Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə60/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   88

179 
 
                     68. Ġxtiyar sahibidir 
                
               II   69. Lovğadır 
                     70. Təkəbbürlü və özünübəyənəndir 
                     71. Ancaq özünü düĢünür 
                     72. Hiyləgər və öz xeyrini güdəndir 
 
               III  73. BaĢqalarının səhvlərinə dözmür 
                     74. Mənfəətpərəstdir 
                     75. Açıq danıĢandır 
                     76. Çox vaxt bədxahdır 
 
              IV  77.  Qeyzlidir 
                    78. ġikayət etməyi sevir 
                    79. Qısqancdır 
                    80. Ġncikliyi uzun müddət yadda saxlayır 
 
              V  81. Vicdan əzabı çəkməyə meyllidir 
                   82. Utancaqdır 
                   83. Qeyri-təĢəbbüskardır 
                   84. Həlim və mülayimdir 
 
            VI   85. Asılıdır, qeyri-müstəqildir 
                   86. Tabe olmağı xoĢlayır 
                   87. BaĢqalarına qərar qəbul etməyə imkan verir  
                   88. Asanlıqla yanılır 
 
          VII   89. Asanlıqla dostların təsiri altına düĢür 
                   90. Ġstənilən adama inanmağa hazırdır 
                   91. Hamıya qarĢı fərq qoymadan iltifatlıdır 
                   92. Hamıya rəğbət bəsləyir 
 
         VIII   93. Hər Ģeyi bağıĢlaya  bilir 
                   94. Həddən artıq Ģəfqətlidir 
                   95. ÇatıĢmazlıqlara qarĢı alicənab və dözümlüdür 
                   96. Himayəçilik etməyə çalıĢır 
 
               I    97. Müvəffəqiyyət qazanmağa çalıĢır  
                     98. Hər kəsdən heyranlıq gözləyir 
                     99. BaĢqalarına göstəriĢ verir 
                     100.  Müstəbiddir 
                


180 
 
II  101. snobdur (insanlar haqqında Ģəxsi 
keyfiyyətlərinə görə deyil, rütbə və var-dövlətə görə 
mühakimə yürüdür) 
                    102. ġöhrətpərəstdir 
                    103. Eqoistdir 
                    104. Soyuq və sərtdir 
 
               III  105. Acıdil və riĢxəndçidir 
                     106. Kinli və  qəddardır 
                     107. Çox vaxt hirslidir  
                     108. DaĢürəkli və laqeyddir 
 
              IV  109. Kinlidir 
                    110. Təzadlı ruha malikdir 
                    111. Ġnadkardır 
                    112. Heç kəsə inanmır və hamıdan Ģübhələnir 
 
              V  113. Çəkingəndir 
                   114. Utancaqdır 
                   115. Tabe olmağa son dərəcədə hazırdır 
                  116. Ġradəsizdir 
 
            VI   117. Demək olar ki, heç vaxt, heç kimə etiraz etmir 
                   118. Zəhlə tökən deyil 
                   119. Sevir ki, ona qəyyumluq etsinlər  
                   120. Həddən artıq sadəlövhdür 
 
          VII   121. Hər kəsin rəğbətini qazanmağa çalıĢır 
                   122. Hamıyla razılaĢır 
                   123. HəmiĢə səmimidir 
                   124. Hamını sevir 
 
         VIII   125. Ətrafdakılara qarĢı həddən artıq mərhəmətlidir 
                   126. Hər kəsə təsəlli verməyə çalıĢır  
                   127. Öz zərərinə olaraq baĢqalarının qayğısına qalır 
                   128. Hədsiz rəhmdilliklə insanları korlayır. 
 
 
 
 
 
 


181 
 
RENE JĠLĠN METODĠKASI 
 
Rene  Jilin  uĢaq  proyektiv  metodikası  uĢağın  Ģəxsiyyətlərarası 
münasibərlər  sferasının  və  onun  ailədaxili    münasibətləri    qavramasının 
tədqiqi  üçün  nəzərdə  tutulmuĢdur.  Metodikanın  məqsədi  uĢağın  sosial 
uyğunlaĢmasını,  eləcə  də  onun  ətrafdakılar  ilə  qarĢılıqlı  münasibətlərini 
öyrənməkdir. 
Metodika  vizual-verbal  olmaqla,  uĢaqları  və  ya  böyükləri  və  uĢaqları 
təsvir edən 42 Ģəkillərdən və mətn tapĢırıqlarından ibarətdir. Onun istiqaməti 
- uĢaqlar üçün vacib olan və onların digər insanlarla münasibələrinə toxunan 
müxtəlif həyat  situasiyalarında davranıĢ xüsusiyyətlərini aydınlaĢdırmaqdır. 
Metodika  ilə  iĢləməzdən  əvvəl  uĢağa  məlumat  verilir  ki,  ondan 
Ģəkillərə aid verilən sualların cavablarını gözləyirlər. UĢaq səkillərii gözdən 
keçirir, suallara qulaq asır və ya oxuyur və cavab verir. 
UĢaq    təsvir  olunmuĢ  insanlar  arasinda  özünə  yer  tapmalıdır  və  ya 
özünü Ģəkildə bu və ya digər yeri tutmuĢ personajlardan birinə oxĢatmalıdır. 
O, müəyyən bir Ģəxsə yaxın və ya uzaq göstərilən bir kəsi seçə bilər. Mətn 
tapĢırıqlarında uĢağa  tipik  davranıĢ  formasını seçmək təklif olunur, həm də 
bəzi  tapĢırıqlar  sosiometrik  tipli  olur.  Beləliklə,  bu  metodika  uĢağın  onu 
əhatə  edən    müxtəlif  insanlara  (ailəsi  daxil  olmaqla)  və  hadisələrə  qarĢı 
münasibəti haqqında informasiya toplamaq üçün  imkan yaradır. 
R.Jilin metodikasını digər proyektiv testlərdən fətqləndirən sadəlik və 
sxematiklik sayəsində sınaqdan keçən uĢaq heç bir çətinlik çəkmir və həm də  
onun nisbətən çox formalizasiyası və kvantifikasiyası üçün imkan yaradır.  
Nəticəlrin    keyfiyyətli  Ģəkildə  qiymətləndirilməsi  ilə  yanaĢı 
Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərin  uĢaq proyektiv metodikası həm də bir sıra 
dəyiĢənlər  üzrə  psixoloji  müayinələrin  nəticələrini    həm  də  kəmiyyətcə 
təqdim etməyə imkan verir.  
 UĢağın  Ģəxsiyyətlərarası  münasibətlər  sistemini  xarakterizə  edən 
psixoloji materialları  Ģərti olaraq iki böyük grupa bölmək olar: 
1) UĢağın konkret-Ģəxsi münasibətlərini xarakterizə edən dəyiĢən: ailə 
üzvlərinə  münasibət  (ana,  ata,  nənə,  bacı  v.s),  dosta  və  ya  rəfiqəyə 
münasibət,  avtoritar  Ģəxsə münasibət v.s. 
2) UĢağın  özünü xarakterizə edən və müxtəlif münasibətlərdə aĢkara 
çıxan dəyiĢənlər: ünsiyyətlilik, hamıdan uzaqlaĢmaq, dominantlığa meyllilik, 
davranıĢın sosial adekvatlığı. Metodikanı tətbiq  etmiĢ  bütün müəlliflər  12  
əlaməti  qeyd edirlər: 
1)
 
anaya qarĢı münasibət
2)
 
ataya qarĢı münasibət; 
3)
 
ata və anaya  bir   ər –arvad  kimi münasibət; 
4)
 
qardaĢlara və bacılara qarĢı münasibət; 
5)
 
nənə və babaya qarĢı olan münasibət; 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə