Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə30/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   88

86 
 
4.BaĢqasının  gördüyü  iĢə  görə  nə  zamansa  tərif  qazanmaq  iddiasında 
olmusunuzmu? 
5.Siz söhbətcil adamsınızmı? 
6.Borca düĢsəydiniz, bu sizi narahat edərdimi? 
7.Ciddi bur səbəb olmadan özünüzü bədbəxt hiss etdiyiniz vaxtlar olubmu? 
8. Artıq qazanc əldə etmək üçün xəsislik etdiyiniz olubmu? 
9.Gecələr evinizin qapısını bağlayanda çox diqqətlisiniz? 
10.Özünüzü həyatsevər, nikbin insan sayırsınızmı? 
11.UĢağın,  yaxud  heyvanın  əzab  çəkdiyini  görsəydiniz,  çoxmu  məyus 
olardınız?    
12.Lazım  gəlməyən  bir  iĢi  görəndə,  yaxud  sözü  deyəndə  özünüzü 
qınayırsınızmı? 
13.  Vədlərinizi  həmiĢəmi  yerinə  yetirirsiniz  (özünüzə  münasib  olmasa  da 
belə)? 
14.ParaĢütla tullansaydınız, ləzzət alardınızmı? 
15.Hay-küylü məclisdə sərbəst Ģəkildə ürəkdən əylənməyi  bacararsınızmı? 
16.Tez əsəbiləĢənsinizmi? 
17.Özünüz günahkar olduğunuz bir iĢdən ötrü nə zamansa baĢqasını ittiham  
     etmisinizmi? 
18. Yeni adamlarla tanıĢ olmaqdan xoĢunuz gəlirmi? 
19.Sığortalanmağın (ehtiyatlı olmağın) faydasına inanırsınızmı? 
20.Sizin xətrinizə dəymək asandırmı? 
21.Sizin bütün vərdiĢləriniz yaxĢı və arzuolunandırmı? 
22.Cəmiyyət içərisində olarkən kölgədə (kənarda) qalmağı xoĢlayırsınızmı? 
23.Sizi  qeyri-adi  və  ya  təhlükəli  vəziyyətə  gətirə  bilən  vasitələri  (alkoqol, 
narkotik və s.)  qəbul edərdinizmi? 
24.Hər Ģeydən bezdiyiniz hallar tez-tezmi olur? 
25.  BaĢqa  Ģəxsə  məxsus  Ģeyləri,  hətta  sancaq  və  düymə  kimi  xırda  Ģeylər 
olsa belə,   icazəsiz götürdüyünüz olubmu? 
26.Tez-tez  qonaq  getməkdən  və  cəmiyyət  arasında  olmaqdan  xoĢunuz 
gəlirmi? 
27. Sevdiyiniz adamları incitməkdən xoĢunuz gəlirmi? 
28.Günahkarlıq hissi sizi tez-tezmi narahat edir? 
29.YaxĢı baĢ çıxarmadığınız Ģeylərdən danıĢmalı olmusunuzmu? 
30. Ġnsanlarla görüĢməkdənsə, kitabı üstün tutursunuzmu? 
31. Açıq-aĢkar düĢmənləriniz varmı? 
32.Özünüzü əsəbi adam adlandırardınızmı? 
33.BaĢqalarına qarĢı kobudluq edəndə həmiĢəmi üzr istəyirsiniz? 
34.Dostlarınız çoxdurmu? 
35.Bəzən  baĢqalarını  həqiqətən  də  incidə  biləcək  dolama  və  zarafatları 
qurmağı xoĢlayırsınızmı? 
36.Narahat adamsınız? 


87 
 
37.UĢaq  vaxtı  sizə  tapĢırılanları  həmiĢəmi  dərhal  və  dinməzcə  yerinə 
yetirirdiniz? 
38. Özünüzü qayğısız adam hesab edirsiniz? 
39.Təmizkarlığa və yaxĢı rəftara çoxmu əhəmiyyət verirsiniz? 
40.BaĢ verə biləcək, amma baĢ verməyən dəhĢətli hadisələrlə bağlı çoxmu  
     həyəcanlanırsız? 
41.BaĢqalarının əĢyalarını itirdiyiniz, yaxud sındırdığınız olubmu? 
42.Kiminləsə tanıĢ olmaq üçün birinci təĢəbbüs göstərirsiniz? 
43.Qayğılarını  sizinlə  bölüĢən  adamın  vəziyyətini  asanlıqla  baĢa  düĢə 
bilərsinizmi? 
44.Əsəbləriniz son həddəcən tez-tezmi gərilmiĢ olur? 
45.Əlinizin  altında  zibil  qabı  olmayanda  lazımsız    kağızı  döĢəməyə 
atardınızmı? 
46.BaĢqa adamların əhatəsində olarkən çox zaman susursunuz? 
47.Nikahı dəbdən düĢmüĢ hesab edərək onun ləvğ olunmalı olduğunu  
     düĢünürsünüzmü? 
48.Sizin bəzən özünüzə yazığınız gəlirmi? 
49.Hərdən həddən artıq lovğalanırsınızmı? 
50.Darıxdırıcı bir məclisə asanlıqla canlanma gətirə bilərsinizmi? 
51.Həddən artıq ehtiyatlı sürücülər sizi əsəbiləĢdirirmi? 
52.Öz sağlamlığınız barədə narahatlıq keçirirsinizmi? 
53.Nə zamansa baĢqa bir adamın pisliyinə danıĢmısınızmı? 
54.Öz dostlarınıza lətifə və zarafatlar danıĢmağı xoĢlayırsınızmı? 
55.Sizin üçün ərzaq məhsullarının çoxunun dadı eynidir? 
56.Hərdən əhvali-ruhiyyəniz pis olurmu? 
57.UĢaq vaxtı valideynlərinizə söz qaytarmısınızmı? 
58.Adamlarla ünsiyyətdə olmaqdan xoĢunuz gəlirmi? 
59.ĠĢdə səhv buraxdığını biləndə həyəcan keçirirsinizmi? 
60.Yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsiniz? 
61.Yeməkdən qabaq həmiĢəmi əllərinizi yuyursunuz? 
62.Siz söz tapmaq üçün əziyyət çəkməyən adamsınız? 
63.GörüĢ yerinə təyin olunmuĢ vaxtdan əvvəl gəlməyə üstünlük verirsiniz? 
64.Heç bir səbəb olmadan özünüzü əzgin, yorğun hiss edirsiniz? 
65.Cəld hərəkət etməyi tələb edən iĢlərdən xoĢunuz gəlir? 
66.Siz  söhbət  etməyi  o  qədər  sevirsiniz  ki,  yeni  bir  adamla  söhbət  etmək 
üçün hər bir mümkün olan fürsəti əldən vermirsiniz? 
67.Ananız yaxĢı adamdır (adam idi)? 
68.Sizə tez-tez elə gəlirmi ki, həyat çox darıxdırıcıdır? 
69.Nə zamansa baĢqasının səhvindən öz xeyriniz üçün istifadə etmisiniz? 
70.Tez-tezmi öz üzərinizə vaxtın imkan verdiyindən artıq yük götürürsünüz? 
71.Sizinlə rastlaĢmaqdan qaçan adamlar varmı? 
72.Zahiri görkəminiz sizi çoxmu düĢündürür? 


88 
 
73.Hətta xoĢunuza gəlməyən adamlara qarĢı  da həmiĢəmi nəzakətlisiniz? 
74.Hesab  edirsinizmi  ki,  insanlar  öz  gələcəklərini  təmin  etmək  üçün  vəsait  
toplamağa, həyatlarını sığortalamağa həddindən artıq çox vaxt sərf edirlər? 
75.Nə zamansa sizdə ölmək istəyi yaranıbmı? 
76.Heç zaman ifĢa olunmayacağınızı bilsəydiniz, əlavə gəlirlərinizi vergidən 
gizlətməyə cəhd edərdinizmi? 
77. Hər hansı bir məclisə  canlanma gətirə bilərsinizmi? 
78.Ġnsanlara qarĢı kobudluq etməməyə çalıĢırsınızmı? 
79.BaĢ vermiĢ pərtlikdən sonra uzun müddət narahatlıq keçirirsiniz? 
80.Heç siz deyən olsun deyə təkid etdiyiniz olubmu? 
81.Tez-tezmi vağzala qatarın yola düĢməsinə lap az qalmıĢ gəlirsiniz? 
82.Nə zamansa qəsdən hər hansı bir Ģəxsin xətrinə dəyən söz demisinizmi? 
83.Əsəbləriniz sizi narahat edirmi? 
84.Öz yoldaĢlarını ələ salan adamlar arasında olmaq sizi narahat edirmi? 
85.Öz günahınız ucbatından dostlarınızı tez-tezmi itirirsiniz? 
86.Tez-tezmi özünüzü tənha hiss edirsiniz? 
87.Sözünüzlə iĢiniz həmiĢəmi üst-üstə düĢür? 
88.Hərdən heyvanları cırnatmaqdan xoĢunuz gəlirmi? 
89.ġəxsən sizə və  iĢinizə aid iradlardan asanlıqlamı inciyirsiniz? 
90.Hər hansı bir təhlükələr olmasa, həyat sizə çoxmu  darıxdırıcı görünərdi? 
91.Nə zamansa görüĢə və yaxud iĢə gecikdiyiniz olubmu? 
92.Ətrafınızda canlanma və vurnuxma olmasından xoĢunuz gəlirmi? 
93.Ġnsanların sizdən qorxmalarını istəyirsinizmi?  
94.Doğrudurmu  ki,  siz  bəzən  həddən  artıq  enerjili,  bəzən  isə  tamam  süst 
olursunuz? 
95.Bu gün görməli olduğunuz iĢi bəzən sabaha saxlayırsınız? 
96. Sizi zirək və Ģən adam sayırlarmı? 
97.Sizə tez-tezmi yalan danıĢırlar? 
98.Siz çox Ģeylərə, hadisələrə qarĢı həddən artıq həssassınız? 
99.Öz səhvlərinizi etiraf etməyə həmiĢəmi hazırsınız? 
100.Tələyə düĢmüĢ heyvanlara nə zamansa yazığınız gəlibmi? 
101.Bu anketi doldurmaq sizin üçün çətinmi oldu? 
 
Soraq anketinin  təhlili zamanı sınaqdan keçirilənin ―açar‖ cavablarla 
üst-üstə düĢən cavablarının miqdarı nəzərə alınır. 
 
Cavabların hesablanması 
 
 
AlınmıĢ  nəticələr  ―açar‖  cavablarla  tutuĢdurulur.  ―Açar‖  cavaba 
uyğun  gələn  cavaba  görə  -1,  uyğun  gəlməyənə  görə  -0  bal  verilir.  AlınmıĢ 
ballar toplanır. 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə