Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə33/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   88

93 
 
                     
Açar                                                                                                         
cədvəl 2 
 
Sualın 
№ si 
   1 
 2 
 3 
 4 
  5 
  6  
 7  
  8  
 9  
 10 
  0 
 E+ 
 P- 
 N +  Y-         
E+ 
P- 
N+ 
Y- 
P- 
 E+ 
 10 
 P- 
N+ 
 Y+ 
P+ 
E+ 
N+ 
Y- 
E+ 
P- 
N+ 
 20 
Y+ 
E- 
 P+ 
N+ 
Y- 
E+ 
P+ 
N+ 
Y- 
E- 
 30 
P+ 
N+ 
Y+ 
E+ 
P+ 
N+ 
Y+ 
E+ 
P- 
N- 
 40  
Y- 
E+ 
 P- 
N+ 
Y- 
E- 
P+ 
N+ 
Y- 
E+ 
 50 
P+ 
N+ 
Y- 
E+ 
P+ 
N+ 
Y- 
E+ 
P- 
N+ 
 60 
Y+ 
E+ 
P- 
N+ 
Y- 
E+ 
P- 
N- 
Y- 
E+ 
 70 
P+ 
N+ 
Y+ 
E+ 
N+ 
Y- 
E+ 
 P- 
N+ 
Y- 
 80 
E+ 
Y- 
N+ 
E- 
P+ 
N+ 
Y+ 
P+ 
N+ 
E+ 
 90 
Y- 
E+ 
P+ 
N+ 
Y- 
E+ 
P+ 
N+ 
Y+ 
P- 
   
P- psixotizm;                                      N-neyrotizm; 
E-ekstra-introversiya;                         Y-yalan Ģkalası. 
 
 
AYZENKĠN EPĠ TEST – SORĞUSU 
A.ġmelyov tərəfindən uyğunlaĢdırılmıĢdır 
 
EPĠ  test-sorğusu  (1963–cü  il)  istifadə  olunma  tezliyinə  görə  digər 
psixodiaqnostik metodikaların  sırasında inamla birinci yeri tutur. 
 
Sıra 
№-si                                                                                                        
                            Müddəanın       məzmunu 
 
H
ə 
Yox  

Fikrinizi dağıtmaq, güclü duyğular hiss etmək üçün yeni 
təəssüratlara tez-tezmi can atırsınız? 
 
 

Sizi  anlayan,  təqdir  edən,  təəssübünüzü  çəkən  dostlara 
ehtiyac duyduğunuzu tez-tezmi hiss edirsiniz? 
 
 

Özünüzü qayğısız adam hesab edirsiniz? 
 
 

Öz niyyətlərinizdən əl çəkmək sizə çoxmu çətin olur? 
 
 

Öz  iĢlərinizi  əvvəlcədən  götür-qoy  edirsinizmi  və  bir 
hərəkəti etməzdən əvvəl bir az gözləyirsinizmi? 
 
 

Hətta  sizə  sərf  etməsə  belə,  verdiyiniz  vədləri  yerinə 
yetirirsinizmi? 
 
 

Sizin  əhval-ruhiyyənizdə  enmə  və  qalxmalar  tez-tezmi   
 


94 
 
baĢ verir? 

Siz  adətən  götür-qoy  etməyə  çox  vaxt  sərf  etmədən 
sürətlə hərəkət edir və danıĢırsınızmı? 
 
 

Heç  bir  ciddi  səbəb  olmadan  özünüzü  bədbəxt  hiss 
etdiyiniz vaxtlar olubmu? 
 
 
10 
Doğrudurmu  ki,  siz  bəhs  xatirinə  hər  Ģeyə  əl  ata 
bilərsiniz? 
 
 
11 
Əks  cinsdən  xoĢunuza  gələn  adamla  tanıĢ  olmaq 
istəyəndə utancaqlıq hissi keçirirsinizmi? 
 
 
 
12 
ƏsəbləĢərkən özünüzdən çıxdığınız hallar olurmu? 
 
 
13 
Ani hisslərin təsiri altında düĢünməmiĢ hərəkət etdiyiniz 
vaxtlar çoxmu olur? 
 
 
14 
Sizi belə bir fikir tez-tezmi narahat edir ki, hər hansı bir 
sözü demək, hər hansı bir hərəkəti etmək lazım deyildi? 
 
 
15 
Kitab 
oxumağı 
insanlarla 
görüĢməkdən 
üstün 
tutursunuzmu? 
 
 
16 
Doğrudurmu ki, sizin qəlbinizə toxunmaq çox asandır? 
 
 
17 
Tez-tez məclislərdə olmağı sevirsinizmi? 
 
 
18 
Hərdən  baĢqa  adamlarla  bölüĢmək  istəmədiyiniz 
fikirləriniz olurmu? 
 
 
19 
Doğrudurmu  ki,  bəzən  çox  enerjili,  bəzən  də  süst  və 
əzgin olursunuz? 
 
 
20 
Öz  tanıĢlıq  dairənizə  yalnız  az  saylı  ən  yaxın  dostlarla 
məhdudlaĢdırırsınızmı? 
 
 
21 
Arzularınız çoxdurmu? 
 
 
22 
Kimsə  sizin  üstünüzə  qıĢqıranda  ona  eyni  cür  cavab 
verirsinizmi? 
 
 
23 
Günahkarlıq hissi sizi tez-tezmi narahat edir? 
 
 
24 
Bütün vərdiĢləriniz yaxĢı və xoĢagələndirmi? 
 
 
25 
Səs-küylü məclisdə ürəkdən Ģənlənə bilirsinizmi? 
 
 
26 
Əsəbləriniz tez-tezmi son həddə qədər gərilmiĢ olur? 
 
 
27 
Sizi Ģən və diribaĢ adam sayırlarmı?                                
 
 
28 
Bir  iĢi  baĢa  çatdırdıqdan  sonra  fikrinizdə  yenidən  ona 
qayıdaraq iĢi daha yaxĢı görə biləcəyinizi düĢündüyünüz 
olurmu? 
 
 
29 
Doğrudurmu ki, siz insanlar arasında adətən dinməz və 
təmkinli olursunuz? 
 
 
30 
ġaiyələri yaydığınız olurmu? 
 
 
31 
Olurmu ki, ağlınıza gələn müxtəlif fikirlər sizi yatmağa 
qoymur? 
 
 
32 
Doğrudurmu  ki,  sizi    maraqlandıran  bir  Ģeyi   
 


95 
 
dostlarınızdan  soruĢub  öyrənməkdənsə,  bu  barədə 
haradansa oxumaq sizin üçün daha xoĢ və rahatdır? 
33 
Çox güclü ürək döyüntüləriniz olurmu? 
 
 
34 
Diqqətin  səylə  cəmləĢdirilməsini  tələb  edən  iĢdən 
xoĢunuz gəlirmi? 
 
 
35 
Sizdə uçunma tutmaları (titrətmə) olurmu? 
 
 
36 
Doğrudurmu  ki,  tanıdığınız  adamlar  haqqında,  hətta 
onların  bundan  xəbər  tutmayacağını  bilsəniz  də,  ancaq 
yaxĢılığa danıĢırsınız? 
 
 
37  
Doğrudurmu  ki,  siz  hamının  bir-biri  ilə  zarafat  etdiyi 
məclisdə olmağı xoĢlayırsınız? 
 
 
38 
Doğrudurmu ki, siz tez qıcıqlanansınız? 
 
 
39 
Hərəkət cəldliyi tələb edən iĢdən xoĢunuz gəlirmi? 
 
 
40 
Hər  Ģey  yaxĢı  baĢa  çatsa  da,  baĢ  verə  biləcək 
xoĢagəlməz və ―dəhĢətli‖ hadisələrin sizi narahat etdiyi 
tez-tezmi olur? 
 
 
41 
Doğrudurmu ki, siz öz hərəkətlərinizdə  lənğsiniz? 
 
 
42 
GörüĢə və ya iĢə siz heç gecikirsiniz? 
 
 
43 
Siz qarıĢıq yuxular tez-tezmi görürsünüz? 
 
 
44 
Bu doğrudurmu ki, siz söhbət etməyi o qədər sevirsiniz 
ki,  hətta  sizə  tanıĢ  olmayan  insanla  bir  qədər  söhbət 
etmək üçün ələ düĢən fürsəti qaçırmırsınız? 
 
 
45 
Hər hansı bir ağrılar sizi narahat edirmi? 
 
 
46 
Əgər  dostlarınızla  uzun  müddət  görüĢə  bilməsəniz 
dilxor  olursunuzmu? 
 
 
47 
Siz özünüzü əsəbi adam adlandıra bilərsinizmi? 
 
 
48 
Sizin  tanıĢlarınız  arasında  tamamilə  xoĢunuza 
gəlməyənlər  
varmı? 
 
 
49 
Sizdə və sizin iĢinizdə olan çatıĢmazlıqların tənqidi sizə 
tezmi  
toxunur? 
 
 
50 
Siz  özünüz  haqqında  deyə  bilərsinizmi  ki,  özünə  əmin 
insansınız? 
 
 
51 
Çoxlu  iĢtirakçısı  olan  tədbirlərdən  əsil  həzz  almaq 
çətindirmi? 
 
 
52 
Sizin baĢqalarına nisbətən nədə isə dala qalmağınız sizi 
narahat edirmi? 
 
 
53 
Darıxdırıcı yığıncağa canlandırma gətirə bilərsinizmi? 
 
 
54 
Tamamilə  bilmədiyiniz  iĢlər  haqqında  danıĢdığınız 
vaxtlar olubmu? 
 
 Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə