Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə79/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   88

247 
 
14 
18 

24 
21 
 22   

10 


16 


20 
11 
23 

25 

15 
19 
13 
17 
12 

                                               
 
                              

14 

23 
12 
18  25 

24 
13 
11  3 
20 

16 

10 
19 
22 

21  15 

17 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
“ĠNSAN – TEXNIKA” SISTEMI MÜTƏXƏSSISLƏRININ 
PROFESSIONALLIQ BAXIMINDAN VACIB 
XÜSUSIYYƏTLƏRININ ÜZƏ ÇIXARILMASI VƏ ANALIZI 
METODIKASI 
 
 ―İnsan-maşın‖  diaqnostik  sorğusu  yoxlanılan  Ģəxsin  nəqliyyatda  iĢ 
üçün yararlılığının ilk təyini üçün nəzərdə tutulub. O, texnikaya olan marağı, 
fiziki  inkiĢafı  və  sağlamlığın  vəziyyətini  aĢkar  etməyə,  səbirliliyi, 
diqqətliliyi,  özünüqoruma  hissiyyatı,  reaksiyanı,  dözümlülüyü,  məsuliyyəti, 
kənardan  gələn  qıcıqlar  zamanı  öz  diqqəti  cəmləmək  bacarığını  müəyyən 
etməyə imkan verir. 
Professional seçmələrlə bir sırada olan metodika texnikanın istismarı ilə 
bağlı olan iĢə qəbul zamanı daha dərin profesional orientasiya üçün istifadə 
olunur.  Yoxlanılan  Ģəxsin  müayinə  vaxtına  məhdudiyyət  qoyulmur,  ancaq 
xəbərdarlıq edilir ki, bu iĢ  mütləq 30 – 40 dəqiqə ərzində  baĢa çatmalıdır. 
Yoxlanılan  Ģəxsin  daha  dərindən  öyrənilməsi  üçün  psixofiziki 
müayinənin aparılması vacibdir, hansı ki, aparat və blank metodikalarından  
istifadəni, Ģəxsiyyətin xüsusiyyətlərinin və onun əsəbi – psixi dayanıqlığının 
dərəcəsini  öyrənməyi nəzərdə tutur. 
 
22 
25 

21 
11 


10 

23 
17 
12 
15 

18 

16 
20 

24 
19 
13 

14 

21 
12 


20 
6  
15 
17 

18 
19 


25 
13 
24 

22 
10 


14 
11 
23 
16 


11 
23 
20 
14 
25 
17 
19 
13 

21 

16 

18 
12 

24 


15 
10 

22 


248 
 
Təlimat: Sizin qarĢınızda peĢə seçiminizi qiymətləndirmək üçün suallar 
durur. Suallara ―hə‖ və ya ―yox‖ cavabları verərək, cavab vərəqəsində uyğun 
gələn  cavabın  rəqəminin  altında  yazmaq  lazımdır.  Hər  suala  cavab 
verməzdən  əvvəl  düĢünün.  Heç  bir  sualı  ötürmədən  hamısına  cavab  verin. 
Əgər  cavabların  seçimində  Ģübhə  və  ya  çətinlik  yaranarsa,  dərhal  soruĢun. 
Cavab  vərəqini  doldurmaq  üçün  vaxt  məhdudiyyəti  qoyulmur.  Öz 
soyadınızı, adınızı, atanızın adını və tarixi qeyd edin. 
        
                                  Bu iĢdə sizə uğurlar arzulayırıq! 
  Suallar: 
1.
 
Avtomobilin  qabaq  pəncərəsindən  yola  baxmaq  sizin  xoĢunuza 
gəlirmi? 
2.
 
Siz irb km. məsafəni qaça bilərsinizmi? 
3.
 
BaĢladığınız iĢi həmiĢəmi sona çatdırırsınız? 
4.
 
Mətbəxdə təsadüfən toxunduğunuz əĢyaları (qaĢıq, fincan, boĢqab və 
s) tez-tezmi tutmağı bacarırsınız? 
5.
 
Belinizdə (kürəyinizdə) ağrılar (ağırlıq) varmı? 
6.
 
Siz  fikri dağınıq insansınız? 
7.
 
Ġctimai yerlərdə (nəqliyyatda, mağazada və s) siz tez-tezmi kiminləsə 
dalaĢırsınız? 
8.
 
Riski sevirsinizmi? 
9.
 
Birdən və çox güclü gələn səslər sizi qorxudurmu? 
10.
 
Müstəqil iĢləməyi sevirsinizmi? 
11.
 
Məktəbdə əmək dərslərini sevirdinizmi? 
12.
 
Səyahətlər haqqında oxumağı sevirsinizmi? 
13.
 
16 kq ağırlığı olan yükü qaldıra bilərsinizmi? 
14.
 
Siz intizamlı insansınız? 
15.
 
Gözlənilmməyən situasiya  sizi  heyrətləndirə bilərmi? 
16.
 
Siz rəngləri yaxĢı seçə bilirsinizmi? 
17.
 
MəiĢət əĢyalarını tez-tezmi itirirsiniz? 
18.
 
Sizi hövsələdən çıxarmaq asandırmı? 
19.
 
Siz azartlı oyunları oynamağı sevirsinizmi? 
20.
 
Əgər  radio  və  ya  maqnitofon  iĢləyirsə,  siz  iĢinizi  normal  görə 
bilirsinizmi? 
21.
 
 Bir cür iĢi görmək sizin xoĢunuza gəlirmi? 
22.
 
Çox da mürəkkəb olmayan texniki çertyoju araĢdıra bilərsinizmi? 
23.
 
MaĢının  texniki  qurğusunu  söküb-yığmaq,  düzəltmək  sizə  xoĢ 
gəlirmi? 
24.
 
Ġdmanla məĢğul olmağı sevirsinizmi? 
25.
 
Qırmızı iĢıqda keçə bilərsinizmi? 
26.
 
Tamamilə sakitləĢməyi bacarırsınızmı? 
27.
 
Gözünüz yaxĢı görürmü? 


249 
 
28.
 
Hər hansı bir iĢə  diqqətinizi tam cəlb edə bilirsinizmi? 
29.
 
Siz təmkinli insansınız? 
30.
 
Əgər  sizdə  heç  nə  alınmırsa,  siz  özünüzü  vaxtında  dayandıra 
bilirsinizmi? (iĢdən əl çəkə bilirsinizmi)? 
31.
 
Siz  tez-tezmi  çaydanı  söndürməyi,  vanna  otağında  kranı  bağlamağı, 
evi bağlamağı və s yaddan çıxarırsınız? 
32.
 
Gözəl tikililəri, əsrarəngiz təbiəti və s. seyr etməyi xoĢlayırsınızmı? 
33.
 
Elmi-texniki  nailiyyətlər  haqqında,  texnikanın  quruluĢu  və  istismarı 
haqqında oxumaq, qulaq asmaq, filmə baxmaq sizin xoĢunuza gəlirmi? 
34.
 
Texniki vasitəni idarə etmək sizin xoĢunuza gəlirmi? 
35.
 
Səyahətlər sizi yorurmu? 
36.
 
Gün  ərzində  görüləsi  iĢləri  yarımçıq  qoyub,  sakitcə    evə  gedə 
bilərsinizmi? 
37.
 
VerilmiĢ iĢi siz tezmi yerinə yetirirsiniz? 
38.
 
Gecə vaxtı gözünüz yaxĢı görürmü? 
39.
 
Sizi hər hansı bir məĢğuliyyətdən ayırmaq asandırmı? 
40.
 
BoĢ Ģeylərə görə siz tez-tezmi mübahisə edirsiniz? 
41.
 
Bu atalar sözünə əməl edirsiniz: ya ölüm, ya dirim? 
42.
 
Əlavə iĢlərə tez-tezmi yayınırsınız? 
43.
 
Monoton iĢ sizə yuxu verirmi? 
44.
 
Nə isə ixtira etmək və quraĢdırmaq sizə xoĢ gəlirmi? 
45.
 
Texnika sizi ―sevirmi‖? 
46.
 
Fiziki iĢi sevirsinizmi? 
47.
 
ĠĢə, məĢğələlərə, görüĢə tez-tezmi gecikirsiniz? 
48.
 
Hərəkətli insansınız? 
49.
 
Benzin iyi sizdə xoĢagəlməz hal yaradırmı? 
50.
 
Siz diqqətli insansınız? 
51.
 
Siz öz emosiyalarınıza hakim ola bilirsinizmi? 
52.
 
Özünüqorumq hissi sizə aiddirmi? 
53.
 
Fikirli olaraq siz öz evinizdən  yan keçdiyiniz və  ya   qarĢıdan  gələn 
tanıĢ insanı görmədiyiniz və s. hallar sizdə olubmu? 
54.
 
Siz dözümlü insansınız? 
55.
 
Elektik və radio  qurğuları söküb-yğmağı sevirsinizmi? 
 
          Nəticələrin iĢlənilməsi 
 
   Nəticələrin 
iĢlənilməsi  ―Hə‖  və  ―Yox‖  cavablarının 
hesablanmasından ibarətdir. Açara uyğun gələn hər cavab üçün 1 bal 
hesablanır. Əgər cavab açara uyğun gəlməzsə,  ballar hesablanmır. 
 Cavab  vərəqəsi  elə  hazırlanıb  ki,  on  bir  parametr  üzrə  açara 
uyğun gələn ―Hə‖ və ―Yox‖ cavablarının sayını hesablamaq mümkün 
olsun: 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə