Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   88

70 
 
 
+5 +6 (bənövĢəyi və qəhvəyi) - əsəbilik, güclü emosional həyəcanlara 
meyllilik. 
 
+5 +7 (bənövĢəyi və qara) – neqativ vəziyyət. 
 
+5 +0 (bənövĢəyi və boz) – gərginlik, özünü konfliktlərdən, stressdən 
uzaq tutmağa can atmaq. 
 
Birinci rəng qəhvəyidir 
 
 
+6  +1  (qəhvəyi  və  göy)  –  gərginlik,  tənhalıq  qorxusu,  qeyri  – 
qənaətbəxĢ situasiyadan çıxmaq arzusu. 
 
+6  +2  (qəhvəyi  və  yaĢıl)  –  narahatlıq  hissi,  səhvələrə  yol  verməmək 
üçün öz üzərində ciddi kontrol etməyə can atmaq. 
 
+6 +3 (qəhvəyi  və qırmızı)  – emosional  gərginliyi aradan qaldırmağa 
aktiv can atmaq. 
 
+6  +4  (qəhvəyi  və  sarı)  –  müsbət  perspektivlərə  inamı  itirmək, 
düĢünülməmiĢ qərarlar qəbul etmək ehtimalı (―mənim heç nə vecimə deyil‖). 
 
+6 +5 (qəhvəyi və bənövĢəyi) – məmnuniyyətsizlik hissi, komforta can 
atmaq. 
 
+6  +7  (qəhvəyi  və  qara)  –  neqativ  vəziyyət  məyusluq,  dincliyə  can 
atmaq, aktivlikdən uzaqlaĢmaq arzusu. 
 
+6 +0 (qəhvəyi və boz) – çox neqativ vəziyyət, mürəkkəb problemlərlə 
mübarizə aparmadan onlardan uzaqlaĢmağa can atmaq. 
 
Birinci rəng qaradır 
 
 
+7  +1  (qara  və  göy)  –  çox  neqativ  vəziyyət,  problemlərdən  qaçmaq 
cəhdi (―sakit buraxsaydılar...‖). 
 
+7 +2 (qara və yaĢıl) - əsəbilik, ətrafdakılara qarĢı qəzəbli münasibət, 
həmiĢə yerinə düĢməyən tərslik. 
 
+7  +3  (qara  və  qırmızı)  –  güclü  əsəbilik,  affektiv  hərəkətlərin  olması 
mümkündür. 
 
+7  +4  (qara  və  sarı)  –  çox  neqativ  vəziyyət,  ümidsizlik,  intihar 
haqqında düĢüncələr. 
 
+7 +5 (qara və bənövĢəyi) – gərginlik, ahəngdarlıq haqqında arzular. 
 
+7  +6  (qara  və  qəhvəyi)  -  əsəbilik,  qeyri-real  məsələlərin  ortalığa 
qoyulması,  narahat  düĢüncələrdən,  əlveriĢsiz  situasiyalardan  uzaqlaĢmağa 
can atmaq. 
 
+7  +0  (qara  və  boz)  –  ümidsizlik,  məhkumluq  hissi,  hər  Ģeyə 
müqavimət göstərmək cəhdi, qeyri – adekvatlıq. 
 
Birinci rəng bozdur 
 


71 
 
 
+0 +1 (boz və göy) – neqativ vəziyyət, sakit situasiya arzusu. 
 
+0 +2 (boz və yaĢıl) – neqativ vəziyyət, ətrafdakılara qarĢı düĢmənçilik 
duyğusu və mühitdən özünü müdafiə etmək arzusu. 
 
+0  +3  (boz  və  qırmızı)  –  neqativ  vəziyyət,  ətrafdakılara  qarĢı 
yüksəldilmiĢ tələblər, həmiĢə adekvat olmayan aktivlik. 
 
+0  +4  (boz  və  sarı)  –  neqativ  vəziyyət,  problemi  həll  etmədən  ondan 
uzaqlaĢmağa cəhd etmək. 
 
+0  +5  (boz  və  bənövĢəyi)  –  narahatlq,  ehtiyatlılıq  hissi,  bu  hissi 
gizlətmək cəhdi. 
 
+0  +6  (boz  və  qəhvəyi)  –  çox  neqativ  vəziyyət,  həyəcanlanmalardan, 
çətin və mürəkkəb olan hər Ģeydən qaçmağa cəhd etmək. 
 
+0 +7 (boz və qara) – çox neqativ vəziyyət, inciklik, sıxıntı keçirmək, 
qeyri adekvat qərarlar ehtimalı. 
 
 
―–  –― mövqeyi. Birinci rəng bozdur 
 
 
-0 -1 (boz və göy) məmnuniyyətsizlik hissi, emosional gərginlik. 
 
-0  -2  (boz  və  yaĢıl)  –  emosional  gərginlik,  pis  situasiyadan  çıxmaq 
arzusu. 
 
-0 -3 (boz və qırmızı) - əsəbilik, çarəsizlik hissi. 
 
-0 -4 (boz və sarı) – həyəcanlılıq, öz gücünə əmin olmamaq. 
 
-0 -5 (boz və bənövĢəyi) – yüngül kontroledici əsəbilik. 
 
-0  -6  (boz  və  qəhvəyi)  –  həyəcanlılıq,  öz  gücündən  əmin  olmamaq, 
amma  bununla  belə  çox  yüksək  tələbkarlıq,  öz  Ģəxsiyyətini  tanıtmağa  nail 
olmaq arzusu. 
 
-0  -7  (boz  və  qara)  –  öz  Ģəxsiyyətinin  hər  hansı  bir  Ģəkildə  inkarı, 
fəaliyyətə aktiv can atmaq. 
 
Birinci rəng göydür 
 
 
-1  -2  (göy  və  yaĢıl)  –  güclü  gərginlik,  neqtiv  stress  vəziyyətindən 
çıxmaq üçün can atmaq. 
 
-1  -3  (göy  və  qırmızı)  –  güclü  gərginlik,  çərasizlik  hissi,  emosional 
situasiyadan çıxmaq arzusu. 
 
-1  –  4  (göy  və  sarı)  –  stressə  yaxın  vəziyyət,  neqtiv  emosional 
təssüratlar, acizlik hissi. 
 
-1 -5 (göy və bənövĢəyi) – stressə yaxın vəziyyət, mürəkkəb qarĢılıqlı 
münasibətlər, imkanların məhdudluğu hissi, höcsələsizlik. 
 
-1 
-6 
(göy  və  qəhvəyi)  –  emosional  məmnuniyyətsizlik, 
özünüməhdudlaĢdırma, yardım axtarıĢı. 
 
-1  -7  (göy  və  qara)  –  stressə  yaxın  vəziyyət,  emosional 
məmnuniyyətsizlik, psixogen situasiyadan çıxmaq arzusu. 


72 
 
 
-1  -0  (göy  və  boz)  –  bir  qədər  sıxılmıĢ  vəziyyət,  həyəcanlılıq,  özümü 
perspektivsiz hiss etmək. 
 
Birinci rəng yaĢıldır 
 
 
-2  -1  (yaĢıl  və  göy)  –  sıxılmıĢ  vəziyyət,  öz  gücünə  inamsızlıq,  pis 
situasiyadan çıxmağa can atmaq. 
 
-2  -3  (yaĢıl  və  qırmızı)  –  güclü  əsəbilik,  ağır  təssüratlar,  mühitlə 
münasibətlərinin  düĢməncəsinə  olduğunu  düĢünür,  affekt  hərəkətlər  etməyi 
mümkündür. 
 
-2  -4  (yaĢıl  və  sarı)  –  frustrasiyaya  yaxın  vəziyyət,  ümidsizlik  hissi, 
qətiyyətsizlik. 
 
-2  -5  (yaĢıl  və  bənövĢəyi)  –  stressə  yaxın  vəziyyət,  öz  gücünə 
inamsızlıq, ləyaqətini təhqir olunmuĢ kimi hiss etmək. 
 
-2 -6 (yaĢıl və qəhvəyi) – stressə yaxın vəziyyət, qeyri-adekvat Ģəkildə 
yüksəldilmiĢ özünükontrol, tanınmağa olan əsassız cəhdlər. 
 
-2  -7  (yaĢıl  və  qara)  –  ambisiyalı  tələblərin  məhdudlaĢdırılması 
səbəbindən frustrasiya vəziyyəti, kifayət qədər olmayan məqsədyönlülük. 
 
-2 – 0 (yaĢıl və boz) – frustrasiya vəziyyəti, bir sıra uğursuzluqlara görə 
əsəbilik, iradə keyfiyyətlərinin aĢağı düĢməsi. 
 
Birinci rəng qırmızıdır 
 
 
-3  -1  (qırmızı  və  göy)  –  sıxıntılı  əsəbilik,  hirslilik,  hövsəsizlik,  yaxın 
adamlarla yaranan neqativ münasibətlərdən çıxıĢ yolu axtarmaq. 
 
-3  -2  (qırmızı  və  yaĢıl)  –  qeyri-adekvat  özünüqiymətləndirməyə  görə 
stress vəiyyəti. 
 
-3  -4  (qırmızı  və  sarı)  –  bədgümanlıq,  həyəcənlılıq,  mühitin  qeyri-
adekvat qiymətləndirməsi, özününzü təmizə çıxarmağa cəhd etmək. 
 
-3  -5  (qırmızı  və  bənövĢəyi)  –  qarĢılıqlı  anlaĢmaya  nail  olmaq 
cəhdlərinin  puça  çıxması  səbəbindən  stress  vəziyyəti,  inamsızlıq,  çarəsizlik 
hissi, Ģəfqət arzusu. 
 
-3  -6  (qırmızı  və  qəhvəyi)  –  bəzən  seksual  özünü  məhdudlaĢdırma 
səbəbindən  baĢ  verən  güclü  gərginlik,  dostluq  əlaqələrinin  olmaması,  öz 
gücünə inamsızlıq. 
 
-3  -7  (qırmızı  və  qara)  –  dərin  ümidsizlik,  frustrasiya,  həyəcan  hissi, 
konfliktli  problemi  həll  etməkdə  acizlik  vəziyyətdən  nə  yolla  olur-olsun 
çıxarmaq arzusu və buna nail olacağına inamsızlıq. 
 
-3  -0  (qırmızı  və  boz)  –  özünü  güclə  ələ  almaq,  perspektivlərin 
itirilməsini hiss etmək, sinir yoğunluğu ehtimalı. 
 
Birinci rəng sarıdır Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə