Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə49/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   88

142 
 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
36.  Mən  həmiĢə  insanların  arasında,  məsələn,  qonaqlıqda,  rəqs  gecəsində, 
hər hansı bir kollektiv  görüĢdə olmaqdan Ģad olaram. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
37. Məktəbdə mən ... üstünlük verirdim (və ya verirəm). 
 
a) musiqi və nəğmə  ilə məĢğul olmağı 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) nə iĢə yapmaq və düzəltmək 
38.  Məni  nəyə  isə  rəhbərlik  etməyə  təyin  edəndə  mən  əmrlərimin  yerinə 
yetirilməsini tələb edirəm, əks halda mən bu  iĢdən imtina edirəm. 
 
a) bəli 
 
b) bəzən 
 
c) xeyr 
39. Valideynlərin ... vacibdir. 
 
a) uĢaqlara öz hisslərini inkiĢaf etdirməyə kömək etməsi 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) uĢaqları öz hisslərinin qabağını almağı öyrətməsi 
40. Qrup fəaliyyətində iĢtirak edərkən mən ... üstünlük verərdim. 
 
a) iĢin təĢkilini yaxĢılaĢdırmağa 
 
b) orta  bir mövqe 
 
c) nəticələrə və qaydaların əməl olunmasına nəzarət etməyə 
41. Arabir məndə maraqlı fiziki fəaliyyətə tələbat yaranır. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
42.  Mən  nəzakətli  adamlarla  ünsiyyətdə  olmağı,  kobud  və  etiraz  etməyi 
xoĢlayan adamlarla ünsiyyətdə olmaqdan üstün tuturam. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
43.  Məni  bir  qrup  adam  içində  tənqid  edəndə  mən  özümü  çox  alçaldılmıĢ 
hiss edirəm. 
 
a) düzdür 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) düz deyil 
44. Rəhbərlik məni çağıranda, mən  
 
a)  mənim  üçün  lazım  olan  bir  Ģeyi  istəmək  üçün  fürsətdən  istifadə 
edirəm. 


143 
 
 
b) orta bir mövqe 
 
c)  qorxuram  ki,  bu  mənim  iĢimdə  olan  hər  hansı  bir  səhvlə 
əlaqədardır. 
45. Bizim dövrümüzdə ... tələb olunur. 
 
a) daha çox sakit, sanballı adamlar 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) daha çox yaxĢı gələcəyi planlaĢdıran idealistlər 
46.  Qiraət  zamanı  mən  dərhal  sezirəm  ki,  əsərin  müəllifi  məni  nəyə  isə 
inandırmaq istəyir. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
47. Cavanlıqda mən bir neçə idman tədbirində iĢtirak etmiĢəm. 
 
a) bəzən 
 
b) tez-tez 
 
c) dəfələrlə 
48. Mən otağımı səliqəli saxlayıram, mənim bütün Ģeylərim öz yerindədir. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
49. Bəzən mən gün ərzində baĢ verənləri yadıma salanda məndə gərginlik və 
narahatlıq hissi yaranır. 
 
a) bəli 
 
b) orta mövqe 
 
c) xeyr 
50. Bəzən mən Ģübhələnirəm, görəsən mənim söhbət etdiyim adamlar mənim 
nə dediyimlə maraqlanırlar. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
51. Seçmək lazım gəlsəydi mən ... olmağı seçərdim. 
 
a) meĢəbəyi 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) orta məktəb müəllimi 
52. Bayramlarda və ad günlərində mən  
 
a) hədiyyə verməyi xoĢlayıram 
 
b) qeyri-müəyyən 
 
c) hədiyyə verməyi xoĢ olmayan bir Ģey hesab edirəm. 
53. ―Yorğun adam‖  ―iĢə‖ ―məğrur adam‖ ... yanaĢan kimi yanaĢır. 
 
a) gülümsəməyə 
 
b) müvəffəqiyyətə 
 
c) xoĢbəxtlliyə 


144 
 
54. AĢağıdakı əĢyaların hansı biri qalan ikisindən əsaslı Ģəkildə fərqlənir: 
 
a) Ģam 
 
b) ay 
 
c) elektrik iĢığı 
55. Dostlarım məni ... aldadıblar 
 
a) çox nadir hallarda 
 
b) bəzən 
 
c) kifayət qədər tez-tez 
56.  Məndə  olan  keyfiyyətlərə  görə  mən  adamların  çoxundan  yüksəkdə 
dururam. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
57.  Mənim  qanım  qara  olanda  öz  hisslərimi  baĢqalarından  gizlətməyə 
çalıĢıram 
 
a) düzdür 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) düz deyil 
58. Mən tamaĢalı tədbirlər və əyləncələrə getməyə vərdiĢ etmiĢəm. 
 
a) həftədə bir dəfədən çox 
 
b) təqribən həftədə bir dəfə 
 
c) həftədə bir dəfədən az 
59.  Mən  hesab  edirəm  ki,  mövcud  davranıĢ  qaydalarına  hörmət  və  yaxĢı 
ədalardansa özünü sərbəst aparmaq imkanı daha vacibdir. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil. 
60. Adətən mən yaĢına, təcrübəsinə və vəzifəsinə görə böyüklərin hüzurunda 
susuram. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
61.  Mən  böyük  insan  qrupu  qarĢısında  danıĢmaqdan  və  ya  deklamasiya 
etməkdən çətinlik çəkirəm. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
62.  Məndə  tanıĢ  olmayan  yerdə  səmti  müəyyən  etmək  hissi  yaxĢı  inkiĢaf 
edib (mən asanlıqla Ģimal-Ģərq-cənub-qərbi göstərə bilərəm). 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 


145 
 
63. Əgər biri mənə acıqlansa, onda mən ... 
 
a) onu sakitləĢdirməyə çalıĢıram 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) əsəbləĢərəm 
64.  Ədalətsizliklə  qarĢılaĢanda  mən  buna  reaksiya  verməkdən  daha  çox 
unutmağa meylliyəm. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
65.  Mənim  yaddaĢımdan  çox  vaxt  əhəmiyyətsiz  adi  Ģeylər,  məsələn 
küçələrin, mağazaların adları çıxır. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
66. Baytar həkiminin həyatından, heyvanların müalicəsi və onların üzərində 
tibbi əməliyyatlar keçirməkdən xoĢum gəlir. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
67.  Mən  heç  də  həmiĢə  baĢqa  adamlar  kimi  səliqəli  və  diqqətli  Ģəkildə 
yeməsəm də, ləzzətlə yeyirəm. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
68. Bəzən elə olur ki, heç kimi görmək istəmirəm. 
 
a) çox nadir hallarda 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) kifayət qədər tez-tez 
69. Bəzən səsimdə və tərzlərimdə əsəbiliyin həddindən çox biruzə verilməsi 
haqqında mənə xəbərdarlıq edirlər. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
70. Gəncliyimdə mənim rəyimlə valdeynlərimin rəyi üst-üstə düĢməyəndə 
 
a) mən öz rəyimi dəyiĢmirdim 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) onların nüfuzu ilə razılaĢırdım 
71. Mən baĢqaları ilə müĢtərək iĢləməkdənsə müstəqil iĢlə məĢğul  olmağa 
üstünlük verirəm. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə