Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə50/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   88

146 
 
72. ġöhrət  və hay-küylü müvəffəqiyytədənsə öz  zövqümə uyğun olan sakit 
həyat mənim daha çox xoĢuma gəlir 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
73. Çox hallarda mən özümü yetkin bir adam hesab edirəm. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
74.  Bəzi  insanların  mənim  ünvanıma  dediyi  sözlər  mənə  kömək  etməkdən 
daha çox, məni pərt edirlər. 
 
a) tez-tez 
 
b) bəzən 
 
c) heç vaxt 
75. Mən öz hisslərimi həmiĢə idarə etmək qabiliyyətindəyəm. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
76. Faydalı bir icad üzərində iĢləməyə baĢlayarkən mən üstünlük verərdim. 
 
a) onun üzərində laboratoriyada iĢləməyə 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) onun praktiki reallaĢdırılmasına 
77. ―Təəccüb‖ ―qəribə‖yə ―qorxu‖ ... yanaĢan kimi yanaĢır. 
 
a) ―cəsur‖a 
 
b) ―həyəcan‖a 
 
c) ―dəhĢətli‖yə 
78. AĢağıdakı hansı kəsr digər ikisindən fərqlənir. 
 
a)3/7 
 
b) 3/9 
 
c) 3/11 
79. Mənə elə gəlir ki, mənim bilmədiyim səbəb üzündən bəzi insanlar məni 
saymırlar və məndən qaçırlar. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
80. Ġnsanların mənə münasibəti mənim xeyirxah niyyətlərimə uyğun gəlmir. 
 
a) çox vaxt 
 
b) bəzən 
 
c) heç vaxt 
81.  Nalayiq  ifadələrin  iĢlədilməsi  hətta  yanımda  əks  cinsin  nümayəndələri 
olmadıqda belə məni hiddətləndirir. 
 
a) bəli 


147 
 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
82. Mənim insanların çoxu ilə müqayisədə çox az dostum var. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
83.  Mən  söhbət  edə  biləcəyim  adamların  olmadığı  yerdə  olmağı  heç 
istəməzdim. 
 
a) düzdür 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
84.  Ġnsanlar  bəzən  məni  pinti  hesab  edirlər,  amma  mənim  xoĢ  bir  adam 
olduğumu düĢünürlər. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
85. Çoxlu adamların qarĢısında çıxıĢ edən zaman mən həyacan hiss edirəm. 
 
a) kifayət qədər tez 
 
b) bəzən 
 
c) demək olar ki, heç vaxt 
86.  Mən  böyük  insan  qrupu  arasında  olanda  susmağa  və  sözü  baĢqasına 
verməyə üstünlük verirəm. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
87. Mən oxumağa üstünlük verirəm. 
 
a) hərbi və siyasi döyüĢlərin real təsvirləri barəsində 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) hisslərin və təxəyyülün bol olduğu romanları 
88. Ġnsanlar mənə əmr verməyə cəhd edəndə mən əksinə hərəkət edirəm. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
89.  Rəisim  və  ya  mənim  ailə  üzvlərim  məni  ancaq  bunun  üçün  həqiqi  bir 
səbəb olanda tənqid edirlər. 
 
a) düzdür 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) düz deyil 
90.  Bəzi  adamların  küçələrdə  və  ya  mağazalarda  baĢqalarına  diqqətlə 
baxmaları xoĢuma gəlmir. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 


148 
 
 
c) xeyr 
91. Uzun müddətli səfər zamanı mən üstünlük verərdim. 
 
a) ciddi, amma maraqlı bir Ģeyi oxumağa 
 
b) qeyri-müəyyən 
 
c) sərniĢinlərdən biri ilə söhbət edərək vaxt keçirməyə 
92. Təhlükəli ola biləcək situasiyalarda mən nə qədər nəzakətsiz görünsə və 
sakitliyi pozsam da, ucadan danıĢıram. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
93.  TanıĢlarımın  mənimlə  pis  rəftar  edəndə  və  məni  sevməmələrini 
göstərəndə bu ... 
 
a) mənə qətiyyən toxunmur 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) dilxor oluram 
94. Məni tərifləyəndə və ya komplimentlər deyəndə mən utanıram. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
95. Mən belə bir iĢə üstünlük verərdim. 
 
a) sabit maaĢı olan 
 
b) orta bir mövqe 
 
c)  böyük  maaĢı  olan  və  mənim  nəyə  layiq  olduğumu  insanlara 
göstərmək qabiliyyətindən asılı olan. 
96. Məlumatlı olmaq üçün mən informasiyalar almağa üstünlük verirəm. 
 
a) insanlarla ünsiyyətdən 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) ədəbiyyatdan 
97. Ġctimai iĢdə fəal iĢtirak etmək mənim xoĢuma gəlir. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
98.  TapĢırığı  yerinə  yetirərkən  mən  ancaq  bütün  təfsilatlara  lazımi  qədər 
diqqət verildiyi halda iĢdən qane oluram. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
99.  Hətta  ən  əhəmiyyətsiz  uğursuzluqlar  bəzən  məni  həddindən  çox 
qıcıqlandırır. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 


149 
 
100.  Mənim  yuxum  çox  möhkəmdir,  mən  heç  vaxt  yuxuda  gəzmirəm  və 
danıĢmıram. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
101. Mənim üçün elə bir iĢ daha çox maraqlıdır ki, hansında  ki,  ... 
 
a) insanlarla danıĢmaq lazımdır 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) hesablamalar və qeydlərlə məĢğul olmaq lazım gəlsin 
102. ―Ölçü‖ ―uzunluğa‖ ―əliəyri‖ ... yanaĢan kimi yanaĢır 
 
a) ―həbsxanaya‖ 
 
b) ―pozuntuya‖ 
 
c) ―oğurluğa‖ 
103. ―AB‖ ―QV‖-yə yanaĢır ―SP‖ ... yanaĢan kimi. 
 
a) ―PO‖-ya 
 
b) ―OP‖-yə 
 
c) ―TU‖-yə 
104. Ġnsanlar özlərini ağılsız aparanda mən ... 
 
a) susuram 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) öz nifrətimi bildirirəm. 
105. Mən musiqiyə qulaq asanda biri ucadan danıĢırsa mən. 
 
a) diqqətimi dağıtmadan musiqiyə yönəldirirəm 
 
b) orta bir mövqe 
 
c)  hiss  edirəm  ki,  bu  mənim  aldığım  ləzzəti  korlayır  və  məni 
əsəbləĢdirir. 
106. Məni daha yaxĢı belə xarakterizə etmək olar. 
 
a) nəzakətli və sakit 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) enerjili 
107.  Ġctimai  tədbirlərdə  mən  ancaq  lazım  olanda  iĢtirak  edirəm,  baĢqa 
hallarda onlardan qaçınıram. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
108. Ehtiyatlı olub  yaxĢı olan heç bir Ģeyi gözləməmək nikbin olub həmiĢə 
uğur gözləməkdən yaxĢıdır. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
109. ĠĢimdə olan çətinliklər haqqında düĢünərək mən ... 


Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə