Азярбайж ан республикасы тящсил назирлийYüklə 24 Kb.

səhifə1/19
tarix18.04.2018
ölçüsü24 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
39012


 
АЗЯРБАЙЖ АН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙ
İ 
АЗЯРБАЙЖ АН ДЮВЛЯТ ПЕДАГОЪИ УНИВЕРСИТЕТИ 
___________________________________________________________________ 
 
 
G.Ə.AXUNDOVA 
M.T.ƏLİYEVA 
 
 
 
AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ 
KANTATA VƏ ORATORİYALARINDAN 
SEÇİLMİŞ  XORLAR 
 
D
ərs vəsaiti 
 
 
 
                                                                                           
АDPU-nun Elmi Metodik  
                                                                                 
Şurasının           tarixli iclasının 
                                                                                          
saylı protokolu əsasında 
                                                                                                             çap olunur. 
 
 
 
 
                                                    
БАКЫ – 201
  
Elmi redaktor:                                     p.e.
d., prof. J.H.QƏDİMOVA 
 
 
 
 
 
R
əyçilər:                                  əmək.müəllim,dos. E.ƏFƏNDİYEVA 
        
                                                 s
ənətş.üzrə f. dok.,dos. A.HƏSƏNOVA 
 
                                               s
ənətş. ü.f.dok.,prof. L.MƏMMƏDOVA 
 
                                                          
əmək.müəllim,dos. A.QAFULOV 
 
 
 
Gülar
əxanım Əhməd qızı Axundova, Maralxanım Tofiq qızı Əliyeva. 
Az
ərbaycan bəstəkarlarının kantata və oratoriyalarından seçilmiş 
xorlar, D
ərs vəsaiti, Bakı – ADPU – 2016, 254 səh.  
 
 
 
 
D
ərs vəsaiti musiqi yönümlü Ali və orta ixtisas məktəblərin, həmçinin Pedaqoji 
Universitetin musiqi şöbəsinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs vəsaitinə 
g
ələcəyin musiqi müəlliminin hazırlığında vacib olan mövzular daxildir. Dərs vəsaiti 
klassik az
ərbaycan bəstəkarlarının kantata və oratoriyalarının  xorlarından tərtib 
olunm
uşdur. Burada xorlar müxtəlif  üsluba, fakturalara və çətinlik dərəcəsinə 
malikdir. Bununla yanaşı bir sıra xorlar üçün geniş şərhlər və təhlillər verilmişdir. 
Bu v
əsait “Dirijorluq”, “Xor sinfi”, “Xor partituraların oxunuşu”, “Xor ədəbiyyatı” 
f
ənlərinin  tədrisində 
istifad
ə olunması  üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ÖN SÖZ 
 
G
ənclərin estetik tərbiyəsini ümumtəhsil və  musiqi məktəblərində  musiqi 

əllimləri həyata  keçirir  ki,  onların  üzərinə  çox böyük məsuliyyət  düşür.  Bunun 
üçün yüks
ək səviyyəli musiqi müəllimlərinin  yetişdirilməsi ali məktəblərin ümdə 
m
əsələlərindən biridir. Ali məktəblərdə  təhsil  aldıqlarıı  dövrdə  tələbələr yüksək 
intelekt
ə  və  praktiki təcrübəyə  malik olan müəllimlərdən  xor  dirijorluğuna  dair 
texniki v
ə bədii ifaçılıq vərdişlərini əldə etməlidir. Yaxşı müəllim klassik ənənələrə 
söyk
ənərək eyni zamanda öz fəaliyyətini yeni pedaqoji texnologiyalar əsasında qurur. 
X
əlqilik, daim yeniliyin axtarışı, real həyatla bağlılıq – bütün bunlar klassik ifaçılıq 
ənənəsinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. Bəstəkarın  əsərdə  ifadə  etdiyi fikirlər 
ifaçının yaradıcı təfəkkürü prizmasından keçərək dirijorluq sənətində öz təcəssümünü 
tapmalıdır.  
Ölk
əmizin musiqi mədəniyyətinin  inkişafında,  gənc nəslin bədii-estetik 
zövgünün  formalaşmasında,  sosial-ideoloji tərbiyəsində  xor musiqisinin  böyük 
əhəmiyyəti var. Professor J.Qədimovanın sözü ilə desək, xor ifaçılığı gənclərdə “fəal 
h
əyat mövqeyi yaratmaqla bərabər müəyyən biliklər verməli,  əmək, istirahət 
prosesl
ərinə yaradıcı yanaşmağı öyrətməlidir”.  
      
Respublikamızın  mədəni həyatının  ən vacib sahələrindən biri Azərbaycan 
professional xor m
ədəniyyətidir.  Хоr  sənəti musiqi mədəniyyətinin  ən qədim və 
z
əngin sahələrindən biridir. Хоr ifası bədii fəaliyyətin ən geniş və demokratik forması 
olaraq 
insanların  mənəvi aləmlərini,  düşüncə  və  hisslərini, arzu və  istəklərini, 
dünyagörüşlərini  əks etdirir.  Ümumiyyətlə  xor musiqisinə  əhəmiyyətli, mənalı, 
v
ətəndaş  mövzular  xarakterikdir.  Burada  vətənə  sadiqlik,  sevgi,  azadlıq  uğrunda 
mübariz
ə kimi nəhəng epik mövzular öz əksini tapır. Bunun barəsində N.Mirzəyeva 
bel
ə yazır:  “Хоr mədəniyyəti – bəstəkar yaradıcılığının elə sahəsidir ki, burada bədii 
t
ərbiyə funksiyaları ictimai-musiqi funksiyaları ilə uyğunlaşır”.  
         Yüks
ək vətənpərvərlik və  beynəlmiləlçilik hissi ilə  yazıb-yaradan 
s
ənətkarlarımızın xor əsərləri qüdrətli təsir vasitəsi kimi mənəvi-estetik tərbiyə işini 
emosional c
əhətdən daha da zənginləşdirir. 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə