Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə55/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   88

164 
 

0-5  6-7 


10 
11-12 
13 
14-15 
16 
17-20 

0-3 

5-6 
7-8 

10-11  12-13  14-15  16-17  18-26 
Q

0-4 


7-8 

10 
11-12 
13 
14-15  16-20 
Q

0-3 

5-6 

8-9 
10-11  12-13  14-15  16-17  18-20 
Q
3
 
0-3  4-5 

7-8 
9-10 
11 
12-13 
14 
15-16  17-20 
Q

0-3 

5-7 
8-9  10-12  13-14  15-17  18-19  20-21  22-26 
 
Cədvəl 29 
 
qadınlar 29-70 yaĢında 
 
  stenlər 
faktorlar 

2  3 


10 
 
А 
0-4 
5-6 
7-8 
9-10 
11 
12-13  14-15 
16 
17-18  19-20 
В 
0-1 


8-9 
10 
11-13 
С 
0-7 
8-9  10-11  12-13  14-15  16-17  18-20  21-22  23-24  25-26 
Е 
0-2 

4-5 
6-7 
8-9 
10-11  12-14  15-16  17-18  19-26 

0-4 
5-6 
7-8 
9-10 
11-13  14-15  16-17  18-19  20-21  22-26 

0-6 

8-9  10-11  12-13  14-15 
16 
17 
18-19 
20 
Н 
0-2 
3-4 
5-7 
8-9 
10-12  13-14  15-17  18-20  21-22  23-26 

0-5 
6-7 
' 8 
9-10 
И 
12-13 
14 
15-16 
17 
18-20 

0-1 

3-4 

6-7 

9-10 
11 
12-13  14-20 
М 
0-6 

8-9  10-11 
12 
13-14  15-16 
17 
18-19  20-26 

0-5 


8-9 
10 
И 
12-13 
14 
15 
16-20 

0-3 

5-6 
7-8 
9-10 
11-12  13-14  15-16  17-18  19-26 
Q

0-3 


6-7 


10-11  12-13 
14 
15-20 
Q

0-3 

5-6 
7-8 

10-11   12-13  14-15  16-17  18-20 
Q
3
 
0-5 
6-7 

9-10 
11 
12-13 
14 
15-16 
17 
18-20 
Q

0-2 
3-4 
5-7 
8-10 
11-12  13-15  16-17  18-20  21-22  23-26 
 
Cədvəl 30 
KiĢilər 29-70 yaĢında 
 


165 
 
  
stenlər 
faktorl
ar 

10 
А 
0-3 

5-6 

8-9  10-11  12-13 
14 
15-16  17-20 

0-1 


8-9 
10 
11-13 

0-7 
8-10  11-12  13-14  15-16 
17 
18-19  20-21  22-23  24-26 
Е 
0-5 
6-7 
8-9  10-11  12-13  14-15  16-17  18-19  20-21  22-26 

0-3 
4-5 
6-8 
9-10  11-13  14-15  16-17  18-19 
20 
21-26 

0-4 
5-7  8-10  11-12 
13 
14-15  16-17 
18 
19 
20 
Н 
0-3 
4-5 
6-8 
9-11  12-14  15-16  17-19  20-21  22-23  24-26 

0-2 


5-6 
7-8 
9-10 
11-12  13-14 
15 
16-20 

0-2 

4-5 
6-7 

9-10 
11-12 
13 
14-15  16-20 
М 
0-5 
6-7 

9-10 
11 
12-13  14-15  16-17  18-19  20-26 

0-6 

8-9 
10 
11 
12-13 
14 
15 
16-17  18-20 

0-2 

4-5 
6-7 
8-9  10-11 
12 
13-15  16-17  18-26 
Q

0-4 
5-6 


9-10 
11 
12-13 
14 
15-16  17-20 
Q

0-3 

5-6 
7-8 
9-10 
11 
12-13  14-15  16-17  18-20 
Q
3
 
0-4 
5-6 
7-8 

10-11 
12 
13-14 
15 
16-17  18-20 
Q


1-2 
3-5 
6-7 
8-10  11-12  13-15  16-17  18-19  20-26 
 
Cədvəl 31 
Sıralar  1  baldan  10  bala  qədər  qiyməti  bipolyar  Ģkala  üzrə 
yerləĢdirilir. Uyğun olaraq Ģkalanın 1-ci yarısına (1-dən 5,5-ə qədər) "-", 2-ci 
yarısına (5,5-dən 10-a qədər) isə "+" iĢarəsi verilir. Bütün 16 faktor üzrə olan 
göstəricilərdən  "Ģəxsiyyət  profili"  qurulur.  Ġnterpretasiya  zamanı  birinci 
növbədə profilin ―zirvə‖ nöqtələrinə -  yəni, profil faktorunun ən  yüksək və 
ən  aĢağı  qiymətlərinə  -  fikir  verilir.  Bu  qiymətlər  ―mənfi‖  qütbdə  1-  3-cü  
sıra, ―müsbət‖ qütbdə isə 8 - 10-cu sıra  həddində yerləĢir.  
ġəxsiyyətin profilinin qurulması nümunəsi 
 


166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Eləcə  də,  aĢağıda  göstərilmiĢ  bloklar  Ģəklində  cəmlənmiĢ 
faktorların  qarĢılıqlı əlaqəsi təhlil edilir. Məsələn:  
- Ġntellektual xüsusiyyətlər:   B, M, Q
1
  faktorları; 
- Emosional-iradi  xüsusiyyətlər: C, G, Ġ ,O, Q
3
,  Q

faktorları; 
 
 
-  ġəxsiyyətlərarası  qarĢılıqlı  əlaqələrin  kommunikativ  xassələri  və 
xüsusiyyətləri: A, H, F, E, Q
2
, N, L faktorları. 
    Ġlk  16 faktordan əlavə  2-ci qəbildən olan 4 faktoru da qeyd etmək 
olar. 
 
Əlavə faktorların hesablanma formulu 
1.
 
Həyəcan (F
1
). 
F
1
= [ ( 38+ 2 «L» + 30 +4 «Q
4
») -2( «C»+«H»+ «Q
3
»] : 10 
2.
 
Ġntraversiya-ekstraversiya. (F2). 
F
2
=[ (2 «A»+3 «E‖ +4 «F» +5 «H») – (2 «Q
2
» +11)]: 10 
 
3.
 
Hissiyyat (F
3
). 
F
3
 =[(77+2 «C» +2 «E» + 2 «F» +2 «N») – (4«A» + 6 «Ġ» + 2 «M») : 10 
4.
 
Komfortluluq (F
4
). 
F
4
= [ ( 4 «E»+ 3 «M»+4«Q
1
»+4«Q
2
») – (3 «A»+2«C») : 10 
 
Faktorların izahı 
 
Ġlkin faktorlar: 
 
I. “A”  AMĠLĠ 
"-″    ―  ġizotimiya‖.  Sirr  verməyən,  təkliyi  sevən,  hər  Ģeyə  tənqidi 
baxan, fikrindən dönməyən, adama yovuĢmaz, ünsiyyətsizlik, qapalı, laqeyd. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə