Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə52/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   88

154 
 
 
c) düz deyil 
145. Hər hansı bir məsələnin müzakirəsi zamanı iĢtirakçılar arasında Ģiddətli 
mübahisə düĢürsə, mən üstünlük verərdim 
 
a) kimin qalib gəldiyimi görməyə 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) mübahisənin sülhlə sona çatmasına 
146.  Mən  nəyi  isə  müstəqil,  baĢqalarının  iĢə  qarıĢması  və  məsləhətləri 
olmadan planlaĢdırmağa üstünlük verirəm. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
147. Bəzən həsəd hissi mənim fəaliyyətimə təsir göstərir. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
148.  Mən  möhkəm  əminəm  ki,  rəis  heç  də  həmiĢə  haqlı  olmur,  amma  o, 
həmiĢə rəis olmaq hüququna malikdir. 
 
a) bəli 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) xeyr 
149. Mən görüləcək iĢlər haqqında düĢünəndə məndə gərginlik hissi yaranır. 
 
a) bəli 
 
b) bəzən 
 
c) xeyr 
150. Oyun zamanı tamaĢaçılar mənə nə isə qıĢqıranda, bu mənə təsir etmir. 
 
a) düzdür 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) düz deyil 
151. Daha maraqlıdır. 
 
a) rəssam olmaq 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) mədəni əyləncələrin təĢkilatçısı olmaq 
152. AĢağıda gətirilən sözlərdən hansı söz digər ikisinə aid deyildir? 
          a) istənilən baĢqa sözlər 
 
b) bəziləri 
 
c) əksəriyyəti 
153.―Alov‖ – ―istilik‖, ―qızılgül‖ - ... 
 
a) ―tikan‖ 
 
b) ―gözəl ləçəklər‖ 
 
c) ―rayihə‖ 
154. Mən mənə yatmağa mane olan parlaq yuxular görürəm. 
 
a) tez-tez 


155 
 
 
b) bəzən 
 
c) demək olar ki, heç vaxt 
155.  Əgər  uğura  gedən  yolda  ciddi  maneələr  durursa  mən  hər  halda  risk 
etməyə üstünlük verərdim. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
156. Mən hər hansı bir iĢə baĢlayanda adamların arasına düĢəndə öz-özünə 
elə alınır ki, mən onlara baĢçılıq etməyə baĢlayıram. 
 
a)  bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
157. Geyimdə sakir ədəbli stil, gözəgirən fərdilikdən daha çox xoĢuma gəlir. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
158.  Mən  axĢamı  səs-küylü  kompaniyadansa  sakit  sevimli  məĢğələmlə 
məĢğul olaraq keçirməyi xoĢlayıram. 
 
a) düzdür 
 
b) əmin deyiləm 
 
c) düz deyil 
159.  Mən  baĢqalarının  xeyirxahcasına  verdiyi  məsləhətlərə  fikir  vermirəm, 
hətta bu məsləhətlər mənim üçün faydalı olanda belə. 
 
a) bəzən 
 
b) demək olar ki, heç vaxt 
 
c) heç vaxt 
160. Mən öz hərəkətlərimdə həmiĢə hamı tərəfindən qəbul olunmuĢ ümumi 
davranıĢ qaydalarına əməl etməyə çalıĢıram. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
161. Mənin necə iĢləməyimə biri baxanda bundan xoĢum gəlmir. 
 
a) bəli 
 
b) orta bir mövqe 
 
c) xeyr 
162. Bəzən güc tətbiq etmək lazım gəlir, cünki heç də həmiĢə inandırmaqla 
nəticə əldə etmək  olmur: 
a)
 
düzdür; 
b)
 
hər ikisi də ola bilər
c)
 
səhvdir. 
163. Mən məktəbdə üstün tuturdum (tuturam): 
a)
 
ana dili və ədəbiyyatını; 


156 
 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
riyaziyyatı və ya hesabı. 
164.  Mən  bəzən  ona  görə  məyus  olurdum  ki,  heç  səbəb  olmadan  mənim 
arxamca  haqqımda mənfi fikir söyləyirdilər: 
a)
 
bəli; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
xeyr. 
165.    HəmiĢə  ümumi  qəbul  olunmuĢ  qayda  və  ənənələrə  sadiq  olan  sadə 
adamlarla  söhbət etmək: 
a)
 
çox vaxt maraqlı və məzmunludur; 
b)
 
orta mövqe; 
c)
 
məni əsəbləĢdirir, cünki mövzular əhəmiyyətsiz olur. 
166.  Bəzi  Ģeylər  məni  o  qədər  əsəbiləĢdirir  ki,  həmin  mövzu  haqqında 
ümumiyyətlə  danıĢmamağa üstünlük verirəm: 
a)
 
bəli; 
b)
 
orta mövqe; 
c)
 
xeyr. 
167. Tərbiyədə bu vacibdir: 
a)
 
uĢağa lazımi qədər məhəbbətlə yanaĢmaq; 
b)
 
orta mövqe; 
c)
 
həyata lazımi münasibət və vərdiĢlər yaratmaq. 
168.  Ġnsanlar  məni  talenin  dönüklüyünə  məruz  qalmamıĢ  müsbət  və  sakit 
insan  hesab edirlər: 
a)
 
bəli; 
b)
 
 orta mövqe;  
c)
 
xeyr. 
 
169.  Mən  hesab  edirəm  ki,  cəmiyyət    köhnə  vərdiĢləri  və  ya  lazımsız 
ənənələri bir kənara ataraq ancaq  təfəkkürü rəhbər tutmalıdır: 
a)
 
bəli; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
xeyr. 
170. FikirləĢirəm ki, müasir dünyada bunları  həll  etmək vacibdir: 
a)
 
əxlaq məsələlərini; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
dünya ölkələri arasındakı  ixtilafları. 
171. Mən  materialı  daha yaxĢı mənimsəyirəm: 
a)
 
yaxĢı  yazılmıĢ kitabı oxuyanda; 
b)
 
 orta mövqe; 
c)
 
məsələnin müzakirəsində iĢtirak edəndə.  
172.  Qəbul  olunmuĢ  qaydalara  uyğun  hərəkət  etməkdənsə,  öz  yolumla 
getməyi üstün tuturam: 


157 
 
a)
 
düzdür; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
düz deyil. 
173.  Hansısa  bir  dəlili  irəli  sürməkdən  əvvəl,  mən  haqlı  olduğumdan  əmin 
olmayınca gözləməyi üstün tuturam: 
a)
 
həmiĢə; 
b)
 
adətən; 
c)
 
ancaq  əğər bu məqsədə uyğundursa.  
174. Xırda məsələlər bəzən mənim əsəblərimə dözülməz dərəcədə təsir edir, 
halbuki mən onların əhəmiyyətsiz olduğunu baĢa düĢürəm: 
a)
 
bəli; 
b)
 
 orta mövqe; 
c)
 
xeyr. 
175. ġəraitin təsiri altında mən nadir hallarda elə Ģeylər deyirəm ki, sonradan  
buna görə çox peĢman oluram: 
a)
 
düzdür; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
düz deyil. 
176.  Əgər  mənə  hamilik  fəaliyyətində  iĢtirak  etməyi  xahiĢ  etsəydilər,  onda 
mən: 
a)
 
razılaĢardım; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
nəzakətlə deyərdim ki, məĢğulam. 
177. AĢağıdakı sözlərdən hansı digər ikisinə aid deyil: 
a)
 
enli; 
b)
 
ziqzaqvarı; 
c)
 
düz. 
178. ―Tezliklə‖ -  ―heç vaxt‖, ‖ yaxın‖ -: 
a)
 
heç yerdə; 
b)
 
uzaq; 
c)
 
haradasa. 
179.    Mən  cəmiyyət  içərisində  davranıĢ  qaydalarını  qeyri-ixtiyari  pozanda, 
bu haqda tezliklə unuduram. 
a)
 
bəli; 
b)
 
 orta mövqe; 
c)
 
xeyr. 
180.  Məni  hər  hansı  problemi  həll  etmək  lazım  gəldikdə  ağlına  yaxĢı 
ideyalar gələn insan hesab edirlər: 
a)
 
bəli; 
b)
 
əmin deyiləm; 
c)
 
xeyr. 
181. Mən özümü daha yaxĢı göstərməyi bacarıram: Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə