Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə45/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   88

129 
 
 
3. Sakit və müstəqil. 
IV. Sizə məsul vəzifə təklif etsələr siz necə reaksiya verərsiniz? 
 
1. Onu bir qədər ehtiyatla qəbul edərsiniz. 
 
2. Tərəddüdsüz qəbul edərsiniz. 
 
3. ġəxsi sakitliyiniz naminə ondan imtina edərsiniz. 
V.  Əgər  kolleqalarınızın  biri  sizin  stolunuzun  üstündən  sizin  icazəniz 
olmadan kağız götürsə özünüzü necə apararsınız? 
 
1. onun ―payını‖ ona çatdıraram. 
 
2. Qaytarmağa məcbur edərsiniz. 
 
3. Ona baĢqa bir Ģey lazım olub-olmadığını soruĢarsınız. 
VI.  Əgər  əriniz  (arvadınız)  iĢdən  həmiĢə  olduğundan  gec  qayıtsa,  siz  onu 
hansı sözlərlə qarĢılayarsınız? 
 
1. ―Gecikməyinin səbəbi nədir?‖ 
 
2. ―Bu vaxta qədər hardasan?‖ 
 
3. ―Mən artıq həyacanlanmağa baĢlamıĢdım‖. 
VII. Siz özünüzü avtomobil sükanı arxasınada necə aparırsınız? 
 
1. Sizi ötüb keçən maĢını ötməyə çalıĢırsınız. 
 
2. Sizi nə qədər maĢın ötüb keçsə də bu sizin vecinizə deyil. 
 
3. Elə sürətlə sürərsiniz ki, sizə heç kəs çata bilməsin. 
VIII. Siz həyata olan baxıĢlarınızı necə hesab edirsiniz? 
 
1. TarazlaĢdırılmıĢ. 
 
2. Yüngül, düĢüncəsiz. 
 
3. Çox sərt. 
IX. Heç də hər Ģey baĢ tutmayanda siz nə edirsiniz? 
 
1. Təqsiri baĢqasının boynuna tökməyə çalıĢıram. 
 
2. Boyun əyirəm. 
 
3. Irəlidə ehtiyatlı oluram. 
X. Siz müasir gənclər arasında pozğunluq halları haqqındakı felyetona necə 
reaksiya verərsiniz? 
 
1. ―Onlara belə əyləncələri qadağan etmək vaxtı gəlib çatmıĢdır‖. 
 
2.  ―Onlara  təĢkilatlanmıĢ  mədəni  istirahət  etmək  imkanı  yaratmaq 
lazımdır‖. 
 
3. ―Biz niyə onların nazı ilə oynayırıq?‖ 
XI.  Sizin  tutmaq  istədiyiniz  yer  baĢqasına  qismət  olanda  siz  nə  hiss 
edirsiniz? 
 
1. ―Mən niyə buna görə bu qədər həyacan keçirmiĢəm?‖ 
 
2. ―Yəqin ki, onun sir-sifəti Ģefə xoĢ gəlib‖. 
 
3. ―Bəlkə də baĢqa dəfə bəxtim gətirər‖. 
XII. Siz qorxulu filmə necə baxırsınız? 
 
1. Qorxaraq. 
 
2. Darıxa-darıxa. 
 
3. Həqiqətən ləzzət alıram. 


130 
 
XIII. Əgər siz yoldakı tıxaca görə mühüm müĢavirəyə gecikirsinizsə... 
 
1. MüĢavirə zamanı əsəbləĢəcəksiniz. 
 
2. Partnyorlarınızın iltifatını qazanmağa çalıĢacaqsınız. 
 
3. Dilxor olarsınız. 
XIV. Siz öz idman uğurlarınıza necə münasibət bəsləyirsiniz? 
 
1. Mütləq udmağa çalıĢırsınız. 
 
2. Özünüzü yenidən cavan hiss etməkdən həzz alırsınız. 
 
3. Uduzanda çox hirslənirsiniz. 
XV. Sizə restoranda pis xidmət göstərsəydilər siz nə edərsiniz? 
 
1. Qalmaqaldan çəkinərək dözərsiniz. 
 
2. BaĢ ofisantı çağırarsınız və ona iradınızı bildirərsiniz. 
 
3. Restoranın direktorunun yanına Ģikayətə gedərsiniz. 
XVI. Sizin uĢağı məktəbdə incitsəydilər, özünüzü necə aparardınız? 
 
1. Müəllimlə danıĢardınız. 
 
2. UĢağınızı incidən uĢağın valideynləri ilə dava edərdiniz. 
 
3. UĢağa eyni Ģeylə cavab qaytarmağa məsləhət görərdiniz. 
XVII. Siz necə adamsınız? 
 
1. Orta. 
 
2. Özünəgüvənən. 
 
3. DiribaĢ. 
XVIII.  Müəssisənin  qapısında  sizində  toqquĢan  tabeçiliyinizdə  olan  adam 
sizdən üzr istəyəndə siz necə cavab verərsiniz? 
 
1. ―BağıĢlayın, təqsir məndədir‖. 
 
2. ―BoĢ Ģeydir‖. 
 
3. ―Bir az diqqətli ola bilməzdiniz?‖ 
XIX.  Gənclər  arasında  xuliqanlıq  halları  haqqında  qəzet  məqaləsinə  neçə 
reaksiya verərsiniz? 
 
1. Görəsən nə vaxt konkret tədbirlər görəcəkdir?‖ 
 
2. ―Fiziki cəzasını tətbiq etmək lazımdır‖. 
 
3.  ―Hər  Ģeyi  gənclərin  boynuna  tökmək  olmaz,  tərbiyə  verənlər  də 
təəqsirkardılar. 
XX.  Təsəvvür  edin  ki,  siz  yenidən  doğulmalısınız,  amma  heyvan  cildində. 
Siz hansı heyvana üstünlük verərdiniz. 
 
1. Pələng və ya bəbir. 
 
2. Ev piĢiyi. 
 
3. Ayı. 
 
Ġndi  qeyd  edilmiĢ  cavabları  diqqətlə  gözdən  keçirin.  Cavabların 
nömrələrini toplayın. 
 
Nəticələr 
 
36-44 xal. Siz orta səviyyədə aqressivsiniz, amma sizdə kifayət qədər 
sağlam Ģöhrətpərəstlik və özünəinam olduğu üçün siz həyatda kifayət qədər 
inamlı addımlarla gedirsiniz. 


131 
 
 
45  və  daha  çox  xal.  Siz  həddindən  çox  aqressivsiniz  və  siz  baĢqa 
insanlara qarĢı çox tez-tez müvazinətsizlik göstərirsiniz və çox sərtsiniz. Siz 
öz  Ģəxsi  metodlarınıza  güvənərək  idarəedici  ―zirvəyə‖  çatmağa  və 
evdəkilərin,  ətrafdakıların  maraqlarını    qurban  versək  müvəffəqiyyət 
qazanmağa  can  atırsınız.  Buna  görə  də  sizi  iĢ  yoldaĢlarınızın  sevməsi  sizi 
təəccübləndirmir,  amma  azacıq  imkan  olan  kimi  siz  onları  buna  görə 
cəzalandırmaq istəyirsiniz. 
 
35  və  daha  az  xal.  Siz  həddindən  artıq  sülhsevərsiniz,  bunun  da 
səbəbi  öz  Ģəxsi  gücünüzdən  və  imkanlarınızdan  kifayət  qədər  əmin 
olmamağınızdır. Əlbətdə ki, bu heç də o demək deyildir ki, siz azacıq külək 
əsən  kimi  əyilirsiniz...  Hər  halda  daha  çox  qətiyyətli  olsanız  bu  sizə  ziyan 
etməz! 
 
Əgər siz yeddi və daha çox suallar üzrə hərəsindən üç xal və ən azı 
yeddi  sualın  hərəsindən  bi  xal  toplamısınızsa,  sizin  aqressivliyinizin 
―partlayıĢ‖ları  konstruktiv  deyil,  daha  çox  dağıdıcı  xarakter  daĢıyır.  Siz 
düĢünülməmiĢ  hərəkətlərə və qızğın diskusiyalara meyllisiniz. Siz insanlara 
qarĢı  saymazyana  yanaĢırsınız,  halbuki  siz  onlardan  tamamilə  yan  keçə 
bilərdiniz. 
 
Əgər yeddi və daha artıq sual üzrə hərəsindən bir xal və ən azı yeddi 
üzrə hərəsindən üç xal alsanız, onda siz çox qapalı adamsınız. Bu o demək 
deyildir  ki,  sizə  aqressivlik  partlayıĢları  xas  deyil,  siz  sadəcə  olaraq  onları 
çox diqqətlə boğursunuz. 
 
V.V.BOYKO 
ƏTRAF MÜHĠT STĠMULLARININ TƏSĠRĠNƏ EMOSĠONAL 
REAKSĠYA TĠPĠNĠN DĠAQNOSTĠK METODĠKASI 
 
 
Uyğun ―a‖, ―b‖ və ya ―c‖ cavab variantını seçin. Səmimi olun. 
1. Mən yorğun halda iĢdən evə gələndə yorğunluğum ... 
 
a) tez keçib gedir. 
 
b) br müddət qalır, amma mən onu göstərmirəm. 
 
c) evdəkilərlə ünsiyyətə mənfi təsir göstərir. 
2. Həyat göstərir ki, mən ... meylliyəm. 
 
a) hər Ģeyi  nikbincəsinə görməyə. 
 
b) hər Ģeyi əsasən sakit və neytral tonlarla qavramağa. 
 
c) hər Ģeyə əsasən bədbincəsinə münasibət bəsləməyə. 
3. Küçədə hava yaxĢı olanda çox vaxt ... 
 
a) mənim əhvali-ruhiyyəm yaxĢılaĢır və ya mən aktivliyim yüksəlir. 
 
b) mən dincəlmək, iĢlərimi təxirə salmaq, bekar qalmaq istəyirəm. 
 
c) mən heç bir Ģeyə reaksiya vermirəm və özümü bədbəxt, sıxılmıĢ 
hiss edirəm. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə