Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə35/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   88

99 
 
Emosionalcasına  dayanıqlılar  (stabil)  -  narahatlığa  meylli  olmayan, 
xarici  təsirlərə  qarĢı  münasibətdə  sabit,  etimad  doğuran,  liderliyə  can  atan 
insanlardır. 
Emosionalcasına  dayanıqsızlar  (neyrotik)  –  həssas,  emosional 
,narahatdırlar,  uğursuzluqları  çətin  keçirməyə  meylli  və  hər  Ģeyə  görə 
əsəbləĢən olurlar.  
Temperamentin  hər  tipi  təbiətən  ĢərtləndirilmiĢdir,  ―yaxĢı  və  pis‖ 
temperament  haqqında  danıĢmaq  olmaz,  ancaq  davranıĢın  və  fəaliyyətin 
müxtəlif  üsullarından,  insanın  fərdi  xüsusiyyətlərindən  söhbət  açmaq  olar. 
Hər bir insan öz temperament tipini müəyyən etdikdən sonra, onun müsbət 
cizgilərini daha effektiv istifadə edə bilər. 
 
PSIXOLOJĠ VƏZĠYYƏTLƏRĠN DĠAQNOSTĠK 
ÖZÜNÜQĠYMƏTLƏNDĠRMƏ 
METODĠKASI (Q. AYZENKƏ GÖRƏ) 
 
 Müxtəlif psixoloji vəziyyətlərin təsvirini Sizə təqdim edirik. Əgər bu 
vəziyyət  sizə  çox  uyğun  gəlirsə,  onda  bu  cavab  üçün  2  bal,  əgər  çox  az 
uyğun gəlirsə, onda 1 bal, əgər heç uyğun gəlmirsə - onda 0 bal yazılır. 
 
№       Psixi vəziyyət 
  Uyğun  
    gəlir 
   
        2 
Uyğun 
gəlir 
ancaq 
çox az 
       1 
Uyğun 
gəlmir 
      
     0 
1. Özümdə əminlik hiss etmirəm. 
 
 
 
2. Tez-tez boĢ Ģeylərə görə qızarıram. 
 
 
 
3. Yuxum narahatdır. 
4. Tez məyus oluram. 
 
 
 
5.  Hələ  baĢ  verməmiĢ,  təsəvvürümdə 
olan  xoĢagəlməz  Ģeylərdən  narahat 
oluram. 
 
 
 
6. Çətinliklər məni qorxudur. 
 
 
 
7. Öz çatıĢmazlıqlarımı araĢdırmağı 
    sevirəm. 
 
 
 
8. Məni asanlıqla yola gətirmək olur. 
 
 
 
9. Mən hər Ģeydən Ģübhələnirəm. 
 
 
 
10. 
Gözləmə 
vaxtını 
çətinliklə 
keçirirəm (gözləməyi sevmirəm). 
 
 
 
11.  Bəzən    vəziyyət  mənə  çıxıĢsız  
ğörünür,  halbuki  çıxıĢ  yolu  tapmaq 
 
 
 


100 
 
olar. 
12. XoĢagəlməz Ģeylər mənim  qanımı 
çox qaraldır və mən ruhdan düĢürəm. 
 
 
 
13. Çox böyük   xoĢagəlməz hadisələr 
zamanı  kifayət  qədər  əsas  olmadan 
özümü günahkar hesab edirəm. 
 
 
 
14.  Bədbəxtlik  və  uğursuzluq  mənə 
heç bir Ģey öyrətmir. 
 
 
 
15.  Mən  çox  vaxt  nəticəsiz  olacağını 
düĢünərək 
mübarizədən 
imtina 
edirəm. 
 
 
 
16.  Mən  özümü  tez-tez  müdafiəsiz  
hiss edirəm. 
 
 
 
17.  Hərdən  məndə  ümidsizlik  halları 
olur. 
 
 
 
18.Çətinliklər 
qarĢısında 
özümü 
itirdiyimi hiss edirəm. 
 
 
 
19.Çətin  anlarımda  özümü  uĢaq  kimi 
aparıram, istəyirəm ki, hamının mənə 
yazığı gəlsin 
 
 
 
20.Öz  xarakterimin  çatıĢmazlıqlarının 
islaholunmaz hesab edirəm 
 
 
 
21. Axırıncı sözü öz öhdəmə 
götürürəm 
 
 
 
22.Tez-tez 
həmsöhbətimin  sözünü 
kəsirəm 
 
 
 
23.    Məni  tez  əsəbləĢdirmək 
mümkünür. 
 
 
 
24.BaĢqalarını  məzəmmət  etməyi 
sevirəm. 
 
 
 
25.  Ətrafdakılar  üçün  nüfuzlu  olmaq 
istəyirəm 
 
 
 
26.  Az  məni  qane  etmir,  çoxa  can 
atıram 
 
 
 
27.  ƏsəbləĢəndə,  hirslənəndə  özümü 
çox çətinliklə ələ alıram. 
 
 
 
28.  Tabe  olmaqdansa,  rəhbərlik 
etməyi üstün tuturam. 
 
 
 
29.  Mən    kəskin,  kobud  jestlərdən 
istifadə edirəm. 
 
 
 
30. Mən kinli adamam. 
 
 
 


101 
 
31.  Adətlərimi  dəyiĢmək  mənə 
çətindir. 
 
 
 
32.  Öz    diqqətimi  heç  də  asanlıqla 
baĢqa bir tərəfə yönəldə bilmirəm. 
 
 
 
33.Hər  bir  yeniliyə  çox  ehtiyatla 
yanaĢıram. 
 
 
 
34.Məni  yola  gətirmək,  fikrimdən 
döndərmək çox çətindir. 
 
 
 
35.  Mənim  baĢımdan  çoxdan  çıxmalı 
olan fikirləri  qova bilmirəm. 
 
 
 
36.  Ġnsanlarla  münasibətləri  asanlıqla  
qura  bilmirəm. 
 
 
 
37.  Planlarımın  hətta  cüzi  pozulması 
məni narahat edir. 
 
 
 
38. Tez-tez tərslik edirəm. 
 
 
 
39. Riskə çox həvəssiz gedirəm. 
 
 
 
40.Qəbul 
etdiyim 
rejimin   
pozulmasından çox  narahat oluram. 
 
 
 
 
   Hər 4 qrup üzrə cavabların ballarının cəmini hesablayın: 
I.         1 – 10 suallar                                 narahatlılıq 
II.        11 – 20 suallar                              frustrasiya 
III.       21 – 30 suallar                              aqressivlik 
IV.      31 – 40 suallar                              ciddilik 
 
I.  Narahatlılıq 
  0 – 7 bal                                  narahat olmayanlar 
  8 – 14 bal                                orta narahatlılıq, yol veriləcək dərəcə 
  15 – 20 bal                              çox narahat olanlar 
 
II. Frustrasiya 
  0 – 7 bal                                  siz çox yüksək özünüqiymətləndirməyə                       
                                                  maliksiz, uğursuzluqlara dayanıqlısınız və            
                                                 çətinliklərdən qorxmursunuz. 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
  8 – 14 bal                                orta dərəcə, frustrasiyanın yeri vardır 
  15 – 20 bal                              Siz çox aĢağı özünüqiymətləndirməyə   
                                                  maliksiz. Siz çətinliklərdən qaçırsınız, 
                                                  uğursuzluqlardan qorxursunuz 
                                                   
Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə