Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə77/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   88

241 
 
 58. 10 il əvvəl yerinə yetirdiyiniz  iĢlə müqayisədə indiki iĢ tələb edir: 
1)daha az məsuliyyət; 
2) bir o qədər məsuliyyəti
3) daha böyük məsuliyyəti. 
 
59.   ĠĢlə müqayisədə, hansını ki, Siz 10 il əvvəl yerinə yetirirdiniz, indiki 
iĢ: 
1)   daha çox nüfuzludur; 
2)  elə  o qədər nüfuzludur
3)   daha az nüfuzludur. 
 
60.   Siz  son  10  il  ərzində  nə  qədər  müxtəlif  iĢ  (istənilən  dəyiĢiklikləri 
nəzərə alın) yerləri və vəzifələri dəyiĢdiniz? 
1) dəyiĢikliklər bir dəfə olub ya heç olmayıb; 
2) iki; 
3) üç; 
4) dörd; 
5) beĢ və daha çox. 
 
61   Son  10  il  ərzində  Siz  vaxtın  çatıĢmazlığına  görə  öz  əyləncələrinin 
sayını məhdudlaĢdırırdınız? 
1)   bəli; 
1)   xeyr. 
 
Məlumatların işlənməsi. Hər sualda (iddiada) cavabların seçilmiĢ variantları 
ballarda qiymətləndirilir: 
 
№№ 
Ballar 
№№ 
Ballar 
1. 
13, 7, 1 
32. 
13, 7, 1 
2. 
13, 1, 1 
33. 
1, 5, 9, 13 
3. 
1, 7, 13 
34. 
1, 7, 13 
4. 
1, 4, 7, 10, 13 
35. 
13, 1 
5. 
1, 7, 13 
36. 
13, 7, 1 
6. 
1, 13 
37. 
1, 7, 13 
7. 
13, 9, 5, 1 
38. 
13, 7, 1 
8. 
1, 7, 13 
39. 
13, 7, 1 
9. 
1, 7, 13 
40. 
13, 1 
10. 
1, 7, 13 
41. 
13, 7, 1 
11. 
1, 7, 13 
42. 
1, 7, 13 
12. 
1, 5, 7, 9, 13 
43. 
1, 7, 13 
13. 
13, 9, 5, 1 
44. 
13, 7, 1 
14. 
1, 7, 13 
45. 
13, 7, 1 
15. 
13, 7, 1 
46. 
13, 9, 5, 1 


242 
 
16. 
13, 9, 5, 1 
47. 
13,1 
17. 
1, 7, 13 
48. 
13, 1 
18. 
13, 7, 1 
49. 
13,7,1 
19. 
1, 5, 9, 13 
50. 
13, 7, 1 
20. 
1, 5, 9, 13 
51. 
1, 7, 13 
21. 
1, 5, 9, 13 
52. 
1, 4, 7, 10, 13 
22. 
13, 7, 1 
53. 
1, 4, 7, 10, 13 
23. 
1, 5, 9, 13 
54. 
1, 4, 7, 10, 13 
24. 
13, 9, 5, 1 
55. 
1, 4, 7, 10, 13 
25. 
1, 5, 9, 13 
56. 
1, 4, 7, 10, 13 
26. 
1, 5, 9, 13 
57. 
1, 7, 13 
27. 
13, 9, 5, 1 
58. 
13, 7, 1 
28. 
1, 5, 9, 13 
59. 
1, 7, 13 
29. 
1, 5, 9, 13 
60. 
13, 10, 7, 4, 1 
30. 
1, 5, 9, 13 
61. 
1, 13 
31. 
1, 5, 9, 13 
 
 
 
 
Əgər balların miqdarı 167-ni ötmürsə, onda yüksək ehtimalla 
Ģəxsiyyətin davranıĢ fəallığının ifadə edilmiĢ tipi, yəni A tipi diaqnoz olunur;  
168-335 bal — A tipli davranıĢ fəallığına müəyyən tendensiya (meyl) 
diaqnoz olunur; 
336-459 — Ģəxsi fəallığın aralıq (keçid) tipi diaqnoz olunur — AB 
tipi; 
460-626 bal  — Ģərti B tipli davranıĢ fəallığına müəyyən tendensiya 
diaqnoz olunur;  
627 bal və yuxarı — Ģəxsi fəallığın ifadə edilmiĢ davranıĢının B tipi 
yüksək ehtimalla diaqnoz olunur. 
 
Nəticələrin interpretasiyası. 
 
1.
 
A tipli davranış fəallığını nümayiş etdirən  yoxlananlar üçün —A 
tipi — səciyyəvidir: 
 
-  fəaliyyətə  hədsiz  böyük  ehtiyac  —  iĢə  fövqəl  meylsalma, 
təĢəbbüskarlıq,  iĢdən  yayınmaq,  rahatlamaq  bacarıqsızlığı,  istirahət  və 
əyləncələr üçün vaxtın çatıĢmazlığı; 
-  uğur  qazanmaq  yolunda  mənəvi  və  fiziki  qüvvələrin  daimi 
gərginliyi,  narazılıq  vaxtı  həmin  mövqeyə  yenə  can  atmaqda  yüksək 
motivasiya,  məqsədə  nail  olmaqda  inad  və  fövqəl  səylər,  özü  də  həyat 
fəaliyyətinin bir neçə sahəsində eyni zamanda, "məğlubiyyətə" baxmayaraq 
məqsədə nail olmaqdan imtina etməyi bacarmamaq və s.; 


243 
 
-  gündəlik  əhatəli  və  yorucu  iĢi  yerinə  yetirmək  bacarıqsızlığı  və 
arzulamamağı; 
 

diqqətin  uzun  müddətli  və  möhkəm  cəm  olunmasına 
qabiliyyətsizlik; 
-  səbirsizlik,  hər  Ģeyi  tez  etmək  cəhdi:  gəzmək,  yemək,  danıĢmaq, 
qərarlar qəbul etmək
-  jestlərlə  və  mimikayla  bərkidilən  və  tez-tez  üzün  və  boyunun 
əzələlərinin gərginliyi ilə müĢayiət olunan enerjili, emosional danıĢıq; 
-  impulsivlik,  mübahisələrdə  emosional  təmkinsizlik,  sonuna  kimi 
həmsöhbəti dinləmək bacarmamağı; 
- yarımağa, rəqabətə və tanınmaya meyl, özündən razıolma, planların 
həyata keçirilməsinə mane olan Ģəxslərə qarĢı hirs və acıqtökmə və s.; 
-  kollektivdə  və  ya  Ģirkətlərdə  hökmranlığa  cəhd,  xarici  Ģəraitlə  və 
həyat çətinlikləri ilə əlaqədar frustrasiyaya yüngül meyl. 
 
2. A1 tipinin davranış fəallığına tendensiyalı diaqnoz olunan şəxslər 
üçün tipikdir: 
-  yüksək  iĢgüzar  fəallıq,  inad,  iĢə  həvəs,  məqsədyönlülük.  Ġstirahət 
üçün  vaxtın  çatıĢmazlığı  müəyyən  dərəcəyə  qədər  qənaətcillik  və  əsas 
fəaliyyət  istiqamətini  seçmək  bacarığı,  qərarın  sürətli  qəbul  olunması  ilə 
kompensasiya olur; 
- enerjili, ifadəli danıĢıq və mimika;  
-  emosional  cəhətdən  zəngin  həyat,  Ģöhrətpərəstlik,  müvəffəqiyyətə 
və  liderliyə  cəhd,  əldə  etdiklərindən  natamam  məmnunluq,  görülmüĢ  iĢin 
nəticələrini daimi yaxĢılaĢdırmaq arzusu; 
- tərifə və tənqidə həssaslıq;  
-  stressyaradıcı  vəziyyətlərdə  əhval-ruhiyyənin  və  davranıĢın 
dayanıqsızlığı; 
-  rəqabət  göstərməyə  cəhd,  ancaq  özündən  razılığı  bildirmədən  və 
təcavüzkarlıqsız; 
- nəzərdə tutulmuĢ planların icrasına mane olan Ģərait vaxtı asanlıqla 
həyəcan yaranır, Ģəxsiyyət üzərində nəzarətin səviyyəsini enir, eyni zamanda 
iradənin hesabına aradan qaldırılır. 
 
3.  keçid  davranış  fəallığının  tipi  diaqnoz  olunan  şəxslər  üçün  (AB) 
aktiv  və  məqsədyönlü  iĢgüzarlıq  səciyyəvidir,  maraqların  müxtəlifliyi, 
iĢgüzar  fəallığı  tənzimləmək  bacarığı,  iĢgüzar  fəallığını  məharətlə  təĢkil 
edilmiĢ  istirahət  ilə  əvəzləmək  bacarığı;  motorika  və  danıĢıq  ekspressiyası 
orta ifadə edilmiĢdir. 
AB  tipinə  aid  Ģəxslər  üçün  davranıĢda  emosional  sabitliyi  nümayıĢ 
etdirir  və  hökmranlığa  açıq  meyli  göstərmirlər,  amma  müəyyən 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə