Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийи


ƏSAS TƏLƏBATLARIN ÖDƏNILMƏSI DƏRƏCƏSININYüklə 3,79 Kb.

səhifə82/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   88

256 
 
ƏSAS TƏLƏBATLARIN ÖDƏNILMƏSI DƏRƏCƏSININ 
DIAQNOSTIK METODIKASI 
 
Təlimat: Sizin qarĢınızda 15 müddəa var, siz onları  cüt-cüt götürərək  
öz aralarında  müqayisə etməli və  qiymətləndirməlisiniz. 
Əvvəlcə  1-ci  müddəanı  2-ci  ilə,  3-cü  ilə  və  s.  qiymətləndirin  və 
nəticəni 1-ci sıraya yazın. Əgər 1-ci müddəanın 2-ci ilə müqayisəsində 2-ni 
özünüzə uyğun hesab etsəniz, onda 2 rəqəmini ilk damaya yazın. Əgər 1-ci 
müddəa daha məqsədəuyğun olarsa, onda 1 rəqəmini yazın. Bundan sonra 2-
ci müddəanı eyni qayda ilə iĢləyin: əvvəl onu 3-cü ilə müqayisə edin, daha 
sonra 4-cü ilə və s, və nəticəni ikinci sıraya yazın. 
Getdikcə  bütün  blankı  doldurmaq  Ģərti  ilə  eyni  qaydada  digər 
müddəalarla da  iĢ aparın. 
Hər  bir  müddəa  üçün  iĢ  zamanı  ―Mən  istəyirəm...‖  frazasını 
səsləndirmək məsləhətdir. 
 
 
1.
 
Ad-san və hörmət qazanım. 
2.
 
Ġnsanlarla isti münasibətdə olum. 
3.
 
Öz  gələcəyimi təmin edim. 
4.
 
YaĢamaq üçün yaxĢı qazanım. 
5.
 
YaxĢı həmsöhbətlərim olsun. 
6.
 
Tutduğum  mövqeyi  möhkəmləndirim. 
7.
 
Öz qüvvəmi və istedadımı inkiĢaf etdirim. 
8.
 
Özümə  maddi rifah yaradım. 
9.
 
Ustalığımın və səlahiyyətlərimin səviyyəsini qaldırım. 
10.
 
XoĢagəlməyən hallardan uzaq qalım. 
11.
 
Yeniliyə və tədqiq edilməmiĢ Ģeylərə  can atmaq. 
12.
 
Özümü nüfuzlu  vəziyyətlə təmin edim. 
13.
 
YaxĢı əĢyalar alım. 
14.
 
 Ġnsanı bütünlüklə  tələb edən iĢlə məĢğul olmaq. 
15.
 
BaĢqaları üçün anlayıĢlı olum. 
 
 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


257 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Açar 
    
a)
 
iĢi  bitirdikdən  sonra  hər  bir  müddəaya  düĢən  balları  sayın  (yəni 
seçimləri) 
  Ən  çox  bal  toplamıĢ  5  müddəanı  seçin  və  balların  miqdarına  görə 
pilləli Ģəkildə düzün. 
   Bunlar sizin əsas tələbatlarınızdır. 
b)
 
5 əsas  tələbatın ödənilmə dərəcəsini müəyyən etmək üçün aĢağıdakı 
sualların 5 bölməsi üzrə ballarının cəmini hesablayın: 
1.
 
Maddi  tələbatlar: 4, 8, 13; 
2.
 
Təhlükəsizliyə olan  tələbatlar: 3, 6, 10; 
3.
 
Sosial ( Ģəxslərarası) tələbatlar: 2, 5, 15; 
4.
 
Tanınmağa  olan tələbatlar: 1, 9, 12; 
5.
 
Özünüifadıyə olan  tələbatlar: 7, 11, 14. 
 
                                    Nəticə 
 
    Hər 5 bölmə üzrə balların qiymətlərini sayın və nəticə qrafikinin vertikal 
oxu  üzrə  yerləĢdirin.  Nöqtəli-  ballar  üzrə  nəticənin  ümumi  qrafikini  qurun, 
hansı ki, 5 tələbat üzrə 3 ödənilmə zonasını göstərəcəkdir. 
 
 
       42 
Balların 
qiyməti  
        28 
 
        14     
                           
 
                           1                      2                       3                  4                5 
                                                                                          Tələbatların növləri 
 
Nəticələrin qrafiki: 
tələbatların ödənilmə dərəcəsi. 
narazılıq 
zonası 
 
 
 
Qismən 
ödənilmə 
zonası 
 
 
 
Ödənilmə 
zonası 
 
 
 


258 
 
 
 
T. ELLERSIN UĞUR MOTIVASIYASINDA ġƏXSIYYƏTIN 
DIAQNOSTIK METODIKASI 
 
 
     Sizə 41 sual  təklif olunacaq,onlardan hər birinə ―hə‖ və ya ―xeyr‖ 
cavablarını  verin. 
 
1.
 
Ġki variant arasında seçim olduqda onu müəyyən vaxta kənara qoymaq 
lazım deyil, əksinə tez həll etmək lazımdır. 
2.
 
ĠĢimi 100% yerinə yetirə bilmədikdə mən tez əsəbləĢirəm. 
3.
 
Mən iĢləyən kənardan elə görünür ki, mən  bütün qüvvəmi bu iĢə həsr 
edirəm. 
4.
 
Problemli  situasiya  baĢ  verərsə,  ən  sonuncu  qərar  verənlərdən  biri 
oluram. 
5.
 
Əgər mənim 2 gün ardıcıl iĢim olmasasa, mən sakitliyimi itirirəm. 
6.
 
Bəzi günlərdə mənim uğurlarım orta səviyyədən aĢağıdır. 
7.
 
Özgələrinə nisbətən mən özümə qarĢı çox tələbkaram. 
8.
 
BaĢqalarına nisbətən mən daha xoĢniyyətliyəm. 
9.
 
Çətin  tapĢırıqdan  imtina  edəndən  sonra  mən  özümü  çox  qınayıram, 
çünki mən o iĢdən uğur əldə edəcəyimi bilirəm. 
10.
 
ĠĢ zamanı mənim qısamüddətli fasilələrə ehtiyacım var. 
11.
 
Səylə iĢləmək-  bu mənim əsas xüsusiyyətim deyil. 
12.
 
Mənim iĢdə  nailiyyətlərim həmiĢə eyni olmur. 
13.
 
Məni məĢğul olduğum iĢ deyil, baĢqa iĢ cəlb edir. 
14.
 
Tərifə nisbətən tənqid məni  daha çox stimullaĢdırır. 
15.
 
Bilirəm ki, mənim həmkarlarım məni iĢgüzar adam kimi tanıyırlar. 
16.
 
Maneələr mənim qərarlarımı daha da qəti edir. 
17.
 
ġöhrətpərəstlik  hissini məndə tez oyatmaq olur. 
18.
 
Mən həvəssiz iĢ görəndə, bu adətən nəzərə çarpır. 
19.
 
ĠĢ görən zaman baĢqalarının köməyinə ümid bəsləmirəm. 
20.
 
Mən hərdən indi görmək lazım olan iĢlərimi baĢqa vaxta saxlayıram. 
21.
 
Gərək ancaq özünə arxalanasan. 
22.
 
Həyatda puldan vacib çox az Ģey var. 
23.
 
HəmiĢə mənə vacib bir məsələni həll etmək lazım gəldikdə, baĢqa Ģey 
haqqında düĢünürəm. 
24.
 
Bir çox insanlara nisbətən, mən  daha az Ģöhrətpərəstəm. 
25.
 
Adətən  məzuniyyətin  sonunda      tezliklə  iĢə  qayıdacağıma    görə 
sevinirəm.  
26.
 
Mən  iĢə  həvəsim  olanda  onu  baĢqalarına  nisbətən    yaxĢı  və 
peĢəkarcasına görürəm. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə