Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийи


Y. STRELYAUNUN TEMPERAMENT DĠAQNOSTĠKASININYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


 
 
Y. STRELYAUNUN TEMPERAMENT DĠAQNOSTĠKASININ 
METODĠKASI 
 
 Test  -  sorgu  əsəb  fəaliyyətinin  3  əsas  xarakteristikasını:  qıcıqlanma 
proseslərinin  səviyyəsini,  tormozlanma  proseslərinin  səviyyəsini,  əsəb 
proseslərinin  hərəkətliliyinin  səviyyəsini  öyrənməyə  yönəldilmiĢdir.  Test  3 
Ģkaladan  ibarətdir,  onlardan  hər  biri  ―hə‖,  ―bilmirəm‖  və  ―yox‖  cavab 
variantlarından  birini tələb edən 134 sualdan təĢkil olunmuĢdur. 
Təlimat:  Sizə  müxtəlif  situasiya  və  Ģəraitlərdə  davranıĢınızın 
xüsusiyyətləri  haqqında  bir  neçə  sual  təklif  olunacaqdır.  Bu  ağıl  və 
bacarıqların  sınağı  deyil.  Biz  cavabların  doğru  olmasında  maraqlıyıq.  Ona 
görə də burada pis və ya yaxĢı cavablar yoxdur. Suallara qayıtmamaq Ģərtilə, 
ardıcıl  cavab  vermək  lazımdır.  ―Hə‖,  ―Bilmirəm‖  və  ya  ―Yox‖  cavablarını 
verin, heç bir sualı nəzərdən qaçırmayın. 
 
Suallar 
 
1.
 
Siz  özünüzü  asanlıqla  yoldaĢlıq  münasibətlərini  quran  insanlara  aid 
edirsinizmi? 
2.
 
Siz  uygun göstəriĢ almadan özünüzü bu və ya digər  hərəkət etməkdən 
saxlaya  bilirsinizmi? 
3.
 
Üzücü  iĢdən  sonra  qüvvənizi  bərpa  etmək  üçün  sizə  qısa  müddətli 
istirahət  kifayət edərmi? 
4.
 
Siz qənaətbəxĢ olmayan Ģəraitdə iĢləyə bilirsinizmi? 
5.
 
Siz  diskussiyalar  zamanı  iĢə  aid  olmayan,  emosional  arqumentlərdən  
çəkinirsinizmi? 
6.
 
Siz  əvvəl  icra  etdiyiniz  iĢə  uzunmüddətli  fasilədən  sonra  (tətildən, 
məzuniyyətdən və s sonra) tez uyğunlaĢırsınızmı? 
7.
 
Gördüyünüz iĢə aludə olduqdan sonra yorğunluğunuzu unudursunuzmu? 
8.
 
Siz  müəyyən  bir  iĢi  bir  kimsəyə  həvalə  edərək,  iĢin  sona  çatmasını 
hövsələ ilə gözləyə bilirsinizmi? 
9.
 
Siz günün müxtəlif vaxtlarında asanlıqla yuxuya gedə bilirsinizmi? 
10.
 
Əgər sizdən xahiĢ etsələr, hər hansı bir sirri gizli saxlaya bilərsinizmi? 
11.
 
Sizə bir neçə həftə və ya bir neçə ay məĢğul olmadığınız iĢə qayıtmaq 
asandırmı? 
12.
 
Siz kiməsə anlaĢılmaz nəyisə hövsələ ilə baĢa sala bilərsinizmi? 
13.
 
Zehni gərginlik tələb edən iĢ Sizin xoĢunuza gəlirmi? 
14.
 
OxĢar iĢlər sizə darıxdırıcı gələrək yuxu gətirirmi? 
15.
 
Çox  böyük  narahatlıq  keçirdikdən  sonra  asanlıqla  yuxuya  gedə 
bilirsinizmi?  
16.
 
Əgər lazım gəlsə öz üstünlüyünüzü göstərməkdən çəkinərsinizmi?  
17.
 
Siz  tanıĢ  olmayan  insanlar  arasında  özünüzü  həmiĢə  olduğu  kimi 
aparırsınızmı? 
18.
 
Hirsinizi və əsəbinizi cilovlaya bilirsinizmi? 
19.
 
Ağır, çətin dəqiqələrdə siz özünüzü ələ ala bilirsinizmi? 
20.
 
Əgər  lazım  gələrsə  siz  öz  davranıĢınızı  əhatənizdəkilərin  davranıĢına 
uyğunlaĢdıra bilərsinizmi? 
21.
 
Sizə tapĢırılan iĢi həvəslə görürsünüzmü? 
22.
 
Sizin   yaĢadığınız gündəlik mühit əhvali-ruhiyyənizə təsir edirmi? 
23.
 
Uğursuzluqlara dözmək qabiliyyətinə maliksinizmi? 
24.
 
Siz asılı olduğunuz insanın yanında adi halda olduğu kimi rahat danıĢa 
bilirsinizmi? 
25.
 
PlanlaĢdırılmıĢ  gününüzdə  baĢ  verən  gözlənilməyən  dəyiĢikliklər  Sizi 
qıcıqlandırırmı? 
26.
 
Sizdə hər bir situasiya üçün hazır cavablar varmı? 
27.
 
Sizin  üçün  vacib  bir  qərarı  gözlədiyiniz  zaman  özünüzü  sakit  apara 
bilirsinizmi? 
28.
 
Tətilinizin  və  ya  məzuniyyətinizin  ilk  günlərini  asanlıqla  təĢkil  edə 
bilirsinizmi? 
29.
 
Cəld reaksiya verə bilmək qabiliyyətinə maliksinizmi? 
30.
 
Siz öz yeriĢinizi və ya maneralarınızı daha asta hərəkət edən insanların 
yeriĢinə və ya maneralarına asanlıqla uyğunlaĢdıra bilirsinizmi? 
31.
 
Yatağa uzandıqda tez yuxuya gedirsinizmi? 
32.
 
Seminar və iclaslarda Siz həvəslə çıxıĢ edirsiniz? 
33.
 
Sizin əhval-ruhiyyənizi  pozmaq asandırmı? 
34.
 
Ġcra etdiyiniz iĢdən asanlıqla ayrıla bilirsiniz? 
35.
 
BaĢqalarına mane olan söhbətlərdən qaçırsınızmı? 
36.
 
Sizi tez özünüzdən çıxarmaq mümkündürmü? 
37.
 
Hər  hansı  bir  birgə  icra  olunan    iĢ  zamanı  tərəfdaĢınızla  tez  dil 
tapırsınızmı? 
38.
 
Hər  hansı  bir  vacib  iĢi  icra  etməmiĢdən  əvvəl  həmiĢə  bu  haqda 
düĢünürsünüzmü? 
39.
 
Əgər siz hər hansı bir mətni oxuyursunuzsa, müəllifin fikrini əvvəldən 
axıra kimi diqqətlə izləyə bilirsinizmi? 
40.
 
Yol gedərkən yol yoldaĢınızla asanlıqla söhbətləĢə  bilirsinizmi? 
41.
 
 Əgər  bu  məqsədəuygundursa,  hər  hansı  birinin  haqlı  olmadığından  
onu  əmin edərdinizmi? 
42.
 
Əllərin cəldliyini tələb edən iĢə  həvəslə giriĢərdinizmi? 
43.
 
Hər hansı bir qərarınızı baĢqalarının fikri ilə dəyiĢə bilirsinizmi? 
44.
 
ĠĢin yeniləĢdirilmiĢ sisteminə tez uyğunlaĢa bilirsinizmi? 
45.
 
Bütün günü iĢlədikdən sonra gecə iĢ görə bilərsinizmi? 
46.
 
Belletrist  (  nəsrlə  yazılan  bədii  ədəbiyyat,  romanlar,  hekayələr) 
ədəbiyyatı sürətlə oxuya bilirsinizmi? 


10 
 
47.
 
 Maneələr yarananda, siz öz niyyətlərinizdən tez daĢına bilirsinizmi? 
48.
 
Lazımi situasiya zamanı Siz özünüzü ələ ala bilirsinizmi? 
49.
 
Yuxudan tez və çətinliksiz oyana bilirsinizmi? 
50.
 
Ani, impulsiv reaksiyalardan özünüzü saxlaya bilirsinizmi? 
51.
 
Səs-küylü Ģəraitdə iĢləyə bilirsinizmi? 
52.
 
Lazım gəldikdə həqiqəti birbaĢa üzə deməkdən çəkinə bilirsinizmi? 
53.
 
Ġmtahandan  əvvəl,  müdirlə  görüĢdən  əvvəl  və  s.  öz  həyəcanınızı 
gizlədə bilirsinizmi? 
54.
 
Yeni mühitə tez uyğunlaĢırsınızmı? 
55.
 
Tez-tez dəyiĢikliklər xoĢunuza gəlirmi? 
56.
 
Əgər  ağır  iĢ  gününüz  olubsa,  gecə  istirahətindən  sonra  öz  qüvvənizi 
tam bərpa edə bilirsinizmi? 
57.
 
Qısa  zaman  ərzində    müxtəlif  hərəkətlərin  yerinə  yetirilməsini  tələb 
edən iĢdən qaçırsınızmı? 
58.
 
QarĢıya  çıxan  çətinliklərin    öhdəsindən  bir  qayda  olaraq  özünüz 
gəlirsinizmi? 
59.
 
Özünüz  danıĢmağa  baĢlamazdan  əvvəl,  həmsöhbətinizin  sözünü 
bitirməsini gözləyirsinizmi? 
60.
 
Əgər üzməyi bacarırsınızsa, suda batan adamı çıxarmaq üçün özünüzü 
suya atardınızmı? 
61.
 
Gərginlik tələb edən dərsin və ya iĢin öhdəsindən gələ bilərsinizmi? 
62.
 
Siz yersiz iradlar etməkdən özünüzü saxlaya bilirsinizmi? 
63.
 
ĠĢ,  qida  qəbulu,  mühazirələr  zamanı  eyni  yerdə  əyləĢməyə  əhəmiyyət 
verirsinizmi? 
64.
 
Siz bir məĢğələdən digərinə asanlıqla keçə bilirsinizmi? 
65.
 
Vacib  qərar  verməmiĢdən  əvvəl  bütün  ―əlehinə‖  və  ―lehinə‖  olan 
variantları götür-qoy edirsinizmi? 
66.
 
QarĢınıza çıxan maneələri asan aradan qaldıra bilirsinizmi? 
67.
 
Özgələrin  əĢyalarına  və  ya  sənədlərinə  baxmaqdan  özünüzü  saxlaya 
bilirsinizmi? 
68.
 
HəmiĢə  eyni  qaydada  icra  olunan  stereotip  fəaliyyətlə  məĢğul  olmaq 
Sizə darıxdırıcı gəlmir ki? 
69.
 
Ġctimai yerlərdə qoyulan qadağalara riayət etmək Sizə çətin gəlmir ki? 
70.
 
 Söhbət,  çıxıĢ  və  ya  sulların  cavablandırılması  zamanı  artıq 
hərəkətlərdən və əl-qol atmaqdan özünüzü saxlaya bilirsinizmi? 
71.
 
Ətrafınızda canlı  hərəkətin olması sizin xoĢunuza gəlirmi? 
72.
 
Böyük güc, qüvvə tələb edən iĢ sizin xoĢunuza gəlirmi? 
73.
 
Siz  diqqətinizi  müəyyən  bir  iĢin  yerinə  yetirilməsinə  uzun  müddət 
cəmləĢdirə bilirsinizmi? 
74.
 
Cəld hərəkət tələb edən tapĢırıqları sevirsinizmi? 
75.
 
Çətin situasiyalarda özünüzü ələ ala bilirsinizmi? Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə