Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.

səhifə81/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   88

253 
 
yetirilməsi 
4.  
Kommunikasiya və münasibətlərin qurulması  
 
 
 
 
5. 
Professional  özünütəkmilləĢdirmə 
 
 
 
 
6. 
ġəxsi məsələlərin həlli 
 
 
 
 
7. 
BaĢqa   vəzifələr və məĢğuliyyətlər 
2.
 
 ĠĢdənkənar vaxt 
  a. MəĢğələlərin  növləri  və istiqamətləri: 
 
 
 
 
1. 
ġəxsi maraqlar  
 
 
 
 
2. 
Ailə daxili  məĢğuliyyətlər 
 
 
 
 
3. 
Dostlar arasında məĢğuliyyətlər 
 
 
 
 
4. 
BaĢqa hobbi və məĢğuliyyətlər 
   b. MəĢğələlərin və maraqların məzmunu 
 
 
 
 
1. 
Ġstirahət və maraqlar  
 
 
 
 
2. 
MəiĢət  və abadlıq iĢləri 
 
 
 
 
3. 
Professional  özünütəkmilləĢdirmə 
 
 
 
 
4. 
Mədəni inkiĢaf və bədii yaradıcılıq 
 
 
 
 
5. 
Bədən tərbiyəsi və idmanla məĢqulluq 
 
 
 
 
6. 
MəĢğələlər və maraqların baĢqa növləri 
 
 
 
 
 
XahiĢ olunur  ki, üçüncü qrupun suallarına cavab verəsiniz. 
  Sizin maliyyə büdcənizin (faizlərlə) məxariclərini təqribi göstərin: 
  Yemək və geyim__________________________________________ 
MəiĢət əĢyalarının  və  baĢqa qiymətli əĢyaların alınması _______________ 
ĠnkiĢaf və təkmilləĢmə   arzularının  yerinə yetməsi_________________ 
Mədəni 
tələbatların  
ödənilməsi_______________________________________ 
Yığım 
(pul), 
biznesə 
qoyulan 
pul, 
 
sahibkarlıq 
və 
s_______________________ 
Kommunal 
-məiĢət 
və 
baĢqa 
xidmətlər__________________________________ 
Xərclərin 
baĢqa 
növləri, 
 
hamısını 
göstərin 
____________________________ 
  
       Anketin doldurulmasında iĢtirakınıza görə Sizə təĢəkkür edirik! 
 
 
                     Nəticələrin yoxlanılması 
 
1.
 
Dəyərlərin  və  tələbatların  reytinqinin  müəyyən  edilməsi:  dəyərlərin 
reytinqi  N-  qrafasına  daxil  edilmiĢ    nəticələrə  əsasən;  tələbatların 


254 
 
təminat dərəcəsinin reytinqi isə N1 qrafasına daxil edilmiĢ nəticələrə 
əsasən müəyyən edilir. 
2.
 
Dəyərlərin və tələbatların təminat dərəcəsinin uyğunluğu səviyyəsi D 
= N-N1 ilə  müəyyən edilir. 
3.
 
ġəxsiyyətin  tələbləri  ilə  onların  real  təmin  olunması  arasındakı 
uyğunsuzluqdan  asılı  olan  psixi  gərginlik  səviyyəsinin  ölçülməsi: 
D1+D2...+D5=Dn. Bütün müsbət (+) qiymətlər cəmlənir D(N-N1>0) 
 
 
                   Nəticələrin interpretasiyası 
 
1.
 
Dəyərlərin və tələbatların reytinqi: 
a)
 
21b)
 
16c)
 
1dəyərlər. 
2.
 
Dəyərlərin və tələbatların təminat dərəcəsi uygunluq səviyyəsi (D=N-
N1): 
0səviyyəsi;  11<  D<15  –  uyğunsuzluğa  görə  problemlərin  olması; 
163.
 
ġəxsi  tələblər  ilə  onların  real  təminatı  arasındakı  uyğunsuzluqdan 
irəli  gələn      psixi  gərginliyin  səviyyəsi  (D1+D2...+D25=Dn); 
0vəziyyət;  101çox yüksək dərəcəsi və psixi gərginlik. 
 
 Ġkinci  və  üçüncü  qruplar  üzrə  sorğuların  nəticələrinin  istifadəsi 
psixoloqa  insanın  həyat  və  fəaliyyətinin  bir  çox  tərəflərinə  toxunmaq 
imkanı yaradır, psixoloq müĢtəri ilə iĢ zamanı  onları mütləq bilməlidir. 
VerilmiĢ sualların analizi ona müĢtəriyə aid motivlərə, əlaqələrə və digər 
məsələlərə  aydınlıq  gətirmək  imkanı  yaradır.  Onlar  həm  də  insanın, 
kollektivin, ailənin psixoloji portretinin yaradılmasında da faydalıdırlar. 
     
 
 
 
 
 
 
 


255 
 
RƏHBƏRIN (MENECERIN) ġƏXSI VƏ IġĞÜZARLIQ  
XÜSUSIYYƏTLƏRINI 
ÖZÜNÜQIYMƏTLƏNDIRMƏSI METODIKASI 
 
Hər  bir  rəhbər  (menecer)  öz  idarəçilik  fəaliyyətinin  effektivliyinin 
artırılması  və  nüfuzunun  möhkəmlənməsi  üçün  çalıĢır.  Buna  görə  də  o, 
baĢqaları  ilə  müqayisədə  öz  imkanlarını  tanımağa,  öz  müsbət  cəhətlərini 
daha  effektiv  istifadə  etməyə  və  mənfi  xüsusiyyətlərini  (əğər  varsa) 
neytrallaĢdırmağa imkan verən informasiyanın əldə olunmasında maraqlıdır. 
Bu  cür  informasiyanı  Ģəxsiyyətin  psixoloji  tədqiqi  metodları  və  ilk 
növbədə psixodiaqnostik testləri vasitəsilə əldə etmək olar. 
Ancaq rəhbərlər (menecerlər)- kadr xidmətinin iĢçiləri barəsində hələ 
danıĢmırıq, hətta psixoloqun yanına testdən keçməyə çox həvəssiz gedirlər. 
Bu nə ilə izah olunur? 
Hər hansı bir rəhbər, hətta səriĢtəli və layiqli hörmətə sahib olan da 
öz  nüfuzuna,  etibarına  ehtiyyatla  yanaĢır  və  buna  görə  də  tutduğu  vəzifəyə 
zidd  olan  situasiyalardan  qaçmağa  çalıĢır.  Bir  çox  rəhbər  iĢçilər  üçün 
psixoloji  diaqnostika  –  görünməmiĢ  hadisədir  və  bunun  üçün  də  onlarda 
narahatlıq,özlərinə qarĢı inamsızlıq yaradır və bu idarəetmədə qazanılan heç 
bir uğurla konpensasiya olunmur. Rəhbər iĢinin keyfiyyətinə aid olan hər bir 
sınağa  hazırdır,  ancaq  öz  Ģəxsi  xüsusiyyətlərini  açmağa  hazır  deyil  .O,  bu 
informasiyaya  baĢqalarının  sahib  olacağından,  tabeçiliyində  olan 
iĢçilərinin(heç də həmiçə xeyirxahlıq niyyətdə olmayan) müzakirə mövzusu 
olmasından  ehtiyat  edir.  Məhz  buna  görə  psixodiaqnostika  onda  daxili 
müqavimət yaradır. 
Eyni  zamanda  rəhbərdə  (menecerdə)  özü  haqqında  obyektiv 
informasiya əldə etmək ehtiyacı vardır. 
Rəhbərin psixodiaqnostik testlərin köməyi ilə özünüqiymətləndirməsi 
bu  anlaĢılmazlığı  həll  etməyə  imkan  verir.  Özünüqiymətləndirmə  kritik 
informasiyanın mənbəyi olaraq, rəhbərin Ģüuruna təsir edir, özünütərbiyənin, 
özünüinkiĢafın  aktivləĢməsinə  kömək  edir  və  Ģəxsi  keyfiyyətləri  daha 
məqsədəuyğun  Ģəkildə  korreksiya  etməyə  imkan  yaradır.  Məhz 
özünüqiymətləndirmə  naməlum  hisslərdən  azad  olmağa  və    testlərə  qarĢı 
yaranan psixoloji səddi  getdikcə aĢmağa imkan yaradır.  
   TestləĢmənin köməyilə rəhbərə (meneceər) imkan yaranır ki: 

 
özünü,  özünün  bəzi  keyfiyyətlərini  və  Ģəxsi  xüsusiyyətlərini  Ģkala  ilə 
müqayisə etsin,hansı ki,onun  ―ideal‖ rəhbərlə,baĢqa adamlarla olan fərqinin 
səviyyəsini  müəyyən  etməyə  imkan  verir,  bu  da  öz  növbəsində  
özünütəkmilləĢmənin istiqamətlərini müəyyən edir

 
müsbət  cəhətlərini    üzə  çıxarsın  və  daha  effektiv  Ģəkildə  tətbiq  etsin  , 
bununla da özünəinamı formalaĢdırsın. 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   77   78   79   80   81   82   83   84   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə