Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88

21 
 
Qapısı  olmayan  divara  aparan  pillələr  -    reallığın    düzğün  
qiymətləndirilməsinə  ziyan  vuran  münaqiĢəli  vəziyyəti  göstərir.  Subyektin 
təkəbbürlü olması (amma, o, özü səmimilik arzusunda ola bilər). 
 
Divarlar. 
 
Digər  tərəfdə  təsvir olunmuş arxa divar, qeyri –adidir     -   özünənəzarəti 
bilərəkdən idarə etməyə cəhdlər, konversiyalara uyğunlaĢmaq, amma, bunula 
belə güclü düĢmən tendensiyaları (meylləri) da vardır.  
Arxa  divarın  konturları    diğər  detallara    nisbətən    daha  qalın  (parlaq)  
görünür - subyekt  reallıqla  olan təmasını  saxlamaq (itirməmək) istəyir. 
  
Özülü olmayan divar - reallıqla zəif kontakt (əgər Ģəkil aĢağıda yerləĢibsə). 
Özülü    konturla  xüsusi  olaraq  göstərilmiş    divar    -    subyekt  münaqiĢəli 
fikirləri rədd etməyə çalıĢır, həyəcanlıdır, çətinlik çəkir. 
Üfiqi  ölçüləri gözə çarpdırılan divar -   zamanda pis oriyentasiya 
olunmaqdır (keçmiĢin və ya gələcəyin  hakim mövqe tutması). Ola bilsin ki, 
subyekt mühitin təsirinə qarĢı çox həssasdır.  
Divarın böyür konturu çox nazikdir, evə uyğun deyil -  fəlakəti (təhlükəni)  
qabaqcadan hiss etmə. 
Divarın  xətt  konturları  həddindən  çox  qalındır    -  Ģüurlu  Ģəkildə    kontrolu 
saxlamağa  səy göstərmək. 
Evin ancaq bir divarı  təsvir olunmuşdur  - Əğər bu böyür divardırsa, onda  
insanlardan  uzaqlaĢmağa    və  müxalifliyə    doğru  çox  ciddi  tendensiyalar 
mövcuddur. 
Şəffaf divarlar - vəziyyətə  mümkün qədər nəzarət etməyə (təĢkil etməyə, ələ 
almağa)    qeyri –Ģüuri  həvəs, tələbat. 
Şaquli ölçüləri  qalın çəkilmiş divar – subyekt   həzzi hər Ģeydən əvvəl 
fantaziyalarda axtarır və reallıqla  lazım olduğundan az  əlaqələrə malikdir. 
                                
Qapılar. 
 
Qapıların yoxluğu -    subyekt  baĢqaları ilə səmimi  olmaqda çətinlik çəkir 
(xüsusilə  öz  ailə çevrəsində). 
Arxa və ya böyük qapılar (bir və ya bir neçə) -  uzaqlaĢma, ayrı düĢmə, 
kənar gəzmək. 
Giriş qapıları (bir və ya bir neçə )  -  ürəyiaçıqlığın əlamətidir. 
Açıq qapılar - Əğər bu  yaĢayıĢ evidirsə, onda  bu  kənardan  gələn  isti 
münasibətlərə olan güclü tələbatı  və ya  öz səmimiyyətlərini 
(ürəyiaçıqlıqlarını) göstərmək arzusudur. 
Yan  qapılar  (bir  və  ya  bir  neçə  )  -    tənhalıq,  uzaqlaĢma,  reallığı  qəbul 
etməmək. Xeyli təkəbbür. 


22 
 
Çox  böyük  qapılar  -  baĢqalarından  hədsiz  dərəcədə  asılılıq  və  ya  öz  sosial 
kommunikativliyi  ilə  hamını təəcübləndirmək istəyi. 
Çox  kiçik qapılar –   Öz    ― Mən‖-inə  heç kəsi yaxın qoymamaq. Sosial 
situasiyalarda  uyğunsuzluq, qeyri –adekvatlıq və tərəddüd   hissi. 
Böyük qıfılı olan qapılar   -  düĢmənçilik, qapalılıq, bədgümanlıq, müdafiə 
tendensiyaları. 
Tüstü 
 
Qatı tüstü  -  daxili gərginlik (intensivlik tüstünün qatılığı  ilə müəyyən 
olunur). 
Nazik tüstü  burumu  - evin emosional istiliyinin az olması. 
 
Pəncərələr 
 
Birinci mərtəbənin sonunda çəkilmiş  pəncərə  -  səxslər  arası münasibətlərə  
nifrət.  Gerçəklikdən təcrid olunmaq tendensiyası. 
Tam  açılmış pəncərələr - subyekt özünü  bir qədər sərbəst  və  açıq-açığına 
aparır.  Pəncərələrin    çoxluğu  ünsiyyət  bağlamağa  hazırlığın  olduğunu, 
pərdələrin yoxluğu isə hissləri  gizlətmək  həvəsinin olmadığını  göstərir. 
Pəncərələr tam bağlıdır  (çıx pərdələnib) -  ətraf mühitlə qarĢılıqlı əlaqədən 
narahatlıq (əğər bu subyekt üçün  çox əhəmiyyətlidirsə). 
Şüşəsiz pəncərələr -   düĢmənçilik, soyuqluq. AĢağı mərtəbədə pəncərələrin 
olmaması, yuxarı mərtəbədə isə olması real həyat ilə fantaziyalarda olan 
həyat arasındakı ―uçuruma‖ iĢarədir. 
 
Evin damı 
 
Dam -  fantaziya sahəsidir. Küləyin  dağıtdığı dam və baca  - simvolik olaraq 
subyektin  hisslərini  ifadə  edir  ,  onun  özündən  asılı  olmayaraq  buyruq  qulu 
olduğunu göstərir.  
 
Bütün şəklə uyğun olmayan qalın konturlu dam -  həzz mənbəyi,  
fantaziyalara  qapılmaq (bu da adətən həyəcanla müĢayiət olunur). 
Kənarı nazik konturla çəkilmiş dam  - fantaziyaya nəzarətin zəifləməsi  
üzündən həyacanlanma.  
Kənarı  qalın  konturla  çəkilmiş  dam  –  fantaziya    üzərində  nəzarət  (onun 
cilovlanması) barəsində həddindən  çox  fikir etmək. 
Aşağı mərtəbə ilə uyğun olmayan dam - pis Ģəxsi təĢkilatçılıq. 
Damın  karnizinin parlaq konturla  göstərilməsi və ya  onun  uzadılması – 
çox güclü Ģəkildə qorunan (adətən bədgümanlıqla) istiqamətlənmə. 
 
Otaq 


23 
 
 
Assosiasiyalar aĢağıdakı səbəblər üzündən yarana bilər: 
1.Otaqda yaĢayan insan; 
2.Otaqda interpersonal münasibətlər; 
3.Bu  otağın  təyinatı    (real  olan  və  ya  onun  adına  yazılan).  Assosiasiyalar 
pozitiv və neqativ emosional  çalarlarda olur. 
 
 Vərəqdə yerləşməyən otaq  -  subyektin  müəyyən otaqları təsvir etməməsi 
otaqlarla və  ya  onların  sakini ilə baglı xoĢagəlməz assosiasiyalardan irəli 
gəlir. 
Otaq: subyekt ən yaxın otağı seçir – hər ceydən Ģübhələnir. 
 
Hamam 
 
Hamam otağı sanitar funksiyaları yerinə yetirir. Əgər hamam otagı samballı 
Ģəkildə təsvir  olunubsa, deməli bu funksiyalar  pozulmuĢdur. 
 
Boru 
 
Borunun  yoxluğu – subyekt  evdə psixoloji istiliyin çatıĢmamasını  hiss edir. 
Boru  demək olar ki, görünmür (gizlədilmişdir) -  emosional təsirlərdən uzaq 
durur. 
Əyilmiş boru -  uĢaq üçün normadır; əgər böyüklərdə müĢahidə olunursa - 
aqressiyadır. 
Su boruları  -  güclü müdafiə və  adətən  hər Ģeydən Ģübhələnmək. 
Su kəməri (və ya  damda  olan yağış suyu  boruları)  boruları  - 
gücləndirilmiĢ qorunma  (adətən Ģiddətli  bədgümanlıq) 
 
Əlavələr 
 
Şəffaf, ―şüşə ― qutu - Hamıya özünü   nümayiĢ etdirmək  həyacanının  
simvoludur. Onu özünü nümayiĢ etdirmək arzusu (ancaq vizual kontakt 
çərçivəsində) müĢayiət edir. 
Ağaclar 
 
Çox  vaxt  müəyyən  simaları  təmsil  edir.  Əgər  onlar  evi 
―gizlədirlərsə―, dominant valideynlərdən asılılığa güclü tələbat ola bilər. 
 
Kollar 
 


Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə