Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə67/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   88

207 
 
26.Mən öz uĢağımı onun həmyaĢıdları ilə müqayisə edəndə, mənə elə 
gəlir  ki,  onlar  həm  davranıĢlarına,  həm  də  düĢüncələrinə  görə  daha 
böyükdürlər. 
27.Mən məmnuniyyətlə bütün boĢ vaxtımı uĢağımla keçirirəm. 
28.Mən  uĢağımın  böyüdüyünü  və  yaĢlandığını  gördükcə  tez-tez  
təəssüflənirəm və onun balacalığını riqqətlə xatırlayıram. 
29.Mən  tez-tez    uĢağa  qarĢı  düĢmən    münasibətdə  olduğumu  hiss 
edirəm. 
30.Mən arzulayıram ki,  həyatda nail ola bilmədiyim hər Ģeyə mənim 
uĢağım nail olsun. 
31.Valideynlər  uĢaqdan  onlara  uyğunlaĢmağı  tələb  etməməlidirlər, 
onlar özləri də ona uyğunlaĢmalıdırlar. 
32.Mən uĢağımın bütün xahiĢlərini həyata keçirməyə çalıĢıram. 
33.Ailədə  qərarlar  qəbul  edərkən  uĢağın  rəyini  də  nəzərə  almaq 
lazımdır. 
34.Mən uĢağımın həyatı ilə çox maraqlanıram. 
35.UĢaqla  konflikt  zamanı    çox  vaxt  etiraf  edə  bilərəm  ki,  uĢaq  da 
özünə görə haqlıdır. 
36.UĢaqlar valideynlərin də  səhv edə biləcəyini çox tez öyrənirlər.  
37.Mən həmiĢə uĢağın fikri ilə hesablaĢıram. 
38.Mən uĢağıma dostluq münasibətləri  bəsləyirəm.  
39.UĢağımın  ərköyünlüyünün  əsas  səbəbi  eqoistlik,  inadkarlıq  və 
tənbəllikdir. 
40.Məzuniyyəti uĢaqla birlikdə keçirəndə normal istirahət etmək qeyri 
–mümkündür. 
41.Ən əsas olanı odur ki, uĢağın sakit və qayğısız uĢaqlığı olsun.  
42.Hərdən  mənə  elə  gəlir  ki,  mənim  uĢağımın  əlindən  yaxĢı  bir  Ģey 
gəlməyəcək. 
43.Mən uĢağımın meyllərini təqdir edirəm. 
44.Mənim uĢağım kimi istəsə hövsələdən çıxarda bilər. 
45.Mən uĢağımın kədərlərini baĢa düĢürəm. 
46.Mənim uĢağım məni tez-tez əsəbiləĢdirir. 
47.UĢaq  tərbiyə etmək əsəbləri tamamilə pozur. 
48.UĢaqlıqda ciddi rejim görmüĢ uĢaqda güclü xarakter inkiĢaf edir. 
49.Mən uĢağıma etibar etmirəm. 
50.UĢaqlar ciddi tərbiyəyə görə sonradan təĢəkkür edirlər. 
51.Hərdən mənə elə gəlir ki, mən öz uĢağıma  nifrət edirəm. 
52.Mənim uĢağımda çatıĢmamazlıqlar yaxĢı cəhətlərdən daha çoxdur. 
53.Mən uĢağımın maraqlarına Ģərik oluram. 
54.Mənim uĢağım heç bir Ģeyi təkbaĢına edə bilmir, elədiyi də mütləq 
səhv olur.  
55.Mənim uĢağım həyatın nəbzinə uyğunlaĢa bilmədən böyüyür.  


208 
 
56.Mənim uĢağım ele olduğu kimi xoĢuma gəlir. 
57.Mən uĢağımın sağlamlığına ciddi nəzarət edirəm. 
58.Mən  uĢağımla fəxr edirəm. 
59.UĢağın valideynlərindən sirri olmamalıdır.  
60.Mən  uĢağımın  qabiliyyətləri  haqqında  yüksək  fikirdə  deyiləm  və 
bunu ondan gizlətmirəm. 
61.  Arzu  olunur  ki,  uĢaq  ancaq  valideynlərin  xoĢuna  gələn  uĢaqlarla 
dostluq etsin. 
                                Sorğunun açarı 
 1.Qəbul  etmə  -rədd  etmə:  3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 
27, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 
2.Sosial olaraq arzulanan davramıĢ obrazı: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 
3.Simbioz: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 
4.Avtoritar hipersosiallaĢma: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 
5.‖Balaca uğursuz‖: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 54, 61. 
 
                             Test ballarının hesablanmasının qaydası 
 
Bütün    Ģkalalar  üzrə  test  ballarının  hesablanması  zamanı  ―düzdür‖ 
cavabı  hesaba  alınır.  Müvafiq  Ģkalalar  üzrə  yüksək  test  balı  belə 
interpretasiya olunur: 
-rədd etmə,  
-sosial arzuolunma, 
-simbioz, 
-hipersosiallaĢma, 
-infantilləĢdirmə (əlilləĢdirmə) 
Test  normaları  müvafiq  Ģkalalar  üzrə  test  ballarının  faiz  dərəcələri 
cədvəlləri Ģəklində  aparılır. 
1-ci Ģkala ―qəbul etmə - rədd etmə‖ 
‖ilkin 
bal          

 
faiz    
dərəcəsi   


0.63          3.79        12.02 
 
‖ilkin 
bal          

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
 
faiz    
dərəcəsi   
31.0
1    
53.79     68.35    77.21     84.17     88.60   
90.50   
92.40         
93.67 
 
‖ilkin 
bal          
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
 
faiz    
dərəcəsi   
94.3
0     
95.50     97.46
.   
98.10    98.73     98.73    
99.36        100 
100 
 
‖ilkin 
bal          
 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 
 
 
faiz    
dərəcəsi   
 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
 
 
 


209 
 
2-ci Ģkala 
 
‖ilkin bal          


faiz    
dərəcəsi   
1.57      3.46       5.67     
7.88    
9.77   
12.29   
19.22    3
1.
1
9  
48
.8
2    
80.93 
3-cü  Ģkala 
‖ilkin 
bal          
 
 
faiz    
dərəcəsi   
 
 
4.72          19.53    
39.06    
57.96      74.97       
86
.6
3        
92.9
3       
96.6

4-cü Ģkala 
‖ilkin 
bal          
 
  
faiz    
dərəcəsi   
 
 
4.41          13.86          
32.13        53.87        69.30          
83
.7
9       
95.7

 
5-ci  Ģkala 
‖ilkin 
bal          
 
 
faiz    
dərəcəsi   
 
 
14.55       45.57      70.25      84.81      93.04       
96
.8
3        
99.3
7     
100.

 
K.ROCERS VƏ R .DAYMONDUN 
SOSĠAL –PSĠXOLOJĠ ADAPTASĠYANIN DĠAQNOSTĠK 
METODĠKASI 
 
SPA SORĞUSU 
1.Kiminləsə söhbətə baĢlayanda narahatlıq hiss edir. 
2.BaĢqalarının yanında ürəyini açmaq istəmir. 
3.Hər Ģeydə yarıĢmağı, mübarizə aparmağı xoĢlayır. 
4.Özünə qarĢı yüksək tələblər qoyur. 
5.Çox vaxt elədiyi hərəkətə görə özünü danlayır. 
6.Çox vaxt özünü alçaldılmıĢ hesab edir. 
7.Əks  cinsin  nümayəndələrindən  birinin  xoĢuna  gələcəyindən 
Ģübhələnir. 
8.Verdiyi vədləri həmiĢə yerinə yetirir. 
9.Ətrafındakılarla isti, mehriban münasibətlər. 
10.Təmkinli, qapalı adamdır; hamıdan bir qədər kənar gəzir. 
11.Öz uğursuluqlarına görə özünü günahlandırır. 
12.Məsuliyyətli adamdır, ona etibar etmək olar. 
13.Hiss  edir  ki,  heç  bir  Ģeyi  dəyiĢdirmək  iqtidarında  deyil,  bütün 
səyləri əbəsdir. 
14.O, çox Ģeyə tay-tuĢlarının gözü ilə baxır. Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə