Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   88

27 
 
8.
 
  Qapıların  olması 
9.
 
  Tüstülü  baca 
10.
 
  Pəncərə   qapağı 
11.
 
  Pəncərələrin ölçüsü 
12.
 
  Evin ümumi  ölçüsü 
13.
 
  Baxçanın  olması 
14.
 
  Ġnsanların evdə və ya evin yanında olması 
15.
 
  Doqqazın olması 
16.
 
  Pəncərə pərdəsinin olması 
17.
 
  Bitkilərin  olması (miqdarı) 
18.
 
  Heyvanların sayı 
19.
 
  Peyzaj  təsvirinin (buludlar, günəĢ, dağlar və s.) olması 
20.
 
  Ġntensivlik Ģkalası (1,2,3) üzrə Ģtrixlərin olması 
21.
 
  Ġntensivlik  Ģkalası (1,2.3) üzrə  xətlərin qalınlığı 
22.
 
  Açıq  qapı 
23.
 
  Bağlı  qapı 
 
―İnsan‖ 
 
Baş - intellekt  (nəzarət) sahəsidir. Təxəyyül  sahəsidir. 
Böyük baş - insan fəaliyyətində təfəkkürün əhəmiyyətinə inanmanın qeyri-
Ģüuri qeydi. 
Balaca baş - untellektual qeyri-adekvatlıq hissi. 
Dəqiq çəkilməmiş baş – utancaqlıq, ürkəklik. 
Baş ən sonda çəkilir - Ģəxslərarası  münaqiĢə. 
Böyük  başlı  əkscinsli fiqur - əks cinsin xəyali  üstünlüyü və daha yüksək 
sosial statusu. 
Boyun -   nəzarət sferası (baĢ) ilə Ģiddətli həvəs sferası (bədən)  arasındakı  
əlaqənin simvolu olan  orqan. Bu, onların koordinasiya əlamətidir. 
Dəqiq göstərilmiş boyun -  qoruyucu intellektual nəzarətə  tələbat.  
Çox  iri boyun - bədən impulslarını dərk etmək, onlara nəzarət  etməyə 
çalıĢmaq. 
Uzun nazik boyun - tormozlanma, reqressiya. 
Qısa    yoğun    boyun  -      öz    azarlarına  və    arzularına    güzəĢtə    getmək, 
boğulmamıĢ impulsun  ifadəsi. 
Çiyinlər, onun ölçüləri - fiziki gücün  əlaməti  və  ya  hakimiyyət  arzusu. 
Həddən artıq böyük çiyinlər -  böyük güc  hissi  və ya  güc və hakimiyyətə 
görə həddindən  çox  qayğılanmaq. 
Kiçik çiyinlər -  miskinlik, dəyərsizlik hissi. 
Həddən artıq yöndəmsiz  çiyinlər- həddən artıq ehtiyatlılıq, müdafiə əlaməti. 
Maili  çiyinlər -   məyusluq, ümidsizlik, günahkarlıq hissi, həyat eĢqinin 
azlığı. 


28 
 
Enli çiyinlər - güclü bədən impulsları. 
 
―Bədən‖ 
 
Yöndəmsiz və ya kvadrat bədən - kiĢilik əlaməti. 
Çox iri bədən  – cubyektin  dərindən  dərk etdiyi  tələbatlarının 
ödənilməməsi.  
Normal olmayan çox kiçik bədən  - alçaldılmaq hissi. 
 
Sifət‖ 
 
Gözlər, qulaqlar, burun, ağız - sifət  cizgiləridir. Bunlar xarici stimulların 
reseptorlarıdır -  gerçəklik ilə sensorlu əlaqə yaradırlar. 
Nəzərə  çarpdırılmış    sifət  -    baĢqaları    ilə  münasibətlərə  görə  ,  öz  xarici 
görünüĢünə görə  çox güclü təlaĢ. 
Həddən artıq  nəzərə çarpdırılmış  çənə - dominant olmağa tələbat. 
Həddən artıq böyük çənə  - hiss olunan zəifliyin və qərarsızlığın 
kompensasiyası. 
Həddən  nəzərə  çarpdırılmış    qulaqlar  -  səs  hallyusinasiyalarının 
mümkünlüyü. Tənqidə qarĢı  çox həssas olanlarda təsadüf olunur. 
Balaca qulaqlar-   heç  bir tənqidi qəbul etməmək,onu boğmağa  səy 
göstərmək.. 
Gözlər    yumuludur      və  ya    şlyapa    ilə    örtulub    -      xoĢagəlməz    vizaul 
təsirlərdən qaçınmağa  güclü meyl. 
Gözlərin  dəlikləri  boş  çəkilib -    vizual stimullardan qaçınmağa çox böyük  
meyl. DüĢmənçilik 
Bərəlmiş gözlər -  kobudluq, daĢürəklilik. 
Balaca gözlər -  özünə  dalma. 
Boyanmış  gözlər - kobudluq, daĢürəklilik. 
Uzun  kirpiklər  -        iĢvəkarlıq,  yoldan  çıxarmağa  ,  Ģirnikləndirməyə,  özünü 
nümayiĢ etdirməyə  meyllilik. 
Kişi sifətində dolu dodaqlar - incəlik.   
Kloun ağzı – məcburi  üzügülərlik, qeyri-adekvat hisslər. 
Çökək ağız  - passivlik. 
Enli,  donqar    burun  -    ironik  sosial  stereotuplərlə  düĢünmək  tendensiyası, 
mənfur istiqamətlənmələr.  
Burun pərələri -primitiv aqressiya. 
Dəqiq çəkilmiş dişlər-aqressiya. 
Aydın olmayan, tutqun  sifət – qorxaqlıq, utancaqlıq. 
Sifətdə  yaltaqvari  ifadə - özünü  qoruya bilməmək. 
Maskaya oxşaq sifət – ehtiyatlılıq,qapalılıq,soyuqluq. 
Az tüklü, qısa qaşlar - nifrət, həssaslıq. 


29 
 
Saçlar - cəsurluq əlaməti (qoçaqlıq, qüvvə, yetkinlikliyə meyl) 
Saçlar güclü ştrixlənib -  təfəkkür və ya təxəyyül  ilə bağlı  həyəcan. 
Saçlar ştrixlənməyib, rənglənməyib, bütün  kəlləni  əhatə edib - subyekti 
düĢmənçilik hissləri idarə edir. 
 
Əl, ayaq 
 
Əllər -   ən çoxu insanlar arasında münasibətlərdə əhatəyə uyğunlaĢmağın ən 
mukəmməl və həssas alətidir.  
Enli əllər – fəaliyyətə  intensiv meyl. 
Əllər  çiyindən  və  ya  ovucdan      daha  enlidir  –  hərəkətlər  kifayət  qədər 
nəzarət olunmur  və impulsivlik. 
Əllər  geniş  şəkildə  kənara  açılıb  –subyekt    bəzi  fəaliyyət  və  hərəkətlərin 
onun nəzarətindən çıxdığını  dərk edir. 
Əllər sinədə çarpazlanıb -  düĢmənçiliyə və  bədgümanlığa istiqamətlənmə. 
Əllər  arxada çarpazlanıb  - güzəĢt etməyi, kompromisə  girməyi (hətta 
dostları ilə) istəməmək. Aqressiv düĢmənçilik meylərinin biruzə verilməsini 
nəzarət etməyə meyllilik.   
Uzun  və  əzələli    əllər  -    subyektin  bir  kompensasiya  kimi  fiziki  qüvvəyə, 
cəldliyə, cəsurluğa  ehtiyacı var. 
Uzun  əllər - həddən artıq ambisiyalı meylər. 
Sakit və yumşaq əllər – Ģəxslərarası münasibətlərdə yaxĢı  uyğunlaĢmaq 
qabiliyyəti. 
Əllər gərgindir və bədənə yapışıqdır - yöndəmsizlik, rigidlik. 
Çox qısa əllər - qeyri-adekvatlıq hissi və heç bir meylin olmaması. 
Çox iri əllər –  sosial  münasibətlərdə daha yaxĢı uyğunlaĢmağa tələbat, 
qeyri- adekvatlıq hissi, impulsiv davranıĢa meyillilik. 
Əllərin olmaması - yüksək intellekt və qeyri-adekvatlılıq hissi. 
Sol tərəfdə əlin və ya qolun deformasiyası  və ya nəzərə çarpdırılması –sosial 
münaqiĢə. 
Əllər bədənə yaxın çəkilib - gərginlik 
Kişidə iri əllər və ayaqlar –kobudluq, mərhəmətsizlik. 
Daralan  əllər və ayaqlar - qadınlıq və zəriflik 
Uzun əllər-nəyi isə əldə etmək, nail olmaq arzusu. 
Uzun və zəif əllər - qayğıya ehtiyac, asılılıq. 
Ətrafa yönəlmiş, nəyi isə  götürən  əllər - bağlılıq, sevgiyə ehtiyac, asılılıq. 
Böyürlərə uzadılmış əllər - sosial əlaqələrdə çətinlik,aqressiv  impulslara 
qarĢı qorxu. 
Güclü  əllər - enerjililik, aqressivlik. 
İncə, gücsüz əllər - əldə olunan nailiyyətin  kifayət olmadığını hiss etmək. 
Boks əlcəyinə oxşaq əllər - aradan götürülmüĢ aqressiya. 
Əllər arxada və ya ciblərdə - günahkarlıq, özünə güvənməmək hissi. 


Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə