Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə63/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   88

195 
 
Hər  bir  əlamət  ölçmək  qabiliyyəti  və  məzmunu  nöqteyi-nəzərindən 
tarazlaĢdırılmıĢ 5 müddəanın  yardımı ilə ölçülür. Bütövlükdə metodika 115 
mülahizədən ibarətdir. Mülahizələr müəyyən ardıcıllıqla yerləĢdirilib, cavab 
verən  onlara münasibətini aktiv və ya qismən razılıq və ya narazılıq Ģəklində  
bildirməlidir.  Cavabların  ballara  çevrilməsi  sistemi  metodikanın 
―açar‖ındadır.  Qiymətlərin  rəqəmlə  ifadə  olunmuĢ  cəmi  əlamətin  təzahür 
səviyyəsini  müəyyən  edir.  Beləliklə,  əlamətin  maksimal  göstərici  20, 
minimal 5; 18, 19, 20 - yüksək qiymətlərdir, 8, 7, 6, 5 isə uyğun olaraq aĢağı 
qiymətlərdir. Sorğu və cavab vərəqələri aĢağıda verilib. 
Birinci  növbədə    yüksək  və  aĢağı  qiymətlərin    analiz  edilməsi 
məqsədəuyğundur. 
 
   Təlimat:”Sizə  qarĢınızda  duran  suallar  uĢaqların  tərbiyə  edilməsi 
haqqında  valideynlərin  nə  düĢündüyünü  aĢkara  çıxarmağa  yardım 
göstərəcəkdir. Burada düzgün və səhv cavablar  yoxdur, belə ki, hər bir kəs 
öz baxıĢlarına görə haqlıdır. .Dəqiq və düzgün cavab verməyə çalıĢın. 
     Bəzi suallar sizə eyni görünə bilərlər. Əslində, bu belə deyil. Bəzi 
suallar  bir-birinə  oxĢar  olsalar  da,  eyni  deyildirlər.  Bu  uĢaqların  tərbiyəsinə 
olan  baxıĢlarda  mümkün  olan,  hətta  ən  kiçik  fərqləri  təyin  etmək  üçün 
edilmiĢdir. 
Sual vərəqəsinin doldurulmasına təqribən 20 dəqiqə vaxt tələb olunur. 
Cavabları  çox  düĢünməyin,  sürətlə  cavab  verin,  ağlınıza  gələn  ilk  cavabı 
verməyə çalıĢın. 
Hər bir müddəa  qarĢısında  A a  b B hərfləri yerləĢir, onları verilmiĢ 
müddəanın  düzgünlüyündən əmin oldugunuz halda seçmək lazımdır: 
A- bu müddəa ilə tam razısınız; 
a- bu müddəa ilə narazı  olmaqdan daha çox razısınız;  
b-bu müddəa ilə razı olmaqdan daha çox narazısınız; 
B- bu müddəa ilə tam narazısınız; 
 
Özünüz haqqında məlumat verin: 
YaĢınız  
Cinsinız  
Təhsiliniz 
Ġxtisasınız 
UĢaqların sayı və yaĢı 
1. 
Əgər uĢaqlar öz baxıĢlarını düzgün hesab edirlərsə, onlar                            
valideynlərin baxıĢları ilə razılaĢmaya bilərlər 
A a b B 

YaxĢı ana övladını ən kiçik incikliklərdən və 
çətinliklərdən  qorumalıdır 
A a b B 

YaxĢı ana üçün ev və ailə həyatda ən vacib olanlardır 
A a b B 

Bəzi uĢaqlar o qədər pisdirlər ki, onların öz xeyri üçün 
A a b B 


196 
 
onları böyüklərdən qorxmağı öyrətmək lazımdır 

UĢaqlar özlərinə hesab verməlidirlər ki,valideynlər onlar                                     
üçün çox  Ģey  edirlər 
A a b B 

Körpə uĢağı çimizdirərkən möhkəm tutmaq lazımdır ki,                                
sürüĢub yerə düĢməsin 
A a b B 

O insanlar  ki,  yaxĢı  ailədə anlaĢılmazlıqların olmadığını                    
düĢünürlər, deməli, həyatın nə olduğunu bilmirlər 
A a b B 

UĢaq böyüyəndə, ciddi tərbiyə olunduğuna görə 
valideynlərinə təĢəkkür edəcək 
A a b B 

Bütün  günü  uĢaqla olmaq əsəb pozğunluğuna səbəb ola 
bilər 
A a b B 
10 
UĢaq öz valideynlərinin nöqteyi-nəzərinin doğru olub-
olmaması haqqında düĢünməsə daha yaxĢıdır 
A a b B 
11 
Valideynlər uĢaqlarda özlərinə tam inam tərbiyə 
etməlidirlər 
A a b B 
12 
UĢağı səbəbindən asılı olmayaraq dalaĢmaqdan çəkinməyi                     
öyrətmək lazımdır 
A a b B 
13 
Evdarlıqla məĢğul olan ana üçün ən pis  Ģey, öz 
vəzifələrindən asanlıqla ayrıla bilməyəcəyini hiss 
etməkdir 
A a b B 
14 
Valideynlər üçün uĢaqlara uyğunlaĢmaq daha asandır, 
nəinki əksinə 
A a b B 
15 
UĢaq həyatda çoxlu lazımlı Ģeyləri öyrənməlidirdır, buna 
görə də o, qiymətli vaxtını itirməməlidir 
A a b B 
16 
UĢağın yalanına bir dəfə  göz yumsanız, onda uĢaq bunu 
həmiĢə  edəcək 
A a b B 
17 
Atalar  uĢaqların tərbiyə olunmasına  mane olmasaydılar, 
analar  uĢaqların öhdəsindən daha yaxĢı gələrdilər 
A a b B 
18 
UĢağın yanında cinsi məsələlərdən danıĢmaq olmaz 
A a b B 
19 
Əgər ana evi idarə etməsəydi, ər və uĢaqların həyatı daha                              
az mütəĢəkkil olardı 
A a b B 
20 
Ana uĢaqlarının  nələr düĢündüyünü öyrənmək üçün  hər 
bir vasitəyə əl atmalıdır 
A a b B 
21 
Əgər valideynlər  öz uĢaqların iĢləri ilə çox 
maraqlansaydılar, onda uĢaqlar daha  yaxĢı və xoĢbəxt 
olardılar 
A a b B 
22 
UĢaqların çoxu artıq 15 aylığından baĢlayaraq təbii 
ehtiyaclarının öhdəsindən müstəqil gəlməyi 
bacarmalıdırlar 
A a b B 
23 
Gənc ana üçün ən çətin Ģey uĢağın tərbiyəsinin ilk 
illərində  tək qalmaqdır 
A a b B 


197 
 
24 
UĢaqlara ailənin həyatı haqqında öz fikirlərini söyləmək 
üçün imkan vermək lazimdır (hətta onlar ailədəki həyatı 
düzgün hesab etməsələr də)  
A a b B 
25 
Gənc  ana  öz  uĢağının  həyatdan  məyus  olmaması  üçün                                       
hər nəyə əl atmalıdır 
A a b B 
26 
Qayğısız həyat sürən qadınlar oqədər də yaxĢı ana 
olmurlar 
A a b B 
27 
UĢaqlarda əmələ gəlməyə baĢlayan acıdilliyi, 
qərəzkarlılığı vaxtında kökündən ləvğ eləmək lazımdır 
A a b B 
28 
Ana öz xoĢbəxtliyini uĢağın xəĢbəxtliyinə qurban 
verməlidir 
A a b B 
29 
Bütün gənc analar uĢaq saxlamaqda təcrübəsiz 
olduqlarından  narahatdırlar 
A a b B 
30 
Ər və arvad öz hüqüqlarını sübut ətmək üçün ara-sıra                           
dalaĢmalıdırlar 
A a b B 
31 
Ciddi rejimdə böyüyən uĢaqlarda xarakterinə güclü 
xarakter  inkiĢaf edir 
A a b B 
32 
Analar çox vaxt uĢaqlarla olmaqdan elə yorulub təngə 
gəlirlər ki,                  onlarla artıq bir dəqiqə belə qala 
bilməyəcəklərini düĢünürlər 
A a b B 
33 
Valideynləri uĢaqlarının qarĢısında pis təsvir etmək olmaz  A a b B 
34 
UĢaqlar öz valideynlərinə baĢqalarından daha çox hörmət 
etməlidirlər 
A a b B 
35 
UĢaq öz problemlərini dalaĢmaq yolu ilə həll etməkdənsə, 
öz valideynlərinə və ya müəllimlərinə kömək üçün  
müraciət etməlidir 
A a b B 
36 
Daim uĢaqlarla olan ana belə qənaətə gəlir ki, onun 
bacarıq və qabiliyyətləri tərbiyə vermək imkanlarından  
üstündür (mən  ... ola bilərdim, amma...) 
A a b B 
37 
Valideynlər öz hərəkətləri ilə uĢaqların rəğbətini 
qazanmalıdırlar 
A a b B 
38 
Uğurlar qazanmaq üçünöz qüvvələrini sınamayan uĢaqlar 
bilməlidirlər ki,  sonra həyatda uğursuzluqlarla qarĢılaĢa 
bilərlər 
A a b B 
39 
UĢağın problemləri haqqında onunla danıĢan vallideyinlər                    
bilməlidir ki, uĢağın iĢlərinə qarıĢmamaq, onu  rahat 
buraxmaq daha yaxĢıdır 
A a b B 
40 
Eqoist olmaq istəməyən ərlər ailə həyatında iĢtirak 
etməlidirlər 
A a b B 
41 
Qız və oğlan uĢaqlarının bir-birilərini çılpaq görmələrinə 
yol vermək olmaz 
A a b B Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə