu  kimi  istifadə  olunmur 
və  tədqiqatın  köməkçi  tərkib  hissəsi  kimi  baĢqa  metodlarla  birləĢdirməyi 
tələb edir. 
 
Təlimat:  ―Mövcud  olmayan  heyvanı  fikirləĢin  və  Ģəklini  çəkin‖  ona 
mövcud olmayan ad tapın. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə