Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə83/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   88

259 
 
27.
 
Ürəklə  iĢləyən  insanlarla  ünsiyyətdə  olmaq  mənə  daha  asan  və 
rahatdır. 
28.
 
Mənim iĢim olmayanda özümü çox pis hiss edirəm. 
29.
 
Məsuliyyəti çox olan iĢləri  baĢqalarına  nisbətən daha tez-tez yerinə 
yetirirəm. 
30.
 
Hər  hansı  qərarı  vermək  lazım  olarda,  mən  bunu  mümkün  olduğu 
qədər yaxĢı etməyə çalıĢıram. 
31.
 
Mənim dostlarım hərdən məni tənbəl sayırlar. 
32.
 
Mənim uğurlarım müəyyən mənada mənim həmkarlarımdan asılıdır. 
33.
 
Rəhbərliyin qərarının əksinə getmək mənasızdır. 
34.
 
Hərdən bilmirsən ki, hansı iĢi görmək lazım gələcək. 
35.
 
Hərdən nə isə alınmayanda mən hövsələsiz oluram. 
36.
 
Adətən mən öz uğurlarıma az fikir verirəm. 
37.
 
Mən baĢqaları ilə birlikdə iĢləyəndə onlara nisbətən mənim gördüyüm 
iĢ daha çox nəticə verir.  
38.
 
BaĢladığım bir çox iĢi axıra çatdırmıram, yarımçıq qoyuram. 
39.
 
Mən iĢlə yüklənməmiĢ insanlara paxıllıq edirəm. 
40.
 
Mənhakimiyyətə və mövqeyə can atan adamlara həsəd aparmıram. 
41.
 
Əgər mən düzgün yolda olduğuma əminəmsə, onda öz düzgünlüyümü 
sübüt etmək üçün hər bir Ģeyə hazıram. 
 
                                 Açar 
 
       Siz 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 37, 41 nömrəli suallara verdiyiniz ―Hə‖ cavablarına görə hər sual 
üçün  1  bal  alırsınız.  Həmçinin  6,  13,  18,  20,  24,  31,  36,  38,  39  nömrəli 
suallara verdiyiniz ―Yox‖ cavabına görə hər sual üçün 1 bal alırsınız. 1, 11, 
12,  19,  23,  33,  34,  35,  40  nömrəli  sualların  cavabları  sayılmır.  YığılmıĢ 
balların məbləğinin hesablayın.  
 
        Nəticə 
  1 baldan 10 bala qədər:  motivasiyanın aĢağı səviyyəsi
  11 baldan 16 bala qədər: motivasiyanın orta səviyyəsi
   17  baldan  20  bala  qədər:  motivasiyanın  həddindən  artıq  yuxarı 
səviyyəli  
         
Nəticənin analizi:           
 ―Uğur  motivasiyası‖  testinin  nəticələrini  aĢağıdakı  2  testin 
nəticələrinə  nəzərən  analiz  etmək  lazımdır:  ―Uğursuzluqdan  uzaqlaĢma 
motivasiyası‖ testi və ―Riskə hazırlıq‖ testi. 
Tədqiqatlar  göstərdi  ki,  uğura  orta  istiqamət  götürən  insanlar  riskin 
orta səviyyəsini daha üstün tuturlar. Eləcə də uğursuzluqdan qorxanlar kiçik 


260 
 
və  yaxud  daha  böyük  risk  səviyyəsinə  üstünlük  verirlər.  Ġnsanın    məqsədə 
çatmaq üçün uğur motivasiyası nə qədər yüksək olarsa –  riskə hazırlıq bir o 
qədər  aĢağı  olar.  Bu  zaman  uğur  motivasiya    –  uğura    bəslənən  ümidə  də 
təsir edir: çox güclü uğur motivasiyası zamanı uğura ümid adətən zəif uğur 
motivasiyasına nisbətən daha azdır.  
Həm də uğura doğru motivasiya olunmuĢ və ona daha çox ümidi olan 
insanlar üçün  yüksək riskdən qaçmaq xarakterikdir. 
     O  insanlar  ki,  uğura  doğru  güclü  motivasiya  olunublar  və  riskə  yüksək 
hazırlıqları  var,  onlar  riskə  daha  yüksək  hazırlıqları  və  həm  də 
uğursuzluqlardan qaçınmağa (müdafiəyə)yüksək motivasiyası olan insanlara 
nisbətən daha az bədbəxt hallara daha az düçar olurlar. Əksinə,  əgər insanda 
uğursuzluqdan qaçınmağa (müdafiəyə) doğru yüksək motivasiya varsa, onda 
bu uğura çatmaq motivinə– məqsədə çatmağa  mane olur. 
 
T.ELERSIN UĞURSULUQLARDAN QAÇINMAQ MOTIVASIYASI 
ƏSASINDA ġƏXSIYYƏTIN DIAQNOSTIK METODIKASI 
 
Təlimat:  Sizə  hər  birində  3  söz  olan  30  sətirdən  ibarət    siyahısı  təqdim 
olunur.Hər  sətirdə  sizi  daha  dəqiq  xarakterizə  edən  yalnız  bir  sözü  seçərək 
qeyd edin. 1. 
2. 

4  

6  10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Cəsarətli 
Mülayim 
Ehtiyatli 
Səbatsız 
Ağılsız 
Cəld 
Soyuqqanlı 
Sürətli 
DüĢünməyən 
Nikbin 
Melanxolik 
Qorxaq 
BaĢısoyuq 
Diqqətli 
Dərrakəli 
Tədbirli 
Həyəcanlı 
Cəsarətsiz 
Ürkək 
sayıq 
çəkingən 
əzmli 
nəzakətsiz 
qorxaq 
diribaĢ 
tərəddüdlü 
yelbeyin 
ədəbaz 
vicdanlı 
Ģəkkak 
diqqətsiz 
sakit 
düĢüncəsiz 
cəld 
ehtiyatlı 
huĢsuz 
ehtiyatsız 
cəsarətsiz 
zirək 
inadkar 
bədbin 
diqqətcil 
düĢüncəsiz 
tədbirli 
dəliqanlı 
çəkingən 
tədbirsiz 
həssas 
dəyiĢkən 
həyəcanlı 
qorxaq 
cəsur 
mərd 
tədbirli 
çəkingən 
nəzakətsiz 
əsəbi 


261 
 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
ÇalıĢqan 
Tədbirli 
Ram edilmiĢ 
Ehtiyatlı 
Dərrakəli 
Öncəgörən 
Tələskən 
HuĢsuz 
Ehtiyatlı 
Sakit 
Nikbin 
sədaqətli 
diribaĢ 
biganə 
qayğısız 
qayğıkeĢ 
cürətli 
ürkək 
baĢısoyuq 
düĢüncəli 
qeyri-mütəĢəkkil 
ayıq-sayıq 
macəraçı 
fədakar 
ehtiyatsız 
dözümlü 
igid 
vicdanlı 
qayğısız 
bədbin 
diribaĢ 
qorxaq 
qayğısız 
 
Açar 
 
Siz açarda  göstərilmiĢ aĢağıdakı seçimlərə görə 1bal alırsız (defisdən 
əvvəlki birinci rəqəm sıra nömrəsini, defisdən sonrakı ikinci rəqəm isə içində 
lazımlı söz  olan  sütunun  nömrəsini  göstərir.  Məsələn  ½    onu  göstərir  ki,  1 
bal alan söz birinci sıranın ikinci sütunundadır - ―sayıq‖). Digər seçimlər heç 
bir bal almır. 
 
Hesablama açarı 
1/ 2;  2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2;  7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 
12/1; 12/3;  13/2; 13/3;  14/1; 15/1; 16/2;  16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1;  
20/2;  21/1;  22/1;  23/1;  23/3;  24/1;  24/2;  25/1;  26/2;  27/3;  28/1;  28/2;  29/1; 
29/3; 30/2. 
 
Nəticə 
 
Balların  miqdarı  nə  qədər  çox  olsa,  uğursuzluqların  qaçınmaq, 
müdafiə motivasiyası da bir o qədər yüksək olar. 
2-dən 10 bala qədər: müdafiənin aĢağı motivasiyası; 
11-dən 16 bala qədər:   motivasiyanın orta səviyyəsi; 
17-dən 20 bala qədər: motivasiyanın yüksək səviyyəsi;  
20 baldan yuxarı:uğursuzluqlardan qaçınmaq, müdafiə  motivasiyasının çox 
yüksək səviyyəsi. 
Nəticənin təhlili: 
 
Bu  nəticə  ―Uğur  motivasiyası‖  və  ―Riskə  hazırlıq‖  testləri  ilə  birgə 
təhlil olunur. 
 
D.Mak-Klemandın  araĢdırmaları  göstərmiĢdir  ki,  yüksək  səviyyəli 
müdafiəyə malik, yəni bədbəxt hallardan qorxan insanlar, adətən belə hallara 
yüksək uğur motivasiyalı insanlara nisbətən daha tez-tez məruz qalırlar. Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə